OLAC Logo OLAC resources in and about the Ifè language

ISO 639-3: ife

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Ana, Ana-Ife, Anago, Baate, Dadja, Djama, Ede Ife, Tschetti

Use faceted search to explore resources for Ifè language.

Lexical resources

 1. Oŋù-afɔ ŋa nfɛ̀ òŋu òkpi-ŋà ŋa nfãrãsé (Dictionnaire Ifè - Français). Gardner, Mary (editor); Graveling, Elizabeth (editor). 2000. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35726
 2. ONLINEIfè Dictionary. n.a. 2016-10-20. SIL International. oai:webonary.org:80

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.3 Resources for Ifè. n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:ifee1241
 2. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Ifè. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:ifee1241
 3. Abrégé de l'enquête sociolinguistique sur l'Agouna du Bénin. Faton, Gabriele R. 2006. SIL - Benin. oai:sil.org:43920
 4. Abrégé de l'enquête sociolinguistique sur le Nago du nord du Bénin et du Togo. Durieux, J. A.; Durieux-Boon, E. I. K.; Kluge, A. 1999. SIL Benin, SIL - Togo. oai:sil.org:43922
 5. L'orthographe du ton dans les langues béninoises. Roberts, David. 2008. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:5024
 6. ONLINEThe acoustic correlates of ATR harmony in seven- and nine-vowel African languages: a phonetic inquiry into phonological structure. Starwalt, Coleen Grace Anderson. 2008. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:50335

Other resources about the language

 1. A summary of Ifɛ̀ music in relation to church use. Devine, Patricia. 1997. Notes on Anthropology. oai:sil.org:1000
 2. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2008). Setodji, Kodjo. 2008. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35603
 3. ìwé-otsù 2003. n.a. 2003. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35410
 4. Ká kã ìwé 5: ìwé ɛ̀kɛ́ɛrú. Agbemadon, Akoété. 1999. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35514
 5. À kà dzɛ onyi gbàgbé olí-ɛɖɔ̃̀. Setodji, Kossiwa. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35522
 6. Ɛgbɛ́–ɔma–kíkã̀ ŋa. SIL Project Ifè. 1992. SIL Project Ifè. oai:sil.org:51722
 7. A summary of Ifɛ̀ music in relation to church use. Devine, Patricia. 1997. Notes on Sociolinguistics. oai:sil.org:6528
 8. Arɔ́-ìlú ŋa náyé gbaŋgba. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1990. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35430
 9. Arokpã́ gba ɔkɔ nɔ́wɔ́-afésì: ɛnɛ-kúmadzɔ́ ŋa kò dzáfɔ̀-afésì. Setodji, Kodjo; Akpovi, Komi. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35431
 10. Ɔnyàd̢ɔ lɛ́ egi síso. Agbemadon, Akoété. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35432
 11. A look at Ifɛ̀ connectives. Klaver, Marquita. 1999. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:1735
 12. Abécédaire Ifɛ̀. Kabo, Mawuena; Kohler, Anna. 1983. Comité Provisoire de Langue Ifɛ̀ and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35535
 13. La prononciation des lettres en français: une aide préliminaire pour les apprenants ifè. Gardner, Mary (editor); Setodji, Kodjo (editor). 2008. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35438
 14. Odzú-wa má nǹkɛ̀ɛ́: Akɔ́nɛ-ìwé-ifè ŋa wà nya ikpá-ìwé mímà. Amusu, Dòódzì; Katse, Akpò. 1993. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35439
 15. Amàwé-ifɛ̀ ŋa wà kpɛ̀rɔ́ fú ti ŋà ŋa. Ɔda, Fátóntsà A.; Ɔrɛ, Dzìmà. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35440
 16. Les documents de nos jours. Gardner, Mary; Amouzou, Kokou; Setodji, Kodjo. 2009. SIL Togo. oai:sil.org:49849
 17. Description préliminaire des phonèmes segmentaux et types de syllabes ifè. Boëthius, Hélène. 1983. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:2552
 18. ONLINETwo Ifé particles and their discourse function. Klaver, Marquita. 1995. Journal of West African Languages. oai:sil.org:2253
 19. Iŋɛ́ kpíkpè nfɛ̀ lɔ nfàrãsé. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1989. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35554
 20. Egi ŋa gbo náa dzɛŋέ. Agbemadon, Akoeté. 2010. ACATBLI, SIL. oai:sil.org:42754
 21. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2005). Setodji, Kodjo (editor). 2005. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35456
 22. Àrɔ̀-abó òŋu ad̢ɛ̀ɛ ŋa òŋu kíbí à náa là gbà á. Setodji, Kodjo. 2000. Projet Ifè. oai:sil.org:35359
 23. Obé òŋu Àtsú lɔ káà ma Lomɛ. Agbemadon, Akoété. 2002. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35360
 24. ìwé-otsù = Calendrier Ifè. Setodji, Kodjo. 2009. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35463
 25. ìwé-otsù. Setodji, Kodjo. 2005. SIL Projet Ife. oai:sil.org:35465
 26. Àd̢ùrè kò wà nónùgbó. Agbemadon, Akoété. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35466
 27. Iŋɛ yee tse tsi.... Kabo, M. Akoma. 1983. Comité Provisoire de Langue Ifè and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35568
 28. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2007). Setodji, Kodjo. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35369
 29. ìwé-otsù 2010. Setodji, Kodjo (editor). 2009. ACATBLI. oai:sil.org:49869
 30. Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́. Hill, Margaret; Hill, Harriet; Baggé, Richard; Miersma, Pat. 2009. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:49870
 31. Ké kã ìwé 4 ìwé ɛ̀kɛ́ɛrɛ. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics Projet Ifè. oai:sil.org:35473
 32. Ká kã ìwɛ́ 3 ìwé ɛ̀kɛ́ɛta. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:35573
 33. Ká kã ìwé 2 ìwé èkéèdzì. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics Projet Ifè. oai:sil.org:35375
 34. N wà kɔ́ fàràsé. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35576
 35. Ɔnyàdɔ̀ tsoko náàrìmáa dzɛnɛ̀. Àsɔ̀gbà, A. Bernard. 1993. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35384
 36. Gbálé-ɛ̀ɛ táná o gbá ɔ̀nà. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35486
 37. ìwé-otsù: Calendrier Ifè 2011. n.a. 2010. ACATBLI. oai:sil.org:48390
 38. La graphie tonale des langues africaines à la lumière de la psychologie cognitive de la lecture. Roberts, David. 2006. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:2692
 39. Àlè-mi wáa gbɔ́. Komi, Kofi. 2000. Projet Ifè. oai:sil.org:35493
 40. Àrɔ̃̀-àtɔ́. Boëthius, Hélène; Devine, Patricia; Gardner, Mary; Klaver, Marquita. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35594
 41. Le ton en ifè. Kohler, Anna. 1983. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:3096
 42. ONLINEBasic mood in Ife. Boëthius, Hélène. 1987. Journal of West African Languages. oai:sil.org:3298
 43. ONLINEIfè: a language of Togo. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:ife
 44. ONLINEIXC. 6.1&6.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_376D_4
 45. ONLINEIXC. 4.1. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3765_0
 46. ONLINEPOP. 1988.12.1&12.2. Norberto Bautista Cortés (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher); Antonina Morales (consultant). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Popoloca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_2D3E_9
 47. ONLINEIXC. 13.1&13.2. José Rosa Vásquez (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3769_3
 48. ONLINEIXC. 4.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3779_3
 49. ONLINEIXC. 11.1&11.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Vásquez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3763_3
 50. ONLINEIXC. 2.1. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3775_F
 51. ONLINEIXC. 1.1&1.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jorita Domigguez Mendoza (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_375F_6
 52. ONLINEIXC. 10.1&10.2. Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3761_4
 53. ONLINEIXC. 12.1&12.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Vásquez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3767_F
 54. ONLINEIXC. 9.1&9.2. José Rosa Vásquez (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3777_3
 55. ONLINEIXC. 8.1&8.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3773_0
 56. ONLINEIXC. 3.1&3.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_3771_3
 57. ONLINEIXC. 7.1&7.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_376F_8
 58. ONLINEICX. 5.1&5.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). n.d. Leiden Archives : Meso-America : Ixcateca. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0009_376B_3
 59. ONLINEIZM090223ArtievAS_Photos. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7472_9
 60. ONLINEIZM090224_Shanjgi. Lena (compiler); Irina Viktorovna (consultant); Rogier (compiler); Vasilij Vasil'evič (consultant). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_000C_38CE_8
 61. ONLINEIZM090224_Swadesh100. Lena (compiler); Micha (compiler); Irina Viktorovna (consultant); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7480_F
 62. ONLINEIZM090224ArtievAS_Swadesh200. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7481_F
 63. ONLINEIZM090223ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7483_3
 64. ONLINEIZM090225ArtievAS_2oshjas. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7485_7
 65. ONLINEIZM090223ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7471_F
 66. ONLINEIZM090228ArtievAS. Rogier (compiler); Lena (compiler); D'ad'a Saša (consultant). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_000C_38D4_5
 67. ONLINEIZM090226ArtievAS_1Swadesh200. Rogier (compiler); D'ad'a Saša (consultant); Lena (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_000C_38DA_F
 68. ONLINEIZM090224DomKultury. Rogier (compiler); Lena (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_000C_38D2_A
 69. ONLINEIZM090223ArtievAS_Setj. Rogier (compiler); Lena (compiler); D'ad'a Saša (consultant); Micha (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_000C_38E1_D
 70. ONLINEIZM090226ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7484_1
 71. ONLINEIZM090224ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:lat_1839_00_0000_0000_0010_7482_2
 72. ONLINEIZM090226ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7484_1
 73. ONLINEIZM090223ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7483_3
 74. ONLINEIZM090226ArtievAS_1Swadesh200. Rogier (compiler); D'ad'a Saša (consultant); Lena (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_000C_38DA_F
 75. ONLINEIZM090223ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7471_F
 76. ONLINEIZM090224ArtievAS_Swadesh200. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7481_F
 77. ONLINEIZM090224_Swadesh100. Lena (compiler); Micha (compiler); Irina Viktorovna (consultant); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7480_F
 78. ONLINEIZM090223ArtievAS_Photos. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7472_9
 79. ONLINEIZM090224DomKultury. Rogier (compiler); Lena (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_000C_38D2_A
 80. ONLINEIZM090225ArtievAS_2oshjas. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7485_7
 81. ONLINEIZM090224_Shanjgi. Lena (compiler); Irina Viktorovna (consultant); Rogier (compiler); Vasilij Vasil'evič (consultant). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_000C_38CE_8
 82. ONLINEIZM090223ArtievAS_Setj. Rogier (compiler); Lena (compiler); D'ad'a Saša (consultant); Micha (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_000C_38E1_D
 83. ONLINEIZM090228ArtievAS. Rogier (compiler); Lena (compiler); D'ad'a Saša (consultant). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_000C_38D4_5
 84. ONLINEIZM090224ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena (compiler); Micha (compiler); Rogier (compiler). n.d. Donated Corpora : Permic Varieties. oai:www.mpi.nl:tla_1839_00_0000_0000_0010_7482_2
 85. ONLINELINGUIST List Resources for Ifè. Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2021-01-24. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_ife

Other known names and dialect names: Ana, Ana-Ife, Anago, Baate, Dadja, Djama, Ede Ife, Tschetti

Other search terms: dialect, vernacular, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/ife
Up-to-date as of: Mon Jan 25 7:01:04 EST 2021