OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb

Metadata
Title:Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 5 of 5
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 5 sur 5
Vốn từ vựng phương ngữ tiếng Thái Do ở Tương Dương, phần 5/5
Conforms To (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-49aefa90-8c1f-3ba8-a099-0ebefc6a2aa7
Contributor (annotator):Đinh, Thị Hằng
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Contributor (transcriber):Vi, Khăm Mun
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Issued (W3CDTF):2016-01-06T14:36:09+01:00
Date Modified (W3CDTF):2018-04-10T19:53:16+02:00
2022-02-16
Description:This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list, then read. This document concerns items carrying UID 1 to 596.
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 1 đến 596.
Format (IMT):text/xml
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY5
doi:10.24397/PANGLOSS-0004784
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
https://doi.org/10.34847/cocoon.bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-558667
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_VOCABULARY5.xml
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb.version3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/display/cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Replaces (URI):http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb.version1
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb.version2
Requires (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Text
Type (Discourse):dialogue
Type (OLAC):lexicon

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
DateStamp:  2022-02-17
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Đinh, Thị Hằng (annotator); Vi, Khăm Mun (transcriber). 2016. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Text iso639_tyj olac_dialogue olac_lexicon

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bc7ef117-5d45-3a67-a2d5-3f6cd112bcfb
Up-to-date as of: Sun Aug 14 14:31:03 EDT 2022