OLAC Logo OLAC resources in and about the Buamu language

ISO 639-3: box

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Bwamu, Eastern Bobo Oule, Eastern Bobo Wule, Ouarkoye, Red Bobo

Use faceted search to explore resources for Buamu language.

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Buamu. Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:box

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 3.4 Resources for Buamu. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:buam1238
 2. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Buamu. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:buam1238

Other resources about the language

 1. Ho vàró lè le sáníi hãló lè ho tá ɓuaró. Bicaba, Honoré (editor); Boni, Méchac (translator); Dao, Barnabe (translator). 2008. SIL. oai:sil.org:31400
 2. Ho mìló: ɲun níi lúlúure vũahṹ. Bicaba, Honoré. 2007. SIL. oai:sil.org:31504
 3. Mu bìowa bìo tĩn na wa kɔ̃hṹ nipomu wee firáa. Bicaba, Charles (translator); Bicaba, Honoré (translator); Bonzi, Simon (translator). 2001. SIL. oai:sil.org:31408
 4. Wa kèrètĩɛmu wãhũ zũnló ɓan kàránló. Comité pour la traduction de la Bible en buamu (translator). 2002. Buamu Bible Translation Committee. oai:sil.org:31611
 5. Ge -garaŋʼ bwamu. Bolli, Margrit (editor). 1978. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31512
 6. Le fĩni-twĩlo le bee kũkuzaa cɛrɛɛ lo. Moussa, Bazi (translator); Philibert, Dakuyo (translator). 1994. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31617
 7. Wa nìpomu ten ɓuaró wãhṹ zũńló ɓàn kàránló: nín yání vũahũ. Bicaba, Honoré. 2003. SIL. oai:sil.org:31419
 8. Bìo wa à wé ká ɓa bà-hãnia na mía wi vã́mú na ɓa le Kiriipe Aviyɛɛre máa yí wɛǹ. Mathews, Di; Indarto, Drh. 2007. SIL. oai:sil.org:31520
 9. Le Fĩni tuinlo: le fĩni tuinló wee váani kaka le zĩi yi. Bicaba, Honoré (editor); Bicaba, Eugène (translator); Bicaba, Justin (translator); Coulibaly, Kisito (translator); Dao, Barnabe (translator); Sama, Hierassi (translator); Kadeba, Zimaapi (translator); Tamini, Bénaza (translator). 2004. SIL. oai:sil.org:31727
 10. ONLINESociolinguistic survey report for the Bwamu language. Berthelette, Carol; Berthelette, John. 2001. SIL Electronic Survey Reports 2001-006. oai:sil.org:9230
 11. Wa buamu karanlo bio. Allen, Ruth; Thomson, Sharyn; Viinikkala, Terttu. 1998. Institut National d’Alphabétisation and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31530
 12. Mi wa zũn wa ɲia le wa ɲi-bòró ɓuaró. Bicaba, Honoré (editor); Bicaba, Eugène (translator); Bicaba, Justin (translator); Boni, Méchac (translator); Coulibaly, Kisito (translator); Dao, Barnabe (translator); Kadeba, Damouko (translator); Sama, Hierassi (translator); Kadeba, Zimaapi (translator); Tamini, Bénaza (translator). 2005. SIL. oai:sil.org:31531
 13. Láakáwá ya-dí séenílo vũahũ: wa nìpomu ten ɓuaró wãhũ zũńló ɓàn kàránló. Bicaba, Honoré. 2003. SIL. oai:sil.org:31731
 14. Mu nɔ̀nsámu vɔ̃n-zũńlowa buamu kàránló vũahṹ. Bicaba, Honoré; Kohoun, Macaire; Boni, Méchac. 2009. SIL. oai:sil.org:41431
 15. Mu zaamu vɔ̃n-zũńlowa buamu kàránló vũahṹ. Bicaba, Honoré; Kohoun, Macaire; Boni, Méchac. 2009. SIL. oai:sil.org:41432
 16. Ho hĩ́nló. Bicaba, Honoré (editor); Bicaba, Eugène (translator); Bicaba, Justin (translator). 2005. SIL. oai:sil.org:31533
 17. Ɓa kùaawà hãló. Bicaba, Charles; Bicaba, Honoré; Bonzi, Simon. 2007. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31739
 18. Wa dʼa we kɛkɛ a ho hĩnlo ma yi ra wiɛ. Moussa, Bazi (translator); Philibert, Dakuyo (translator). 1994. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31640
 19. Kùaawà hãló. Bicaba, Charles; Bicaba, Honoré; Bonzi, Simon. 2002. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31441
 20. Kàránló ya-dí séeníló vũahṹ: kàránló keníló; mìló. Bicaba, Honoré (editor). 2004. SIL. oai:sil.org:31542
 21. Wa kèrètĩ́ɛmu wãhṹ zũnló ɓan kàránló. Comité pour la traduction de la Bible en buamu (translator). 2002. SIL. oai:sil.org:31443
 22. Wa bwamu karãlo bio. Allen, Ruth; Thomson, Sharyn; Viinikkala, Terttu. 1998. Institut National d’Alphabétisation and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31644
 23. Wa kèrètĩɛmu wãhũ zũnló ɓan kàránló. Bicaba, Charles; Bicaba, Honoré; Bonzi, Simon; Thomson, Sharyn. 2000. Comité pour la traduction de la Bible en buamu. oai:sil.org:31746
 24. O mùindaa là a kúio wàhiire: hã dĩ́nni lè mí sìíwà na ó o nùpue ko ò o wé dí. Bicaba, Honoré (editor); Bicaba, Eugène (translator); Bicaba, Justin (translator); Coulibaly, Kisito (translator); Dao, Barnabe (translator); Sama, Hierassi (translator); Kadeba, Zimaapi (translator); Tamini, Bénaza (translator). 2004. SIL. oai:sil.org:31451
 25. Buawa kĩa lè mí wàhio (vɔ̃nna bìo hònú níi). Bicaba, Honoré. 2009. Comité pour la Traduction de la Bible en Buamu. oai:sil.org:41152
 26. Buawa kĩa lè mí wàhio (vɔ̃nna bìo hèɲun níi). Bicaba, Honoré (editor); Coulibaly, Ernest (illustrator). 2009. Comité pour la Traduction de la Bible en Buamu. oai:sil.org:41153
 27. Buawa kĩa lè mi wahio: vɔ̃nna bìo tĩn níi. Bicaba, Honoré (editor). 2005. SIL. oai:sil.org:31454
 28. Wa deʼe lobe vãlo deniso. Kioho, François. 2000. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31655
 29. Buawa kĩa lè mí wàhio (vɔ̃nna bìo hètĩnníi). Bicaba, Honoré. 2009. Comité pour la Traduction de la Bible en Buamu. oai:sil.org:41155
 30. Ho miló ɲun níi lúlúure vũahṹ. Bicaba, Honoré (editor). 2008. SIL. oai:sil.org:31456
 31. Wa nìpomu ten ɓuaró wɔ̃hṹ zũńló ɓàn kàránló: ɲun níi lúlúure vũahṹ. Bicaba, Eugène; Bicaba, Justin; Boni, Méchac; Coulibaly, Kisito; Dao, Barnabe; Domboue, Moussa; Sama, Hierassi; Tiaho, Tazoumou. 2005. SIL. oai:sil.org:31658
 32. Buawa kĩa lè mí wàhio (vɔ̃nna bìo hèzĩ̀n níi). Bicaba, Honoré. 2009. Comité pour la Traduction de la Bible en Buamu. oai:sil.org:41159
 33. Wa bè-vànii á mi le wa wé di. Bicaba, Charles (translator); Bicaba, Honoré (translator); Bonzi, Simon (translator). 2001. SIL. oai:sil.org:31764
 34. Wa nìpomu ten ɓuaró wãhṹ zũńló ɓàn kàránló: ɲun níi lúlúre vũahṹ. Bicaba, Eugène; Bicaba, Justin; Boni, Méchac; Coulibaly, Kisito; Dao, Barnabe; Domboue, Moussa; Kadeba, Damouko; Sama, Hierassi; Tiaho, Tazoumou. 2004. SIL. oai:sil.org:31765
 35. Wa kèrètĩ́ɛmu wɔ̃hṹ zũńló ɓan kàránló; ɲun níi lúlúure vũahṹ. Bicaba, Honoré (editor). 2005. Comité pour la Traduction de la Bible en Buamu. oai:sil.org:31771
 36. Ho kénhe vã́mú tũ̀ía na ó o Bionimia mà. Mbanji, Bawe Ernest (illustrator); Wester, Ann (translator); Endersby, Mary (translator); Saint-André, Nathalie (translator); Bicaba, Honoré (translator). 2009. Comité pour la traduction de la Bible en buamu. oai:sil.org:41177
 37. Ho Burkina Faso hàánì tũ̀iáwa. Bicaba, Honoré (editor); Bicaba, Eugène (translator); Bicaba, Justin (translator). 2007. SIL. oai:sil.org:31478
 38. Yenye leni. Magnini, Jacqueline (compiler). 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31578
 39. Wa nìpomu ten ɓuaró wɔ̃hṹ zũńló ɓàn kàránló: yèntĩniasa nín-yání kàránló vũahṹ. Bicaba, Honoré. 2009. SIL. oai:sil.org:41180
 40. Bwawa kĩa le mi wãyio. Allen, Ruth (compiler); Thomson, Sharyn (compiler). 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31585
 41. Ho tá ko ho ɓua kaka à ho wé seráa? (En langue buamu). Bicaba, Charles (translator); Bicaba, Honoré (translator); Bonzi, Simon (translator). 2001. SIL. oai:sil.org:31486
 42. Ho Burkina Faso làndá vũahú̃. Bicaba, Honoré (translator). 2008. SIL. oai:sil.org:31490
 43. Bwawa kĩã le mi wãyio. Kadewa Paul (compiler). 1994. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:31692
 44. Buawa kĩ́a lè mí wàhio: vɔ̃nna bìo naa níi. Bicaba, Honoré (editor). 2005. SIL. oai:sil.org:31597
 45. ONLINEBuamu: a language of Burkina Faso. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:box

Other known names and dialect names: Bwamu, Eastern Bobo Oule, Eastern Bobo Wule, Ouarkoye, Red Bobo

Other search terms: dialect, vernacular, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/box
Up-to-date as of: Tue May 21 8:21:57 EDT 2019