OLAC Logo OLAC resources in and about the Chinese language

ISO 639-3: zho

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Use faceted search to explore resources for Chinese language.

Primary texts

 1. ONLINEBilingual Guthrie Corpus. Guthrie, Larry. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Guthrie
 2. ONLINEBilingual Mandarin Corpus. Zhang, Yaanhui; Huang, Binbin. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Mandarin
 3. ONLINEBilingual YipMatthews Corpus. Yip, Virginia; Matthews, Stephen; Yue-Yuan, Huang. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-YipMatthews
 4. ONLINEChinese Beijing Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing
 5. ONLINEChinese Beijing2 Corpus. Tardif, Twila. 2007-03-15. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing2
 6. ONLINEChinese Chang Corpus. Chang, Chien-ju. 2005-09-12. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Chang
 7. ONLINEChinese Context Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Context
 8. ONLINEChinese Zhou1 Corpus. Zhou, Jing. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou1
 9. ONLINEChinese Zhou2 Corpus. Zhou, Jing. 2007-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou2
 10. ONLINEFrogs Chinese Guo Corpus. Guo, Jiansheng. 2009-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Frogs-Chinese-Guo
 11. Chinese words: Speaker J.D. Bush. Bush, J.D. (consultant); anonymous (researcher). [undated]. California Language Archive. oai:cla.berkeley.edu:24-2102
 12. ONLINEOpenProDat - Chinese. Bigi, Brigitte; Hirst, Daniel. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000820
 13. ONLINEAphasiaBank Mandarin NonProtocol Chinese CAP Corpus. Bates, Elizabeth. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:AphasiaBank-Mandarin-NonProtocol-CAP
 14. ONLINECABank CallHome Chinese Corpus. Linguistic Data Consortium. 2013-06-02. TalkBank. oai:talkbank.org:CABank-CallHome-zho
 15. ONLINEDementiaBank Mandarin Lu Corpus. Lu, Ching-ching. 2010. TalkBank. oai:talkbank.org:DementiaBank-Mandarin
 16. ONLINESLABank Chinese-English CUHK Corpus. CUHK students. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-English-CUHK
 17. ONLINESLABank Chinese-Hungarian Langman Corpus. Langman, Juliet; Snow, Catherine. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Hungarian-Langman
 18. ONLINESLABank Zhang Corpus. Zhang, Yanhui. 2013-04-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-COPA
 19. ONLINESLABank HKPU Corpus. Chan, Angel. 2014-10-15. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-HKPU

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Chinese. Kevin Scannell. 2015. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh
 2. ONLINECrúbadán language data for Chinese (Traditional). Kevin Scannell. 2015. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh-Hant
 3. ONLINECrúbadán language data for Chinese (Latin script). Kevin Scannell. 2015. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zh-Latn
 4. ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized. DeFrancis, John, 1911-. 1996. Honolulu : University of Hawai'i Press. oai:gial.edu:10823
 5. Bingo Tōzantō hōgen kiso goishū = A study of the basic vocabulary of the Min dialect in the Tung Shan Island. Nakajima, Motoki. 1977. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:11281
 6. Chien ming Han Ying tzʿu tien = A concise Chinese-English dictionary. Beijing yu yan xue yuan. "Jian ming Han Ying ci dian" bian xie zu. 1982. Pei-ching : The Commercial Press = : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11282
 7. Han Ying chʿeng yu tzʿu tien = A Chinese-English dictionary of idioms. Beijing wai guo yu xue yuan. Ying yu hsi tzʿu tien tsu. 1982. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11285
 8. Han Ying fen lei chʿa tʿu tzʿu tien = a classified and illustrated Chinese-English dictionary. Guangzhou wai guo yu xue yuan. 1981. Hsiang-kang : Shenghuo, tushu, hsinchih san lien shu tien Hsiang-kang fen tien ; Kuang-chou shih : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11286
 9. Han Ying tzʿu tien = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu xue yuan. "Han Ying ci dian" bian xie zu. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11288
 10. Conversational Chinese for beginners. Swadesh, Morris, 1909-1967. 1948. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:11497
 11. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 12. Chiang ming lei yü tzʿu tien. Wang, Anjie. 1984. Ha-erh-pin : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11611
 13. Han Tsang tui chao chʿeng yü. Min zu chu ban she. 1980. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11646
 14. Hsien tai Han yu hsiao tzʿu tien = Xiandai Hanyu xiao cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11653
 15. Hsien tai Han yü pa pai tzʿu = Xiandai Hanyu babai ci. Lü, Shuxiang; Li, Linding. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11655
 16. Hsien tai Han yu tzʿu tien = Xiàndài Hànyǔ cídiǎn. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11656
 17. Shih yung Han yu tʿu chieh tzʿu tien. Liang, Derun; Fan, Mingxian; Xu, Xiuzhi; Wang, Zhijie; Wang, Qiushui; Li, Mouyuan. 1982. Pei-ching : Wai yu chiao hsueh yu yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11737
 18. Han yu san pai chu = Chinese 300. Beijing yu yan xue yuan. 1986. Chinese language library. oai:gial.edu:12510
 19. You qu de hanzi = Fun with Chinese characters. Chen, Huobing. n.d. Haixia Shibao zong shu. oai:gial.edu:12520
 20. Speak Chinese by singing. Ling, Charlie. 1978. Hicksville, N. Y : Exposition Press. oai:gial.edu:12548
 21. Xue xi Han Ying ci dian : Xuexi Hanying cidian = Learner's Chinese-English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore); Umum Publisher (Singapore). 1979. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12567
 22. Xue xi Han Ying ci dian : Xuesi Hanying cidian = Learner's Chinese English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore). Umum Publisher (Singapore). 1990. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12568
 23. Hàn yu sù chéng : zhong ying duì zhào. n.a. 1992. Beijing : Bei jing yu yán xué yuán bian. oai:gial.edu:13509
 24. Hsien tai Han yü tzʿu tien = Xiandai Hanyu cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1983. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15208
 25. Selected Chinese sayings. Lai, T. C. n.d. Hong Kong : University Book Store. oai:gial.edu:15251
 26. Hsin pien Han Ying fen lei tzʿu hui shou tsʿe. Beijing wai guo yu xue yuan. "Xin bian Han Ying fen lei ci hui shou ce" bian xie zu. 1983. Pei-ching : Wai yü chiao hsüeh yü yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15331
 27. Oxford elementary learner's English-Chinese dictionary = Niu-chin ch'u chieh Ying Han shuang chieh ts'u tien. Burridge, Shirley. 1988. Hong Kong : Oxford University Press. oai:gial.edu:16563
 28. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 29. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 30. A guide to Mandarin : self-taught. Yüan, Ying-ts'ai. 1980. [S.l. : s.n.]. oai:gial.edu:22684
 31. Colloquial Chinese. Tong, Bingzheng. 1982. Colloquial series. oai:gial.edu:26097
 32. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 33. China beginner's/traveler's dictionary : English-Chinese, Chinese-English in Pinyin romanization = Jīchŭ zìdiăn : Yīng-Hàn Hàn-Yīng. Kimball, Richard L. (Richard Laurance). 1980. New York : Eurasia Press ; San Francisco : China Books & Periodicals [distributor]. oai:gial.edu:26371
 34. Collins Chinese dictionary. n.a. 2004. Glasgow ; New York : HarperCollins. oai:gial.edu:26667
 35. Han Ying ci dian = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu da xue. Ying yu xi. Ci dian zu. 1995. Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao. oai:gial.edu:26734
 36. A Chinese-English dictionary = Han Ying ci dian. n.a. 1986. Hong Kong : Modern Publications. oai:gial.edu:27646
 37. Naqxi-Habaq-Yiyu Geezheeq Ceeqhuil : Naxi-Chinese-English Glossary : with English and Chinese Indexes. Pinson, Thomas. 1998. Dallas, TX : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:28143
 38. Fukken Kango hōgen kiso goishū = A comparative lexicon of Fukien dialects. Nakajima, Motoki. 1979. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:3301
 39. ONLINESubtitle Word Frequencies. n.a. 2014. Center for Reading Research, Ghent University. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1065
 40. ONLINEOmegaWiki. Meijssen, Gerard. 2014. Universität Bamberg, World Language Documentation Centre. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-853

Language descriptions

 1. Units in Mandarin conversation : prosody, discourse, and gramar. Tao, Hongyin. 1996. Studies in discourse and grammar ; v. 5. oai:gial.edu:10840
 2. A phonological analysis of the Szechuanese monosyllable. Scott, N.C. 1953. [London : School of Oriental Studies. oai:gial.edu:10930
 3. Some Wenzhou tone sandhi. Ballard, W. L. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11005
 4. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 5. Han yu yu fa chi chʿu. Lu, Chi-pʿing. 1983. Ha-erh-pin shih : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she : Hei-lung-chiang sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11648
 6. Han yü yü fa fen hsi wen tʿi. Lü, Shuxiang. 1979. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11649
 7. Ku tai Han yü. Wang, Li, 1900-1986. n.d. Pei-ching : Chung-hua shu chü : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11670
 8. Yü yin chʿang shih. Dong, Shaowen. 1958. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11785
 9. Essential grammar for modern Chinese. Lin, Helen T. 1984. Boston : Cheng & Tsui. oai:gial.edu:11895
 10. A Mandarin phonetic reader in the Pekinese dialect : with an introductory essay on the pronunciation. Karlgren, Bernhard, 1889-. 1918. Archives d'études orientales ; v. 13. oai:gial.edu:13398
 11. The establishment of modern Chinese grammar : the formation of the resultative construction and its effects. Shi, Yuzhi, 1963-. 2002. Studies in language companion series ; v. 59. oai:gial.edu:13672
 12. About Chinese. Newnham, Richard, 1932-. 1971. [Harmondsworth, Eng.] : Penguin Books. oai:gial.edu:138
 13. ONLINEThe status of Coronal in the historical development of Lhasa Tibetan rhymes. Brush, Beaumont. 1997. SIL electronic working papers ; 1997. oai:gial.edu:14385
 14. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 15. Sound change: actuation and implementation. Chen, Matthew Y. 1975. Baltimore : Waverly. oai:gial.edu:17259
 16. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 17. Learning efficiencies for different orthographies a comparative study of Han characters and Vietnamese romanization. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2003. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22597
 18. Chinese phonetics and phonemics. Denlinger, Paul B. 1963. [Ann Arbor, Mich.] : University of Michigan. oai:gial.edu:22754
 19. Yunnanese and Kunming Chinese : a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 2001. LINCOM studies in Asian linguistics ; 28. oai:gial.edu:22938
 20. Zero-pronominalization in Chinese discourse. Li, Charles N. 1977. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:23442
 21. Kunming Chinese. Gui, Ming Chao. 2000. Languages of the world. Materials ; 340. oai:gial.edu:23636
 22. Mandarin Chinese : a functional reference grammar. Li, Charles N., 1940-. 1981. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:23720
 23. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 24. The morphology of Chinese : a linguistic and cognitive approach. Packard, Jerome Lee, 1951-. 2000. Cambridge, UK New York, NY, USA : Cambridge University Press. oai:gial.edu:26206
 25. New Chinese 300 : a beginning language course. Beijing yu yan xue yuan. 1984. C&T Asian languages series. oai:gial.edu:26386
 26. Problems of hierarchy and indeterminacy in Mandarin phonology. Martin, Samuel Elmo, 1924-. 1957. Taipai : Institute of History and Philology. oai:gial.edu:27296
 27. The phonology of standard Chinese. Duanmu, San. 2007. Oxford linguistics. oai:gial.edu:28517
 28. Some evidence for a discourse basis of Mandarin Chinese grammar. Fritts, Robin Gayle. 2001. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:28926
 29. The grammatical hierarchy of Malayan Cantonese. Killingley, Siew-Yue, 1940-. 1982. Newcastle upon Tyne : S.-Y. Killingley : Distributed by Grevatt & Grevatt. oai:gial.edu:3597
 30. Supplement to the Journal of the American Oriental Society, no. 15-17. Field, Henry, 1902-; Martin, Samuel Elmo, 1924-. n.d. Supplement to the Journal of the American Oriental Society ; no. 15-17. oai:gial.edu:8627
 31. Syntactic and semantic aspects of Chinese tone sandhi. Hung, Tony T. N. 1989. Bloomington, Indiana : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:8697
 32. The tonal phonology of Chinese. Yip, Moira Jean Winsland. 1980. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:9108
 33. Prosody and the acquisition of grammatical morphemes in Chinese languages. Hung, Feng-sheng. 1996. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:9922

Other resources about the language

 1. ONLINEEnglish-Chinese Film Translation in China. Yu Haikuo. 2013. Journal of Translation 9(2). oai:sil.org:55626
 2. American Anthropologist Memoirs 73-75. Watson, James B. (James Bennett), 1918-; Hall, Robert Anderson, 1911-; Wright, Arthur F., 1913-1976. 1952-1953. Memoirs of the Aamerican Anthropological Association ; no. 73-75. oai:gial.edu:358
 3. A bibliographical guide to the study of Chinese language and linguistics. Kim, T. W. 1980. Current inquiry into language and linguistics ; 39. oai:gial.edu:1040
 4. China beckons : an insight to the culture and the national language. Phillips, Clifford H., 1920-. 1993. Edmonton, Alta., Canada : University of Alberta Press. oai:gial.edu:1398
 5. Chinese language teaching in the United States : the state of the art. Wrenn, James J. 1968. Washington : Center for Applied Linguistics. oai:gial.edu:1409
 6. The Chinese language today : features of an emerging standard. Kratochvíl, Paul. 1968. London : Hutchinson. oai:gial.edu:1410
 7. The Chinese written character as a medium for poetry. Fenollosa, Ernest Francisco, 1853-1908. n.d. [San Francisco] : City Lights Books. oai:gial.edu:1416
 8. Cliticization and type-lifting : a unified account of Mandarin NP de. Huang, Chu-Ren. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47405) : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:1504
 9. Contributions to Sino-Tibetan studies. McCoy, John, 1924-; Light, Timothy. 1986. Cornell linguistic contributions ; v. 5. oai:gial.edu:1846
 10. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Dallas, Tex. : University of Texas & the Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:10265
 11. Works investigated. Arendrup, Birthe. [between 1985 and 1998]. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10702
 12. Cognation of bodypart terms across Chinese dialects. Bauer, Robert S. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10870
 13. Bilingual social studies series : grade III and grade IV. National Asian Center for Bilingual Education, Alhambra City Schools. Institute for Intercultural Studies. 1900. Los Angeles, Calif. : Institute for Intercultural Studies. oai:gial.edu:10924
 14. Asia's orthographic dilemma. Hannas, Wm. C., 1946-. 1997. Honolulu : University of Hawaiʿi Press. oai:gial.edu:11039
 15. Chʿeng yü ku shih hsüan = Annotated Chinese proverbs. Beijing yu yan xue yuan. 1982. "Chi chʿu Han yü kʿo pen" yüeh tu tsʿai liao. oai:gial.edu:11283
 16. Shih yung kʿou i shou tsʿe. Zhong, Shukong. 1984. Pei-ching : Chung-kuo tui wai fan i chʿu pan kung ssu : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11297
 17. Chao Yüan-ren yü yen hsüeh lun wen hsuan. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1985. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11609
 18. Chuang yü chi Chuang Han jen min tsen yang hu hsüeh yü yen. Wang, Chun. 1979. [Pei-ching] : Min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11621
 19. Han yü pʿin yin chiao hsüeh. Liang, Yougang. 1982. [Kuang-tung] : Kuang-tung jen min chʿu pan she : Kuang-tung sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11647
 20. Hsien tai Han yü hsiu tzʿu. Shi, Xiyao. 1980. Yü wen hsiao tsʿung shu. oai:gial.edu:11654
 21. Hsiu-tzu tzu hsüeh ju men. Peng, Xianchu. 1981. [Wu-han] : Hu-pei jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11662
 22. Hui i shou tse. n.a. 1985. Beijing : Beijing yuyan xueyuan chubanshe yinshua chang yinshua. oai:gial.edu:11663
 23. Kuan yung yü li shih. Xu, Zongcai; Ying, Junling. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11671
 24. Lun wen ti yao. n.a. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11683
 25. Wang Li lun hsüeh hsin chu. Wang, Li, 1900-1986. 1983. Nan-ning shih : Kuang-hsi jen min chʿu pan she : Kuang hsi hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11767
 26. Speaking of Chinese. Chang, Raymond. 1983. New York : Norton. oai:gial.edu:11906
 27. A discourse grammar of Mandarin Chinese. Chu, Chauncey Cheng-hsi, 1930-. 1998. Berkeley models of grammars ; vol. 6, 1061-6055. oai:gial.edu:12009
 28. Modern Chinese : history and sociolinguistics. Chen, Ping, 1954-. 1999. Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press. oai:gial.edu:12276
 29. Hsien tai Han tzu = Modern Chinese Characters. Yin, Binyong. 1994. Beijing : Sinolingua. oai:gial.edu:12511
 30. Chinese for beginners. Beijing yu yan xue yuan. 1976. Peking : Foreign Languages Press. oai:gial.edu:12541
 31. li fang guì xiansheng jì nìan lùn wénjí : In memory of Dr. Fang Kuei Li. n.a. 1988. Bulletin of the institute of history and philology academia sinica ; v. 59, pt. 2. oai:gial.edu:12564
 32. Chinese Symbols : the mystery unlocked. Tan, Jeffrey K H. 2000. Melbourne, Australia : Best Agency. oai:gial.edu:12566
 33. Cantonese. Bruce, Robert, 1911-. 1970. Teach yourself books. oai:gial.edu:14560
 34. Beginning Chinese. DeFrancis, John, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:15004
 35. Language attitudes toward Taibun, the written Taiwanese. Chiung, Wi-vun Taiffalo, 1971-. 1999. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:15006
 36. Han yü chiao hsüeh yü yen chiu. Quan guo min zu yuan xiao Han yu jiao xue yan jiu hui. 1980. [Yen-pien] : Yen-pien chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:15330
 37. Beginning Chinese reader. DeFrancis, John, 1911-. 1977. New Haven : Yale University Press. oai:gial.edu:15396
 38. The prosody of Mandarin Chinese. Shen, Xiao-nan Susan. 1990. University of California publications in linguistics ; v. 118. oai:gial.edu:15848
 39. An encyclopaedia of translation : Chinese-English, English-Chinese. Chan, Sin-wai; Pollard, David E. 1995. Hong Kong : Chinese University Press. oai:gial.edu:16119
 40. Tone sandhi : patterns across Chinese dialects. Chen, Matthew Y. 2000. Cambridge studies in linguistics ; 92. oai:gial.edu:16998
 41. Tone and intonation in Chinese. Chao, Yuen Ren. 1933. S.l : s.n. oai:gial.edu:17233
 42. The Chong-Niu pairs of the bilabials in Chu Ao's Fan-Chieh system. Chou, Fa-kao. n.d. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:17275
 43. The uses of SHR in Mandarin Chinese. Chou, Kuo-Ping. 1967. Madison, WI : University of Wisconsin Press. oai:gial.edu:17276
 44. Wai guo ren Han zi su cheng = 500 basic Chinese characters : a speedy elementary course. Lin, Patrick. 1996. Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she [Sinolingua]. oai:gial.edu:17296
 45. So︠i︡uzy v slozhnom predlozheniĭ sovremennogo kitaĭskogo literaturnogo ︠i︡azyka. Gorelov, V. I. (Vladimir Ivanovich). 1963. Moskva : Izd-vo IMO. oai:gial.edu:19399
 46. A discourse analysis of third person anaphora in Chinese. Chen, Ping. 1984. Bloomington, Ind. : Indiana University Lunguistics Club. oai:gial.edu:2326
 47. Discourse structures of the Chinese Indonesian of Malang. Rafferty, Ellen. 1982. Nusa, 02162874 ; v. 12. oai:gial.edu:2364
 48. Tone patterns in Chinese poetry. Downer, G. B. 1963. London : University of London. oai:gial.edu:20612
 49. Structure vs. function in the Chinese verb phrase. Ernst, Thomas Boyden. 1988. S.l : s.n. oai:gial.edu:20717
 50. What is standard Chinese? : and, A select bibliography of modern Standard Chinese. Hsü, Raymond S. W. (Raymond Shih-wen). 1981. Hong Kong : Hong Kong University Press. oai:gial.edu:21024
 51. Aspect in Mandarin Chinese : a corpus-based study. Xiao, Richard. 2004. Studies in language companion series ; v. 73, 0165-7763. oai:gial.edu:21600
 52. Formalizations of linguistic comments in Chinese historical novels: a sociolinguistic approach. Matsumura, Fumiyoshi. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:21895
 53. Developing writing skills in Chinese = [Shi yong Han yu xie zuo]. Yuan, Boping. 2003. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:22231
 54. Yunnanese and Kunming Chinese: a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 1990. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22752
 55. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22753
 56. Ping chu fen hsi. Chin, Shih-mo. 1983. Xian dai Han yu ke cheng can kao du wu ; 2. oai:gial.edu:23660
 57. Ji chu Han yu ke ben : Elementary Chinese readers. Beijing yu yan xue yuan. 1985. Beijing : Wai wen chu ban she. oai:gial.edu:23966
 58. Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. Chan-Yap, Gloria. 1980. Pacific linguistics. Series B ; no. 71. oai:gial.edu:25176
 59. Early middle Chinese and the development of the Vietnamese sound system. Gage, William W. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25619
 60. Pimsleur's speak & understand essential Chinese I (Cantonese) (Compact). Lu, John H. T., Pimsleur International, Inc. 1995. Pimsleur cassette language programs. oai:gial.edu:25936
 61. The Sociolinguistic aspect of lexical changes in contemporary Chinese. Li, Chen-ching. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27019
 62. Modern Chinese : a basic course. Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban. 1971. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:27773
 63. A grammar of spoken Chinese. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1968. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:27911
 64. Written on bamboo & silk : the beginnings of Chinese books & inscriptions. Tsien, Tsuen-hsuin, 1910-. 2004. Chicago : University of Chicago Press. oai:gial.edu:27962
 65. Chúng ta học tié̂ng Đài và tié̂ng Vîẹt : Khan-chhiú óh Tâi-gí kap Oát-lâm-gí = Let's learn Taiwanese and Vietnamese. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2006. Tainan : National Cheng Kung University. oai:gial.edu:28141
 66. The Chinese of Pasuruan : their language and identity. Oetomo, Dede. 1987. Pacific linguistics. Series D, 0078-7566 ; no. 63. oai:gial.edu:29087
 67. Tonation. Bradley, David, 1947-. 1982. Pacific linguistics. Series A, 0078-7531 ; no. 62. oai:gial.edu:29114
 68. The function of sentence topics in oral and written Mandarin narrative. Abbott, Gary Steven. 1992. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:3304
 69. How to be literate in Chinese : an introduction to the 214 radicals of Chinese thought and script. Wei, Juxian, 1898-. 1967. Hong Kong. oai:gial.edu:3982
 70. Some further evidence regarding Old Chinese -s and its time of disappearance. Pulleyblank, E. G. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:38901
 71. Introduction to Chinese pronunciation. Yale University, Institute of Far Eastern Languages. 1957. Yale Universtiy. oai:gial.edu:46761
 72. Language & linguistics in the People's Republic of China. Cheng, Jinchuan; Lehmann, Winfred Philipp, 1916-; American Linguistics Delegation. 1975. Austin : University of Texas Press. oai:gial.edu:4911
 73. Language reform in China : documents and commentary. Seybolt, Peter J; Chiang, Gregory Kuei-Ke. 1979. White Plains, N.Y. : M. E. Sharpe. oai:gial.edu:4958
 74. Learn to write Chinese characters. Björkstʹen, Johan, 1964-. 1994. Yale language series. oai:gial.edu:5077
 75. Linguistic psychology and the romanization of Chinese. Hope, Edward Reginald. n.d. Ottawa. oai:gial.edu:5284
 76. A manual of the Foochow dialect. Baldwin, C. C. 1871. Foochow : Methodist Episcopal Mission Press. oai:gial.edu:5589
 77. NP-traces in Chinese : a GB approach. Yen, Sharon H. J. Hsu, 1955-. 1988. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6441
 78. The phonological system of Guangzhouhua. Gui, Ming Chao. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6957
 79. Proceedings of the Third Ohio State University Conference on Chinese Linguistics, 13-14 May 1988. Chan, Marjorie K. M. (Marjorie Kit-man); Ernst, Thomas Boyden. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47401-3634) : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:7299
 80. Readings in Chinese transformational syntax. Deng, Shouxin. 1985. Taipei : Crane Publishing. oai:gial.edu:7547
 81. The rhetoric of propaganda : a tagmemic analysis of selected documents of the Cultural Revolution of China. Yang, Xiao-ming, 1951-. 1994. American university studies. Series XIII, Linguistics ; vol. 28. oai:gial.edu:7715
 82. The semantics and pragmatics of cai and jiu in Mandarin Chinese. Biq, Yung-O. 1987. Bloomington : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:7973
 83. Shanghai morphotonemics : a preliminary study of tone sandhi behavior across word boundaries. Jin, Shunde. 1985. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:8037
 84. The syntax of Chinese interrogative structures. Rand, Earl. 1966. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:8730
 85. The three-fold objective of the language reform in Mainland China in the last two decades. Chiu, Rosaline Kwan-wai. 1969. [Quebec] : International Center for Research on Bilingualism. oai:gial.edu:9052
 86. Zur Tonität nordchinesischer Mundarten. Giet, Franz, 1902-. 1950. Studia Instituti Anthropos ; vol. 2. oai:gial.edu:9898
 87. Chinese. Norman, Jerry, 1936-. 1988. Cambridge language surveys. oai:gial.edu:10000
 88. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310023
 89. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310024
 90. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Standard Actor; Elaine; Antonio; Standard Actor; Alicia; Sophie; Lulu; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312546
 91. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324409
 92. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324407
 93. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324400
 94. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324404
 95. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312552
 96. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Bella. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310016
 97. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312558
 98. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312527
 99. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326592
 100. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313769
 101. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313765
 102. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312521
 103. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319973
 104. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313761
 105. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325343
 106. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325345
 107. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326584
 108. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326583
 109. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jin_haotian; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326588
 110. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325340
 111. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312539
 112. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319981
 113. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312533
 114. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Gemma. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313774
 115. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319984
 116. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319976
 117. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319979
 118. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Gao_han; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326598
 119. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323802
 120. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323805
 121. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325324
 122. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325326
 123. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310955
 124. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325321
 125. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323816
 126. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323811
 127. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323810
 128. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310966
 129. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325335
 130. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325331
 131. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325304
 132. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325306
 133. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325309
 134. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Standard Actor; Gemma. 1997-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310980
 135. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310975
 136. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325300
 137. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325315
 138. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325313
 139. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309231
 140. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mostyn; Llewelyn; Standard Actor. 2006-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271884
 141. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Myfanwy; Seren. 2006-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271885
 142. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309235
 143. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313703
 144. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326525
 145. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326533
 146. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309222
 147. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Daniel; Hector. 2006-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271870
 148. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gail; Tracy. 2006-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271871
 149. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326530
 150. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309221
 151. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313707
 152. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313711
 153. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313713
 154. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309227
 155. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tegai; Nel. 2007-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271863
 156. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Frederic; Gwanwyn. 2007-01-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271862
 157. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Glain; Robin. 2007-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271865
 158. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adam; Hywel. 2007-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271864
 159. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tostig; Harold. 2006-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271867
 160. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Greta; Gwylan. 2006-03-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271866
 161. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Colin; Merfyn; Sionyn. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271869
 162. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Cynddylan; Oswy. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271868
 163. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Lulu. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307895
 164. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326503
 165. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326506
 166. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Anwen; Siriol. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271894
 167. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ben; Aethwy; Researcher. 2006-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271895
 168. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ceinwen; Wendi; Lunwen. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271890
 169. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Peggy; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309242
 170. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ann; Crisiant; Beinon. 2006-02-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271891
 171. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Beli; Awel; Cywryd. 2006-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271892
 172. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326510
 173. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Meryl; Gwynfor. 2006-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271893
 174. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326517
 175. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326518
 176. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aeddan; Bedo. 2006-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271889
 177. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309248
 178. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adda; Barri. 2006-01-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271888
 179. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326561
 180. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319987
 181. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326566
 182. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319989
 183. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321400
 184. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326568
 185. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319995
 186. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319992
 187. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313745
 188. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326575
 189. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310054
 190. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319998
 191. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313751
 192. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313755
 193. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310059
 194. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326580
 195. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313758
 196. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326543
 197. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312561
 198. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Epe. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310042
 199. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310049
 200. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Alice; Phyllis; Standard Actor. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312563
 201. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321415
 202. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Sophie; Timmy. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312565
 203. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321416
 204. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326552
 205. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321412
 206. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321410
 207. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310030
 208. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310036
 209. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321406
 210. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321403
 211. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321404
 212. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313734
 213. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321409
 214. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Gemma. 1994-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314298
 215. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1994-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314288
 216. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Gemma. 1994-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314286
 217. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1994-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314280
 218. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322191
 219. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323798
 220. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323795
 221. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322184
 222. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323789
 223. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323783
 224. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323786
 225. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322172
 226. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322176
 227. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322179
 228. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Gaynor_Davies; Catrin_Beard; Rhys_Williams. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275942
 229. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Kaufmann; Ludwig; Martha; Nordpol; Nia_Lloyd_Jones. 2004-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275945
 230. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Rhian_Haf; Papa; Quebec; Eleri_Siôn. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275946
 231. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Eifion_Jones_Jonsi; Lima; Bryn_Terfel; Mike; Dylan_Jones. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275944
 232. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Dylan_Jones; Advert; Gethin; Dora; Emil; Friedrich; Gustav; Heinrich; Ida. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275949
 233. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Garry_Owen; Eleri_Morgan; Dafydd_Du; Eleri_Siôn; November; Oscar; Ken_Thomas; Ray_Gravel; Rhian_Haf; Alwyn_Gruffydd. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275947
 234. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Siân_Thomas; Rhiannon. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275948
 235. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Winnie; Alasdair; Patricia. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309328
 236. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322160
 237. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322164
 238. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322162
 239. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322169
 240. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Nhat; Ah-Phang; Ah-Tay; Beatrice_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305646
 241. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322157
 242. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alastair; Standard Actor. 1995-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309331
 243. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor; Alasdair. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309348
 244. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Non; Sara. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271857
 245. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Hilda; Cledwyn; Michael; Standard Actor. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271858
 246. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Derwena; Rachel; Owain. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271859
 247. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". James; Meirion. 2006-11-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271861
 248. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Linda; Winnie; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309342
 249. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Sali; Ceri. 2006-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271860
 250. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Friend_of_Mother; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1993-02-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321389
 251. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Godmother; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321386
 252. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321384
 253. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Lady. 1992-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321381
 254. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310929
 255. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310911
 256. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Tim; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310913
 257. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322123
 258. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322125
 259. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321396
 260. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1992-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321398
 261. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321391
 262. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321394
 263. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Betty; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310919
 264. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310948
 265. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322118
 266. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310942
 267. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322115
 268. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322110
 269. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310934
 270. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322105
 271. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322103
 272. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322100
 273. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307908
 274. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307912
 275. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307916
 276. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310904
 277. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Janice; Claire. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305498
 278. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Ernest; Ernest's; Manman; Manman's; Standard Actor. 2007-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305496
 279. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310892
 280. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310890
 281. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312659
 282. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307934
 283. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Lok; Angie; Clement; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305486
 284. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312665
 285. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Lulu; Sophie; Standard Actor. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307928
 286. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310899
 287. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309195
 288. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325488
 289. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309191
 290. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310868
 291. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309183
 292. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307951
 293. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325493
 294. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310864
 295. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307954
 296. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307958
 297. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310883
 298. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309173
 299. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310875
 300. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307941
 301. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310846
 302. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307979
 303. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310852
 304. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307962
 305. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Betty; Standard Actor; Belman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310857
 306. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Lulu; Alicia. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313070
 307. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310825
 308. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310838
 309. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310834
 310. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324337
 311. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309126
 312. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Huang_haochen; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326630
 313. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326633
 314. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326639
 315. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324333
 316. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324331
 317. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326641
 318. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Maji; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309114
 319. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326643
 320. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326646
 321. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326648
 322. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309118
 323. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326654
 324. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326657
 325. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309102
 326. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326652
 327. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324350
 328. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326659
 329. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309107
 330. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324356
 331. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324353
 332. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326661
 333. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326669
 334. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326667
 335. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326664
 336. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324345
 337. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324341
 338. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326674
 339. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326678
 340. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309167
 341. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325927
 342. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325929
 343. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326671
 344. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Clare. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309161
 345. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325932
 346. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325937
 347. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326688
 348. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309155
 349. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326680
 350. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325916
 351. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309150
 352. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326685
 353. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326683
 354. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325921
 355. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Peggy; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309143
 356. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326699
 357. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309149
 358. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326695
 359. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326697
 360. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326690
 361. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326691
 362. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325956
 363. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325952
 364. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309133
 365. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309130
 366. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325948
 367. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Standard Actor; Carrie; Marrion; Standard Actor; Standard Actor. 2004-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304704
 368. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304702
 369. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325944
 370. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304700
 371. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Lina. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309139
 372. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Antonia; Amranwen. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271930
 373. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Jean; George; Sandra; Arthur; Standard Actor. 2008-03-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271934
 374. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Baglan; Abel. 2006-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271933
 375. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Angharad; Brenda; Menna. 2006-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271932
 376. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aneira; Blodwen; Cigfa. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271931
 377. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Kath; Kim. 2006-11-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271938
 378. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Luned; Beti. 2006-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271937
 379. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Glenys; Rhisiart. 2006-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271936
 380. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Reginald; Florence. 2006-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271935
 381. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Lina; Elsi. 2006-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271939
 382. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Eirlys; Morfydd. 2006-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271940
 383. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gordon; Stanley; Emlyn; Clive; Ianto. 2007-03-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271942
 384. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Twm; Claire; Huw. 2007-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271941
 385. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Howyn; Hefeydd. 2006-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271944
 386. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Penri; Carol. 2007-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271943
 387. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Medeni; Leri. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271946
 388. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Irwen; Iona. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271945
 389. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ceiriog; Dewi; Standard Actor. 2006-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271948
 390. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mechain; Lili. 2006-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271947
 391. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Eifion; Gethin. 2006-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271949
 392. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Llawdden; Ifor; Madlen; Standard Actor. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271914
 393. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mabli; Lisa. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271913
 394. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tecwyn; Iola. 2006-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271912
 395. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alban; Hunydd. 2006-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271911
 396. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aidan; Heledd. 2006-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271910
 397. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Magi; Lois. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271915
 398. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alys; Beca. 2005-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271924
 399. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Arfon; Brwyno. 2006-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271926
 400. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Meleri; Lona. 2006-03-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271925
 401. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mathew; Lora; Steffan. 2006-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271927
 402. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adwen; Baeddan. 2005-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271928
 403. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ena; Gwenith; Dyfed; Standard Actor. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271929
 404. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324369
 405. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326608
 406. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324364
 407. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李勋; Standard Actor. 2002-10-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326609
 408. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309200
 409. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324360
 410. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309204
 411. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324375
 412. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324378
 413. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324372
 414. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309213
 415. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Clare; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309210
 416. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324388
 417. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Enfys; Rhianwen. 2007-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271957
 418. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gwyn; Roy. 2007-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271955
 419. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Islwyn; Carys. 2007-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271956
 420. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Rhodri; Sioned. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271953
 421. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ifan; Heulwen; Blodeuwedd. 2007-01-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271954
 422. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Nerys; Guto. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271951
 423. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alan; Eleri. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271952
 424. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐铖; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326625
 425. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324386
 426. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Jaqueline; Charlotte. 2006-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271950
 427. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324383
 428. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吕博野; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326621
 429. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Yana; Standard Actor; Yauyaum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305501
 430. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324393
 431. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324397
 432. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326615
 433. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322248
 434. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322245
 435. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310818
 436. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322241
 437. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322235
 438. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322238
 439. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322232
 440. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310800
 441. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310806
 442. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310809
 443. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322266
 444. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322263
 445. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322254
 446. ONLINE"Frogs Thai Zlatev Corpus". Standard Actor. 2000-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1300286
 447. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322259
 448. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Beuno; Arddun; Haf; Cai. 2006-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271906
 449. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Wyn; Eva. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271909
 450. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ilid; Hawen. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271908
 451. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Olwen; Trefor. 2006-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271907
 452. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311965
 453. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Hung_Cho_Yan; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320934
 454. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321228
 455. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323025
 456. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lai_Ho; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320931
 457. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323020
 458. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323021
 459. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Jat_Keung; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320947
 460. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Pang_Man_Hang; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320946
 461. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311956
 462. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323016
 463. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321210
 464. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321208
 465. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309090
 466. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323013
 467. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Standard Actor; Antonio; Elaine; Alicia; Sophie; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313191
 468. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309095
 469. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ching_Gi_Chun; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320942
 470. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323011
 471. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321246
 472. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321244
 473. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323007
 474. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323004
 475. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321241
 476. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311941
 477. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319011
 478. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321249
 479. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324641
 480. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324644
 481. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324648
 482. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_zi_ying; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320956
 483. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319016
 484. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Wai_Chung; Gloric. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320950
 485. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319018
 486. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323001
 487. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Ka_kin; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320953
 488. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321230
 489. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321233
 490. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321235
 491. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321237
 492. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Kung_Hei_Nong; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320960
 493. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319009
 494. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324632
 495. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324638
 496. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Si_Wah; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320968
 497. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324635
 498. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Ho; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320965
 499. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319005
 500. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Betty; Standard Actor. 1998-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311926
 501. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322434
 502. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Katerina; Voula. 1991-04-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268899
 503. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313150
 504. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322430
 505. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324629
 506. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324623
 507. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319037
 508. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324626
 509. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324620
 510. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304697
 511. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325119
 512. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325116
 513. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304695
 514. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325114
 515. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325111
 516. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313141
 517. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324608
 518. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324618
 519. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324615
 520. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319026
 521. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324612
 522. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321206
 523. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Security. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321204
 524. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321200
 525. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Law_Chen_Lun; May_Poon. 1998-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320918
 526. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321202
 527. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322414
 528. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Alicia. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313179
 529. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ip_Hei_Yi; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320916
 530. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309079
 531. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309076
 532. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ma_Ching_Nam; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320910
 533. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319057
 534. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". To_Zi_Ming; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320913
 535. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309085
 536. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324601
 537. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324604
 538. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322423
 539. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322426
 540. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319040
 541. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322428
 542. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Stephanie_Tang; Gloric_Ho. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320928
 543. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheng_Wai_Fung; Pang. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320926
 544. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Hong_Chun; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320923
 545. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309065
 546. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309070
 547. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313172
 548. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lo_Lim_Wai; Standard Actor. 1999-03-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320920
 549. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322419
 550. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Vasilis; Yorgos_his_Brother; Ilias; Antonis_his_Cousin_from_Australia; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268898
 551. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323628
 552. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325147
 553. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325141
 554. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323636
 555. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323633
 556. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323631
 557. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323639
 558. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323648
 559. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323642
 560. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323645
 561. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323605
 562. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323609
 563. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320007
 564. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320008
 565. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320006
 566. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325125
 567. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320003
 568. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323612
 569. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320001
 570. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323616
 571. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323619
 572. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325130
 573. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325133
 574. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323622
 575. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323625
 576. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324224
 577. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324222
 578. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325196
 579. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yung_Wai_Ga; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320973
 580. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Hung_Ka_Kei; Nicole_Li. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320970
 581. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326788
 582. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320028
 583. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320025
 584. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326784
 585. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326780
 586. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320022
 587. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324228
 588. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320020
 589. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324210
 590. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yung_Ka_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320981
 591. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320014
 592. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320012
 593. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323601
 594. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326799
 595. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326797
 596. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320017
 597. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326791
 598. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324216
 599. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320010
 600. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Gema. 1998-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311990
 601. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324201
 602. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309974
 603. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsi_Git_Kwan; Gloric_Ho. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320999
 604. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Sum_on_kei; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320997
 605. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326767
 606. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_fai_naam; Standard Actor; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320996
 607. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309970
 608. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326760
 609. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326763
 610. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326766
 611. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320049
 612. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324204
 613. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320047
 614. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320044
 615. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325169
 616. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320041
 617. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Lywelyn_James; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309988
 618. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325183
 619. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325185
 620. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. 1995-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309983
 621. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325180
 622. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326773
 623. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326772
 624. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320038
 625. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326778
 626. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326777
 627. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320033
 628. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320036
 629. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311979
 630. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326770
 631. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320030
 632. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315668
 633. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323598
 634. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326750
 635. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315661
 636. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326755
 637. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326758
 638. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324252
 639. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323591
 640. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324257
 641. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. 1995-09-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309964
 642. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324255
 643. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323595
 644. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda. 1995-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309960
 645. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323586
 646. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315657
 647. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323589
 648. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309946
 649. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326741
 650. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326745
 651. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324260
 652. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324262
 653. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326748
 654. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324264
 655. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324267
 656. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella; Kenny; Standard Actor. 1995-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309954
 657. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309951
 658. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323581
 659. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323583
 660. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda. 1996-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309934
 661. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323577
 662. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323574
 663. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324239
 664. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326738
 665. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326731
 666. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326734
 667. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326735
 668. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323571
 669. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324237
 670. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324234
 671. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324232
 672. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Computer. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309941
 673. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324230
 674. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. 1996-04-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309922
 675. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323569
 676. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309928
 677. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326726
 678. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326723
 679. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326720
 680. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324247
 681. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324249
 682. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324242
 683. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326729
 684. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324244
 685. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Kenny. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309916
 686. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309919
 687. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309912
 688. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315622
 689. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326717
 690. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326719
 691. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". LiChen_ChenChen; Standard Actor; Standard Actor; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315626
 692. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326710
 693. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326713
 694. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326714
 695. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309903
 696. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315610
 697. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326706
 698. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326704
 699. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315615
 700. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315612
 701. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326708
 702. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326702
 703. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324278
 704. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324275
 705. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324273
 706. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324270
 707. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324290
 708. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324287
 709. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324283
 710. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268919
 711. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Nikos; Standard Actor; Yorgos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268918
 712. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Daniel. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308720
 713. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Miltos; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268916
 714. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321162
 715. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322354
 716. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322351
 717. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308716
 718. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Fotis; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268915
 719. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Michalis_K; Kostas; Ilias; Standard Actor; Christos. 1991-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268912
 720. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Christos; Despina_sister; Thekla; Spiros_her_brother; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268913
 721. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308712
 722. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321174
 723. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Roula; Dimitris; Stefanos; Zoi; Tasos_her_brother; Lazaros; Thalia; man_member_of_the_association; another_man; woman; Standard Actor. 1991-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268904
 724. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321175
 725. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321172
 726. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322340
 727. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308702
 728. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322342
 729. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Second. 1993-01-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321178
 730. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Kostas. 1991-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268900
 731. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308700
 732. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321177
 733. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Alexandra; Orestes. 1991-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268901
 734. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322346
 735. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Elissavet; Standard Actor. 1991-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268902
 736. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Dimitris; Stefanos_his_brother; Roula; Panayotis_her_brother; Anna_their_sister; Standard Actor. 1991-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268903
 737. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322349
 738. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308708
 739. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321180
 740. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321183
 741. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321182
 742. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321188
 743. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321185
 744. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322332
 745. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321189
 746. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322330
 747. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322336
 748. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321191
 749. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321193
 750. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321195
 751. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321197
 752. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321198
 753. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322329
 754. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323050
 755. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Gaa_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321127
 756. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321124
 757. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315695
 758. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315691
 759. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321139
 760. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321136
 761. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315699
 762. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321131
 763. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323038
 764. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323036
 765. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321140
 766. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323034
 767. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". LL; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315683
 768. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321143
 769. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321144
 770. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308733
 771. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". NaiNai's_paternal_grandmother; DaGu; LinLin; XiaLing; LeLe; LeLe's_babysitter; NaiNai; Other_Mother; Cat. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315687
 772. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Ilias; Vasilis; Pavlos; Christos_D; Manolis; Andreas; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268937
 773. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Kaliopi; Voula; Katerina; Yanis; Yorgos_Tsikas; Manuela; Andreas; Pavlos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268936
 774. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321148
 775. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Fotis; Andreas; Nikos; Yanis; Maria; Miltos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268935
 776. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308737
 777. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Andreas; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268934
 778. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321146
 779. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321150
 780. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308731
 781. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Standard Actor; Jan. 2002-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308732
 782. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323044
 783. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321152
 784. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323047
 785. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308730
 786. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323042
 787. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; Standard Actor; LiChen_ChenChen; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315671
 788. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Dagu; YeYe; Standard Actor; LinLin; JieJei; NaiNai; Gu; Ziao_Gu_Youngest_Aunt_uncle's_girlfriend; ShuShu; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315674
 789. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321154
 790. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Sofia; Vera; Olga; Natasa; Standard Actor. 1992-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268924
 791. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321155
 792. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Nikos; Andreas; Eleftheria_Hellenic_secretary; Standard Actor. 1991-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268926
 793. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321158
 794. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315679
 795. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Petros; Irene_his_sister. 1992-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268920
 796. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Sofia; Standard Actor. 1992-10-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268922
 797. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321378
 798. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student. 1992-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321376
 799. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 凯松; Standard Actor. 1996-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321374
 800. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 扬志; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321372
 801. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 松仰; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321370
 802. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Timmy; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311806
 803. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 宜姚; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321369
 804. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Godmother. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321368
 805. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321364
 806. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 莉宣; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321366
 807. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319133
 808. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 庭如; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321362
 809. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319137
 810. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321358
 811. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 舜尧; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321356
 812. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Timmy; Standard Actor; Gema. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311832
 813. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319128
 814. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324539
 815. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319123
 816. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324535
 817. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324532
 818. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325202
 819. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Timmy. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311821
 820. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Piano_Student's_Mother; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321342
 821. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308677
 822. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319114
 823. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324529
 824. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319110
 825. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324525
 826. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325209
 827. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324520
 828. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319119
 829. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321339
 830. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321336
 831. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325214
 832. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321334
 833. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321331
 834. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321329
 835. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308683
 836. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325221
 837. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319179
 838. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325224
 839. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321326
 840. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319173
 841. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 廷威; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321321
 842. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319170
 843. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325228
 844. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 如薇; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321323
 845. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 怡希; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321317
 846. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308695
 847. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 维强; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321318
 848. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319167
 849. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325233
 850. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319165
 851. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325239
 852. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 中立; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321310
 853. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319161
 854. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 力可; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321314
 855. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 至瑞; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321311
 856. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321307
 857. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 喜儿; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321306
 858. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2005-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313291
 859. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325244
 860. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325242
 861. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Alicia. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313278
 862. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325248
 863. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321301
 864. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325249
 865. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 安祥; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321302
 866. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321303
 867. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323739
 868. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309884
 869. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324596
 870. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324593
 871. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325258
 872. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324599
 873. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313269
 874. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323746
 875. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325251
 876. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324591
 877. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325255
 878. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-09-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311896
 879. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325272
 880. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309897
 881. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319633
 882. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309891
 883. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323752
 884. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324581
 885. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323755
 886. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324583
 887. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323757
 888. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324586
 889. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Christopher; Clifton; Jacquelyn; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Sui-Wai; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305697
 890. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324588
 891. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325263
 892. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325268
 893. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325285
 894. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325283
 895. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325281
 896. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313243
 897. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323765
 898. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323762
 899. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325276
 900. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325292
 901. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Alicia; Lulu; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312465
 902. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313232
 903. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319605
 904. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Phyllis; Alice; Lulu; Sophie; Alicia. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313236
 905. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323776
 906. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323772
 907. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325289
 908. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324555
 909. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324556
 910. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Christopher; Henrietta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305670
 911. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324559
 912. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319100
 913. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319105
 914. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309841
 915. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311860
 916. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325299
 917. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309834
 918. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305664
 919. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313224
 920. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Christopher112; Hieu-Nghi; Howie; Jacqueline; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305667
 921. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324552
 922. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; Several_Students; Student; Wyman. 1982-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305660
 923. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324550
 924. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323700
 925. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324543
 926. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319676
 927. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323703
 928. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324545
 929. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323705
 930. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324547
 931. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311852
 932. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323708
 933. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309855
 934. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319671
 935. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309850
 936. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema. 1998-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311844
 937. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang_Helen; Ah-Tay; Amy; Anton; Carletta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Joseph; Kearny; Larry; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Steven; Student; Subnum; Wyman; Yvonne. 1982-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305656
 938. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-11-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309846
 939. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Henrietta; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; SeveralStudents; Student; Wyman; Anthony. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305653
 940. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Miss_Foo_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305650
 941. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323719
 942. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Christopher; Clifton; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Nghi-Ma; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Tina; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305691
 943. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319645
 944. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323716
 945. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324577
 946. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319641
 947. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323712
 948. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Ngoc; Quoc-Hong; Rita; Sam-Day; Several; Student; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305694
 949. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324578
 950. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309863
 951. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor; Bella; Gema. 1998-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311883
 952. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311889
 953. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309858
 954. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319639
 955. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323722
 956. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Quoc-Hung; Several; Student; Velma; Sam-Day; Mei-Oanh. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305685
 957. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324574
 958. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305688
 959. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319635
 960. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324571
 961. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319636
 962. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unknown. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313200
 963. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319658
 964. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323725
 965. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anthony; Caroline; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student; Subnum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305682
 966. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309871
 967. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324567
 968. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324569
 969. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. 1998-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311877
 970. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309879
 971. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324562
 972. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323733
 973. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324564
 974. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Anton; Carolina; Christopher; Elaine_Teacher's_Aide; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Henrietta; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305673
 975. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Steven; Student; Wai-Yee. 1982-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305679
 976. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Several; Steven; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305676
 977. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319647
 978. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ahn-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Unidentified; Subnum; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305742
 979. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Amy; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Mei-Oahn; Phung-Ngoc; Several; Unidentified. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305746
 980. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Hieu-Nghi; Kearny; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Yvonne. 1982-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305749
 981. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324107
 982. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324103
 983. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Amy; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Tracy_Teachers_Aide; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305754
 984. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324118
 985. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323694
 986. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323697
 987. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Yu; Several; Student; Tracy_Teacher's_Aide; Unknown; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305758
 988. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324114
 989. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323690
 990. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324110
 991. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anton; Beatrice_Teachers_Assistant; Clifton; Hieu-Nghi; Justin; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Student; Wai-Yee; Mei-Yu; Kearny. 1982-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305762
 992. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315535
 993. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309828
 994. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309826
 995. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-04-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309822
 996. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320052
 997. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315532
 998. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Christopher; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Yu; Several; Student; Yvonne; Unknown. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305767
 999. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324121
 1000. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324127
 1001. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324125
 1002. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324120
 1003. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; Baomu; BaoBao; RuiRui; Ruirui's_Mother; Naina; RuiRui's_Nanny; RuiRui's_Father; Shushu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315522
 1004. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324133
 1005. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324137
 1006. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315528
 1007. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323665
 1008. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323662
 1009. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Anh-Tu; Christopher; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Mei-Yu; Quoc-Hong; Sam-Day; Several; Unidentified; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305700
 1010. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323667
 1011. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324141
 1012. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305703
 1013. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324148
 1014. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Anh-Tu; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Several; Steven; Student; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305709
 1015. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324145
 1016. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323652
 1017. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Ah-Tay; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305711
 1018. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326809
 1019. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323659
 1020. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323655
 1021. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326812
 1022. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324155
 1023. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324151
 1024. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326817
 1025. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Tay; Carolina; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman; Standard Actor; Christopher. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305715
 1026. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324158
 1027. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Joseph; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305718
 1028. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326814
 1029. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323684
 1030. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Anh-Tu; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305724
 1031. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Steven; Subnum; Wyman; Mary; Several. 1982-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305720
 1032. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324170
 1033. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324161
 1034. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324165
 1035. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305729
 1036. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305736
 1037. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323671
 1038. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Kearny; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Student; Subnum; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305731
 1039. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323676
 1040. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324181
 1041. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324173
 1042. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324175
 1043. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324178
 1044. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Hieu-Nghi; Lisa; Mary; Wai-Yee; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305739
 1045. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319090
 1046. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324189
 1047. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324186
 1048. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319086
 1049. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324193
 1050. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324195
 1051. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324197
 1052. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322458
 1053. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319095
 1054. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322459
 1055. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322455
 1056. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 伦伦; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321297
 1057. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326803
 1058. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326806
 1059. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321291
 1060. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319060
 1061. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319063
 1062. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319066
 1063. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319071
 1064. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319077
 1065. ONLINE"Conversation CMU-06 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Roommate. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260247
 1066. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 格力; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321272
 1067. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 德志; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321271
 1068. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321275
 1069. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315559
 1070. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Annie. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321278
 1071. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315553
 1072. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321281
 1073. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321286
 1074. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321288
 1075. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". BaoBao; Nainai; Baomu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315545
 1076. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321289
 1077. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiXi; Standard Actor; XiaLing_and_Niu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315549
 1078. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Elder_sister. 1992-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321256
 1079. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321252
 1080. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321253
 1081. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315578
 1082. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 爱华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321259
 1083. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 建华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321261
 1084. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 志强; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321266
 1085. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 兰欣; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321268
 1086. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; XiXi; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315568
 1087. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 凯丽; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321264
 1088. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315564
 1089. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311739
 1090. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 林志刚; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321869
 1091. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309746
 1092. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319522
 1093. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; YangYang; Baomu; XiaLing; YeYe; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315803
 1094. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 欧徐琛; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321862
 1095. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308149
 1096. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施卉; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321865
 1097. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319503
 1098. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘楚萱; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321880
 1099. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 曹冠昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321883
 1100. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309725
 1101. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311749
 1102. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311755
 1103. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309736
 1104. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘宗昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321873
 1105. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319513
 1106. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308135
 1107. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施宇辰; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321877
 1108. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘元佳; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321895
 1109. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 张宁欣; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321890
 1110. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Cheuk_Sze; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320298
 1111. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Gok_yu_hin; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320297
 1112. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309713
 1113. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319540
 1114. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319544
 1115. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319549
 1116. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 郑如轩; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321886
 1117. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319532
 1118. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308113
 1119. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319537
 1120. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307414
 1121. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307416
 1122. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Gemma. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311759
 1123. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309769
 1124. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307400
 1125. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Kelly; Standard Actor. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309765
 1126. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307409
 1127. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307407
 1128. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307405
 1129. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307402
 1130. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311770
 1131. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309758
 1132. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307412
 1133. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kason; Elaine; Antonio. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313319
 1134. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310495
 1135. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318812
 1136. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310490
 1137. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313306
 1138. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318821
 1139. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Standard Actor; Timmy. 1998-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311705
 1140. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310472
 1141. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310478
 1142. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310484
 1143. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318803
 1144. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310593
 1145. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310597
 1146. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313359
 1147. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313353
 1148. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318721
 1149. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310588
 1150. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310582
 1151. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318711
 1152. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325780
 1153. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310577
 1154. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313327
 1155. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310573
 1156. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325787
 1157. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325789
 1158. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325794
 1159. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310559
 1160. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318702
 1161. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310566
 1162. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324090
 1163. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325762
 1164. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324097
 1165. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325766
 1166. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318780
 1167. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318787
 1168. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325768
 1169. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310551
 1170. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318767
 1171. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324082
 1172. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318769
 1173. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325772
 1174. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324087
 1175. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325775
 1176. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318775
 1177. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310540
 1178. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310544
 1179. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310523
 1180. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324075
 1181. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324073
 1182. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313364
 1183. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318755
 1184. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325747
 1185. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318761
 1186. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324066
 1187. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325741
 1188. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310533
 1189. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310515
 1190. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324061
 1191. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325756
 1192. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325759
 1193. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324059
 1194. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325751
 1195. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324053
 1196. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325724
 1197. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312193
 1198. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308093
 1199. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325727
 1200. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Richard; Sophie. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307479
 1201. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324041
 1202. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307475
 1203. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Sophie. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307477
 1204. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324045
 1205. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325720
 1206. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307472
 1207. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322689
 1208. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310507
 1209. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310501
 1210. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322680
 1211. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312189
 1212. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308089
 1213. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319593
 1214. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322684
 1215. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312185
 1216. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308084
 1217. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324038
 1218. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325737
 1219. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324036
 1220. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307469
 1221. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307467
 1222. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326974
 1223. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307464
 1224. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307463
 1225. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326978
 1226. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324033
 1227. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325731
 1228. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322678
 1229. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312198
 1230. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322670
 1231. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312196
 1232. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yangfan; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321811
 1233. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324028
 1234. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325706
 1235. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307458
 1236. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324024
 1237. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Niuniu; Standard Actor. 1998-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321814
 1238. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324021
 1239. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311687
 1240. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Gemma. 1995-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312169
 1241. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312166
 1242. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Timmy. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312161
 1243. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Doudou; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321819
 1244. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yu_Peiyang; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321817
 1245. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308080
 1246. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yijia; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321802
 1247. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312181
 1248. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307446
 1249. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325710
 1250. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311670
 1251. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Gemma. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312178
 1252. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King-tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322699
 1253. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Changhai; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321806
 1254. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322696
 1255. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Xu_Yang; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321808
 1256. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312172
 1257. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322693
 1258. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 袁捷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321831
 1259. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 蒋维莹; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321838
 1260. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319553
 1261. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 章紫薇; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321835
 1262. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王翊慊; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326111
 1263. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 邹书鹏; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326114
 1264. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张泮弛; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326117
 1265. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308044
 1266. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319566
 1267. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319568
 1268. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 文文; Standard Actor. 1998-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321825
 1269. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309700
 1270. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319560
 1271. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 乐乐; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321822
 1272. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319562
 1273. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308050
 1274. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 秦龙; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321829
 1275. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴一凡; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326105
 1276. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Betty; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312158
 1277. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312154
 1278. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Wang_Huiran; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321852
 1279. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307497
 1280. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312128
 1281. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326988
 1282. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 孙仪蕴; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321855
 1283. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 江元楷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321859
 1284. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319576
 1285. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈潇蓉; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326142
 1286. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江雨馨; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326139
 1287. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张宇超; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326135
 1288. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326984
 1289. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312121
 1290. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326982
 1291. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312125
 1292. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322664
 1293. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307492
 1294. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322662
 1295. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307483
 1296. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307489
 1297. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 赵宇皓; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321842
 1298. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326997
 1299. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307486
 1300. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 雪儿; Standard Actor. 1998-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321845
 1301. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319586
 1302. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 蔡天翼; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326130
 1303. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 壮壮; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321848
 1304. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319588
 1305. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 赵昕雨; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326132
 1306. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319584
 1307. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐翊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326128
 1308. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘潇阳; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326127
 1309. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 胡逸凡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326121
 1310. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 严新; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326123
 1311. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312134
 1312. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326992
 1313. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ho_Wing_Yin; Wendy_Wong. 1998-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321003
 1314. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Bau_Yin_Kwan; Nichole_Li. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321002
 1315. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsui_Yuen_Ting; Pang. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321001
 1316. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Chun_Kit; Wendy_Wong. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321000
 1317. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ma_Zung_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321009
 1318. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ng_Yune_Wah; May_Poon. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321006
 1319. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312228
 1320. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘小龙; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326171
 1321. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319414
 1322. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312223
 1323. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张天俊; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326176
 1324. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李景昊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326174
 1325. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘陈齐; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326179
 1326. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312217
 1327. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312212
 1328. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭凡; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326181
 1329. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319404
 1330. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 马骏伟; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326187
 1331. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘婷萱; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326189
 1332. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周卓琳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326149
 1333. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307501
 1334. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴唯盈; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326147
 1335. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309609
 1336. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307509
 1337. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312245
 1338. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321996
 1339. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325910
 1340. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 蔡梦婷; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326153
 1341. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307519
 1342. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴邵勉; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326157
 1343. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Belma. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307516
 1344. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘嘉韵; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326160
 1345. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312239
 1346. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308002
 1347. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325901
 1348. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 孙晗; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326165
 1349. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 席越之; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326167
 1350. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Issy. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307523
 1351. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309634
 1352. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309620
 1353. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309623
 1354. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI黄晓洁; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326197
 1355. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321065
 1356. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315712
 1357. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Jan; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311656
 1358. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Xiao; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326198
 1359. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309651
 1360. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315717
 1361. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309655
 1362. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312207
 1363. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈抒; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326192
 1364. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312203
 1365. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315704
 1366. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315703
 1367. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Other_Mother; Other_Father; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315706
 1368. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315705
 1369. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315709
 1370. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309643
 1371. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321088
 1372. ONLINE"BilingBank Chinese-Hungarian Langman Corpus". Loulou; Standard Actor; Juliet; Rita. 1994-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269137
 1373. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321084
 1374. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321070
 1375. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Kelly; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309663
 1376. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321078
 1377. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321075
 1378. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321072
 1379. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309668
 1380. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lau_Yung_Wai; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320318
 1381. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Law_Wai_Lam; Gloric_Ho. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320316
 1382. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311083
 1383. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Fung_Yuen_Sun; Karen_Chan; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320321
 1384. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309693
 1385. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheng_Yin_Kiu; May_Poon; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320327
 1386. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321098
 1387. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321099
 1388. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321096
 1389. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Arabella_Rose_Christina_Tung; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320306
 1390. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tong_Bo_Hin; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320302
 1391. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Ho_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320311
 1392. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311097
 1393. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313448
 1394. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313443
 1395. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313439
 1396. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313431
 1397. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322752
 1398. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313450
 1399. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郑雨萱; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322755
 1400. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313457
 1401. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". LiShasha; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322745
 1402. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310442
 1403. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310429
 1404. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313464
 1405. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322740
 1406. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yuan_yuhan; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322736
 1407. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322733
 1408. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310435
 1409. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310430
 1410. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313470
 1411. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313478
 1412. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322722
 1413. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322725
 1414. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2007-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310464
 1415. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322727
 1416. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322729
 1417. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307393
 1418. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313483
 1419. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307395
 1420. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313489
 1421. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269063
 1422. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269062
 1423. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269065
 1424. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269064
 1425. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310451
 1426. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 韩佳琪; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322714
 1427. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhou_Xinyuan; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322712
 1428. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322719
 1429. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322717
 1430. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307397
 1431. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310458
 1432. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318624
 1433. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318620
 1434. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312749
 1435. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施信同; Standard Actor. 2000-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321905
 1436. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318627
 1437. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘灵照; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321909
 1438. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312755
 1439. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yue; Mother; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322709
 1440. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322704
 1441. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wei_Jiazhen; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322706
 1442. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 马骏骅; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321900
 1443. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318630
 1444. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322702
 1445. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325874
 1446. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325881
 1447. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325885
 1448. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325890
 1449. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325893
 1450. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310417
 1451. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310422
 1452. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310423
 1453. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312775
 1454. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325898
 1455. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312772
 1456. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318634
 1457. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318636
 1458. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318638
 1459. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312769
 1460. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310411
 1461. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312761
 1462. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318641
 1463. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318675
 1464. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318677
 1465. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318672
 1466. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318674
 1467. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325838
 1468. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1990-08-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321942
 1469. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325833
 1470. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321949
 1471. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Haohao; Standard Actor. 1990-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321946
 1472. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI鹿力夫; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326225
 1473. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐澍; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326222
 1474. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 杨潇; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326223
 1475. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周景; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326220
 1476. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325829
 1477. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Ni_Xingyu; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326227
 1478. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325841
 1479. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李璐月; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321930
 1480. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; WeiWei; Standard Actor; Other_Child; Other_Mother; Standard Actor; Other_NaiNai. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315735
 1481. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325849
 1482. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李漫黎; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321934
 1483. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319497
 1484. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李墨竹; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321937
 1485. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325846
 1486. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 吴佳晨; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321939
 1487. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈夹悦; Standard Actor. 2003-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326213
 1488. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; LaoYe; XiaLing; LaoLao; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315731
 1489. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王泽林; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326215
 1490. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 包佳木; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326216
 1491. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325852
 1492. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325858
 1493. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315749
 1494. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318690
 1495. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 余丽丽; Standard Actor. 1998-09-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321923
 1496. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WW; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315742
 1497. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315740
 1498. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 马睿; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321927
 1499. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI陈宇歌; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326204
 1500. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI梁寅; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326203
 1501. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 叶子; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326209
 1502. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈绵; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326207
 1503. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325862
 1504. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318685
 1505. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325865
 1506. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325869
 1507. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李炎; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321913
 1508. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; WX; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315757
 1509. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318681
 1510. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 沈文熠; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321919
 1511. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; WeiWei; Standard Actor; XingXing; XingXing's_Mother; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315753
 1512. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 陈子微; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321917
 1513. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 罗红; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326275
 1514. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321984
 1515. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321981
 1516. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321989
 1517. ONLINE"Conversation CMU-06 Corpus". Grace; Diana. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260536
 1518. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319446
 1519. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321987
 1520. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312253
 1521. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321992
 1522. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao-zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322797
 1523. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312255
 1524. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor; elder_brother. 1993-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322794
 1525. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315761
 1526. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 赵梓潇; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326269
 1527. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315765
 1528. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许曲成; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326262
 1529. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319454
 1530. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325804
 1531. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321978
 1532. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307375
 1533. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI王越; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326263
 1534. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325800
 1535. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321971
 1536. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321974
 1537. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Ling_Tianyu; Standard Actor. 1998-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322788
 1538. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312267
 1539. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 高凌峰; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322786
 1540. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". WX; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315771
 1541. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307371
 1542. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312260
 1543. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yao_Yifei; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326257
 1544. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti; Unknown. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307367
 1545. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319420
 1546. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307362
 1547. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jin_Gaolu; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326252
 1548. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321969
 1549. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325813
 1550. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307364
 1551. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321966
 1552. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321963
 1553. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yue; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322769
 1554. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321960
 1555. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319426
 1556. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321108
 1557. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322773
 1558. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WX; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315780
 1559. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321107
 1560. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yang_Minzhe; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322779
 1561. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321105
 1562. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312276
 1563. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321101
 1564. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321103
 1565. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yang_Tianxiao; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322776
 1566. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI丁越颖; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326244
 1567. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312272
 1568. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307360
 1569. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325808
 1570. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; YangYang; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315787
 1571. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Xia_Yeling; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326248
 1572. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; BaoMu; YangYang; Standard Actor; Other_Mother; Other_Child; YeYe; Other_Father. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315785
 1573. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325823
 1574. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307354
 1575. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307352
 1576. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319430
 1577. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 沈阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326240
 1578. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor. 1993-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321957
 1579. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322758
 1580. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HouHou; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321953
 1581. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307357
 1582. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Geng_Yuting; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326239
 1583. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321119
 1584. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321113
 1585. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Chen_Xixian; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322763
 1586. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321116
 1587. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". YY; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315791
 1588. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321110
 1589. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Gemma. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312286
 1590. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周泽阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326232
 1591. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325818
 1592. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 彭佳辰; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326235
 1593. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312281
 1594. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; YY; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315799
 1595. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321644
 1596. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1993-01-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321649
 1597. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321647
 1598. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernare; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321652
 1599. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321654
 1600. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321656
 1601. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Passerby. 1993-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321659
 1602. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321662
 1603. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321664
 1604. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321668
 1605. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321677
 1606. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321675
 1607. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321673
 1608. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321670
 1609. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321680
 1610. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321687
 1611. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321688
 1612. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321682
 1613. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321684
 1614. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐博仁; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326285
 1615. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴洁慧; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326282
 1616. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 类研洁; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326279
 1617. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 邱添; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326299
 1618. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Xu_Pengcheng; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326296
 1619. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI朱昊然; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326290
 1620. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Qi_Renjie; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326293
 1621. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321639
 1622. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321636
 1623. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321630
 1624. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321633
 1625. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321641
 1626. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325593
 1627. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325592
 1628. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325590
 1629. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313571
 1630. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325598
 1631. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325581
 1632. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325582
 1633. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313562
 1634. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325586
 1635. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309598
 1636. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325588
 1637. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313566
 1638. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325572
 1639. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsui_Tsz_Ching; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320432
 1640. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325574
 1641. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Sin_Yin; Dorene_Siu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320425
 1642. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Kwok_Oi_Man; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320421
 1643. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313554
 1644. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325560
 1645. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325561
 1646. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309574
 1647. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Chun_Kit; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320443
 1648. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325565
 1649. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325568
 1650. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Lok_Hin; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320438
 1651. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313549
 1652. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321698
 1653. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321696
 1654. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321691
 1655. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321693
 1656. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313532
 1657. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309564
 1658. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lo_Wing_Shuen; Pang. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320446
 1659. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313535
 1660. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309569
 1661. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313527
 1662. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309553
 1663. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; linda; Winnie. 1995-09-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313522
 1664. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309558
 1665. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yip_chung_hin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320477
 1666. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". L_Chun_Ngai; Karen_Chan. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320474
 1667. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311195
 1668. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309548
 1669. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Dang_gwan_cing; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320486
 1670. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ceoi_wing_tong; May_Poon; Standard Actor. 1999-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320480
 1671. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311182
 1672. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309538
 1673. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Virginia; Phyllis. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309531
 1674. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313502
 1675. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322813
 1676. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322815
 1677. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325506
 1678. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陆宇晨; Standard Actor. 1998-07-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322819
 1679. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311160
 1680. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325515
 1681. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322801
 1682. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319389
 1683. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor. 1992-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322805
 1684. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mhz; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322809
 1685. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311172
 1686. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319384
 1687. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322833
 1688. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310790
 1689. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jiang_yi; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322839
 1690. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Liu_Chenlai; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326310
 1691. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319399
 1692. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Li_Xinyi; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326316
 1693. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhao_Xin; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326315
 1694. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322822
 1695. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310784
 1696. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周祥瑞; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322829
 1697. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 宗心渝; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322825
 1698. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322826
 1699. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江衡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326307
 1700. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Chen_Weihao; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326304
 1701. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐浩; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326301
 1702. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327013
 1703. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325548
 1704. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325545
 1705. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311126
 1706. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 潘睿; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322857
 1707. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 求逸飞; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322862
 1708. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318999
 1709. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325541
 1710. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327009
 1711. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327006
 1712. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327002
 1713. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325557
 1714. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Tang_xinyu; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322844
 1715. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311138
 1716. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李来阳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322842
 1717. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311135
 1718. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318990
 1719. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318993
 1720. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325550
 1721. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322850
 1722. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325553
 1723. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327033
 1724. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327037
 1725. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325528
 1726. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311105
 1727. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325521
 1728. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 曹开翔; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322879
 1729. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327031
 1730. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318976
 1731. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐雨萱; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322887
 1732. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318973
 1733. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318970
 1734. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭好好; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322883
 1735. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327028
 1736. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313580
 1737. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325538
 1738. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311117
 1739. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐歆月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322869
 1740. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325536
 1741. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许多多; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322865
 1742. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈紫薇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322873
 1743. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327018
 1744. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313591
 1745. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318967
 1746. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313593
 1747. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jia_Junqiang; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326376
 1748. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310723
 1749. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310729
 1750. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327053
 1751. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zheng_Qiao; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326382
 1752. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈泽亚; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326366
 1753. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 付雨婷; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322892
 1754. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI蔡天琦; Standard Actor. 2002-11-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322896
 1755. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310715
 1756. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI管浩庭; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322899
 1757. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319301
 1758. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327041
 1759. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327048
 1760. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327045
 1761. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Huang_Yicheng; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326372
 1762. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327047
 1763. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327070
 1764. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310702
 1765. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319318
 1766. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310709
 1767. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_xueyan; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326388
 1768. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327060
 1769. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327063
 1770. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319325
 1771. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327067
 1772. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐晨峰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326398
 1773. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江键宇; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326391
 1774. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 林瑞杰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326394
 1775. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许思宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326337
 1776. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310766
 1777. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈璐; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326334
 1778. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310776
 1779. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319337
 1780. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yu_Letian; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326324
 1781. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭欣宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326329
 1782. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310755
 1783. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Shi_Keyu; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326321
 1784. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310760
 1785. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310763
 1786. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Hua_Chengyang; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326359
 1787. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319351
 1788. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310745
 1789. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yiting; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326353
 1790. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310741
 1791. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310751
 1792. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319355
 1793. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310733
 1794. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319361
 1795. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈凯婷; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326346
 1796. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 林远; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326340
 1797. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wangping; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326350
 1798. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319366
 1799. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313606
 1800. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313600
 1801. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308210
 1802. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Richard; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308205
 1803. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322095
 1804. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322098
 1805. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Chenghao; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321796
 1806. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yujin; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321799
 1807. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321731
 1808. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321738
 1809. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321739
 1810. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321736
 1811. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321742
 1812. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321744
 1813. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Congcong; Standard Actor. 1998-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321745
 1814. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Liu_Xinyu; Standard Actor. 1998-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321748
 1815. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Hoi_Kei; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320565
 1816. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313683
 1817. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309453
 1818. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309458
 1819. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chong_Gar_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320574
 1820. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309441
 1821. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313673
 1822. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325697
 1823. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Chun_Leung; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320570
 1824. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_King_Yiu; Dorene_Siu. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320572
 1825. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309448
 1826. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". CHAN_Yik; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320568
 1827. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ng_May_Chi; Dorene_Sin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320539
 1828. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Yeung_Zhong_Ching; Pang; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320533
 1829. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Ci-Kin; May_Poon. 1994-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320536
 1830. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Man; Wendy_Wong; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320534
 1831. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309461
 1832. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319194
 1833. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313695
 1834. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309464
 1835. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Gung_Hei_Kun; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320553
 1836. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319190
 1837. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319199
 1838. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Chi_Him; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320541
 1839. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Sin_W_S; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320548
 1840. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309411
 1841. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322915
 1842. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313649
 1843. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309417
 1844. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322920
 1845. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322925
 1846. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Linda; Standard Actor; James; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309407
 1847. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313637
 1848. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Chiu_Ting; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320583
 1849. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chow_Bui_Lok; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320581
 1850. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Yuen_Wun; Karen_Chan. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320588
 1851. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313661
 1852. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309430
 1853. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yim_Chuen_Yiu; May_Poon. 1998-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320578
 1854. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309434
 1855. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 沈蔚琦; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322908
 1856. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张宇轩; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322906
 1857. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309422
 1858. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309423
 1859. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王闻冲; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322902
 1860. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309427
 1861. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325618
 1862. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325617
 1863. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322966
 1864. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325613
 1865. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322963
 1866. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322970
 1867. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王修远; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326448
 1868. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Patricia; Alasdair. 1995-02-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309399
 1869. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI李翰辰; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326445
 1870. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 傅明浩; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326441
 1871. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309390
 1872. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310659
 1873. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309396
 1874. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325623
 1875. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322956
 1876. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322954
 1877. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325625
 1878. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322950
 1879. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322960
 1880. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhang_yuxin; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326437
 1881. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 叶俊豪; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326438
 1882. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI叶梦佳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326434
 1883. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 顾佚乐; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326431
 1884. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310649
 1885. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310683
 1886. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319244
 1887. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310684
 1888. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322948
 1889. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319247
 1890. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319249
 1891. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325632
 1892. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322944
 1893. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 孙瑞琪; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326422
 1894. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 梁怡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326424
 1895. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Sun_Jia; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326427
 1896. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322936
 1897. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310671
 1898. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319255
 1899. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322939
 1900. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310677
 1901. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yu_Jiajun; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326419
 1902. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322930
 1903. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325649
 1904. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI蒋明婕; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326414
 1905. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325640
 1906. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair; Standard Actor. 1995-12-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309358
 1907. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Mo_Sai_Hin; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320525
 1908. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 胡月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326404
 1909. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325658
 1910. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Pui_Yu; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320523
 1911. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311233
 1912. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴彬慧; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326408
 1913. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325654
 1914. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314307
 1915. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314309
 1916. ONLINE"English Hall Corpus". Standard Actor; Kao; TV; Experimenter; Standard Actor; Standard Actor; Female; Male; Male; Female; Standard Actor; Grouping; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1334305
 1917. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314301
 1918. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李逸港; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326401
 1919. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor; Alasdair. 1995-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309352
 1920. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; James; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309351
 1921. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309353
 1922. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-11-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309355
 1923. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-03-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309369
 1924. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311248
 1925. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310691
 1926. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311243
 1927. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311369
 1928. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Ching_Lam; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320515
 1929. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsang_Yuen_Yee; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320519
 1930. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310698
 1931. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309360
 1932. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Winnie. 1995-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314312
 1933. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Standard Actor; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314316
 1934. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309365
 1935. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322986
 1936. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314326
 1937. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319283
 1938. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325672
 1939. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309377
 1940. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311250
 1941. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322992
 1942. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322995
 1943. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linder. 1996-04-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309373
 1944. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322974
 1945. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322979
 1946. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309383
 1947. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322000
 1948. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314339
 1949. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-05-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314334
 1950. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322004
 1951. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325682
 1952. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322983
 1953. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325688
 1954. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319291
 1955. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311380
 1956. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308158
 1957. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314342
 1958. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321728
 1959. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321723
 1960. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321721
 1961. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308163
 1962. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322027
 1963. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321713
 1964. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311329
 1965. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321716
 1966. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311206
 1967. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321718
 1968. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Beti_George; Kilo. 2004-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275823
 1969. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Romeo; Sierra; Tango; Uniform; Victor; Yankee; Zulu; one_or_several_of_the_above_speakers. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275822
 1970. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308179
 1971. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Dafydd_Du; B_B_Aled. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275825
 1972. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308171
 1973. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322036
 1974. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Mother; Daughter. 2002-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275821
 1975. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321709
 1976. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Echo; Alpha. 2001-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275820
 1977. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322030
 1978. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Won_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321706
 1979. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311217
 1980. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321704
 1981. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322034
 1982. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321701
 1983. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Alpha; Bravo. 2001-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275818
 1984. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Alpha; Delta. 2001-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275819
 1985. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311356
 1986. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Anton; Berta; Investigator. 2004-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275817
 1987. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308188
 1988. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308184
 1989. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326499
 1990. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322040
 1991. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322044
 1992. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322047
 1993. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311341
 1994. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310615
 1995. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308193
 1996. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326489
 1997. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310613
 1998. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322051
 1999. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326495
 2000. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326493
 2001. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322057
 2002. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322055
 2003. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326475
 2004. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310606
 2005. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326480
 2006. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319238
 2007. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310635
 2008. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326467
 2009. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326465
 2010. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319203
 2011. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319207
 2012. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326470
 2013. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310626
 2014. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326456
 2015. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325606
 2016. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325603
 2017. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319211
 2018. ONLINEChinese Treebank 7.0. Xue, Nianwen; Jiang, Zixin; Zhong, Xiuhong; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium (LDC, Philadelphia US). oai:sldr.org:ldc000827

Other resources in the language

 1. ONLINEHong Kong News Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T46
 2. ONLINEHong Kong Laws Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T47
 3. ONLINEHong Kong Hansards Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T50
 4. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 2. NIST Multimodal Information Group. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012S01
 5. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set Part 1. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S05
 6. ONLINEHong Kong Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2004. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2004T08
 7. ONLINEChinese Treebank 8.0. Xue, Nianwen; Zhang, Xiuhong; Jiang, Zixin; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T21
 8. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 1. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T23
 9. ONLINENIST 2008-2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Sets. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T07
 10. ONLINETagged Chinese Gigaword Version 2.0. Huang, Chu-Ren. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T14
 11. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 1. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T15
 12. ONLINEOntoNotes Release 3.0. Weischedel, Ralph; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Kaufman; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Xue, Nianwen; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Taylor, Ann; Greenberg, Craig; Hovy, Eduard; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T24
 13. ONLINENIST Open MT 2008 Evaluation (MT08) Selected References and System Translations. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T01
 14. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 2. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T03
 15. ONLINETRECVID 2006 Keyframes. Over, Paul; Quenot, Georges; Walker, Kevin. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010V02
 16. ONLINENIST 2006 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T17
 17. ONLINENIST 2008 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T21
 18. ONLINEOntoNotes Release 4.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T03
 19. ONLINE2008/2010 NIST Metrics for Machine Translation (MetricsMaTr) GALE Evaluation Set. NIST Multimodal Information Group; Linguistic Data Consortium. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T05
 20. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set Part 2. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S07
 21. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S08
 22. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S09
 23. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 1. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S10
 24. ONLINE2009 CoNLL Shared Task Part 2. Hajič, Jan; Ciaramita, Massimiliano; Johansson, Richard; Meyers, Adam; Štěpánek, Jan; Nivre, Joakim; Straňák, Pavel; Surdeanu, Mihai; Nianwen (Bert) Xue; Zhang, Yi. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T04
 25. ONLINEChinese Dependency Treebank 1.0. Che, Wanxiang; Li, Zhenghua; Liu, Ting. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T05
 26. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 1 -- Newswire and Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T16
 27. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 2 -- Newswire. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T20
 28. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 4 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T05
 29. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T03
 30. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 3 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T24
 31. ONLINEChinese-English Semiconductor Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John; Henderson, John; Zarrella, Guido. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T22
 32. ONLINEChinese-English Biology and Chemistry Abstract Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John; Henderson, John; Zarrella, Guido. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T02
 33. ONLINE1993-2007 United Nations Parallel Text. Franz, Alex; Kumar, Shankar; Brants, Thorsten. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T06
 34. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T08
 35. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S04
 36. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T11
 37. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T16
 38. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T20
 39. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S08
 40. ONLINEOntoNotes Release 5.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T19
 41. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Five Language Source. NIST Multimodal Information Group. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T02
 42. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T04
 43. ONLINEHyTER Networks of Selected OpenMT08/09 Sentences. Dreyer, Markus; Marcu, Daniel. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T09
 44. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T11
 45. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T15
 46. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T20
 47. ONLINEChinese Discourse Treebank 0.5. Zhou, Yuping; Lu, Jill; Zhang, Jennifer; Xue, Nianwen. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T21
 48. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 2. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T25
 49. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Web Parallel Text. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T26
 50. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Speech Part 1. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014S09
 51. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Transcripts Part 1. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T28
 52. Yi-Han jianming cidian. Yunnan Sheng Lunan Yizu Zizhixian wen shi yan jiu shi. 1984. Yunnan : Yunnan minzu chubanshe. oai:gial.edu:10762
 53. The Oroqen language : O-lun-chun yü. Zhang, Yanchang. 1989. [Chang-chun shih] : Jilin University Press = Chi-lin ta hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:10819
 54. A-chʿang yü chien chih. Dai, Qingxia; Cui, Zhichao. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:10820
 55. Oxford-Duden English-Chinese pictorial dictionary. Breitsprecher, Roland. 1985. Pei-ching : Hua hsüeh kung yeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11292
 56. Ying Han tʿu wen tui chao tzʿu tien = English-Chinese pictorial dictionary. n.a. 1984. Shang-hai : Shang-hai kʿo hsueh chi shu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Shang-hai fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11299
 57. Ying Hua ta tzʿu tien = a new English-Chinese dictionary. Zheng, Yili. 1984. Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan. oai:gial.edu:11300
 58. 1982 nien kao kʿao ying yü fu hsi chih tao. Gui, Ming Chao. n.d. Kuang-tung : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11597
 59. A-chang chien chih. Dai, Qingxia. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11598
 60. Benx wix faf hveb hmub = Miao yü yü fa : Hveb qeef dongb = Chien-tung fang yen. Wang, Chun. 1986. [Pei-ching] : Kuang-ming jih pao chʿu pan she. oai:gial.edu:11602
 61. Chiang yü chien chih. Sun, Hongkai. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11613
 62. Chien ming hsin li hsüeh tzu tien. Yang, Qing. 1985. Chi-lin : Jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11614
 63. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Tsai-wa yü). Xu, Xijian. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11617
 64. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Ching-pʿo yü). Liu, Lu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11618
 65. Ching-yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11619
 66. Chuang Tʿung yü tsu yü yen chien chih. Wang, Jun, 1922-. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11620
 67. Chuang yü chien chih. Wei, Qingwen. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11622
 68. Chung-kuo Meng-ku tsu tang tai wen hsüeh shih. Tʿe Sai-yin-pa-ya-erh. 1989. Hu-ho-hao-tʿe : Nei Meng-ku chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:11625
 69. Chung-kuo yü yen hsüeh lun wen so yin. n.a. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11631
 70. Chʿao-hsien yü chien chih. Xuan, Dewu. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11632
 71. Chʿiang yü chien chih. Sun, Hongkai. [199-?]. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11633
 72. Gushu diangu cidian. n.a. 1984. Jiangxi, China : Renmin Chubanshe. oai:gial.edu:11645
 73. Hsieh hou yü tzʿu tien. Wen, Duanzheng. 1984. Pei-ching : Pei-ching chʿu pan she. oai:gial.edu:11652
 74. Hsien tai yü yen hsüeh. Zhao, Shikai. 1983. Hsien tai hua chin shih wen kʿu. Ti 1 chi. oai:gial.edu:11657
 75. Ko-lao yü chien chih. He, Jiashan. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11668
 76. Li yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. ; 1. oai:gial.edu:11676
 77. Liang-shan I yü hui hua liu pai chü. Li, Min. 1981. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11677
 78. Liang-shan I yü yü fa. Li, Min. 1982. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11678
 79. Liang-shan I yü yü yin kai lun. Li, Min. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11679
 80. Lo-pa tsu yü yen chien chih : Peng-ni-Po-ka-erh yü. Ouyang, Jueya. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11681
 81. Man yü yü fa. Aixinjueluo, Wulaxichun. 1983. Hu-ho-hao-tʿe shih : Nei Meng-ku jen min chʿu pan she Nei Meng-ku hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11684
 82. Mao-nan yü chien chih. Liang, Min. 1980. Kuo chia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu ; 1. oai:gial.edu:11685
 83. Meng-ku yü chien chih. Dao, Bu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11687
 84. Miao Yao yü fang yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Miao Yao yu yan jiu shi. 1987. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11688
 85. Miao yü chien chih. Wang, Fushi. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11689
 86. Min tsu tzʿu tien = Minzu cidian. Shi, Zhengyi; Bai, Zhensheng; Li, Zhuqing; Ma, Qicheng. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11693
 87. Min tsu yü wen yen chiu. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11695
 88. Mu-lao yü chien chih. Wang, Chun. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11703
 89. Na-hsi yü chien chih. He, Jiren. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11707
 90. Pai yü chien chih. Xu, Lin. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11716
 91. Pao-an yü chien chih. Ḃoke, 1929-. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11718
 92. Pu-i yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11721
 93. Pʿu-mi yü chien chih. Lu, Shaozun. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11725
 94. Sa-la yü chien chih. Lin, Lianyu, 1901-1985. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11729
 95. She tsu chien chih. Shezu jianzhi pien hsieh tsu. 1980. Zhongguo shao shu min zu jian shi cong shu ; 27. oai:gial.edu:11735
 96. She yü chien chih. Mao, Zongwu. 1986. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11736
 97. Ta-wo-erh yü chien chih. Zhong, Suchun. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11741
 98. Tai-yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11742
 99. Tsang Han tui chao La-sa kʿou yü tzʿu tien = Bod Rgya śan sbyar gyi Lha sa̓i kha skad tshig mdzod. Yu, Daoquan; Fu, Jiazhang. 1983. Pei-ching : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11746
 100. Tsang yü chien chih. Jin, Peng. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11748
 101. Tu-lung yü chien chih. Sun, Hongkai. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11749
 102. Tung-hsiang yü chien chih. Liu, Chao-hsiong. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11750
 103. Tung pu Yü-ku yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11751
 104. Tʿu tsu yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11756
 105. Tʿung yü chien chih. Liang, Min. 1980. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11757
 106. Wa yü chien chih. Zhou, Zhizhi. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11766
 107. Wei-wu-erh yü chien chih. Zhao, Xiangru. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11769
 108. Yao tsu yü yen chien chih. Mao, Zongwu. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11773
 109. Ying Han yü yen hsüeh tzu hui. Liu, Yongchuan. 1979. Pei-ching : Chung kuo she hui ko hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11774
 110. Ying-Jih-Han wei hsing chi suan chi tzu tien. Li, Tieying. 1984. Shenyang : Liao-ning ko hsüeh chi shu chʿu pan she. oai:gial.edu:11775
 111. Yü yen hsüeh kai yao. Liu, Ling; Huang Chih-hsien; Chʿen, Hsiu-chu; Cen, Qixiang, 1903-. 1984. [Peking] : Pei-ching shih fan ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11780
 112. Yü yen hsüeh kang yao. Ye, Feisheng. 1981. Pei-ching : Pei-ching ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11781
 113. Minhe Mangghuer : a mixed language of the inner Asian frontier. Slater, Keith W, 1965-. 1998. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11920
 114. Pumiyu de goucifa. Chan, Suk Han. 2000. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:12079
 115. The English-Chinese-Pinyin pocket dictionary = Ying Han pin yin hsiu chen tzʿu tien. Wu, Zhaoyi, fl. 1672. 1988. Beijing, China : New World Press : distributed by China International Book Trading Corp. oai:gial.edu:12523
 116. San min huang kuan Ying Han tzů tien : San min's junior crown English-Chinese dictionary. Kawamura, Jūjirō, 1887-1974; Tajima, Shingo, 1932-; Terachi, Goichi, 1943-. 1988. [Taibei, Taiwan?] : Sanseido Co., Ltd. oai:gial.edu:12547
 117. Tay-Nung language in the North Vietnam. Đoàn, Thịên Thụât. 1996. Tokyo : Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies. oai:gial.edu:14619
 118. Wei yü kou tzʿu fa. Chao, Shih-chieh. 1983. Wu-lu-mu-chʿi shih : Hsin-chiang jen min chʿu pan she Hsin-chiang hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15005
 119. Han-Tsang yu yen kai lun. Benedict, Paul K. 1984. [Pei-ching] : Zhongguo shehui kexueyuan minzu yaujiusuo yuyaushi. oai:gial.edu:15072
 120. Bod rgya tshig mdzod chen mo = Tsang Han ta tzʿu tien. Zhang, Yisun. 1985. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15277
 121. Hsi pu Yü-ku yü chien chih. Chen, Tsung Jen. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15278
 122. I yü chien chih. Chen, Shilin. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15279
 123. Wa yü shu yü (pien li yü) hui shih. Wang, Jingliu. 1985. [Kun-ming] : Yün-nan min tsu yen chiu so chʿu pan she. oai:gial.edu:15280
 124. Tʿu-chüeh yü yen yen chiu tao lun. Tenishev, Ė. R. (Ėdkh︠i︡am Rakhimovich), 1921-. 1981. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15284
 125. Chuang Tʿung yü tsu yü yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. Ti wu yen chiu shi. 1985. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:15327
 126. Chuang Tʿung yü tsu yü yen wen hsüeh tzu liao chi. Chung yung min tsu hsüeh yüan (China). Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. Ti 5 yen chiu shih. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15328
 127. I yü yü fa yen chiu. Gao, Huanian. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15333
 128. Li-su yü yü fa kang yao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien tsung ching shou. oai:gial.edu:15334
 129. Li yü tʿiao chʿa yen chiu. Ouyang, Jueya. 1983. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15335
 130. Pu-i yu tiao chʿa pao kao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsʿu yu yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsueh chʿu pan she. oai:gial.edu:15336
 131. Tsang yü La-sa, Jih-kʿo-tse, Chʿang-tu hua ti pi chiao yen chiu. Jin, Peng. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15337
 132. Chinese loanwords spoken by the inhabitants of the city of Jakarta. Leo, Philip. 1975. Jakarta, Indonesia : Lembaga Research Kebudayaan Nasional, L.I.P.I. oai:gial.edu:18968
 133. Handbook of Proto-Tibeto-Burman : system and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction. Matisoff, James A. 2003. University of California publications in linguistics ; v. 135. oai:gial.edu:19464
 134. Lun menguyuzu de xingcheng he fazhan. Yu, Shichang. 1983. Beijing : Minzu chubanshe. oai:gial.edu:19838
 135. The Dictionary of current China economy : Chen Hong and Ha Jingxiong, editors. n.a. 1993. Beijing : China Economy Press. oai:gial.edu:21254
 136. The Twenty-ninth International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics : featuring the Old Chinese Forum October 10th-13th, 1996 and the Second Himalayan Languages Symposium October 11th and 12th, 1996, Book of abstracts. n.a. 1996. Leiden : Rijksuniversiteit Leiden. oai:gial.edu:22681
 137. Hmongb lol ndrual laof ref = Hmong fables. Xiong, Yuyou. 2002. [Yunnan, China?] : Yunnan Minority Language Commission : SIL International. oai:gial.edu:23055
 138. Kamus kini (tiga bahasa) : trilingual, bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina. n.a. 1983. Perak, Malaysia Barat : Pustaka San Ming. oai:gial.edu:25298
 139. Phowa verbal semantics. Pelkey, Jamin Robert. 2004. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25519
 140. Ching Han tzʿu tien. Xu, Xijian. 1983. Kʿun-ming shih : Yün-nan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:25521
 141. Tsang Mien yü tsu yü yen tzʿu hui = A Tibeto-Burman lexicon. Huang, Bufan. 1992. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:25522
 142. I wen chien tzu pen. n.a. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:25527
 143. Tung Tʿai yü kai lun. Ni, Dabai. 1990. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:25583
 144. Sumerian sign list. Whittington, Richard Whitfield. 1976. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27164
 145. Miao and Yao linguistic studies : selected articles in Chinese. Purnell, Herbert C. 1972. Linguistics series ; 7. oai:gial.edu:5789
 146. ONLINELa souris, le moineau et le chat. Chen Zhen (speaker); Jacques, Guillaume (researcher); Jacques, Guillaume (depositor). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LWLU
 147. ONLINEle démon et le lapin. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang 'tsho (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_TWJO
 148. ONLINELobzang. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang vtsho (A yang) (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LOBZANG
 149. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2014. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-NXQ_CIENDING_READ_VOCABULARY_SOUND
 150. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2014. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-NXQ_CIENDING_READ_VOCABULARY
 151. ONLINEMandarin-5000 database. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0145
 152. ONLINEECI/MCI (European Corpus Initiative/Multilingual Corpus I). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0004
 153. ONLINESiemens Shanghai Mandarin FDB-1000. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0057
 154. ONLINEMultilingual Corpus. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0035
 155. ONLINEThe Lancaster Corpus of Mandarin Chinese (LCMC). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0039
 156. ONLINECantonese SpeechDat-like MDB-2000. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0138
 157. ONLINEMandarin Chinese Speecon database. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0175
 158. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0193
 159. ONLINEGlobalPhone Chinese-Shanghai. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0194
 160. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0004
 161. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0007
 162. ONLINETaiwan Mandarin Speecon database. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0212
 163. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0013
 164. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0016
 165. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Basic Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-01
 166. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-02
 167. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Integrated Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-03
 168. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (Mobile telephone 265). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-04
 169. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus -Person Name, Place Name. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-05
 170. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-06
 171. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-07
 172. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-08
 173. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-09
 174. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Mobile telephone 64). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-10
 175. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Fixed phone 86). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-11
 176. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-12
 177. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-13
 178. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name, Place Name (10 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-14
 179. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-15
 180. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-16
 181. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-17
 182. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-18
 183. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-19
 184. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock、 Person Name 、Digit String、Simple Chinese sentences、Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-20
 185. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (850 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-21
 186. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-22
 187. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-23
 188. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-24
 189. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-25
 190. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (650 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-26
 191. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-27
 192. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-28
 193. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? Stock (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-29
 194. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-30
 195. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Monosyllabic (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-31
 196. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-32
 197. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-33
 198. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - short message (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-34
 199. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - person name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-35
 200. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (119 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-36
 201. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (in the car) - person name, place name in Beijing, stocks, digit string (20 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-37
 202. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - Chinese single sentence (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-38
 203. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - person name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-39
 204. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - place name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-40
 205. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - digit string (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-41
 206. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-42
 207. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop)- person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-43
 208. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-44
 209. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-45
 210. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-46
 211. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-47
 212. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-48
 213. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-49
 214. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-01
 215. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-02
 216. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-03
 217. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-04
 218. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-05
 219. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-06
 220. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-07
 221. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-08
 222. ONLINEARCADE II Evaluation Package. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0018
 223. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0027
 224. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0030
 225. ONLINELC-STAR Mandarin Chinese Phonetic lexicon. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0256
 226. ONLINECantonese Speecon database. n.a. 2008. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0287
 227. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin Pronunciation Dictionary. n.a. 2013. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0363
 228. ONLINENE3L named entities Chinese corpus. n.a. 2014. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0079
 229. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 3. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2015. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2015T04
 230. ONLINEW2C – Web to Corpus – Corpora. Majliš, Martin. 2013. Charles University in Prague, UFAL. oai:lindat.mff.cuni.cz:11858/00-097C-0000-0022-6133-9
 231. ONLINESpeecon databases. Tropf, Herbert. 2014. LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-600
 232. ONLINELILA databases. Moreno, Asuncion. 2014. LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-601
 233. ONLINEWortschatz. Heyer, Prof. Dr. Gerhard; Quasthoff, apl. Prof. Dr. Uwe. 2014. University of Leipzig. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-704
 234. ONLINESheffield Corpus of Chinese. Hu, Xiaoling; McLaughlin, Jamie. 2014. LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-898
 235. ONLINEL1 Acquisition Chen Jidong. n.a. 2014. Max Planck Institute for Psycholinguistics. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1034
 236. ONLINEBotanicus Digital Library. n.a. 2014. LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague. oai:lindat.mff.cuni.cz:11372/LRT-1072
 237. ONLINEVariAMU. Prévot, Laurent, LPL. 2014. Speech and Language Data Repository (SLDR/ORTOLANG). oai:sldr.org:ortolang-000901
 238. ONLINEDitransitive constructions in Mandarin Chinese - A typological study. DENEU, Manon. 2013. Département de sciences du langage, Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000846
 239. ONLINEORCHID.fr. PREVOT, Laurent. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000803
 240. ONLINEAboriginal people in Taiwan: Amis and Chinese speakers in urban areas. DE SULAUZE, Francois. 2013. Wenzao Ursuline College of Languages (WTUC, Taiwan TW). oai:sldr.org:sldr000018

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/zho
Up-to-date as of: Fri Feb 27 0:22:32 EST 2015