OLAC Logo OLAC resources in and about the Bahnar language

ISO 639-3: bdq

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: A-La Cong, Alakong, Bahnar Bonom, Bana, Bomam, Gio-Lang, Golar, Jolong, Kontum, Krem, Tolo, Y-Lang

Use faceted search to explore resources for Bahnar language.

Primary texts

 1. ONLINEBahnar Genesis Translation. The Long Now Foundation. 1976. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_gen-1
 2. Bahnar texts (Vietnam). Banker, Elizabeth (translator); Banker, John E. (translator). 1962. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:57080

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Bahnar. Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:bdq
 2. Bài học tíêng Bahnar Kontum = 'Bai pơhrăm n̆ơr Bahnar Kontum = Kontum Bahnar language lessons. Yup. 1981. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 14, ph̀ân 2. oai:gial.edu:25558
 3. Bài học tíêng Bahnar : tʾinh Pleiku = Tơdrong pơhrăm nơr Pơma = Bahnar language lessons : Pleiku Province. n.a. 1980. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 20. oai:gial.edu:25567
 4. Bahnar dictionary : Plei BongMang Yang dialect = Ng̃ư-ṿưng Bahnar. Banker, John. 1979. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam (Huntington Beach, Calif.) ; cúôn 20, etc. oai:gial.edu:25568
 5. ONLINEBahnar Swadesh List. n.a. n.d. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_swadesh-1
 6. ONLINEBahnar dictionary: Plei Bong - Mang Yang dialect = Ngũ-vụng Bahnar. Mơ; Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30978
 7. ONLINEVietnam word list (revised): Bahnar of Pleiku Province. Banker, Elizabeth (compiler); Banker, John E. (compiler). 1968. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35746

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.5 Resources for Bahnar. n.a. 2021. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:bahn1262
 2. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_ortho-1
 3. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_ortho-2
 4. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_phon-1
 5. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_phon-2
 6. Bahnar Word Classes. Banker, John E. 1978. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:41750
 7. ONLINEA phonological reconstruction of Proto Central North Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61366
 8. Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1970. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61367
 9. Sociolinguistics and the Bahnar pronoun system. Smith, Kenneth D. 1974. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61382
 10. A Comparison of Bahnar and Vietnamese. Banker, Elizabeth. 1960. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:69604
 11. Bahnar word classes. Banker, John E. 1965. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9884
 12. ONLINEWALS Online Resources for Bahnar. n.a. 2021. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:bpb

Other resources about the language

 1. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, John; Banker, Elizabeth; Mo,. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:5247
 2. Mon-Khmer studies. 1. Banker, John; Banker, Elizabeth; Miller, John D; Miller, Carolyn Paine; Watson, Richard L; Thomas, David D. 1964. Saigon : The Linguistic Circle of Saigon : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:29657
 3. ONLINEBahnar: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:bdq
 4. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_detail-1
 5. ONLINEBahnar Dictionary. Banker, Elizabeth; Banker, John. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_bdq_detail-2
 6. Bahnar religion. Banker, John E. 1972. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:911
 7. Dân tộc Rơngao, Bahnar và các dân tộc lân cận. Gregerson, Kenneth J. 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:1505
 8. North Bahnaric numeral systems. Smith, Kenneth D. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:2061
 9. South Bahnaric and other Mon-Khmer numeral systems. Thomas, David D. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:2420
 10. ONLINEA phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1972. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:4194
 11. ONLINEThe place of Bahnar within Bahnaric. Gregerson, Kenneth J.; Smith, Kenneth D.; Thomas, David D. 1976. Austroasiatic studies, part I, Philip N. Jenner, Laurence C. Thompson and Stanley Starosta (eds.). oai:sil.org:6205
 12. How can we improve our translations stylistically?. Banker, John E. 1980. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:7228
 13. ONLINEBahnar reduplication. Banker, Elizabeth. 1964. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8066
 14. ONLINEThe place of Alak, Tampuan, and West Bahnaric. Thomas, David D. 1980. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8105
 15. ONLINEDistributional properties of causative verbs in some Mon-Khmer languages. Alves, Mark J. 2001. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8129
 16. ONLINETransformational paradigms of Bahnar clauses. Banker, John E. 1964. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8235
 17. ONLINEBahnar affixation. Banker, Elizabeth. 1964. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:8319
 18. ONLINEAthai wei răk pran jơwa: Lăm mônh (Sách vệ-sinh: Lớp một). Hiu; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30713
 19. ONLINEInh pơhrăm gah tơdrong lui oei sa ʼlong (Em tập tính tốt: Lớp một). Hiu; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30733
 20. Bahnar, lăm pơtơ̆m pơhrăm: Sơ̆p hlabơar wă yua kơ ʼbok thây (Em học vần, lóp võ lòng: Phần chỉ nam). Banker, Elizabeth. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30758
 21. ONLINETơdrong oei sa sơgaih; tơdrong ayuh plĕnh teh; tơdrong oei sa ʼlơng: Lăm pơtơm pơhrăm (Môn học bằng bảng treo vê-sinh, khoa-học và dức-duc: Lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Hiu; Phu Van Han; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30771
 22. Bahnar 1-4. Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1964. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30775
 23. ONLINESơ̆p hlabơar pơhrăm rok chư wă yua kơ ʼbok thơ̆i, 2, 3. Hiu; Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30783
 24. ONLINEEm hoc vần: Lớp một. Hiu; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30785
 25. Lăm pơtom pơhrăm: Sơ̆p Hlabơar wă yua Kơ ʼbok thây. Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1972. Bộ Giáo-Dục Xuất-Bản. oai:sil.org:30790
 26. ONLINESơ̆p hlabơar chih yua kơ ʼbok thơi. Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30792
 27. ONLINEInh wă kơ lơlĕ ayuh plĕnh teh: Lăm mônh (Em tìm-hiểu khoa-học: Lớp một). Hiu; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30811
 28. ONLINEBahnar 5, 6. Banker, Elizabeth; Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30829
 29. ONLINESơ̆p hlabơar tĭnh jô̆, lăm pơtơm pơhrăm (Em học toán, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Din; Phu Van Han; Banker, John E. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30834
 30. ONLINEBahnar: Lăm pơtơm pơhrăm 1-3. Banker, Elizabeth. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30861
 31. ONLINESơ̆p hlabơar pơhrăm rok chư wă yua kơ ʼbok thơ̆i, 1. Hiu; Banker, John E. 1969. Department of Education. oai:sil.org:30864
 32. Bahnar 1-18: Bộ bảng treo Em học vần tiếng Bahnar. Banker, Elizabeth. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30900
 33. ONLINESơp hlabơar hơʼmon tơdrong Bahnar sơ̆ ki, lăm mônh (Sách phong-tuc tập-quán của người Bahnar: Lớp một). Hiu; Banker, John E.; Siu Mơ. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30924
 34. Sơ̆p hlabơar rok yua kơ ʼbok thơi. Banker, John E. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30950
 35. ONLINETơdrong pơhrăm nơ̆r Pơma = Bài học tiếng Bahnar = Bahnar language lessons. Mơ; Banker, Elizabeth; Sip. 1973. Department of Education. oai:sil.org:30982
 36. ʼBai pơhrăm nơ̆r Bahnar Kontum = Bài học tiếng Bahnar Kontum = Kontum Bahnar language lessons. Banker, John E.; Yup. 1974. Bô Giáo-dục. oai:sil.org:30983
 37. ONLINEA computer analysis of Vietnam language relationships. Smith, Kenneth D. 1974. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:40123
 38. ONLINELanguage relationships in Kontum Province. Thomas, David D. 1960. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:56345
 39. ONLINEPreliminary Proto-Kha morpheme list. Thomas, David D. 1958. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75282
 40. ONLINETập Đọc Tiếng Việt II: Sách Đay Tiếng Việt Cho Các Đồng Bào Sắc-tộc. Bồ Bạch Mai. 1970. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:89738
 41. ONLINESoutheast Asia from the linguistic point of view. Pittman, Richard S. 1961. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:90032
 42. ONLINELINGUIST List Resources for Bahnar. Damir Cavar, Director of Linguist List (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2017-09-27. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_bdq

Other known names and dialect names: A-La Cong, Alakong, Bahnar Bonom, Bana, Bomam, Gio-Lang, Golar, Jolong, Kontum, Krem, Tolo, Y-Lang

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/bdq
Up-to-date as of: Thu Jan 27 6:19:44 EST 2022