OLAC Logo OLAC resources in and about the Aringa language

ISO 639-3: luc

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Low Lugbara

Use faceted search to explore resources for Aringa language.

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 2.5 Resources for Aringa. n.a. 2014. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:arin1244
 2. ONLINEPHOIBLE Online phonemic inventories for Aringa. n.a. 2014. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:phoible.org:luc
 3. Orthographies of Moru-Maʼdi languages. Kilpatrick, Eileen. 2004. Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages. oai:sil.org:35967
 4. ONLINEOccasional Papers in the Study of Sudanese Languages No. 9. Gilley, Leoma G. (editor). 2004. Occasional Papers in the Study of Sudanese Languages. oai:sil.org:35968

Other resources about the language

 1. ꞌBãjọkíꞌda lẽ ãꞌdu idélé yã?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54922
 2. Ãbị́rị́ ndẽ Tõkô káyĩ rá. n.a. 1999-06. Aringa Language Project. oai:sil.org:54861
 3. Àjị́kọ́ mụ sụ̂ gá. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54865
 4. Ãko ꞌdĩ ãꞌdi ãni?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54866
 5. Álụ́ma la mụ ị̃ꞌbị ꞌbelé. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54868
 6. Álûma lè à¸du idélé yà?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54869
 7. Áségá la ị̃ndrị́ ndrụ̃. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54870
 8. Àyìkòrú lè à¸du idélé yà?. n.a. 1999. Aringa Language Project. oai:sil.org:54881
 9. Bụ́kụ̃ Ãlu Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. ꞌDelu, Barnabas; Angupale, Andrew; Angoli, Alex; Jacob, Azo'bo; Guma, Joel Ujiga; Jackson, Amaku. 2003. SWP. oai:sil.org:54882
 10. Bụ́kụ̃ Ãlu Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. n.a. 2003. Sudan Workshop Programme (SWP). oai:sil.org:54883
 11. Bụ́kũ ABC á ' dígó drị̣́ Ãrị̃ngã tị sĩ rĩ. Angolis, Alex; Haron, Aro Y.; Cleopus, Mawa; Kaleb, Ochiti; Sheth, Dramani Haron; Jacob, Azabo; Pius, Guma. 2005. Ãrĩngã Lnguage Project and SWP. oai:sil.org:35784
 12. Bụ́kụ̃ Anzị ꞌBa Drị́ Núkũtã Ãrị̃ngã Tị Sĩrĩ Sĩŋá Ụ̃nị̃jó Ụ́ꞌdụ́kọ́ Lã Be Rĩ. Hew, Debbie. 2002. SIL. oai:sil.org:54884
 13. Núkũtã mâ sĩ lãŋá i'dójó lãjó Ãrị̃ngã tị sĩ rĩ. ꞌDẹ̃lụ́, Barnabas; Ãngõlí, Alex; Ãngũpalé, Andrew; Ámáku, Jackson; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá; Azaꞌbo, Jacob; Rõbá, Yosia. 2005. SIL. oai:sil.org:35785
 14. Bụ́kụ̃ Ímbápị Drị́ Núkũtã Ãrị̃ngã Tị Sĩrĩ Sĩŋá Ụ̃nị̃jó Ụ́ꞌdụ́kọ́ Lã Be Rĩ. Hew, Debbie. 2002. SIL. oai:sil.org:54885
 15. Bụ́kụ̃ Ị̃rị̃jó Sĩ Lãŋá Ụ̃nị̃jó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ. ꞌDẹ̃lụ́, Barnabas; Ãngũpalé, Andrew; Ãngõlí, Alex; Jacob, Azaꞌbo; Jackson, Ámáku; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá. 2007. SWP. oai:sil.org:54886
 16. Bụ́kụ̃ Ímbápị Drị̂ Sĩ Lãŋá Ụ̃nĩjó Ãrị̃ngã Tị Sĩ Rĩ Imbájó Rĩ. Ãngõlí, Alex; Azaꞌbo, Jacob; Gụma, Joel Ụ̃jị́gá. 2007. SWP. oai:sil.org:54887
 17. ONLINEAringa: a language of Uganda. n.a. 2013. SIL International. oai:ethnologue.com:luc

Other known names and dialect names: Low Lugbara

Other search terms: dialect, vernacular, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/luc
Up-to-date as of: Thu Oct 8 0:19:26 EDT 2015