OLAC Logo OLAC resources in and about the Rade language

ISO 639-3: rad

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: A-Dham, Adham, Bih, Blo, De, E-De, Edeh, Kdrao, Kodrao, Kpa, Krung 1, Mdhur, Ndhur, Raday, Rde, Rde Kpa, Rhade

Use faceted search to explore resources for Rade language.

Primary texts

 1. ONLINEKlei Mphŭn Dŏng: Hră tal sa y-mois čih (Rade Genesis Translation). The Long Now Foundation. 1968. Saigon. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_rad_gen-1

Lexical resources

 1. A Rhade-English dictionary with English-Rhade finderlist. Tharp, James A. 1980. Pacific linguistics. Series C ; no. 58. oai:gial.edu:25293
 2. Kleihriăm boh blu Êđê = Ng̃ư-ṿưng Êđê = Rade vocabulary. Y Chang Niê Siêng. 1979. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam (Huntington Beach, Calif.) ; cúôn 7, etc. oai:gial.edu:25549
 3. Bài học tíêng Êđê = Hriăm klei Êđê = Rade language lessons. Y Chang Niê Siêng. 1981. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cúôn 7, ph̀ân 2. oai:gial.edu:25550
 4. Klei hriăm boh blŭ Êđê = Ngũ-vụng Êđê = Rade vocabulary. Y-Chang Niê Siêng. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:30993
 5. ONLINEVietnam word list (revised): Rađê. Y-Son-Nie (compiler). 1972. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:43372
 6. Some languages of Siam. Sophana Srichampa; Thomas, David D.; Prachakitchakonrachak Phraya. 1995. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University. oai:sil.org:756

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.4 Resources for Rade. n.a. 2021. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:rade1240
 2. ONLINERade Vocabulary. The Long Now Foundation. 1979. Huntington Beach: Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_rad_morsyn-1
 3. ONLINEWALS Online Resources for Rade. n.a. 2021. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:rad

Other resources about the language

 1. ONLINERade Vocabulary. Y-Chang, Niê Siêng. 1979. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:5612
 2. ONLINERade: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:rad
 3. ONLINERade Vocabulary. The Long Now Foundation. 1979. Huntington Beach: Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_rad_detail-1
 4. ONLINERade Vocabulary. The Long Now Foundation. 1979. Huntington Beach: Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_rad_number-1
 5. Proto-Malayo-Polynesian reflexes in Rade, Jarai and Chru. Thomas, Dorothy M. 1963. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:1488
 6. Klei mgang hdĭp, klei hriăm mnơ̆ng dhơ̆ng, klei dôk dơ̆ng; adŭ mrâo hriăm: Kdrêč kơ nai. Lee, Ernest W.; Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30712
 7. ONLINEKlei bhiăn leh anăn klei dhar-kreh: Adŭ sa (Văn hóa và phong tục tập quán: Lớp một). Ayun, Y-Tlung; Nie, Y-San; Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30751
 8. Kâo kcưm hriăm dlăng 1-20 (Bộ bảng treo Em học vần tiếng Radê). Y-Chang Niê Siêng. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30773
 9. ONLINEEm học vần: Lớp một. Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30778
 10. Kâo kčưm hriăm dlăng: Adŭ mrâo hriăm (Em học vần: Lớp sáu). Griswold, Carolyn; Y-Chang Niê Siêng. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30813
 11. ONLINERăng kriê klei suaih pral: Adŭ sa (Sách vệ-sinh: Lớp một). Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30858
 12. Kâo kcưm hriăm dlăng: Adŭ mrâo hriăm kdrêč kơ nai. Lee, Ernest W.; Y-Chang Niê Siêng. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30877
 13. ONLINEHdruôm hra hriam cih: Pioh ko phung nai-mto; adŭ mrâo hriăm. Banker, John E.; Y-Chang Niê Siêng. 1967. Department of Education. oai:sil.org:30897
 14. ONLINEKâo hriăm tĭng, adŭ mrâo hriăm: Kdrêč kơ nai (Em học toán, lớp vỡ lòng; phần chỉ-nam). Lee, Ernest W.; Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30930
 15. ONLINEKâo hriăm čiăng thâo kơ mnơng dhơng: Adŭ sa (Em tìm-hiểu khoa-học; lớp một). Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30941
 16. ONLINEKăo hriăm knuih jak: Adu sa (Em tập tính tốt: Lớp một). Y-Chang Niê Siêng. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30943
 17. ONLINEHriâm klei Êdê = Bài học tiếng Êdê = Rade language lessons. Swain, Kenneth; Y-Chang Niê Siêng. 1974. Department of Education. oai:sil.org:30996
 18. ONLINEA computer analysis of Vietnam language relationships. Smith, Kenneth D. 1974. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:40123
 19. ONLINETập Đọc Tiếng Việt II: Sách Đay Tiếng Việt Cho Các Đồng Bào Sắc-tộc. Bồ Bạch Mai. 1970. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:89738
 20. ONLINELINGUIST List Resources for Rade. Damir Cavar, Director of Linguist List (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2015-08-31. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_rad

Other resources in the language

 1. Dictionary of the Mnong Bunơr Language of Quang Duc Province Viet--nam: Mnong -- Raday -- English. Phillips, Richard L. (compiler). 1962. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:54066

Other known names and dialect names: A-Dham, Adham, Bih, Blo, De, E-De, Edeh, Kdrao, Kodrao, Kpa, Krung 1, Mdhur, Ndhur, Raday, Rde, Rde Kpa, Rhade

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/rad
Up-to-date as of: Fri Sep 24 18:45:38 EDT 2021