OLAC Logo OLAC resources in and about the Chrau language

ISO 639-3: crw

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Chalah, Chalun, Chauro, Choro, Dor, Doro, Jro, Mro, Prang, Ro, Tamun, Vajieng, Voqtwaq

Use faceted search to explore resources for Chrau language.

Primary texts

 1. ONLINEDâq Vu't Vri. The Long Now Foundation. n.d. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_gen-1
 2. Chrau Texts - Group 1 - IV. Thomas, David D. 1964-1969. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:57079

Lexical resources

 1. Bài học tíêng Chrau = Minsăm trong Chrau = Chrau conversation lessons. Dajao Jaken. 1974. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 1, ph̀ân 2. oai:gial.edu:25542
 2. Bài học tíêng Chru = Pơnuaĭ mơgru ia Chru = Chru language lessons. Fuller, Eugene, 1889-1968. 1976. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 16. oai:gial.edu:25562
 3. ONLINEChrau Swadesh List. n.a. n.d. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_swadesh-1
 4. Ngũ-vụnh Chrau = Chrau vocabulary = Chrau - Việt - English. Sang Lục, Thô (compiler); Thomas, David D. (compiler). 1966. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30972
 5. ONLINEVietnam word list (revised): Chrau Jro. Thomas, David D. (compiler). 1970-07. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35771

Language descriptions

 1. Chrau grammar. Thomas, David D (David Dunton). 1967. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25593
 2. Chrau grammar. Thomas, David D. 1971. Oceanic linguistics special publication ; no. 7. oai:gial.edu:25594
 3. Proto South Bahnaric : a reconstruction of a Mon-Khmer language of Indo-China. Sidwell, Paul. 2000. Pacific linguistics ; 501. oai:gial.edu:29001
 4. ONLINEGlottolog 4.2.1 Resources for Chrau. n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:chra1242
 5. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Chrau. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:chra1242
 6. ONLINEChrau Vocabulary. Thomas, David. 1966. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_morsyn-1
 7. ONLINEChrau Grammar. Thomas, David. 1971. Honolulu: University of Hawaii Press. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_phon-1
 8. Review of: Chrau grammar, by David D. Thomas. Blood, David L. 1974. Lingua. oai:sil.org:2095
 9. Chrau grammar. Thomas, David D. 1971. Oceanic Linguistics. oai:sil.org:2776
 10. Reality and assurance in Chrau conditional sentences. Thomas, David D. 1985. Mahidol University. oai:sil.org:3669
 11. Papers on four Vietnamese languages. Thomas, David D. (editor). 1966. Linguistic Society of New Zealand. oai:sil.org:39124
 12. ONLINEThe paragraph level in Chrau. Thomas, Dorothy M. 1980. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8041
 13. ONLINEThe discourse level in Chrau. Thomas, Dorothy M. 1978. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8158
 14. Chrau grammar: a Mon-Khmer language of Vietnam. Thomas, David D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9956
 15. ONLINEWALS Online Resources for Chrau. n.a. 2020. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:chr

Other resources about the language

 1. ONLINEChrau Vocabulary. Thomas, David; Luc, Thu Sang. 1966. Bộ Giáo-dục Xuât-Bản. oai:refdb.wals.info:1189
 2. ONLINEChrau Grammar. Thomas, David D. 1971. University of Hawaii Press. oai:refdb.wals.info:2810
 3. ONLINEChrau Vocabulary. Thomas, David. 1966. USOM and the Bureau of Textbooks, Department of Education of the Republic of Vietnam. oai:refdb.wals.info:5575
 4. ONLINEChrau Conversation Lessons. Jaken, Dajao; Thomas, David. 1974. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:5669
 5. Ngų̃-vung Chrau = Chrau vocabulary: Chrau--Viet--English. Thomas, David D. 1966. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cuon 1. oai:gial.edu:25541
 6. Mon-Khmer studies. 2. Thomas, David D; Blood, David L; Nguỹên, Đình Hoà, 1924-. 1966. Saigon : The Linguistic Circle of Saigon : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:29631
 7. ONLINEGŭq con tamun yăh sŏng (Em tập tính tốt: Lớp một). Thomas, Dorothy M.; Ðiều thị Xâu. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30904
 8. Chrau A. Thomas, David D.; Thomas, Dorothy M. 1966. Department of Education. oai:sil.org:30906
 9. Vơn gŭq yăh khõe. Sang Lục, Thô. 2011. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:30711
 10. ONLINETwang: Sirăq yao yiêng de (Em học toán, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Thomas, Dorothy M. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30913
 11. ONLINEChrau 4. Thomas, Dorothy M. 1965. Department of Education. oai:sil.org:30915
 12. Sirăq twang: Sirăq an ayh yao yiêng iưn. Thomas, Dorothy M. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30917
 13. Siraq yao yiêng de tamti camvŭm Chrau, sŭng sirăq Chrau A, 1, 2 (Day vần tiêng Chrau, trong cuốn Chrau A, 1, 2; phần chỉ nam; lơp vỡ long). Ngãn, Twaq thi; Thomas, Dorothy M. 1970. Department of Education. oai:sil.org:30823
 14. ONLINEChrau affixes. Thomas, Dorothy M. 1969. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8329
 15. Chrau 5. Thomas, Dorothy M. 1969. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30729
 16. ONLINEChrau Jro 2. Thomas, Dorothy M. 1966. Department of Education. oai:sil.org:30731
 17. Tamti trong Chrau: Sirăq yao yiêng de (sŭng sirăq Chrau 3, 4): Dạy vần tiêng Chrau (phần chỉ nam) trong cuốn Chrau 3, 4. Nhu Siol; Thomas, Dorothy M.; Ðiều thị Xâu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30933
 18. Checking vowel contrasts by rhyming. Thomas, David D. 1966. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8134
 19. ONLINEGŭq yăh jrŏh (Sách vệ-sinh: Lớp một). Nhu Siol; Thomas, Dorothy M.; Ðiều thị Xâu. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30944
 20. ONLINENotes on Chrau ethnogeography. Thomas, David D. 1980. Publications in Ethnography 6. oai:sil.org:7950
 21. ONLINEEm học vần, tiếng Chrau Jro: Quyên 2, lớp vỡ-lòng. Ngãn, Twaq thi; Thomas, Dorothy M. 1973. Department of Education. oai:sil.org:30852
 22. Chrau respect. Thomas, Dorothy M. 1972. Southeast Asia. oai:sil.org:654
 23. ONLINEChrau intonation. Thomas, Dorothy M. 1966. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8155
 24. ONLINEVơn gưt sinlơ sŭng vri heq (Em tìm-hiểu khoa-học: Lớp một). Thomas, David D.; Thomas, Dorothy M. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30760
 25. ONLINEMinsăm trong Chrau = Bài học tiếng Chrau = Chrau conversation lessons. Thomas, David D. 1974. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30963
 26. Chrau zoology: An ethnolinguistic study. Thomas, Dorothy M. 1964. Te Reo. oai:sil.org:865
 27. Remarques sur la phonologie du Chrau. Thomas, David D. 1962. Bulletin de la Société Linguistique de Paris. oai:sil.org:2966
 28. ONLINEEm học vần, tiêng Chrau Jro: Quyên 1 (Chrau: Siraq di 1). Ngãn, Twaq thi; Thomas, Dorothy M. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30869
 29. ONLINEA Chrau noun phrase battery. Thomas, David D. 1976. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8171
 30. Chrau 3A. Thomas, Dorothy M. 1969. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30871
 31. ONLINEGŭq yăh jrŏh yăh camhlăng; vơn gưt sinlơ sŭng vri heq; gŭq con tamun yăh sŏng (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học, và đức-dục; lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). Thomas, Dorothy M. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30880
 32. ONLINESirăq yao yiêng de tamti camvŭm Chrau (Dạy vần tiếng Chrau, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam). Thomas, Dorothy M.; Yol. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30882
 33. ONLINEChrau 3. Thomas, Dorothy M. 1968. Department of Education. oai:sil.org:30786
 34. ONLINEChrau: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:crw
 35. ONLINEChrau Vocabulary. Thomas, David. 1966. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_detail-1
 36. ONLINEChrau Vocabulary. Thomas, David. 1966. The Rosetta Project: A Long Now Foundation Library of Human Language. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_crw_number-1
 37. ONLINELINGUIST List Resources for Chrau. Damir Cavar, Director of Linguist List (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2017-09-27. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_crw

Other known names and dialect names: Chalah, Chalun, Chauro, Choro, Dor, Doro, Jro, Mro, Prang, Ro, Tamun, Vajieng, Voqtwaq

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/crw
Up-to-date as of: Tue Aug 11 15:12:35 EDT 2020