OLAC Logo OLAC resources in and about the Ifè language

ISO 639-3: ife

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Ana, Ana-Ife, Anago, Baate, Dadja, Djama, Ede Ife, Tschetti

Use faceted search to explore resources for Ifè language.

Lexical resources

 1. Oŋù-afɔ ŋa nfɛ̀ òŋu òkpi-ŋà ŋa nfãrãsé (Dictionnaire Ifè - Français). Gardner, Mary (editor); Graveling, Elizabeth (editor). 2000. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35726

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 2.3 Resources for Ife. n.a. 2014. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:ifee1241
 2. ONLINEPHOIBLE Online phonemic inventories for Ife. n.a. 2014. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:phoible.org:ife
 3. Abrégé de l'enquête sociolinguistique sur l'Agouna du Bénin. Faton, Gabriele R. 2006. SIL - Benin. oai:sil.org:43920
 4. Abrégé de l'enquête sociolinguistique sur le Nago du nord du Bénin et du Togo. Durieux, J. A.; Durieux-Boon, E. I. K.; Kluge, A. 1999. SIL Benin, SIL - Togo. oai:sil.org:43922
 5. L'orthographe du ton dans les langues béninoises. Roberts, David. 2008. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:5024
 6. The acoustic correlates of ATR harmony in seven- and nine-vowel African languages: a phonetic inquiry into phonological structure. Starwalt, Coleen Grace Anderson. 2008. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:50335

Other resources about the language

 1. ONLINEICX. 5.1&5.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604011
 2. ONLINEIXC. 4.1. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996-10. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604005
 3. ONLINEIXC. 12.1&12.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Vásquez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). 1996-12. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604007
 4. ONLINEIXC. 10.1&10.2. Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604001
 5. ONLINEIXC. 11.1&11.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Vásquez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604003
 6. ONLINEIXC. 13.1&13.2. José Rosa Vásquez (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). 1996-12. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604009
 7. ONLINEIXC. 4.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher). 1996-12-18. The Language Archive's IMDI portal. oai:www.mpi.nl:MPI604025
 8. ONLINEIXC. 9.1&9.2. José Rosa Vásquez (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604023
 9. ONLINEIXC. 2.1. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604021
 10. ONLINEIXC. 7.1&7.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604015
 11. ONLINEIXC. 6.1&6.2. José Rosa Castro Vásquez (consultant); Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996-10. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604013
 12. ONLINEIXC. 8.1&8.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604019
 13. ONLINEIXC. 3.1&3.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); José Rosa Castro Vásquez (consultant); Cipriano Romírez Guzmán (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996-10. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI604017
 14. ONLINEIZM090224_Shanjgi. Lena; Irina Viktorovna (consultant); Rogier; Vasilij Vasil'evič (consultant). 2009-02-24. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI800974
 15. ONLINEIZM090224DomKultury. Rogier; Lena. 2009-02-24. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI800978
 16. ONLINEIXC. 1.1&1.2. Pedro Salazar Gutierrez (consultant); Jorita Domigguez Mendoza (consultant); Jojan van Zantwijk (researcher). 1996. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI603999
 17. ONLINEIZM090223ArtievAS_Setj. Rogier; Lena; D'ad'a Saša (consultant); Micha. 2009-02-23. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI800993
 18. ONLINEIZM090228ArtievAS. Rogier; Lena; D'ad'a Saša (consultant). 2009-02-28. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI800980
 19. ONLINEIZM090226ArtievAS_1Swadesh200. Rogier; D'ad'a Saša (consultant); Lena. 2009-02-26. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI800986
 20. ONLINEPOP. 1988.12.1&12.2. Norberto Bautista Cortés (consultant); Anette Veerman-Leichsenring (researcher); Antonina Morales (consultant). 1988. Grazyna J. Rowicka. oai:www.mpi.nl:MPI601406
 21. ONLINEIZM090223ArtievAS_Photos. Djadja Saša (consultant); Lena; Micha; Rogier. 2009-02-23. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078386
 22. ONLINEIZM090223ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena; Micha; Rogier. 2009-02-23. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078385
 23. ONLINEIZM090224ArtievAS_Swadesh200. Djadja Saša (consultant); Lena; Micha; Rogier. 2009-02-24. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078401
 24. ONLINEIZM090224_Swadesh100. Lena; Micha; Irina Viktorovna (consultant); Rogier. 2009-02-24. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078400
 25. ONLINEIZM090226ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena; Rogier. 2009-02-26. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078404
 26. ONLINEIZM090225ArtievAS_2oshjas. Djadja Saša (consultant); Lena; Rogier. 2009-02-25. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078405
 27. ONLINEIZM090224ArtievAS_Razgovornik. Djadja Saša (consultant); Lena; Micha; Rogier. 2009-02-24. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078402
 28. ONLINEIZM090223ArtievAS. Djadja Saša (consultant); Lena; Micha; Rogier. 2009-02-23. Rogier Blokland. oai:www.mpi.nl:MPI1078403
 29. ONLINELINGUIST List Resources for Ifè. Anthony Aristar, Director of Linguist List (editor); Helen Aristar-Dry, Director of Linguist List (editor). 2014-08-28. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_ife
 30. ONLINEIf?: a language of Togo. n.a. 2013. SIL International. oai:ethnologue.com:ife
 31. A summary of Ifɛ̀ music in relation to church use. Devine, Patricia. 1997. Notes on Anthropology. oai:sil.org:1000
 32. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2008). Setodji, Kodjo. 2008. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35603
 33. ìwé-otsù 2003. n.a. 2003. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35410
 34. Ká kã ìwé 5: ìwé ɛ̀kɛ́ɛrú. Agbemadon, Akoété. 1999. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35514
 35. À kà dzɛ onyi gbàgbé olí-ɛɖɔ̃̀. Setodji, Kossiwa. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35522
 36. Ɛgbɛ́–ɔma–kíkã̀ ŋa. SIL Project Ifè. 1992. SIL Project Ifè. oai:sil.org:51722
 37. A summary of Ifɛ̀ music in relation to church use. Devine, Patricia. 1997. Notes on Sociolinguistics. oai:sil.org:6528
 38. Arɔ́-ìlú ŋa náyé gbaŋgba. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1990. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35430
 39. Arokpã́ gba ɔkɔ nɔ́wɔ́-afésì: ɛnɛ-kúmadzɔ́ ŋa kò dzáfɔ̀-afésì. Setodji, Kodjo; Akpovi, Komi. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35431
 40. Ɔnyàd̢ɔ lɛ́ egi síso. Agbemadon, Akoété. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35432
 41. A look at Ifɛ̀ connectives. Klaver, Marquita. 1999. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:1735
 42. Abécédaire Ifɛ̀. Kabo, Mawuena; Kohler, Anna. 1983. Comité Provisoire de Langue Ifɛ̀ and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35535
 43. La prononciation des lettres en français: une aide préliminaire pour les apprenants ifè. Gardner, Mary (editor); Setodji, Kodjo (editor). 2008. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35438
 44. Odzú-wa má nǹkɛ̀ɛ́: Akɔ́nɛ-ìwé-ifè ŋa wà nya ikpá-ìwé mímà. Amusu, Dòódzì; Katse, Akpò. 1993. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35439
 45. Amàwé-ifɛ̀ ŋa wà kpɛ̀rɔ́ fú ti ŋà ŋa. Ɔda, Fátóntsà A.; Ɔrɛ, Dzìmà. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35440
 46. Les documents de nos jours. Gardner, Mary; Amouzou, Kokou; Setodji, Kodjo. 2009. SIL Togo. oai:sil.org:49849
 47. Description préliminaire des phonèmes segmentaux et types de syllabes ifè. Boëthius, Hélène. 1983. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:2552
 48. Two Ifé particles and their discourse function. Klaver, Marquita. 1995. Journal of West African Languages. oai:sil.org:2253
 49. Iŋɛ́ kpíkpè nfɛ̀ lɔ nfàrãsé. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1989. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35554
 50. Egi ŋa gbo náa dzɛŋέ. Agbemadon, Akoeté. 2010. ACATBLI, SIL. oai:sil.org:42754
 51. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2005). Setodji, Kodjo (editor). 2005. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35456
 52. Àrɔ̀-abó òŋu ad̢ɛ̀ɛ ŋa òŋu kíbí à náa là gbà á. Setodji, Kodjo. 2000. Projet Ifè. oai:sil.org:35359
 53. Obé òŋu Àtsú lɔ káà ma Lomɛ. Agbemadon, Akoété. 2002. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35360
 54. ìwé-otsù = Calendrier Ifè. Setodji, Kodjo. 2009. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35463
 55. ìwé-otsù. Setodji, Kodjo. 2005. SIL Projet Ife. oai:sil.org:35465
 56. Àd̢ùrè kò wà nónùgbó. Agbemadon, Akoété. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35466
 57. Iŋɛ yee tse tsi.... Kabo, M. Akoma. 1983. Comité Provisoire de Langue Ifè and Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35568
 58. ìwé-otsù (Calendrier Ifè 2007). Setodji, Kodjo. 2006. SIL Projet Ifè. oai:sil.org:35369
 59. ìwé-otsù 2010. Setodji, Kodjo (editor). 2009. ACATBLI. oai:sil.org:49869
 60. Èsè-odzudzu si ńnɔ́-nɛ ɛ́. Hill, Margaret; Hill, Harriet; Baggé, Richard; Miersma, Pat. 2009. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:49870
 61. Ké kã ìwé 4 ìwé ɛ̀kɛ́ɛrɛ. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics Projet Ifè. oai:sil.org:35473
 62. Ká kã ìwɛ́ 3 ìwé ɛ̀kɛ́ɛta. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:35573
 63. Ká kã ìwé 2 ìwé èkéèdzì. Agbemadon, Akoété. 1998. Summer Institute of Linguistics Projet Ifè. oai:sil.org:35375
 64. N wà kɔ́ fàràsé. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35576
 65. Ɔnyàdɔ̀ tsoko náàrìmáa dzɛnɛ̀. Àsɔ̀gbà, A. Bernard. 1993. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35384
 66. Gbálé-ɛ̀ɛ táná o gbá ɔ̀nà. Boëthius, Hélène; Klaver, Marquita. 1992. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35486
 67. ìwé-otsù: Calendrier Ifè 2011. n.a. 2010. ACATBLI. oai:sil.org:48390
 68. La graphie tonale des langues africaines à la lumière de la psychologie cognitive de la lecture. Roberts, David. 2006. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:2692
 69. Àlè-mi wáa gbɔ́. Komi, Kofi. 2000. Projet Ifè. oai:sil.org:35493
 70. Àrɔ̃̀-àtɔ́. Boëthius, Hélène; Devine, Patricia; Gardner, Mary; Klaver, Marquita. 1995. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:35594
 71. Le ton en ifè. Kohler, Anna. 1983. Société Internationale de Linguistique. oai:sil.org:3096
 72. Basic mood in Ife. Boëthius, Hélène. 1987. Journal of West African Languages. oai:sil.org:3298

Other resources in the language

 1. ONLINEVanishing Voices from Ghana's 'middle belt'. Mary Esther Kropp Dakubu (depositor); Endangered Languages Documentation Programme (sponsor). start=2012-10-01; end=2013-09-30;. Endangered Languages Archive. oai:elar.soas.ac.uk:0325

Other known names and dialect names: Ana, Ana-Ife, Anago, Baate, Dadja, Djama, Ede Ife, Tschetti

Other search terms: dialect, vernacular, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/ife
Up-to-date as of: Thu Sep 18 23:57:20 EDT 2014