OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990

Metadata
Title:Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Chanson "Khó nẵm phã"
Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa"
Conforms To (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-49aefa90-8c1f-3ba8-a099-0ebefc6a2aa7
Contributor (annotator):Đinh, Thị Hằng
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Contributor (transcriber):Vi, Khăm Mun
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Issued (W3CDTF):2016-01-06T14:33:39+01:00
Date Modified (W3CDTF):2018-04-10T19:51:03+02:00
2022-02-11
Description:Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa" ("Xin nước trời"). Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Format (IMT):text/xml
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING4
doi:10.24397/PANGLOSS-0004767
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990
https://doi.org/10.34847/cocoon.be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-558656
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_SINGING4.xml
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990.version3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/display/cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Replaces (URI):http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990.version1
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990.version2
Requires (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-62860d68-ecdf-39bf-ad6d-239265da047e
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Text
Type (Discourse):singing
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990
DateStamp:  2022-02-12
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Đinh, Thị Hằng (annotator); Vi, Khăm Mun (transcriber). 2016. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Text iso639_tyj olac_primary_text olac_singing

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-be6beec0-e825-3fc6-9798-119f4a5ee990
Up-to-date as of: Wed Jul 6 17:27:19 EDT 2022