OLAC Logo OLAC resources in and about the Sedang language

ISO 639-3: sed

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Cadong, Central Sedang, Dak Sut Sedang, Dang, Greater Sedang, Hadang, Hdang, Hotea, Hoteang, Kmrang, Kon Hring Sedang, Kotua Sedang, Rotea, Roteang, Tang, Xa, Xodang

Use faceted search to explore resources for Sedang language.

Lexical resources

 1. Ng̃ư-ṿưng Sedang = Sedang vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam ; cûón 2, ph̀ân 1. oai:gial.edu:25543
 2. ʾBái hòk tơpui Rơtéang = Bài học tîéng Sedang, t̉inh Kontum = Sedang language lessons. Smith, Kenneth D. 1967. T̉u sách ngôn-ng̃ư dân-ṭôc thỉêu-śô Vịêt-Nam (Huntington Beach, Calif.) ; cúôn 2, etc. oai:gial.edu:25575
 3. Sedang dictionary : with English, Vietnamese, and French glossaries : a thesaurus-alphabetical listing of Sedang words and word-groups. Smith, Kenneth D. 2000. Mon-Khmer studies. Special issue ; no. 1. oai:gial.edu:25591
 4. Ngữ-vựng Sedang = Sedang vocabulary. Smith, Kenneth D. (compiler). 1967. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30981
 5. ONLINEVietnam word list (revised): Kơtua. Smith, Kenneth D. (compiler). 1970-02-20. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35772
 6. ONLINEVietnam word list (revised): Sedang. Smith, Kenneth D. (compiler). 1968-08-17. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:35779
 7. ONLINETừ-điển Xơ-đăng-Anh-Việt-Pháp Sedang Dictionary with English, Vietnamese, and French Glossaries. Smith, Kenneth D. 2000. SIL Language and Culture Documentation and Description 17. oai:sil.org:43107
 8. The payoff from rhyming dictionaries: distribution and frequency of word-final -VCs and a bridge between Bahnaric and Katuic. Smith, Kenneth D. 1978. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61376
 9. ONLINETừ-diển xơ-dăng-anh-việt-pháp Sedang dictionary with English, Vietnamese and French glossaries: a thesaurus-alphabetical listing of Sedang words and word groups. Smith, Kenneth D. (compiler). 2000. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8200

Language descriptions

 1. Sedang grammar : phonological and syntactic structure. Smith, Kenneth D. 1979. Pacific linguistics. Series B. oai:gial.edu:25590
 2. Phonology and syntax of Sedang, a Vietnam Mon-Khmer language. Smith, Kenneth D. 1975. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25592
 3. The phonology of Sedang personal names. Smith, Kenneth D. 1969. Bloomington : Indiana University. oai:gial.edu:41557
 4. ONLINEGlottolog 4.2.1 Resources for Sedang. n.a. 2020. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:glottolog.org:seda1262
 5. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Sedang. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:seda1262
 6. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_morsyn-1
 7. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_phon-1
 8. Sedang grammar: Phonological and syntactic structure. Smith, Kenneth D. 1979. Pacific Linguistics B. oai:sil.org:1722
 9. ONLINELanguage relationships in Kontum Province. Thomas, David D. n.d. [ca. 1960]. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:56345
 10. Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1970-1972. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61367
 11. The payoff from rhyming dictionaries: distribution and frequency of word-final -VCs and a bridge between Bahnaric and Katuic. Smith, Kenneth D. 1978. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61376
 12. Sedang. Smith, Kenneth D.; Sidwell, Paul. 2015. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61383
 13. ONLINEWALS Online Resources for Sedang. n.a. 2020. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:sed
 14. ONLINELAPSyD Online page for Sedang. Maddieson, Ian. 2012. www.lapsyd.ddl.cnrs.fr. oai:www.lapsyd.ddl.ish-lyon.cnrs.fr:src544

Other resources about the language

 1. ONLINELaryngealization and delaryngealization in Sedang phonemics. Smith, Kenneth D. 1968. WALS Online RefDB. oai:refdb.wals.info:786
 2. ONLINESedang Grammar: Phonological and Syntactic Structure. Smith, Kenneth. 1979. Australian National University. oai:refdb.wals.info:787
 3. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:refdb.wals.info:1165
 4. ONLINEPhonology and syntax of Sedang, a Vietnamese Mon-Khmer lanuage. Smith, Kenneth D. 1975. WALS Online RefDB. oai:refdb.wals.info:4235
 5. ONLINESedang affixation. Smith, Kenneth D. 1969. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8101
 6. Homonyms in Sedang kinship terminology. Smith, Kenneth D. 1969-12. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61607
 7. ONLINESedang astronomy. Jennings, Wanda. 1980. Publications in Ethnography 6. oai:sil.org:8012
 8. Sedang Anthropological Data. Jennings, Wanda. 1976. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:54023
 9. Sedang ethnodialects. Smith, Kenneth D. 1969. Anthropological Linguistics. oai:sil.org:6325
 10. Rotếang 8 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 8). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30726
 11. Eh hòk túm khu kế lap luô: Lam môi (Em tìm hiểu khoa-học: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30830
 12. Text vs. dictionary letter frequencies for primers. Smith, Kenneth D. 1974. Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Session. oai:sil.org:40033
 13. ONLINEPhonology and syntax of Sedang, a Vietnam Mon-Khmer language. Smith, Kenneth D. 1975. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9634
 14. ONLINEVa hnê tơdróang kơxô̆: 1, 2; lam ki póang: ʼNa vai ʼbok thái (Em học toán, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30736
 15. The velar animal prefix relic in Vietnam languages. Smith, Kenneth D. 1975. Linguistics of the Tibeto-Burman Area. oai:sil.org:3637
 16. ONLINEVa hnê tơdrơang krúa, tơdróang túm khu kế lap luô, ʼbáng tơdróang ôi ka lém; lam ki póang: ʼNa vai ʼbok thái (Môn học bằng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đức-dục; lớp vỡ-lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30739
 17. Rak dei cha va kho mo cha: Lam môi (Sách vệ-sinh: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30940
 18. ONLINEEh mơhriam hòk chu rơtéang, lam ki póang: koxôp 1-3 (Em học vần, lớp vỡ lòng: quyển 1-3). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30843
 19. ONLINEMore on Sedang ethnodialects. Smith, Kenneth D. 1973. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8245
 20. Rotếang 3 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 3). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30845
 21. Rotếang 1 (Sá vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 1). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảoữ-Học. oai:sil.org:30752
 22. ONLINEThe -VC rhyme link between Bahnaric and Katuic. Smith, Kenneth D. 1992. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8253
 23. Eh mơhriam hòk chu rơtéang 1-20 (Em học vần bảng treo 1-20). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Bộ Phát triển Sac-tộc/(Ministry for the Development of Ethnic Minorities). oai:sil.org:30958
 24. Rotếang 2 (Sách vơ̂-lòng tiếng Sedang, cuốn 2). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30859
 25. Rotếang 7 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 7). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30959
 26. Sedang dialects. Smith, Kenneth D. 1967. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:9460
 27. Rotếang 6 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 6). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30960
 28. Rotếang 4 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang cuốn 4). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30867
 29. Eh mơhriam hòk chu rơtéang, lam ki póang: ʼNa ki ʼbok thái (Em học vần tiếng Sedang, lớp vỡ lòng: Phần chỉ-nam). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1972. Department of Education. oai:sil.org:30868
 30. Laryngealization and de-laryngealization in Sedang phonemics. Smith, Kenneth D. 1968. Linguistics. oai:sil.org:3770
 31. ONLINEDenasolaryngealization in Sedang folk-linguistics. Smith, Kenneth D. 1973. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8071
 32. Sedang dialects. Smith, Kenneth D. 1967. Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises. oai:sil.org:6276
 33. The phonology of Sedang personal names. Smith, Kenneth D. 1969. Anthropological Linguistics. oai:sil.org:2679
 34. ONLINESedang animal folk taxonomy. Smith, Kenneth D. 1976. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8288
 35. ONLINESedang pronoun reference. Smith, Kenneth D. 1976. Mon-Khmer Studies. oai:sil.org:8089
 36. ONLINEA phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Smith, Kenneth D. 1972. Language Data, Asian-Pacific Series. oai:sil.org:4194
 37. Rotếang 5 (Sách vỡ-lòng tiếng Sedang, cuốn 5). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1966. Viện Chuyên-Khảo Ngữ-Học. oai:sil.org:30797
 38. ONLINEEh mơhriam tơdróang ối ka lém: Lam môi (Em tập tính tốt: Lớp một). Hmốu; Smith, Kenneth D. 1971. Department of Education. oai:sil.org:30899
 39. ONLINEʼBái hòc tơpui Rơtéang = Bài hoc tiếng Sedang = Sedang language lessons. Smith, Kenneth D. 1967. Tủ sách ngôn-ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam. oai:sil.org:30999
 40. ONLINESedang: a language of Viet Nam. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:sed
 41. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_detail-1
 42. ONLINESedang Vocabulary. Smith, Kenneth D. 1967. Summer Institute of Linguistics. oai:rosettaproject.org:rosettaproject_sed_number-1
 43. ONLINELINGUIST List Resources for Sedang. Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2020-08-11. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_sed

Other known names and dialect names: Cadong, Central Sedang, Dak Sut Sedang, Dang, Greater Sedang, Hadang, Hdang, Hotea, Hoteang, Kmrang, Kon Hring Sedang, Kotua Sedang, Rotea, Roteang, Tang, Xa, Xodang

Other search terms: dialect, vernacular, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/sed
Up-to-date as of: Wed Aug 12 16:00:43 EDT 2020