OLAC Logo OLAC resources in and about the Chinese language

ISO 639-3: zho

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Use faceted search to explore resources for Chinese language.

Primary texts

 1. ONLINEBilingual Guthrie Corpus. Guthrie, Larry. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Guthrie
 2. ONLINEBilingual Mandarin Corpus. Zhang, Yaanhui; Huang, Binbin. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Mandarin
 3. ONLINEBilingual YipMatthews Corpus. Yip, Virginia; Matthews, Stephen; Yue-Yuan, Huang. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-YipMatthews
 4. ONLINEChinese Beijing Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing
 5. ONLINEChinese Beijing2 Corpus. Tardif, Twila. 2007-03-15. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing2
 6. ONLINEChinese Chang Corpus. Chang, Chien-ju. 2005-09-12. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Chang
 7. ONLINEChinese Context Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Context
 8. ONLINEChinese Zhou1 Corpus. Zhou, Jing. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou1
 9. ONLINEChinese Zhou2 Corpus. Zhou, Jing. 2007-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou2
 10. ONLINEFrogs Chinese Guo Corpus. Guo, Jiansheng. 2009-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Frogs-Chinese-Guo
 11. Chinese words: Speaker J.D. Bush. Bush, J.D. (consultant); anonymous (researcher). [undated]. California Language Archive. oai:cla.berkeley.edu:24-2102
 12. ONLINEOpenProDat - Chinese. Bigi, Brigitte; Hirst, Daniel. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000820
 13. ONLINEAphasiaBank Mandarin NonProtocol Chinese CAP Corpus. Bates, Elizabeth. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:AphasiaBank-Mandarin-NonProtocol-CAP
 14. ONLINECABank CallHome Chinese Corpus. Linguistic Data Consortium. 2013-06-02. TalkBank. oai:talkbank.org:CABank-CallHome-zho
 15. ONLINEDementiaBank Mandarin Lu Corpus. Lu, Ching-ching. 2010. TalkBank. oai:talkbank.org:DementiaBank-Mandarin
 16. ONLINESLABank Chinese-English CUHK Corpus. CUHK students. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-English-CUHK
 17. ONLINESLABank Chinese-Hungarian Langman Corpus. Langman, Juliet; Snow, Catherine. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Hungarian-Langman
 18. ONLINESLABank Zhang Corpus. Zhang, Yanhui. 2013-04-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-COPA
 19. ONLINESLABank HKPU Corpus. Chan, Angel. 2014-10-15. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Mandarin-HKPU

Lexical resources

 1. ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized. DeFrancis, John, 1911-. 1996. Honolulu : University of Hawai'i Press. oai:gial.edu:10823
 2. Bingo Tōzantō hōgen kiso goishū = A study of the basic vocabulary of the Min dialect in the Tung Shan Island. Nakajima, Motoki. 1977. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:11281
 3. Chien ming Han Ying tzʿu tien = A concise Chinese-English dictionary. Beijing yu yan xue yuan. "Jian ming Han Ying ci dian" bian xie zu. 1982. Pei-ching : The Commercial Press = : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11282
 4. Han Ying chʿeng yu tzʿu tien = A Chinese-English dictionary of idioms. Beijing wai guo yu xue yuan. Ying yu hsi tzʿu tien tsu. 1982. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11285
 5. Han Ying fen lei chʿa tʿu tzʿu tien = a classified and illustrated Chinese-English dictionary. Guangzhou wai guo yu xue yuan. 1981. Hsiang-kang : Shenghuo, tushu, hsinchih san lien shu tien Hsiang-kang fen tien ; Kuang-chou shih : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11286
 6. Han Ying tzʿu tien = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu xue yuan. "Han Ying ci dian" bian xie zu. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11288
 7. Conversational Chinese for beginners. Swadesh, Morris, 1909-1967. 1948. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:11497
 8. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 9. Chiang ming lei yü tzʿu tien. Wang, Anjie. 1984. Ha-erh-pin : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11611
 10. Han Tsang tui chao chʿeng yü. Min zu chu ban she. 1980. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11646
 11. Hsien tai Han yu hsiao tzʿu tien = Xiandai Hanyu xiao cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11653
 12. Hsien tai Han yü pa pai tzʿu = Xiandai Hanyu babai ci. Lü, Shuxiang; Li, Linding. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11655
 13. Hsien tai Han yu tzʿu tien = Xiàndài Hànyǔ cídiǎn. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11656
 14. Shih yung Han yu tʿu chieh tzʿu tien. Liang, Derun; Fan, Mingxian; Xu, Xiuzhi; Wang, Zhijie; Wang, Qiushui; Li, Mouyuan. 1982. Pei-ching : Wai yu chiao hsueh yu yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11737
 15. Han yu san pai chu = Chinese 300. Beijing yu yan xue yuan. 1986. Chinese language library. oai:gial.edu:12510
 16. You qu de hanzi = Fun with Chinese characters. Chen, Huobing. n.d. Haixia Shibao zong shu. oai:gial.edu:12520
 17. Speak Chinese by singing. Ling, Charlie. 1978. Hicksville, N. Y : Exposition Press. oai:gial.edu:12548
 18. Xue xi Han Ying ci dian : Xuexi Hanying cidian = Learner's Chinese-English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore); Umum Publisher (Singapore). 1979. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12567
 19. Xue xi Han Ying ci dian : Xuesi Hanying cidian = Learner's Chinese English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore). Umum Publisher (Singapore). 1990. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12568
 20. Hàn yu sù chéng : zhong ying duì zhào. n.a. 1992. Beijing : Bei jing yu yán xué yuán bian. oai:gial.edu:13509
 21. Hsien tai Han yü tzʿu tien = Xiandai Hanyu cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1983. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15208
 22. Selected Chinese sayings. Lai, T. C. n.d. Hong Kong : University Book Store. oai:gial.edu:15251
 23. Hsin pien Han Ying fen lei tzʿu hui shou tsʿe. Beijing wai guo yu xue yuan. "Xin bian Han Ying fen lei ci hui shou ce" bian xie zu. 1983. Pei-ching : Wai yü chiao hsüeh yü yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15331
 24. Oxford elementary learner's English-Chinese dictionary = Niu-chin ch'u chieh Ying Han shuang chieh ts'u tien. Burridge, Shirley. 1988. Hong Kong : Oxford University Press. oai:gial.edu:16563
 25. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 26. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 27. A guide to Mandarin : self-taught. Yüan, Ying-ts'ai. 1980. [S.l. : s.n.]. oai:gial.edu:22684
 28. Colloquial Chinese. Tong, Bingzheng. 1982. Colloquial series. oai:gial.edu:26097
 29. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 30. China beginner's/traveler's dictionary : English-Chinese, Chinese-English in Pinyin romanization = Jīchŭ zìdiăn : Yīng-Hàn Hàn-Yīng. Kimball, Richard L. (Richard Laurance). 1980. New York : Eurasia Press ; San Francisco : China Books & Periodicals [distributor]. oai:gial.edu:26371
 31. Collins Chinese dictionary. n.a. 2004. Glasgow ; New York : HarperCollins. oai:gial.edu:26667
 32. Han Ying ci dian = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu da xue. Ying yu xi. Ci dian zu. 1995. Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao. oai:gial.edu:26734
 33. A Chinese-English dictionary = Han Ying ci dian. n.a. 1986. Hong Kong : Modern Publications. oai:gial.edu:27646
 34. Naqxi-Habaq-Yiyu Geezheeq Ceeqhuil : Naxi-Chinese-English Glossary : with English and Chinese Indexes. Pinson, Thomas. 1998. Dallas, TX : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:28143
 35. Fukken Kango hōgen kiso goishū = A comparative lexicon of Fukien dialects. Nakajima, Motoki. 1979. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:3301

Language descriptions

 1. Units in Mandarin conversation : prosody, discourse, and gramar. Tao, Hongyin. 1996. Studies in discourse and grammar ; v. 5. oai:gial.edu:10840
 2. A phonological analysis of the Szechuanese monosyllable. Scott, N.C. 1953. [London : School of Oriental Studies. oai:gial.edu:10930
 3. Some Wenzhou tone sandhi. Ballard, W. L. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11005
 4. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 5. Han yu yu fa chi chʿu. Lu, Chi-pʿing. 1983. Ha-erh-pin shih : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she : Hei-lung-chiang sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11648
 6. Han yü yü fa fen hsi wen tʿi. Lü, Shuxiang. 1979. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11649
 7. Ku tai Han yü. Wang, Li, 1900-1986. n.d. Pei-ching : Chung-hua shu chü : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11670
 8. Yü yin chʿang shih. Dong, Shaowen. 1958. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11785
 9. Essential grammar for modern Chinese. Lin, Helen T. 1984. Boston : Cheng & Tsui. oai:gial.edu:11895
 10. A Mandarin phonetic reader in the Pekinese dialect : with an introductory essay on the pronunciation. Karlgren, Bernhard, 1889-. 1918. Archives d'études orientales ; v. 13. oai:gial.edu:13398
 11. The establishment of modern Chinese grammar : the formation of the resultative construction and its effects. Shi, Yuzhi, 1963-. 2002. Studies in language companion series ; v. 59. oai:gial.edu:13672
 12. About Chinese. Newnham, Richard, 1932-. 1971. [Harmondsworth, Eng.] : Penguin Books. oai:gial.edu:138
 13. ONLINEThe status of Coronal in the historical development of Lhasa Tibetan rhymes. Brush, Beaumont. 1997. SIL electronic working papers ; 1997. oai:gial.edu:14385
 14. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 15. Sound change: actuation and implementation. Chen, Matthew Y. 1975. Baltimore : Waverly. oai:gial.edu:17259
 16. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 17. Learning efficiencies for different orthographies a comparative study of Han characters and Vietnamese romanization. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2003. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22597
 18. Chinese phonetics and phonemics. Denlinger, Paul B. 1963. [Ann Arbor, Mich.] : University of Michigan. oai:gial.edu:22754
 19. Yunnanese and Kunming Chinese : a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 2001. LINCOM studies in Asian linguistics ; 28. oai:gial.edu:22938
 20. Zero-pronominalization in Chinese discourse. Li, Charles N. 1977. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:23442
 21. Kunming Chinese. Gui, Ming Chao. 2000. Languages of the world. Materials ; 340. oai:gial.edu:23636
 22. Mandarin Chinese : a functional reference grammar. Li, Charles N., 1940-. 1981. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:23720
 23. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 24. The morphology of Chinese : a linguistic and cognitive approach. Packard, Jerome Lee, 1951-. 2000. Cambridge, UK New York, NY, USA : Cambridge University Press. oai:gial.edu:26206
 25. New Chinese 300 : a beginning language course. Beijing yu yan xue yuan. 1984. C&T Asian languages series. oai:gial.edu:26386
 26. Problems of hierarchy and indeterminacy in Mandarin phonology. Martin, Samuel Elmo, 1924-. 1957. Taipai : Institute of History and Philology. oai:gial.edu:27296
 27. The phonology of standard Chinese. Duanmu, San. 2007. Oxford linguistics. oai:gial.edu:28517
 28. Some evidence for a discourse basis of Mandarin Chinese grammar. Fritts, Robin Gayle. 2001. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:28926
 29. The grammatical hierarchy of Malayan Cantonese. Killingley, Siew-Yue, 1940-. 1982. Newcastle upon Tyne : S.-Y. Killingley : Distributed by Grevatt & Grevatt. oai:gial.edu:3597
 30. Supplement to the Journal of the American Oriental Society, no. 15-17. Field, Henry, 1902-; Martin, Samuel Elmo, 1924-. n.d. Supplement to the Journal of the American Oriental Society ; no. 15-17. oai:gial.edu:8627
 31. Syntactic and semantic aspects of Chinese tone sandhi. Hung, Tony T. N. 1989. Bloomington, Indiana : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:8697
 32. The tonal phonology of Chinese. Yip, Moira Jean Winsland. 1980. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:9108
 33. Prosody and the acquisition of grammatical morphemes in Chinese languages. Hung, Feng-sheng. 1996. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:9922

Other resources about the language

 1. American Anthropologist Memoirs 73-75. Watson, James B. (James Bennett), 1918-; Hall, Robert Anderson, 1911-; Wright, Arthur F., 1913-1976. 1952-1953. Memoirs of the Aamerican Anthropological Association ; no. 73-75. oai:gial.edu:358
 2. A bibliographical guide to the study of Chinese language and linguistics. Kim, T. W. 1980. Current inquiry into language and linguistics ; 39. oai:gial.edu:1040
 3. China beckons : an insight to the culture and the national language. Phillips, Clifford H., 1920-. 1993. Edmonton, Alta., Canada : University of Alberta Press. oai:gial.edu:1398
 4. Chinese language teaching in the United States : the state of the art. Wrenn, James J. 1968. Washington : Center for Applied Linguistics. oai:gial.edu:1409
 5. The Chinese language today : features of an emerging standard. Kratochvíl, Paul. 1968. London : Hutchinson. oai:gial.edu:1410
 6. The Chinese written character as a medium for poetry. Fenollosa, Ernest Francisco, 1853-1908. n.d. [San Francisco] : City Lights Books. oai:gial.edu:1416
 7. Cliticization and type-lifting : a unified account of Mandarin NP de. Huang, Chu-Ren. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47405) : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:1504
 8. Contributions to Sino-Tibetan studies. McCoy, John, 1924-; Light, Timothy. 1986. Cornell linguistic contributions ; v. 5. oai:gial.edu:1846
 9. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Dallas, Tex. : University of Texas & the Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:10265
 10. Works investigated. Arendrup, Birthe. [between 1985 and 1998]. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10702
 11. Cognation of bodypart terms across Chinese dialects. Bauer, Robert S. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10870
 12. Bilingual social studies series : grade III and grade IV. National Asian Center for Bilingual Education, Alhambra City Schools. Institute for Intercultural Studies. 1900. Los Angeles, Calif. : Institute for Intercultural Studies. oai:gial.edu:10924
 13. Asia's orthographic dilemma. Hannas, Wm. C., 1946-. 1997. Honolulu : University of Hawaiʿi Press. oai:gial.edu:11039
 14. Chʿeng yü ku shih hsüan = Annotated Chinese proverbs. Beijing yu yan xue yuan. 1982. "Chi chʿu Han yü kʿo pen" yüeh tu tsʿai liao. oai:gial.edu:11283
 15. Shih yung kʿou i shou tsʿe. Zhong, Shukong. 1984. Pei-ching : Chung-kuo tui wai fan i chʿu pan kung ssu : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11297
 16. Chao Yüan-ren yü yen hsüeh lun wen hsuan. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1985. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11609
 17. Chuang yü chi Chuang Han jen min tsen yang hu hsüeh yü yen. Wang, Chun. 1979. [Pei-ching] : Min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11621
 18. Han yü pʿin yin chiao hsüeh. Liang, Yougang. 1982. [Kuang-tung] : Kuang-tung jen min chʿu pan she : Kuang-tung sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11647
 19. Hsien tai Han yü hsiu tzʿu. Shi, Xiyao. 1980. Yü wen hsiao tsʿung shu. oai:gial.edu:11654
 20. Hsiu-tzu tzu hsüeh ju men. Peng, Xianchu. 1981. [Wu-han] : Hu-pei jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11662
 21. Hui i shou tse. n.a. 1985. Beijing : Beijing yuyan xueyuan chubanshe yinshua chang yinshua. oai:gial.edu:11663
 22. Kuan yung yü li shih. Xu, Zongcai; Ying, Junling. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11671
 23. Lun wen ti yao. n.a. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11683
 24. Wang Li lun hsüeh hsin chu. Wang, Li, 1900-1986. 1983. Nan-ning shih : Kuang-hsi jen min chʿu pan she : Kuang hsi hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11767
 25. Speaking of Chinese. Chang, Raymond. 1983. New York : Norton. oai:gial.edu:11906
 26. A discourse grammar of Mandarin Chinese. Chu, Chauncey Cheng-hsi, 1930-. 1998. Berkeley models of grammars ; vol. 6, 1061-6055. oai:gial.edu:12009
 27. Modern Chinese : history and sociolinguistics. Chen, Ping, 1954-. 1999. Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press. oai:gial.edu:12276
 28. Hsien tai Han tzu = Modern Chinese Characters. Yin, Binyong. 1994. Beijing : Sinolingua. oai:gial.edu:12511
 29. Chinese for beginners. Beijing yu yan xue yuan. 1976. Peking : Foreign Languages Press. oai:gial.edu:12541
 30. li fang guì xiansheng jì nìan lùn wénjí : In memory of Dr. Fang Kuei Li. n.a. 1988. Bulletin of the institute of history and philology academia sinica ; v. 59, pt. 2. oai:gial.edu:12564
 31. Chinese Symbols : the mystery unlocked. Tan, Jeffrey K H. 2000. Melbourne, Australia : Best Agency. oai:gial.edu:12566
 32. Cantonese. Bruce, Robert, 1911-. 1970. Teach yourself books. oai:gial.edu:14560
 33. Beginning Chinese. DeFrancis, John, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:15004
 34. Language attitudes toward Taibun, the written Taiwanese. Chiung, Wi-vun Taiffalo, 1971-. 1999. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:15006
 35. Han yü chiao hsüeh yü yen chiu. Quan guo min zu yuan xiao Han yu jiao xue yan jiu hui. 1980. [Yen-pien] : Yen-pien chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:15330
 36. Beginning Chinese reader. DeFrancis, John, 1911-. 1977. New Haven : Yale University Press. oai:gial.edu:15396
 37. The prosody of Mandarin Chinese. Shen, Xiao-nan Susan. 1990. University of California publications in linguistics ; v. 118. oai:gial.edu:15848
 38. An encyclopaedia of translation : Chinese-English, English-Chinese. Chan, Sin-wai; Pollard, David E. 1995. Hong Kong : Chinese University Press. oai:gial.edu:16119
 39. Tone sandhi : patterns across Chinese dialects. Chen, Matthew Y. 2000. Cambridge studies in linguistics ; 92. oai:gial.edu:16998
 40. Tone and intonation in Chinese. Chao, Yuen Ren. 1933. S.l : s.n. oai:gial.edu:17233
 41. The Chong-Niu pairs of the bilabials in Chu Ao's Fan-Chieh system. Chou, Fa-kao. n.d. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:17275
 42. The uses of SHR in Mandarin Chinese. Chou, Kuo-Ping. 1967. Madison, WI : University of Wisconsin Press. oai:gial.edu:17276
 43. Wai guo ren Han zi su cheng = 500 basic Chinese characters : a speedy elementary course. Lin, Patrick. 1996. Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she [Sinolingua]. oai:gial.edu:17296
 44. So︠i︡uzy v slozhnom predlozheniĭ sovremennogo kitaĭskogo literaturnogo ︠i︡azyka. Gorelov, V. I. (Vladimir Ivanovich). 1963. Moskva : Izd-vo IMO. oai:gial.edu:19399
 45. A discourse analysis of third person anaphora in Chinese. Chen, Ping. 1984. Bloomington, Ind. : Indiana University Lunguistics Club. oai:gial.edu:2326
 46. Discourse structures of the Chinese Indonesian of Malang. Rafferty, Ellen. 1982. Nusa, 02162874 ; v. 12. oai:gial.edu:2364
 47. Tone patterns in Chinese poetry. Downer, G. B. 1963. London : University of London. oai:gial.edu:20612
 48. Structure vs. function in the Chinese verb phrase. Ernst, Thomas Boyden. 1988. S.l : s.n. oai:gial.edu:20717
 49. What is standard Chinese? : and, A select bibliography of modern Standard Chinese. Hsü, Raymond S. W. (Raymond Shih-wen). 1981. Hong Kong : Hong Kong University Press. oai:gial.edu:21024
 50. Aspect in Mandarin Chinese : a corpus-based study. Xiao, Richard. 2004. Studies in language companion series ; v. 73, 0165-7763. oai:gial.edu:21600
 51. Formalizations of linguistic comments in Chinese historical novels: a sociolinguistic approach. Matsumura, Fumiyoshi. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:21895
 52. Developing writing skills in Chinese = [Shi yong Han yu xie zuo]. Yuan, Boping. 2003. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:22231
 53. Yunnanese and Kunming Chinese: a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 1990. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22752
 54. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22753
 55. Ping chu fen hsi. Chin, Shih-mo. 1983. Xian dai Han yu ke cheng can kao du wu ; 2. oai:gial.edu:23660
 56. Ji chu Han yu ke ben : Elementary Chinese readers. Beijing yu yan xue yuan. 1985. Beijing : Wai wen chu ban she. oai:gial.edu:23966
 57. Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. Chan-Yap, Gloria. 1980. Pacific linguistics. Series B ; no. 71. oai:gial.edu:25176
 58. Early middle Chinese and the development of the Vietnamese sound system. Gage, William W. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25619
 59. Pimsleur's speak & understand essential Chinese I (Cantonese) (Compact). Lu, John H. T., Pimsleur International, Inc. 1995. Pimsleur cassette language programs. oai:gial.edu:25936
 60. The Sociolinguistic aspect of lexical changes in contemporary Chinese. Li, Chen-ching. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27019
 61. Modern Chinese : a basic course. Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban. 1971. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:27773
 62. A grammar of spoken Chinese. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1968. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:27911
 63. Written on bamboo & silk : the beginnings of Chinese books & inscriptions. Tsien, Tsuen-hsuin, 1910-. 2004. Chicago : University of Chicago Press. oai:gial.edu:27962
 64. Chúng ta học tié̂ng Đài và tié̂ng Vîẹt : Khan-chhiú óh Tâi-gí kap Oát-lâm-gí = Let's learn Taiwanese and Vietnamese. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2006. Tainan : National Cheng Kung University. oai:gial.edu:28141
 65. The Chinese of Pasuruan : their language and identity. Oetomo, Dede. 1987. Pacific linguistics. Series D, 0078-7566 ; no. 63. oai:gial.edu:29087
 66. Tonation. Bradley, David, 1947-. 1982. Pacific linguistics. Series A, 0078-7531 ; no. 62. oai:gial.edu:29114
 67. The function of sentence topics in oral and written Mandarin narrative. Abbott, Gary Steven. 1992. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:3304
 68. How to be literate in Chinese : an introduction to the 214 radicals of Chinese thought and script. Wei, Juxian, 1898-. 1967. Hong Kong. oai:gial.edu:3982
 69. Some further evidence regarding Old Chinese -s and its time of disappearance. Pulleyblank, E. G. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:38901
 70. Introduction to Chinese pronunciation. Yale University, Institute of Far Eastern Languages. 1957. Yale Universtiy. oai:gial.edu:46761
 71. Language & linguistics in the People's Republic of China. Cheng, Jinchuan; Lehmann, Winfred Philipp, 1916-; American Linguistics Delegation. 1975. Austin : University of Texas Press. oai:gial.edu:4911
 72. Language reform in China : documents and commentary. Seybolt, Peter J; Chiang, Gregory Kuei-Ke. 1979. White Plains, N.Y. : M. E. Sharpe. oai:gial.edu:4958
 73. Learn to write Chinese characters. Björkstʹen, Johan, 1964-. 1994. Yale language series. oai:gial.edu:5077
 74. Linguistic psychology and the romanization of Chinese. Hope, Edward Reginald. n.d. Ottawa. oai:gial.edu:5284
 75. A manual of the Foochow dialect. Baldwin, C. C. 1871. Foochow : Methodist Episcopal Mission Press. oai:gial.edu:5589
 76. NP-traces in Chinese : a GB approach. Yen, Sharon H. J. Hsu, 1955-. 1988. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6441
 77. The phonological system of Guangzhouhua. Gui, Ming Chao. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6957
 78. Proceedings of the Third Ohio State University Conference on Chinese Linguistics, 13-14 May 1988. Chan, Marjorie K. M. (Marjorie Kit-man); Ernst, Thomas Boyden. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47401-3634) : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:7299
 79. Readings in Chinese transformational syntax. Deng, Shouxin. 1985. Taipei : Crane Publishing. oai:gial.edu:7547
 80. The rhetoric of propaganda : a tagmemic analysis of selected documents of the Cultural Revolution of China. Yang, Xiao-ming, 1951-. 1994. American university studies. Series XIII, Linguistics ; vol. 28. oai:gial.edu:7715
 81. The semantics and pragmatics of cai and jiu in Mandarin Chinese. Biq, Yung-O. 1987. Bloomington : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:7973
 82. Shanghai morphotonemics : a preliminary study of tone sandhi behavior across word boundaries. Jin, Shunde. 1985. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:8037
 83. The syntax of Chinese interrogative structures. Rand, Earl. 1966. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:8730
 84. The three-fold objective of the language reform in Mainland China in the last two decades. Chiu, Rosaline Kwan-wai. 1969. [Quebec] : International Center for Research on Bilingualism. oai:gial.edu:9052
 85. Zur Tonität nordchinesischer Mundarten. Giet, Franz, 1902-. 1950. Studia Instituti Anthropos ; vol. 2. oai:gial.edu:9898
 86. Chinese. Norman, Jerry, 1936-. 1988. Cambridge language surveys. oai:gial.edu:10000
 87. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310023
 88. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310024
 89. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Standard Actor; Elaine; Antonio; Standard Actor; Alicia; Sophie; Lulu; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312546
 90. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324409
 91. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324407
 92. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324400
 93. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324404
 94. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312552
 95. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Bella. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310016
 96. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312558
 97. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312527
 98. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326592
 99. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313769
 100. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313765
 101. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312521
 102. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319973
 103. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313761
 104. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325343
 105. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325345
 106. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326584
 107. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326583
 108. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jin_haotian; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326588
 109. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325340
 110. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312539
 111. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319981
 112. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312533
 113. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Gemma. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313774
 114. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319984
 115. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319976
 116. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319979
 117. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Gao_han; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326598
 118. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323802
 119. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323805
 120. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325324
 121. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325326
 122. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310955
 123. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325321
 124. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323816
 125. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323811
 126. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323810
 127. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310966
 128. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325335
 129. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325331
 130. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325304
 131. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325306
 132. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325309
 133. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Standard Actor; Gemma. 1997-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310980
 134. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310975
 135. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325300
 136. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325315
 137. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325313
 138. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309231
 139. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mostyn; Llewelyn; Standard Actor. 2006-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271884
 140. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Myfanwy; Seren. 2006-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271885
 141. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309235
 142. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313703
 143. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326525
 144. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326533
 145. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309222
 146. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Daniel; Hector. 2006-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271870
 147. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gail; Tracy. 2006-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271871
 148. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326530
 149. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309221
 150. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313707
 151. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313711
 152. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313713
 153. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309227
 154. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tegai; Nel. 2007-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271863
 155. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Frederic; Gwanwyn. 2007-01-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271862
 156. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Glain; Robin. 2007-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271865
 157. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adam; Hywel. 2007-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271864
 158. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tostig; Harold. 2006-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271867
 159. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Greta; Gwylan. 2006-03-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271866
 160. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Colin; Merfyn; Sionyn. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271869
 161. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Cynddylan; Oswy. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271868
 162. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Lulu. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307895
 163. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326503
 164. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326506
 165. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Anwen; Siriol. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271894
 166. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ben; Aethwy; Researcher. 2006-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271895
 167. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ceinwen; Wendi; Lunwen. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271890
 168. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Peggy; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309242
 169. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ann; Crisiant; Beinon. 2006-02-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271891
 170. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Beli; Awel; Cywryd. 2006-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271892
 171. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326510
 172. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Meryl; Gwynfor. 2006-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271893
 173. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326517
 174. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326518
 175. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aeddan; Bedo. 2006-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271889
 176. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309248
 177. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adda; Barri. 2006-01-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271888
 178. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326561
 179. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319987
 180. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326566
 181. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319989
 182. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321400
 183. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326568
 184. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319995
 185. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319992
 186. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313745
 187. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326575
 188. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310054
 189. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319998
 190. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313751
 191. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313755
 192. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310059
 193. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326580
 194. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313758
 195. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326543
 196. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312561
 197. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Epe. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310042
 198. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310049
 199. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Alice; Phyllis; Standard Actor. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312563
 200. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321415
 201. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Sophie; Timmy. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312565
 202. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321416
 203. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326552
 204. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321412
 205. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321410
 206. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310030
 207. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310036
 208. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321406
 209. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321403
 210. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321404
 211. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313734
 212. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321409
 213. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Gemma. 1994-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314298
 214. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1994-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314288
 215. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Gemma. 1994-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314286
 216. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1994-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314280
 217. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322191
 218. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323798
 219. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323795
 220. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322184
 221. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323789
 222. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323783
 223. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323786
 224. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322172
 225. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322176
 226. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322179
 227. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Gaynor_Davies; Catrin_Beard; Rhys_Williams. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275942
 228. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Kaufmann; Ludwig; Martha; Nordpol; Nia_Lloyd_Jones. 2004-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275945
 229. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Rhian_Haf; Papa; Quebec; Eleri_Siôn. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275946
 230. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Eifion_Jones_Jonsi; Lima; Bryn_Terfel; Mike; Dylan_Jones. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275944
 231. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Dylan_Jones; Advert; Gethin; Dora; Emil; Friedrich; Gustav; Heinrich; Ida. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275949
 232. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Garry_Owen; Eleri_Morgan; Dafydd_Du; Eleri_Siôn; November; Oscar; Ken_Thomas; Ray_Gravel; Rhian_Haf; Alwyn_Gruffydd. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275947
 233. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Siân_Thomas; Rhiannon. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275948
 234. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Winnie; Alasdair; Patricia. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309328
 235. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322160
 236. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322164
 237. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322162
 238. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322169
 239. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Nhat; Ah-Phang; Ah-Tay; Beatrice_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305646
 240. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322157
 241. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alastair; Standard Actor. 1995-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309331
 242. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor; Alasdair. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309348
 243. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Non; Sara. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271857
 244. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Hilda; Cledwyn; Michael; Standard Actor. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271858
 245. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Derwena; Rachel; Owain. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271859
 246. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". James; Meirion. 2006-11-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271861
 247. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Linda; Winnie; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309342
 248. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Sali; Ceri. 2006-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271860
 249. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Friend_of_Mother; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1993-02-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321389
 250. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Godmother; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321386
 251. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321384
 252. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Lady. 1992-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321381
 253. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310929
 254. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310911
 255. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Tim; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310913
 256. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322123
 257. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322125
 258. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321396
 259. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1992-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321398
 260. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321391
 261. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321394
 262. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Betty; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310919
 263. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310948
 264. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322118
 265. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310942
 266. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322115
 267. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322110
 268. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310934
 269. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322105
 270. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322103
 271. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322100
 272. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307908
 273. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307912
 274. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307916
 275. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310904
 276. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Janice; Claire. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305498
 277. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Ernest; Ernest's; Manman; Manman's; Standard Actor. 2007-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305496
 278. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310892
 279. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310890
 280. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312659
 281. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307934
 282. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Lok; Angie; Clement; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305486
 283. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312665
 284. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Lulu; Sophie; Standard Actor. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307928
 285. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310899
 286. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309195
 287. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325488
 288. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309191
 289. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310868
 290. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309183
 291. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307951
 292. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325493
 293. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310864
 294. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307954
 295. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307958
 296. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310883
 297. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309173
 298. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310875
 299. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307941
 300. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310846
 301. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307979
 302. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310852
 303. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307962
 304. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Betty; Standard Actor; Belman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310857
 305. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Lulu; Alicia. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313070
 306. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310825
 307. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310838
 308. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310834
 309. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324337
 310. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309126
 311. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Huang_haochen; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326630
 312. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326633
 313. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326639
 314. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324333
 315. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324331
 316. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326641
 317. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Maji; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309114
 318. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326643
 319. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326646
 320. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326648
 321. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309118
 322. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326654
 323. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326657
 324. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309102
 325. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326652
 326. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324350
 327. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326659
 328. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309107
 329. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324356
 330. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324353
 331. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326661
 332. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326669
 333. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326667
 334. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326664
 335. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324345
 336. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324341
 337. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326674
 338. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326678
 339. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309167
 340. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325927
 341. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325929
 342. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326671
 343. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Clare. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309161
 344. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325932
 345. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325937
 346. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326688
 347. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309155
 348. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326680
 349. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325916
 350. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309150
 351. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326685
 352. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326683
 353. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325921
 354. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Peggy; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309143
 355. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326699
 356. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309149
 357. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326695
 358. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326697
 359. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326690
 360. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326691
 361. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325956
 362. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325952
 363. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309133
 364. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309130
 365. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325948
 366. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Standard Actor; Carrie; Marrion; Standard Actor; Standard Actor. 2004-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304704
 367. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304702
 368. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325944
 369. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304700
 370. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Michelle; Lina. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309139
 371. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Antonia; Amranwen. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271930
 372. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Jean; George; Sandra; Arthur; Standard Actor. 2008-03-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271934
 373. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Baglan; Abel. 2006-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271933
 374. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Angharad; Brenda; Menna. 2006-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271932
 375. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aneira; Blodwen; Cigfa. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271931
 376. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Kath; Kim. 2006-11-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271938
 377. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Luned; Beti. 2006-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271937
 378. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Glenys; Rhisiart. 2006-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271936
 379. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Reginald; Florence. 2006-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271935
 380. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Lina; Elsi. 2006-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271939
 381. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Eirlys; Morfydd. 2006-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271940
 382. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gordon; Stanley; Emlyn; Clive; Ianto. 2007-03-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271942
 383. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Twm; Claire; Huw. 2007-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271941
 384. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Howyn; Hefeydd. 2006-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271944
 385. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Penri; Carol. 2007-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271943
 386. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Medeni; Leri. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271946
 387. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Irwen; Iona. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271945
 388. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ceiriog; Dewi; Standard Actor. 2006-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271948
 389. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mechain; Lili. 2006-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271947
 390. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Eifion; Gethin. 2006-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271949
 391. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Llawdden; Ifor; Madlen; Standard Actor. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271914
 392. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mabli; Lisa. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271913
 393. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Tecwyn; Iola. 2006-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271912
 394. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alban; Hunydd. 2006-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271911
 395. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Aidan; Heledd. 2006-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271910
 396. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Magi; Lois. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271915
 397. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alys; Beca. 2005-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271924
 398. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Arfon; Brwyno. 2006-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271926
 399. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Meleri; Lona. 2006-03-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271925
 400. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Mathew; Lora; Steffan. 2006-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271927
 401. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Adwen; Baeddan. 2005-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271928
 402. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ena; Gwenith; Dyfed; Standard Actor. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271929
 403. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324369
 404. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326608
 405. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324364
 406. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李勋; Standard Actor. 2002-10-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326609
 407. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309200
 408. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324360
 409. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309204
 410. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324375
 411. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324378
 412. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324372
 413. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309213
 414. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Clare; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309210
 415. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324388
 416. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Enfys; Rhianwen. 2007-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271957
 417. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Gwyn; Roy. 2007-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271955
 418. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Islwyn; Carys. 2007-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271956
 419. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Rhodri; Sioned. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271953
 420. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ifan; Heulwen; Blodeuwedd. 2007-01-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271954
 421. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Nerys; Guto. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271951
 422. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Alan; Eleri. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271952
 423. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐铖; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326625
 424. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324386
 425. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Jaqueline; Charlotte. 2006-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271950
 426. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324383
 427. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吕博野; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326621
 428. ONLINE"Bilingual CUHK Student Corpus". Yana; Standard Actor; Yauyaum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305501
 429. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324393
 430. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324397
 431. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326615
 432. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322248
 433. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322245
 434. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310818
 435. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322241
 436. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322235
 437. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322238
 438. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322232
 439. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310800
 440. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310806
 441. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310809
 442. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322266
 443. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322263
 444. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322254
 445. ONLINE"Frogs Thai Zlatev Corpus". Standard Actor. 2000-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1300286
 446. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322259
 447. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Beuno; Arddun; Haf; Cai. 2006-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271906
 448. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Wyn; Eva. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271909
 449. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Ilid; Hawen. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271908
 450. ONLINE"BilingBank Welsh-English Siarad Corpus". Olwen; Trefor. 2006-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271907
 451. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311965
 452. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Hung_Cho_Yan; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320934
 453. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321228
 454. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323025
 455. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lai_Ho; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320931
 456. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323020
 457. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323021
 458. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Jat_Keung; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320947
 459. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Pang_Man_Hang; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320946
 460. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311956
 461. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323016
 462. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321210
 463. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321208
 464. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309090
 465. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323013
 466. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Standard Actor; Antonio; Elaine; Alicia; Sophie; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313191
 467. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309095
 468. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ching_Gi_Chun; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320942
 469. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323011
 470. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321246
 471. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321244
 472. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323007
 473. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323004
 474. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321241
 475. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311941
 476. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319011
 477. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321249
 478. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324641
 479. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324644
 480. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324648
 481. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_zi_ying; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320956
 482. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319016
 483. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Wai_Chung; Gloric. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320950
 484. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319018
 485. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323001
 486. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Ka_kin; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320953
 487. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321230
 488. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321233
 489. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321235
 490. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321237
 491. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Kung_Hei_Nong; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320960
 492. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319009
 493. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324632
 494. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324638
 495. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Si_Wah; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320968
 496. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324635
 497. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Ho; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320965
 498. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319005
 499. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Betty; Standard Actor. 1998-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311926
 500. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322434
 501. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Katerina; Voula. 1991-04-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268899
 502. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313150
 503. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322430
 504. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324629
 505. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324623
 506. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319037
 507. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324626
 508. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324620
 509. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304697
 510. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325119
 511. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325116
 512. ONLINE"Bilingual Mandarin Corpus". Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304695
 513. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325114
 514. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325111
 515. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313141
 516. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324608
 517. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324618
 518. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324615
 519. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319026
 520. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324612
 521. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321206
 522. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Security. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321204
 523. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321200
 524. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Law_Chen_Lun; May_Poon. 1998-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320918
 525. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321202
 526. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322414
 527. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Alicia. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313179
 528. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ip_Hei_Yi; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320916
 529. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309079
 530. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309076
 531. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ma_Ching_Nam; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320910
 532. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319057
 533. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". To_Zi_Ming; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320913
 534. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309085
 535. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324601
 536. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324604
 537. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322423
 538. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322426
 539. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319040
 540. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322428
 541. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Stephanie_Tang; Gloric_Ho. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320928
 542. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheng_Wai_Fung; Pang. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320926
 543. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Hong_Chun; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320923
 544. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309065
 545. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309070
 546. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313172
 547. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lo_Lim_Wai; Standard Actor. 1999-03-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320920
 548. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322419
 549. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Vasilis; Yorgos_his_Brother; Ilias; Antonis_his_Cousin_from_Australia; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268898
 550. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323628
 551. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325147
 552. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325141
 553. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323636
 554. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323633
 555. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323631
 556. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323639
 557. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323648
 558. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323642
 559. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323645
 560. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323605
 561. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323609
 562. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320007
 563. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320008
 564. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320006
 565. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325125
 566. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320003
 567. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323612
 568. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320001
 569. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323616
 570. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323619
 571. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325130
 572. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325133
 573. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323622
 574. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323625
 575. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324224
 576. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324222
 577. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325196
 578. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yung_Wai_Ga; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320973
 579. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Hung_Ka_Kei; Nicole_Li. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320970
 580. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326788
 581. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320028
 582. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320025
 583. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326784
 584. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326780
 585. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320022
 586. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324228
 587. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320020
 588. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324210
 589. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yung_Ka_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320981
 590. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320014
 591. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320012
 592. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323601
 593. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326799
 594. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326797
 595. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320017
 596. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326791
 597. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324216
 598. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320010
 599. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Gema. 1998-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311990
 600. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324201
 601. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309974
 602. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsi_Git_Kwan; Gloric_Ho. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320999
 603. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Sum_on_kei; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320997
 604. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326767
 605. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_fai_naam; Standard Actor; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320996
 606. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309970
 607. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326760
 608. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326763
 609. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326766
 610. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320049
 611. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324204
 612. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320047
 613. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320044
 614. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325169
 615. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320041
 616. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Lywelyn_James; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309988
 617. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325183
 618. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325185
 619. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. 1995-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309983
 620. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325180
 621. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326773
 622. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326772
 623. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320038
 624. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326778
 625. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326777
 626. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320033
 627. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320036
 628. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311979
 629. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326770
 630. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320030
 631. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315668
 632. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323598
 633. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326750
 634. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315661
 635. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326755
 636. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326758
 637. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324252
 638. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323591
 639. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324257
 640. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. 1995-09-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309964
 641. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324255
 642. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323595
 643. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda. 1995-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309960
 644. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323586
 645. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315657
 646. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323589
 647. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309946
 648. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326741
 649. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326745
 650. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324260
 651. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324262
 652. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326748
 653. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324264
 654. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324267
 655. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Bella; Kenny; Standard Actor. 1995-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309954
 656. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309951
 657. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323581
 658. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323583
 659. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda. 1996-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309934
 660. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323577
 661. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323574
 662. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324239
 663. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326738
 664. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326731
 665. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326734
 666. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326735
 667. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323571
 668. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324237
 669. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324234
 670. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324232
 671. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Computer. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309941
 672. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324230
 673. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. 1996-04-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309922
 674. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323569
 675. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309928
 676. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326726
 677. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326723
 678. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326720
 679. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324247
 680. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324249
 681. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324242
 682. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326729
 683. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324244
 684. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Kenny. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309916
 685. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309919
 686. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309912
 687. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315622
 688. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326717
 689. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326719
 690. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". LiChen_ChenChen; Standard Actor; Standard Actor; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315626
 691. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326710
 692. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326713
 693. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326714
 694. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309903
 695. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315610
 696. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326706
 697. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326704
 698. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315615
 699. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315612
 700. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326708
 701. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326702
 702. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324278
 703. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324275
 704. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324273
 705. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324270
 706. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324290
 707. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324287
 708. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324283
 709. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268919
 710. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Nikos; Standard Actor; Yorgos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268918
 711. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Daniel. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308720
 712. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Miltos; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268916
 713. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321162
 714. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322354
 715. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322351
 716. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308716
 717. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Fotis; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268915
 718. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Michalis_K; Kostas; Ilias; Standard Actor; Christos. 1991-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268912
 719. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Christos; Despina_sister; Thekla; Spiros_her_brother; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268913
 720. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308712
 721. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321174
 722. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Roula; Dimitris; Stefanos; Zoi; Tasos_her_brother; Lazaros; Thalia; man_member_of_the_association; another_man; woman; Standard Actor. 1991-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268904
 723. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321175
 724. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321172
 725. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322340
 726. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308702
 727. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322342
 728. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Second. 1993-01-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321178
 729. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Kostas. 1991-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268900
 730. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308700
 731. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321177
 732. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Alexandra; Orestes. 1991-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268901
 733. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322346
 734. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Elissavet; Standard Actor. 1991-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268902
 735. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Dimitris; Stefanos_his_brother; Roula; Panayotis_her_brother; Anna_their_sister; Standard Actor. 1991-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268903
 736. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322349
 737. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308708
 738. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321180
 739. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321183
 740. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321182
 741. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321188
 742. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321185
 743. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322332
 744. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321189
 745. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322330
 746. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322336
 747. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321191
 748. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321193
 749. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321195
 750. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321197
 751. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321198
 752. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322329
 753. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323050
 754. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Gaa_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321127
 755. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321124
 756. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315695
 757. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315691
 758. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321139
 759. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321136
 760. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315699
 761. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321131
 762. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323038
 763. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323036
 764. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321140
 765. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323034
 766. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". LL; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315683
 767. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321143
 768. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321144
 769. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308733
 770. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". NaiNai's_paternal_grandmother; DaGu; LinLin; XiaLing; LeLe; LeLe's_babysitter; NaiNai; Other_Mother; Cat. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315687
 771. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Ilias; Vasilis; Pavlos; Christos_D; Manolis; Andreas; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268937
 772. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Kaliopi; Voula; Katerina; Yanis; Yorgos_Tsikas; Manuela; Andreas; Pavlos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268936
 773. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321148
 774. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Fotis; Andreas; Nikos; Yanis; Maria; Miltos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268935
 775. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308737
 776. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Andreas; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268934
 777. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321146
 778. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321150
 779. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308731
 780. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Standard Actor; Jan. 2002-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308732
 781. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323044
 782. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321152
 783. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323047
 784. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308730
 785. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323042
 786. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; Standard Actor; LiChen_ChenChen; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315671
 787. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Dagu; YeYe; Standard Actor; LinLin; JieJei; NaiNai; Gu; Ziao_Gu_Youngest_Aunt_uncle's_girlfriend; ShuShu; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315674
 788. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321154
 789. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Sofia; Vera; Olga; Natasa; Standard Actor. 1992-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268924
 790. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321155
 791. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Nikos; Andreas; Eleftheria_Hellenic_secretary; Standard Actor. 1991-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268926
 792. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321158
 793. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315679
 794. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Petros; Irene_his_sister. 1992-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268920
 795. ONLINE"BilingBank Greek-French Hatzidaki Corpus". Standard Actor; Sofia; Standard Actor. 1992-10-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268922
 796. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321378
 797. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student. 1992-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321376
 798. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 凯松; Standard Actor. 1996-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321374
 799. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 扬志; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321372
 800. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 松仰; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321370
 801. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Timmy; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311806
 802. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 宜姚; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321369
 803. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Godmother. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321368
 804. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321364
 805. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 莉宣; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321366
 806. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319133
 807. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 庭如; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321362
 808. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319137
 809. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321358
 810. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 舜尧; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321356
 811. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Timmy; Standard Actor; Gema. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311832
 812. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319128
 813. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324539
 814. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319123
 815. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324535
 816. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324532
 817. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325202
 818. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Timmy. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311821
 819. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Piano_Student's_Mother; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321342
 820. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308677
 821. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319114
 822. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324529
 823. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319110
 824. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324525
 825. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325209
 826. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324520
 827. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319119
 828. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321339
 829. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321336
 830. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325214
 831. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321334
 832. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321331
 833. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321329
 834. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308683
 835. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325221
 836. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319179
 837. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325224
 838. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321326
 839. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319173
 840. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 廷威; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321321
 841. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319170
 842. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325228
 843. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 如薇; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321323
 844. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 怡希; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321317
 845. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308695
 846. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 维强; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321318
 847. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319167
 848. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325233
 849. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319165
 850. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325239
 851. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 中立; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321310
 852. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319161
 853. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 力可; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321314
 854. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 至瑞; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321311
 855. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321307
 856. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 喜儿; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321306
 857. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2005-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313291
 858. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325244
 859. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325242
 860. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Alicia. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313278
 861. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325248
 862. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321301
 863. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325249
 864. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 安祥; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321302
 865. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321303
 866. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323739
 867. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309884
 868. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324596
 869. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324593
 870. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325258
 871. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324599
 872. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313269
 873. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323746
 874. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325251
 875. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324591
 876. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325255
 877. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-09-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311896
 878. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325272
 879. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309897
 880. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319633
 881. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309891
 882. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323752
 883. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324581
 884. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323755
 885. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324583
 886. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323757
 887. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324586
 888. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Christopher; Clifton; Jacquelyn; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Sui-Wai; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305697
 889. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324588
 890. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325263
 891. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325268
 892. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325285
 893. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325283
 894. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325281
 895. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313243
 896. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323765
 897. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323762
 898. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325276
 899. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325292
 900. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Alicia; Lulu; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312465
 901. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313232
 902. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319605
 903. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Phyllis; Alice; Lulu; Sophie; Alicia. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313236
 904. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323776
 905. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323772
 906. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325289
 907. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324555
 908. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324556
 909. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Christopher; Henrietta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305670
 910. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324559
 911. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319100
 912. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319105
 913. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309841
 914. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311860
 915. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325299
 916. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309834
 917. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305664
 918. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313224
 919. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anton; Carletta; Christopher112; Hieu-Nghi; Howie; Jacqueline; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305667
 920. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324552
 921. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; Several_Students; Student; Wyman. 1982-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305660
 922. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324550
 923. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323700
 924. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324543
 925. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319676
 926. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323703
 927. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324545
 928. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323705
 929. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324547
 930. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311852
 931. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323708
 932. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309855
 933. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319671
 934. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309850
 935. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema. 1998-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311844
 936. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang_Helen; Ah-Tay; Amy; Anton; Carletta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Joseph; Kearny; Larry; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Steven; Student; Subnum; Wyman; Yvonne. 1982-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305656
 937. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-11-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309846
 938. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Henrietta; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; SeveralStudents; Student; Wyman; Anthony. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305653
 939. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Miss_Foo_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305650
 940. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323719
 941. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Christopher; Clifton; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Nghi-Ma; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Tina; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305691
 942. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319645
 943. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323716
 944. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324577
 945. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319641
 946. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323712
 947. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Ngoc; Quoc-Hong; Rita; Sam-Day; Several; Student; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305694
 948. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324578
 949. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309863
 950. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor; Bella; Gema. 1998-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311883
 951. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311889
 952. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309858
 953. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319639
 954. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323722
 955. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Quoc-Hung; Several; Student; Velma; Sam-Day; Mei-Oanh. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305685
 956. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324574
 957. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305688
 958. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319635
 959. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324571
 960. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319636
 961. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unknown. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313200
 962. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319658
 963. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323725
 964. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anthony; Caroline; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student; Subnum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305682
 965. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309871
 966. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324567
 967. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324569
 968. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. 1998-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311877
 969. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309879
 970. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324562
 971. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323733
 972. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324564
 973. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Anton; Carolina; Christopher; Elaine_Teacher's_Aide; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Henrietta; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305673
 974. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Steven; Student; Wai-Yee. 1982-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305679
 975. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Several; Steven; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305676
 976. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319647
 977. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ahn-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Unidentified; Subnum; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305742
 978. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anh-Tu; Amy; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Mei-Oahn; Phung-Ngoc; Several; Unidentified. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305746
 979. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Hieu-Nghi; Kearny; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Yvonne. 1982-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305749
 980. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324107
 981. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324103
 982. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Amy; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Tracy_Teachers_Aide; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305754
 983. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324118
 984. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323694
 985. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323697
 986. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Yu; Several; Student; Tracy_Teacher's_Aide; Unknown; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305758
 987. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324114
 988. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323690
 989. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324110
 990. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Anton; Beatrice_Teachers_Assistant; Clifton; Hieu-Nghi; Justin; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Student; Wai-Yee; Mei-Yu; Kearny. 1982-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305762
 991. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315535
 992. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309828
 993. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309826
 994. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-04-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309822
 995. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320052
 996. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315532
 997. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Christopher; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Yu; Several; Student; Yvonne; Unknown. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305767
 998. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324121
 999. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324127
 1000. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324125
 1001. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324120
 1002. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; Baomu; BaoBao; RuiRui; Ruirui's_Mother; Naina; RuiRui's_Nanny; RuiRui's_Father; Shushu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315522
 1003. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324133
 1004. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324137
 1005. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315528
 1006. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323665
 1007. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323662
 1008. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Phang; Anh-Tu; Christopher; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Mei-Yu; Quoc-Hong; Sam-Day; Several; Unidentified; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305700
 1009. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323667
 1010. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324141
 1011. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305703
 1012. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324148
 1013. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Angie; Anh-Tu; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Several; Steven; Student; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305709
 1014. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324145
 1015. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323652
 1016. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Ah-Tay; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305711
 1017. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326809
 1018. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323659
 1019. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323655
 1020. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326812
 1021. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324155
 1022. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324151
 1023. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326817
 1024. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Ah-Tay; Carolina; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman; Standard Actor; Christopher. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305715
 1025. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324158
 1026. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Joseph; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305718
 1027. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326814
 1028. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323684
 1029. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Anh-Tu; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305724
 1030. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Steven; Subnum; Wyman; Mary; Several. 1982-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305720
 1031. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324170
 1032. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324161
 1033. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324165
 1034. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Amy; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305729
 1035. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305736
 1036. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323671
 1037. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Kearny; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Student; Subnum; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305731
 1038. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323676
 1039. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324181
 1040. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324173
 1041. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324175
 1042. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324178
 1043. ONLINE"Bilingual Guthrie Corpus". Ah-Phang; Hieu-Nghi; Lisa; Mary; Wai-Yee; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305739
 1044. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319090
 1045. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324189
 1046. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324186
 1047. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319086
 1048. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324193
 1049. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324195
 1050. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324197
 1051. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322458
 1052. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319095
 1053. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322459
 1054. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322455
 1055. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 伦伦; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321297
 1056. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326803
 1057. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326806
 1058. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321291
 1059. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319060
 1060. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319063
 1061. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319066
 1062. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319071
 1063. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319077
 1064. ONLINE"Conversation CMU-06 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Roommate. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260247
 1065. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 格力; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321272
 1066. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 德志; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321271
 1067. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321275
 1068. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315559
 1069. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Annie. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321278
 1070. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315553
 1071. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321281
 1072. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321286
 1073. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321288
 1074. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". BaoBao; Nainai; Baomu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315545
 1075. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321289
 1076. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiXi; Standard Actor; XiaLing_and_Niu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315549
 1077. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Elder_sister. 1992-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321256
 1078. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321252
 1079. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321253
 1080. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315578
 1081. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 爱华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321259
 1082. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 建华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321261
 1083. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 志强; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321266
 1084. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 兰欣; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321268
 1085. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; XiXi; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315568
 1086. ONLINE"Chinese Chang Corpus". 凯丽; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321264
 1087. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315564
 1088. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311739
 1089. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 林志刚; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321869
 1090. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309746
 1091. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319522
 1092. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; YangYang; Baomu; XiaLing; YeYe; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315803
 1093. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 欧徐琛; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321862
 1094. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308149
 1095. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施卉; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321865
 1096. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319503
 1097. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘楚萱; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321880
 1098. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 曹冠昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321883
 1099. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309725
 1100. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311749
 1101. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311755
 1102. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309736
 1103. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘宗昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321873
 1104. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319513
 1105. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308135
 1106. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施宇辰; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321877
 1107. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘元佳; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321895
 1108. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 张宁欣; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321890
 1109. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Cheuk_Sze; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320298
 1110. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Gok_yu_hin; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320297
 1111. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309713
 1112. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319540
 1113. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319544
 1114. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319549
 1115. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 郑如轩; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321886
 1116. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319532
 1117. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308113
 1118. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319537
 1119. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307414
 1120. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307416
 1121. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Gemma. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311759
 1122. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309769
 1123. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307400
 1124. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Kelly; Standard Actor. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309765
 1125. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307409
 1126. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307407
 1127. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307405
 1128. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307402
 1129. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311770
 1130. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309758
 1131. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307412
 1132. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kason; Elaine; Antonio. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313319
 1133. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310495
 1134. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318812
 1135. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310490
 1136. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313306
 1137. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318821
 1138. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Standard Actor; Timmy. 1998-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311705
 1139. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310472
 1140. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310478
 1141. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310484
 1142. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318803
 1143. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310593
 1144. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310597
 1145. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313359
 1146. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313353
 1147. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318721
 1148. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310588
 1149. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310582
 1150. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318711
 1151. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325780
 1152. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310577
 1153. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313327
 1154. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310573
 1155. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325787
 1156. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325789
 1157. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325794
 1158. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310559
 1159. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318702
 1160. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310566
 1161. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324090
 1162. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325762
 1163. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324097
 1164. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325766
 1165. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318780
 1166. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318787
 1167. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325768
 1168. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310551
 1169. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318767
 1170. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324082
 1171. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318769
 1172. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325772
 1173. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324087
 1174. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325775
 1175. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318775
 1176. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310540
 1177. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310544
 1178. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310523
 1179. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324075
 1180. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324073
 1181. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313364
 1182. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318755
 1183. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325747
 1184. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318761
 1185. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324066
 1186. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325741
 1187. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310533
 1188. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310515
 1189. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324061
 1190. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325756
 1191. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325759
 1192. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324059
 1193. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325751
 1194. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324053
 1195. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325724
 1196. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312193
 1197. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308093
 1198. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325727
 1199. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Richard; Sophie. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307479
 1200. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324041
 1201. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307475
 1202. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Sophie. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307477
 1203. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324045
 1204. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325720
 1205. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307472
 1206. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322689
 1207. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310507
 1208. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310501
 1209. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322680
 1210. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312189
 1211. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308089
 1212. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319593
 1213. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322684
 1214. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312185
 1215. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308084
 1216. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324038
 1217. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325737
 1218. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324036
 1219. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307469
 1220. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307467
 1221. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326974
 1222. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307464
 1223. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307463
 1224. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326978
 1225. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324033
 1226. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325731
 1227. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322678
 1228. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312198
 1229. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322670
 1230. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312196
 1231. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yangfan; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321811
 1232. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324028
 1233. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325706
 1234. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307458
 1235. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324024
 1236. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Niuniu; Standard Actor. 1998-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321814
 1237. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324021
 1238. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Winnie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311687
 1239. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Gemma. 1995-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312169
 1240. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312166
 1241. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Timmy. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312161
 1242. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Doudou; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321819
 1243. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yu_Peiyang; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321817
 1244. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308080
 1245. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yijia; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321802
 1246. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312181
 1247. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307446
 1248. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325710
 1249. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311670
 1250. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Gemma. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312178
 1251. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_King-tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322699
 1252. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Changhai; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321806
 1253. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322696
 1254. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Xu_Yang; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321808
 1255. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312172
 1256. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322693
 1257. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 袁捷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321831
 1258. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 蒋维莹; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321838
 1259. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319553
 1260. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 章紫薇; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321835
 1261. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王翊慊; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326111
 1262. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 邹书鹏; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326114
 1263. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张泮弛; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326117
 1264. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308044
 1265. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319566
 1266. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319568
 1267. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 文文; Standard Actor. 1998-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321825
 1268. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309700
 1269. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319560
 1270. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 乐乐; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321822
 1271. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319562
 1272. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308050
 1273. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 秦龙; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321829
 1274. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴一凡; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326105
 1275. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Betty; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312158
 1276. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312154
 1277. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Wang_Huiran; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321852
 1278. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307497
 1279. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312128
 1280. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326988
 1281. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 孙仪蕴; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321855
 1282. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 江元楷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321859
 1283. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319576
 1284. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈潇蓉; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326142
 1285. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江雨馨; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326139
 1286. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张宇超; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326135
 1287. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326984
 1288. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312121
 1289. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326982
 1290. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312125
 1291. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322664
 1292. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307492
 1293. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322662
 1294. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307483
 1295. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307489
 1296. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 赵宇皓; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321842
 1297. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326997
 1298. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307486
 1299. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 雪儿; Standard Actor. 1998-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321845
 1300. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319586
 1301. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 蔡天翼; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326130
 1302. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 壮壮; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321848
 1303. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319588
 1304. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 赵昕雨; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326132
 1305. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319584
 1306. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐翊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326128
 1307. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘潇阳; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326127
 1308. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 胡逸凡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326121
 1309. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 严新; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326123
 1310. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312134
 1311. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326992
 1312. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ho_Wing_Yin; Wendy_Wong. 1998-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321003
 1313. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Bau_Yin_Kwan; Nichole_Li. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321002
 1314. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsui_Yuen_Ting; Pang. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321001
 1315. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Chun_Kit; Wendy_Wong. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321000
 1316. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ma_Zung_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321009
 1317. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ng_Yune_Wah; May_Poon. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321006
 1318. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312228
 1319. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘小龙; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326171
 1320. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319414
 1321. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312223
 1322. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张天俊; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326176
 1323. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李景昊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326174
 1324. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘陈齐; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326179
 1325. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312217
 1326. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312212
 1327. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭凡; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326181
 1328. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319404
 1329. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 马骏伟; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326187
 1330. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘婷萱; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326189
 1331. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周卓琳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326149
 1332. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307501
 1333. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴唯盈; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326147
 1334. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309609
 1335. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307509
 1336. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312245
 1337. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321996
 1338. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325910
 1339. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 蔡梦婷; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326153
 1340. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307519
 1341. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴邵勉; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326157
 1342. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Belma. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307516
 1343. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 刘嘉韵; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326160
 1344. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312239
 1345. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308002
 1346. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325901
 1347. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 孙晗; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326165
 1348. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 席越之; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326167
 1349. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Issy. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307523
 1350. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309634
 1351. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309620
 1352. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309623
 1353. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI黄晓洁; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326197
 1354. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321065
 1355. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315712
 1356. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Jan; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311656
 1357. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Xiao; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326198
 1358. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309651
 1359. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315717
 1360. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309655
 1361. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312207
 1362. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈抒; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326192
 1363. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312203
 1364. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315704
 1365. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315703
 1366. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Other_Mother; Other_Father; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315706
 1367. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315705
 1368. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315709
 1369. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309643
 1370. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321088
 1371. ONLINE"BilingBank Chinese-Hungarian Langman Corpus". Loulou; Standard Actor; Juliet; Rita. 1994-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269137
 1372. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321084
 1373. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321070
 1374. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Kelly; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309663
 1375. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321078
 1376. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321075
 1377. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321072
 1378. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309668
 1379. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lau_Yung_Wai; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320318
 1380. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Law_Wai_Lam; Gloric_Ho. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320316
 1381. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311083
 1382. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Fung_Yuen_Sun; Karen_Chan; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320321
 1383. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309693
 1384. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheng_Yin_Kiu; May_Poon; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320327
 1385. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321098
 1386. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321099
 1387. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321096
 1388. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Arabella_Rose_Christina_Tung; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320306
 1389. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tong_Bo_Hin; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320302
 1390. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Ho_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320311
 1391. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311097
 1392. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313448
 1393. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313443
 1394. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313439
 1395. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313431
 1396. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322752
 1397. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313450
 1398. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郑雨萱; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322755
 1399. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313457
 1400. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". LiShasha; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322745
 1401. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310442
 1402. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310429
 1403. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313464
 1404. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322740
 1405. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yuan_yuhan; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322736
 1406. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322733
 1407. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310435
 1408. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310430
 1409. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313470
 1410. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313478
 1411. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322722
 1412. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322725
 1413. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2007-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310464
 1414. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322727
 1415. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322729
 1416. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307393
 1417. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313483
 1418. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307395
 1419. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313489
 1420. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269063
 1421. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269062
 1422. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269065
 1423. ONLINE"BilingBank DiazRodriguez Spanish Barcelona Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 1996-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269064
 1424. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310451
 1425. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 韩佳琪; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322714
 1426. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhou_Xinyuan; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322712
 1427. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322719
 1428. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322717
 1429. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307397
 1430. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310458
 1431. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318624
 1432. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318620
 1433. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312749
 1434. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 施信同; Standard Actor. 2000-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321905
 1435. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318627
 1436. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 刘灵照; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321909
 1437. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312755
 1438. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yue; Mother; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322709
 1439. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322704
 1440. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wei_Jiazhen; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322706
 1441. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 马骏骅; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321900
 1442. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318630
 1443. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322702
 1444. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325874
 1445. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325881
 1446. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325885
 1447. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325890
 1448. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325893
 1449. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310417
 1450. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310422
 1451. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310423
 1452. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312775
 1453. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325898
 1454. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312772
 1455. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318634
 1456. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318636
 1457. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318638
 1458. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312769
 1459. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310411
 1460. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312761
 1461. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318641
 1462. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318675
 1463. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318677
 1464. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318672
 1465. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318674
 1466. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325838
 1467. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1990-08-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321942
 1468. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325833
 1469. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321949
 1470. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Haohao; Standard Actor. 1990-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321946
 1471. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI鹿力夫; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326225
 1472. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐澍; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326222
 1473. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 杨潇; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326223
 1474. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周景; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326220
 1475. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325829
 1476. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Ni_Xingyu; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326227
 1477. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325841
 1478. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李璐月; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321930
 1479. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; WeiWei; Standard Actor; Other_Child; Other_Mother; Standard Actor; Other_NaiNai. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315735
 1480. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325849
 1481. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李漫黎; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321934
 1482. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319497
 1483. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李墨竹; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321937
 1484. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325846
 1485. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 吴佳晨; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321939
 1486. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈夹悦; Standard Actor. 2003-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326213
 1487. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; TianTian; LaoYe; XiaLing; LaoLao; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315731
 1488. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王泽林; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326215
 1489. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 包佳木; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326216
 1490. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325852
 1491. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325858
 1492. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315749
 1493. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318690
 1494. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 余丽丽; Standard Actor. 1998-09-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321923
 1495. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WW; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315742
 1496. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315740
 1497. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 马睿; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321927
 1498. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI陈宇歌; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326204
 1499. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI梁寅; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326203
 1500. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 叶子; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326209
 1501. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈绵; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326207
 1502. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325862
 1503. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318685
 1504. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325865
 1505. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325869
 1506. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 李炎; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321913
 1507. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; WX; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315757
 1508. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318681
 1509. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 沈文熠; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321919
 1510. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; XiaLing; WeiWei; Standard Actor; XingXing; XingXing's_Mother; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315753
 1511. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". 陈子微; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321917
 1512. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 罗红; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326275
 1513. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321984
 1514. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321981
 1515. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321989
 1516. ONLINE"Conversation CMU-06 Corpus". Grace; Diana. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260536
 1517. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319446
 1518. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321987
 1519. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312253
 1520. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321992
 1521. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao-zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322797
 1522. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312255
 1523. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor; elder_brother. 1993-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322794
 1524. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315761
 1525. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 赵梓潇; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326269
 1526. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315765
 1527. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许曲成; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326262
 1528. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319454
 1529. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325804
 1530. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321978
 1531. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307375
 1532. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI王越; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326263
 1533. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325800
 1534. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321971
 1535. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321974
 1536. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Ling_Tianyu; Standard Actor. 1998-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322788
 1537. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312267
 1538. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 高凌峰; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322786
 1539. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". WX; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315771
 1540. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307371
 1541. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312260
 1542. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yao_Yifei; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326257
 1543. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti; Unknown. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307367
 1544. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319420
 1545. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307362
 1546. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jin_Gaolu; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326252
 1547. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321969
 1548. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325813
 1549. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307364
 1550. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321966
 1551. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321963
 1552. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yue; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322769
 1553. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321960
 1554. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319426
 1555. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321108
 1556. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322773
 1557. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; WX; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315780
 1558. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321107
 1559. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yang_Minzhe; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322779
 1560. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321105
 1561. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312276
 1562. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321101
 1563. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321103
 1564. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yang_Tianxiao; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322776
 1565. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI丁越颖; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326244
 1566. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312272
 1567. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307360
 1568. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325808
 1569. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; YangYang; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315787
 1570. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Xia_Yeling; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326248
 1571. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". XiaLing; BaoMu; YangYang; Standard Actor; Other_Mother; Other_Child; YeYe; Other_Father. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315785
 1572. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325823
 1573. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307354
 1574. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307352
 1575. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319430
 1576. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 沈阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326240
 1577. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HaoHao; Standard Actor. 1993-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321957
 1578. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322758
 1579. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". HouHou; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321953
 1580. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307357
 1581. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Geng_Yuting; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326239
 1582. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321119
 1583. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321113
 1584. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Chen_Xixian; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322763
 1585. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321116
 1586. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". YY; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315791
 1587. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321110
 1588. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Gemma. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312286
 1589. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周泽阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326232
 1590. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325818
 1591. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 彭佳辰; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326235
 1592. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312281
 1593. ONLINE"Chinese Beijing Corpus". Standard Actor; Standard Actor; YY; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315799
 1594. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321644
 1595. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1993-01-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321649
 1596. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321647
 1597. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernare; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321652
 1598. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321654
 1599. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321656
 1600. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Passerby. 1993-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321659
 1601. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321662
 1602. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321664
 1603. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321668
 1604. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321677
 1605. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321675
 1606. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321673
 1607. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321670
 1608. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321680
 1609. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321687
 1610. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321688
 1611. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321682
 1612. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321684
 1613. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐博仁; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326285
 1614. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴洁慧; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326282
 1615. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 类研洁; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326279
 1616. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 邱添; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326299
 1617. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Xu_Pengcheng; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326296
 1618. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI朱昊然; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326290
 1619. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Qi_Renjie; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326293
 1620. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321639
 1621. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321636
 1622. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321630
 1623. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321633
 1624. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321641
 1625. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325593
 1626. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325592
 1627. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325590
 1628. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313571
 1629. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325598
 1630. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325581
 1631. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325582
 1632. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313562
 1633. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325586
 1634. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309598
 1635. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325588
 1636. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313566
 1637. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325572
 1638. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsui_Tsz_Ching; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320432
 1639. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325574
 1640. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Sin_Yin; Dorene_Siu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320425
 1641. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Kwok_Oi_Man; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320421
 1642. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313554
 1643. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325560
 1644. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325561
 1645. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309574
 1646. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Chun_Kit; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320443
 1647. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325565
 1648. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325568
 1649. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Lok_Hin; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320438
 1650. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313549
 1651. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321698
 1652. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321696
 1653. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321691
 1654. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321693
 1655. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313532
 1656. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309564
 1657. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lo_Wing_Shuen; Pang. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320446
 1658. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313535
 1659. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309569
 1660. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313527
 1661. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309553
 1662. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; linda; Winnie. 1995-09-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313522
 1663. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309558
 1664. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yip_chung_hin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320477
 1665. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". L_Chun_Ngai; Karen_Chan. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320474
 1666. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311195
 1667. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309548
 1668. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Dang_gwan_cing; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320486
 1669. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ceoi_wing_tong; May_Poon; Standard Actor. 1999-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320480
 1670. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311182
 1671. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309538
 1672. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Virginia; Phyllis. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309531
 1673. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313502
 1674. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322813
 1675. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322815
 1676. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325506
 1677. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陆宇晨; Standard Actor. 1998-07-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322819
 1678. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311160
 1679. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325515
 1680. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322801
 1681. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319389
 1682. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor. 1992-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322805
 1683. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mhz; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322809
 1684. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311172
 1685. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319384
 1686. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322833
 1687. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310790
 1688. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jiang_yi; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322839
 1689. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Liu_Chenlai; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326310
 1690. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319399
 1691. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Li_Xinyi; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326316
 1692. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhao_Xin; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326315
 1693. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322822
 1694. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310784
 1695. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 周祥瑞; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322829
 1696. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 宗心渝; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322825
 1697. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322826
 1698. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江衡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326307
 1699. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Chen_Weihao; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326304
 1700. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐浩; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326301
 1701. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327013
 1702. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325548
 1703. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325545
 1704. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311126
 1705. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 潘睿; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322857
 1706. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 求逸飞; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322862
 1707. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318999
 1708. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325541
 1709. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327009
 1710. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327006
 1711. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327002
 1712. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325557
 1713. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Tang_xinyu; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322844
 1714. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311138
 1715. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李来阳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322842
 1716. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311135
 1717. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318990
 1718. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318993
 1719. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325550
 1720. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322850
 1721. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325553
 1722. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327033
 1723. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327037
 1724. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325528
 1725. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311105
 1726. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325521
 1727. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 曹开翔; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322879
 1728. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327031
 1729. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318976
 1730. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐雨萱; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322887
 1731. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318973
 1732. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318970
 1733. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭好好; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322883
 1734. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327028
 1735. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313580
 1736. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325538
 1737. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311117
 1738. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 徐歆月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322869
 1739. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325536
 1740. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许多多; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322865
 1741. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈紫薇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322873
 1742. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327018
 1743. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313591
 1744. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318967
 1745. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313593
 1746. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Jia_Junqiang; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326376
 1747. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310723
 1748. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310729
 1749. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327053
 1750. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zheng_Qiao; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326382
 1751. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈泽亚; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326366
 1752. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 付雨婷; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322892
 1753. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI蔡天琦; Standard Actor. 2002-11-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322896
 1754. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310715
 1755. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI管浩庭; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322899
 1756. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319301
 1757. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327041
 1758. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327048
 1759. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327045
 1760. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Huang_Yicheng; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326372
 1761. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327047
 1762. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327070
 1763. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310702
 1764. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319318
 1765. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310709
 1766. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_xueyan; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326388
 1767. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327060
 1768. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327063
 1769. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319325
 1770. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327067
 1771. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 唐晨峰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326398
 1772. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 江键宇; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326391
 1773. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 林瑞杰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326394
 1774. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 许思宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326337
 1775. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310766
 1776. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈璐; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326334
 1777. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310776
 1778. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319337
 1779. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yu_Letian; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326324
 1780. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 郭欣宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326329
 1781. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310755
 1782. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Shi_Keyu; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326321
 1783. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310760
 1784. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310763
 1785. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Hua_Chengyang; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326359
 1786. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319351
 1787. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310745
 1788. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wang_Yiting; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326353
 1789. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310741
 1790. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310751
 1791. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319355
 1792. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310733
 1793. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319361
 1794. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 陈凯婷; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326346
 1795. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 林远; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326340
 1796. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Wangping; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326350
 1797. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319366
 1798. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313606
 1799. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313600
 1800. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308210
 1801. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Richard; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308205
 1802. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322095
 1803. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322098
 1804. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Chenghao; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321796
 1805. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Yujin; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321799
 1806. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321731
 1807. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321738
 1808. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321739
 1809. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321736
 1810. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321742
 1811. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321744
 1812. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Congcong; Standard Actor. 1998-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321745
 1813. ONLINE"Chinese Zhou1 Corpus". Liu_Xinyu; Standard Actor. 1998-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321748
 1814. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Hoi_Kei; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320565
 1815. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313683
 1816. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309453
 1817. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309458
 1818. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chong_Gar_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320574
 1819. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309441
 1820. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313673
 1821. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325697
 1822. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lee_Chun_Leung; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320570
 1823. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_King_Yiu; Dorene_Siu. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320572
 1824. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309448
 1825. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". CHAN_Yik; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320568
 1826. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Ng_May_Chi; Dorene_Sin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320539
 1827. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Yeung_Zhong_Ching; Pang; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320533
 1828. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Wong_Ci-Kin; May_Poon. 1994-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320536
 1829. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Man; Wendy_Wong; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320534
 1830. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309461
 1831. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319194
 1832. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313695
 1833. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309464
 1834. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Gung_Hei_Kun; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320553
 1835. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319190
 1836. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319199
 1837. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Chi_Him; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320541
 1838. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Sin_W_S; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320548
 1839. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309411
 1840. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322915
 1841. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313649
 1842. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309417
 1843. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322920
 1844. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322925
 1845. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn_Poon; Linda; Standard Actor; James; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309407
 1846. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie. 1996-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313637
 1847. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Au_Chiu_Ting; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320583
 1848. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chow_Bui_Lok; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320581
 1849. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Cheung_Yuen_Wun; Karen_Chan. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320588
 1850. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313661
 1851. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309430
 1852. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Yim_Chuen_Yiu; May_Poon. 1998-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320578
 1853. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309434
 1854. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 沈蔚琦; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322908
 1855. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 张宇轩; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322906
 1856. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309422
 1857. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309423
 1858. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王闻冲; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322902
 1859. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309427
 1860. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325618
 1861. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325617
 1862. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322966
 1863. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325613
 1864. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322963
 1865. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322970
 1866. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 王修远; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326448
 1867. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Patricia; Alasdair. 1995-02-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309399
 1868. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI李翰辰; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326445
 1869. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 傅明浩; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326441
 1870. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309390
 1871. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310659
 1872. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309396
 1873. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325623
 1874. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322956
 1875. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322954
 1876. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325625
 1877. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322950
 1878. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322960
 1879. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Zhang_yuxin; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326437
 1880. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 叶俊豪; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326438
 1881. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI叶梦佳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326434
 1882. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 顾佚乐; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326431
 1883. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310649
 1884. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310683
 1885. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319244
 1886. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310684
 1887. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322948
 1888. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319247
 1889. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319249
 1890. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325632
 1891. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322944
 1892. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 孙瑞琪; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326422
 1893. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 梁怡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326424
 1894. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Sun_Jia; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326427
 1895. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322936
 1896. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310671
 1897. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319255
 1898. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322939
 1899. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310677
 1900. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". Yu_Jiajun; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326419
 1901. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322930
 1902. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325649
 1903. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". CHI蒋明婕; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326414
 1904. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325640
 1905. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair; Standard Actor. 1995-12-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309358
 1906. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Mo_Sai_Hin; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320525
 1907. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 胡月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326404
 1908. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325658
 1909. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Chan_Pui_Yu; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320523
 1910. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311233
 1911. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 吴彬慧; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326408
 1912. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325654
 1913. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314307
 1914. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314309
 1915. ONLINE"English Hall Corpus". Standard Actor; Kao; TV; Experimenter; Standard Actor; Standard Actor; Female; Male; Male; Female; Standard Actor; Grouping; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1334305
 1916. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Patricia; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314301
 1917. ONLINE"Chinese Zhou2 Corpus". 李逸港; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326401
 1918. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor; Alasdair. 1995-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309352
 1919. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; James; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309351
 1920. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309353
 1921. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1995-11-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309355
 1922. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-03-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309369
 1923. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311248
 1924. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310691
 1925. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311243
 1926. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311369
 1927. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Lam_Ching_Lam; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320515
 1928. ONLINE"Cantonese HKU Corpus". Tsang_Yuen_Yee; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320519
 1929. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310698
 1930. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309360
 1931. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Winnie. 1995-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314312
 1932. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Standard Actor; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314316
 1933. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309365
 1934. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322986
 1935. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314326
 1936. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319283
 1937. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325672
 1938. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda. 1996-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309377
 1939. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311250
 1940. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322992
 1941. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322995
 1942. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linder. 1996-04-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309373
 1943. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322974
 1944. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322979
 1945. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309383
 1946. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322000
 1947. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314339
 1948. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-05-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314334
 1949. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322004
 1950. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325682
 1951. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322983
 1952. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325688
 1953. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319291
 1954. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311380
 1955. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308158
 1956. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314342
 1957. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321728
 1958. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321723
 1959. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321721
 1960. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308163
 1961. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322027
 1962. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321713
 1963. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311329
 1964. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321716
 1965. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311206
 1966. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321718
 1967. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Beti_George; Kilo. 2004-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275823
 1968. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Romeo; Sierra; Tango; Uniform; Victor; Yankee; Zulu; one_or_several_of_the_above_speakers. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275822
 1969. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308179
 1970. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Dafydd_Du; B_B_Aled. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275825
 1971. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308171
 1972. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322036
 1973. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Mother; Daughter. 2002-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275821
 1974. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321709
 1975. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Echo; Alpha. 2001-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275820
 1976. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322030
 1977. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Won_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321706
 1978. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311217
 1979. ONLINE"Chinese Context Corpus". Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321704
 1980. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322034
 1981. ONLINE"Cantonese LeeWongLeung Corpus". Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321701
 1982. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Alpha; Bravo. 2001-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275818
 1983. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Alpha; Delta. 2001-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275819
 1984. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311356
 1985. ONLINE"BilingBank Welsh-English Pilot Corpus". Anton; Berta; Investigator. 2004-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275817
 1986. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308188
 1987. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308184
 1988. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326499
 1989. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322040
 1990. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322044
 1991. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322047
 1992. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311341
 1993. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310615
 1994. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308193
 1995. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326489
 1996. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310613
 1997. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322051
 1998. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326495
 1999. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326493
 2000. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322057
 2001. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322055
 2002. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326475
 2003. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310606
 2004. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326480
 2005. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319238
 2006. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310635
 2007. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326467
 2008. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326465
 2009. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319203
 2010. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319207
 2011. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326470
 2012. ONLINE"Bilingual YipMatthews Corpus". Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310626
 2013. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326456
 2014. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325606
 2015. ONLINE"Chinese Beijing2 Corpus". Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325603
 2016. ONLINE"PhonBank Paidologos Corpus". Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319211
 2017. ONLINEEnglish-Chinese Film Translation in China. Yu Haikuo. 2013. Journal of Translation 9(2). oai:sil.org:55626
 2018. ONLINEChinese Treebank 7.0. Xue, Nianwen; Jiang, Zixin; Zhong, Xiuhong; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium (LDC, Philadelphia US). oai:sldr.org:ldc000827

Other resources in the language

 1. ONLINEMandarin-5000 database. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0145
 2. ONLINEECI/MCI (European Corpus Initiative/Multilingual Corpus I). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0004
 3. ONLINESiemens Shanghai Mandarin FDB-1000. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0057
 4. ONLINEMultilingual Corpus. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0035
 5. ONLINEThe Lancaster Corpus of Mandarin Chinese (LCMC). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0039
 6. ONLINECantonese SpeechDat-like MDB-2000. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0138
 7. ONLINEMandarin Chinese Speecon database. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0175
 8. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0193
 9. ONLINEGlobalPhone Chinese-Shanghai. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0194
 10. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0004
 11. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0007
 12. ONLINETaiwan Mandarin Speecon database. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0212
 13. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0013
 14. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0016
 15. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Basic Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-01
 16. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-02
 17. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Integrated Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-03
 18. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (Mobile telephone 265). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-04
 19. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus -Person Name, Place Name. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-05
 20. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-06
 21. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-07
 22. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-08
 23. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-09
 24. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Mobile telephone 64). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-10
 25. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Fixed phone 86). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-11
 26. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-12
 27. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-13
 28. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name, Place Name (10 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-14
 29. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-15
 30. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-16
 31. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-17
 32. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-18
 33. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-19
 34. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock、 Person Name 、Digit String、Simple Chinese sentences、Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-20
 35. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (850 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-21
 36. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-22
 37. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-23
 38. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-24
 39. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-25
 40. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (650 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-26
 41. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-27
 42. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-28
 43. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? Stock (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-29
 44. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-30
 45. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Monosyllabic (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-31
 46. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-32
 47. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-33
 48. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - short message (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-34
 49. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - person name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-35
 50. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (119 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-36
 51. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (in the car) - person name, place name in Beijing, stocks, digit string (20 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-37
 52. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - Chinese single sentence (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-38
 53. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - person name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-39
 54. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - place name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-40
 55. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - digit string (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-41
 56. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-42
 57. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop)- person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-43
 58. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-44
 59. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-45
 60. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-46
 61. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-47
 62. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-48
 63. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-49
 64. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-01
 65. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-02
 66. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-03
 67. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-04
 68. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-05
 69. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-06
 70. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-07
 71. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-08
 72. ONLINEARCADE II Evaluation Package. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0018
 73. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0027
 74. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0030
 75. ONLINELC-STAR Mandarin Chinese Phonetic lexicon. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0256
 76. ONLINECantonese Speecon database. n.a. 2008. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0287
 77. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin Pronunciation Dictionary. n.a. 2013. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0363
 78. ONLINENE3L named entities Chinese corpus. n.a. 2014. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0079
 79. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 2. NIST Multimodal Information Group. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012S01
 80. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set Part 1. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S05
 81. ONLINEHong Kong Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2004. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2004T08
 82. ONLINEChinese Treebank 8.0. Xue, Nianwen; Zhang, Xiuhong; Jiang, Zixin; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T21
 83. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 1. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T23
 84. ONLINENIST 2008-2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Sets. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T07
 85. ONLINETagged Chinese Gigaword Version 2.0. Huang, Chu-Ren. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T14
 86. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 1. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T15
 87. ONLINEOntoNotes Release 3.0. Weischedel, Ralph; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Kaufman; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Xue, Nianwen; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Taylor, Ann; Greenberg, Craig; Hovy, Eduard; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2009. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2009T24
 88. ONLINENIST Open MT 2008 Evaluation (MT08) Selected References and System Translations. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T01
 89. ONLINEGALE Phase 1 Chinese Newsgroup Parallel Text - Part 2. Ma, Xiaoyi; Strassel, Stephanie. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T03
 90. ONLINETRECVID 2006 Keyframes. Over, Paul; Quenot, Georges; Walker, Kevin. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010V02
 91. ONLINENIST 2006 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T17
 92. ONLINENIST 2008 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2010. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2010T21
 93. ONLINEOntoNotes Release 4.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T03
 94. ONLINE2008/2010 NIST Metrics for Machine Translation (MetricsMaTr) GALE Evaluation Set. NIST Multimodal Information Group; Linguistic Data Consortium. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011T05
 95. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set Part 2. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S07
 96. ONLINE2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S08
 97. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Training Set. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S09
 98. ONLINE2006 NIST Speaker Recognition Evaluation Test Set Part 1. NIST Multimodal Information Group. 2011. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2011S10
 99. ONLINE2009 CoNLL Shared Task Part 2. Hajič, Jan; Ciaramita, Massimiliano; Johansson, Richard; Meyers, Adam; Štěpánek, Jan; Nivre, Joakim; Straňák, Pavel; Surdeanu, Mihai; Nianwen (Bert) Xue; Zhang, Yi. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T04
 100. ONLINEChinese Dependency Treebank 1.0. Che, Wanxiang; Li, Zhenghua; Liu, Ting. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T05
 101. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 1 -- Newswire and Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T16
 102. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 2 -- Newswire. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T20
 103. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 4 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T05
 104. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Evaluation. NIST Multimodal Information Group. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T03
 105. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging Training Part 3 -- Web. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T24
 106. ONLINEChinese-English Semiconductor Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John; Henderson, John; Zarrella, Guido. 2012. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2012T22
 107. ONLINEChinese-English Biology and Chemistry Abstract Parallel Text. Doran, Christine; Burger, John; Henderson, John; Zarrella, Guido. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T02
 108. ONLINE1993-2007 United Nations Parallel Text. Franz, Alex; Kumar, Shankar; Brants, Thorsten. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T06
 109. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T08
 110. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S04
 111. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T11
 112. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast Conversation Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T16
 113. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Transcripts. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T20
 114. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Speech. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013S08
 115. ONLINENIST 2012 Open Machine Translation (OpenMT) Progress Test Five Language Source. NIST Multimodal Information Group. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T02
 116. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T04
 117. ONLINEHyTER Networks of Selected OpenMT08/09 Sentences. Dreyer, Markus; Marcu, Daniel. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T09
 118. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Broadcast News Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T11
 119. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 1. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T15
 120. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Newswire Parallel Text Part 2. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T20
 121. ONLINEChinese Discourse Treebank 0.5. Zhou, Yuping; Lu, Jill; Zhang, Jennifer; Xue, Nianwen. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T21
 122. ONLINEGALE Chinese-English Word Alignment and Tagging -- Broadcast Training Part 2. Li, Xuansong; Grimes, Stephen; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T25
 123. ONLINEGALE Phase 2 Chinese Web Parallel Text. Friedman, Lauren; Jin, Hubert; Song, Zhiyi; Krug, Gary; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T26
 124. ONLINEHong Kong News Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T46
 125. ONLINEHong Kong Laws Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T47
 126. ONLINEHong Kong Hansards Parallel Text. Ma, Xiaoyi. 2000. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T50
 127. Yi-Han jianming cidian. Yunnan Sheng Lunan Yizu Zizhixian wen shi yan jiu shi. 1984. Yunnan : Yunnan minzu chubanshe. oai:gial.edu:10762
 128. The Oroqen language : O-lun-chun yü. Zhang, Yanchang. 1989. [Chang-chun shih] : Jilin University Press = Chi-lin ta hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:10819
 129. A-chʿang yü chien chih. Dai, Qingxia; Cui, Zhichao. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:10820
 130. Oxford-Duden English-Chinese pictorial dictionary. Breitsprecher, Roland. 1985. Pei-ching : Hua hsüeh kung yeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11292
 131. Ying Han tʿu wen tui chao tzʿu tien = English-Chinese pictorial dictionary. n.a. 1984. Shang-hai : Shang-hai kʿo hsueh chi shu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Shang-hai fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11299
 132. Ying Hua ta tzʿu tien = a new English-Chinese dictionary. Zheng, Yili. 1984. Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan. oai:gial.edu:11300
 133. 1982 nien kao kʿao ying yü fu hsi chih tao. Gui, Ming Chao. n.d. Kuang-tung : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11597
 134. A-chang chien chih. Dai, Qingxia. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11598
 135. Benx wix faf hveb hmub = Miao yü yü fa : Hveb qeef dongb = Chien-tung fang yen. Wang, Chun. 1986. [Pei-ching] : Kuang-ming jih pao chʿu pan she. oai:gial.edu:11602
 136. Chiang yü chien chih. Sun, Hongkai. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11613
 137. Chien ming hsin li hsüeh tzu tien. Yang, Qing. 1985. Chi-lin : Jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11614
 138. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Tsai-wa yü). Xu, Xijian. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11617
 139. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Ching-pʿo yü). Liu, Lu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11618
 140. Ching-yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11619
 141. Chuang Tʿung yü tsu yü yen chien chih. Wang, Jun, 1922-. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11620
 142. Chuang yü chien chih. Wei, Qingwen. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11622
 143. Chung-kuo Meng-ku tsu tang tai wen hsüeh shih. Tʿe Sai-yin-pa-ya-erh. 1989. Hu-ho-hao-tʿe : Nei Meng-ku chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:11625
 144. Chung-kuo yü yen hsüeh lun wen so yin. n.a. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11631
 145. Chʿao-hsien yü chien chih. Xuan, Dewu. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11632
 146. Chʿiang yü chien chih. Sun, Hongkai. [199-?]. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11633
 147. Gushu diangu cidian. n.a. 1984. Jiangxi, China : Renmin Chubanshe. oai:gial.edu:11645
 148. Hsieh hou yü tzʿu tien. Wen, Duanzheng. 1984. Pei-ching : Pei-ching chʿu pan she. oai:gial.edu:11652
 149. Hsien tai yü yen hsüeh. Zhao, Shikai. 1983. Hsien tai hua chin shih wen kʿu. Ti 1 chi. oai:gial.edu:11657
 150. Ko-lao yü chien chih. He, Jiashan. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11668
 151. Li yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. ; 1. oai:gial.edu:11676
 152. Liang-shan I yü hui hua liu pai chü. Li, Min. 1981. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11677
 153. Liang-shan I yü yü fa. Li, Min. 1982. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11678
 154. Liang-shan I yü yü yin kai lun. Li, Min. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11679
 155. Lo-pa tsu yü yen chien chih : Peng-ni-Po-ka-erh yü. Ouyang, Jueya. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11681
 156. Man yü yü fa. Aixinjueluo, Wulaxichun. 1983. Hu-ho-hao-tʿe shih : Nei Meng-ku jen min chʿu pan she Nei Meng-ku hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11684
 157. Mao-nan yü chien chih. Liang, Min. 1980. Kuo chia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu ; 1. oai:gial.edu:11685
 158. Meng-ku yü chien chih. Dao, Bu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11687
 159. Miao Yao yü fang yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Miao Yao yu yan jiu shi. 1987. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11688
 160. Miao yü chien chih. Wang, Fushi. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11689
 161. Min tsu tzʿu tien = Minzu cidian. Shi, Zhengyi; Bai, Zhensheng; Li, Zhuqing; Ma, Qicheng. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11693
 162. Min tsu yü wen yen chiu. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11695
 163. Mu-lao yü chien chih. Wang, Chun. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11703
 164. Na-hsi yü chien chih. He, Jiren. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11707
 165. Pai yü chien chih. Xu, Lin. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11716
 166. Pao-an yü chien chih. Ḃoke, 1929-. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11718
 167. Pu-i yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11721
 168. Pʿu-mi yü chien chih. Lu, Shaozun. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11725
 169. Sa-la yü chien chih. Lin, Lianyu, 1901-1985. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11729
 170. She tsu chien chih. Shezu jianzhi pien hsieh tsu. 1980. Zhongguo shao shu min zu jian shi cong shu ; 27. oai:gial.edu:11735
 171. She yü chien chih. Mao, Zongwu. 1986. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11736
 172. Ta-wo-erh yü chien chih. Zhong, Suchun. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11741
 173. Tai-yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11742
 174. Tsang Han tui chao La-sa kʿou yü tzʿu tien = Bod Rgya śan sbyar gyi Lha sa̓i kha skad tshig mdzod. Yu, Daoquan; Fu, Jiazhang. 1983. Pei-ching : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11746
 175. Tsang yü chien chih. Jin, Peng. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11748
 176. Tu-lung yü chien chih. Sun, Hongkai. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11749
 177. Tung-hsiang yü chien chih. Liu, Chao-hsiong. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11750
 178. Tung pu Yü-ku yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11751
 179. Tʿu tsu yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11756
 180. Tʿung yü chien chih. Liang, Min. 1980. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11757
 181. Wa yü chien chih. Zhou, Zhizhi. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11766
 182. Wei-wu-erh yü chien chih. Zhao, Xiangru. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11769
 183. Yao tsu yü yen chien chih. Mao, Zongwu. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11773
 184. Ying Han yü yen hsüeh tzu hui. Liu, Yongchuan. 1979. Pei-ching : Chung kuo she hui ko hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11774
 185. Ying-Jih-Han wei hsing chi suan chi tzu tien. Li, Tieying. 1984. Shenyang : Liao-ning ko hsüeh chi shu chʿu pan she. oai:gial.edu:11775
 186. Yü yen hsüeh kai yao. Liu, Ling; Huang Chih-hsien; Chʿen, Hsiu-chu; Cen, Qixiang, 1903-. 1984. [Peking] : Pei-ching shih fan ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11780
 187. Yü yen hsüeh kang yao. Ye, Feisheng. 1981. Pei-ching : Pei-ching ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11781
 188. Minhe Mangghuer : a mixed language of the inner Asian frontier. Slater, Keith W, 1965-. 1998. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11920
 189. Pumiyu de goucifa. Chan, Suk Han. 2000. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:12079
 190. The English-Chinese-Pinyin pocket dictionary = Ying Han pin yin hsiu chen tzʿu tien. Wu, Zhaoyi, fl. 1672. 1988. Beijing, China : New World Press : distributed by China International Book Trading Corp. oai:gial.edu:12523
 191. San min huang kuan Ying Han tzů tien : San min's junior crown English-Chinese dictionary. Kawamura, Jūjirō, 1887-1974; Tajima, Shingo, 1932-; Terachi, Goichi, 1943-. 1988. [Taibei, Taiwan?] : Sanseido Co., Ltd. oai:gial.edu:12547
 192. Tay-Nung language in the North Vietnam. Đoàn, Thịên Thụât. 1996. Tokyo : Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies. oai:gial.edu:14619
 193. Wei yü kou tzʿu fa. Chao, Shih-chieh. 1983. Wu-lu-mu-chʿi shih : Hsin-chiang jen min chʿu pan she Hsin-chiang hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15005
 194. Han-Tsang yu yen kai lun. Benedict, Paul K. 1984. [Pei-ching] : Zhongguo shehui kexueyuan minzu yaujiusuo yuyaushi. oai:gial.edu:15072
 195. Bod rgya tshig mdzod chen mo = Tsang Han ta tzʿu tien. Zhang, Yisun. 1985. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15277
 196. Hsi pu Yü-ku yü chien chih. Chen, Tsung Jen. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15278
 197. I yü chien chih. Chen, Shilin. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15279
 198. Wa yü shu yü (pien li yü) hui shih. Wang, Jingliu. 1985. [Kun-ming] : Yün-nan min tsu yen chiu so chʿu pan she. oai:gial.edu:15280
 199. Tʿu-chüeh yü yen yen chiu tao lun. Tenishev, Ė. R. (Ėdkh︠i︡am Rakhimovich), 1921-. 1981. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15284
 200. Chuang Tʿung yü tsu yü yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. Ti wu yen chiu shi. 1985. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:15327
 201. Chuang Tʿung yü tsu yü yen wen hsüeh tzu liao chi. Chung yung min tsu hsüeh yüan (China). Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. Ti 5 yen chiu shih. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15328
 202. I yü yü fa yen chiu. Gao, Huanian. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15333
 203. Li-su yü yü fa kang yao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien tsung ching shou. oai:gial.edu:15334
 204. Li yü tʿiao chʿa yen chiu. Ouyang, Jueya. 1983. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15335
 205. Pu-i yu tiao chʿa pao kao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsʿu yu yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsueh chʿu pan she. oai:gial.edu:15336
 206. Tsang yü La-sa, Jih-kʿo-tse, Chʿang-tu hua ti pi chiao yen chiu. Jin, Peng. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15337
 207. Chinese loanwords spoken by the inhabitants of the city of Jakarta. Leo, Philip. 1975. Jakarta, Indonesia : Lembaga Research Kebudayaan Nasional, L.I.P.I. oai:gial.edu:18968
 208. Handbook of Proto-Tibeto-Burman : system and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction. Matisoff, James A. 2003. University of California publications in linguistics ; v. 135. oai:gial.edu:19464
 209. Lun menguyuzu de xingcheng he fazhan. Yu, Shichang. 1983. Beijing : Minzu chubanshe. oai:gial.edu:19838
 210. The Dictionary of current China economy : Chen Hong and Ha Jingxiong, editors. n.a. 1993. Beijing : China Economy Press. oai:gial.edu:21254
 211. The Twenty-ninth International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics : featuring the Old Chinese Forum October 10th-13th, 1996 and the Second Himalayan Languages Symposium October 11th and 12th, 1996, Book of abstracts. n.a. 1996. Leiden : Rijksuniversiteit Leiden. oai:gial.edu:22681
 212. Hmongb lol ndrual laof ref = Hmong fables. Xiong, Yuyou. 2002. [Yunnan, China?] : Yunnan Minority Language Commission : SIL International. oai:gial.edu:23055
 213. Kamus kini (tiga bahasa) : trilingual, bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina. n.a. 1983. Perak, Malaysia Barat : Pustaka San Ming. oai:gial.edu:25298
 214. Phowa verbal semantics. Pelkey, Jamin Robert. 2004. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25519
 215. Ching Han tzʿu tien. Xu, Xijian. 1983. Kʿun-ming shih : Yün-nan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:25521
 216. Tsang Mien yü tsu yü yen tzʿu hui = A Tibeto-Burman lexicon. Huang, Bufan. 1992. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:25522
 217. I wen chien tzu pen. n.a. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:25527
 218. Tung Tʿai yü kai lun. Ni, Dabai. 1990. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:25583
 219. Sumerian sign list. Whittington, Richard Whitfield. 1976. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27164
 220. Miao and Yao linguistic studies : selected articles in Chinese. Purnell, Herbert C. 1972. Linguistics series ; 7. oai:gial.edu:5789
 221. ONLINELa souris, le moineau et le chat. Chen Zhen (speaker); Jacques, Guillaume (researcher); Jacques, Guillaume (depositor). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LWLU
 222. ONLINEle démon et le lapin. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang 'tsho (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_TWJO
 223. ONLINELobzang. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang vtsho (A yang) (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LOBZANG
 224. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2014. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-NXQ_CIENDING_READ_VOCABULARY_SOUND
 225. ONLINECiending read vocabulary: reading of the first pages of a vocabulary list of Ciending Naxi by Xu Jirong, who is the author of the list and a native speaker. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); 米可 (researcher); Xu, Jirong (speaker); 徐继荣 (speaker). 2014. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-NXQ_CIENDING_READ_VOCABULARY
 226. ONLINEOntoNotes Release 5.0. Weischedel, Ralph; Palmer, Martha; Marcus, Mitchell; Hovy, Eduard; Pradhan, Sameer; Ramshaw, Lance; Xue, Nianwen; Taylor, Ann; Kaufman, Jeff; Franchini, Michelle; El-Bachouti, Mohammed; Belvin, Robert; Houston, Ann. 2013. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2013T19
 227. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Speech Part 1. Walker, Kevin; Caruso, Christopher; Maeda, Kazuaki; DiPersio, Denise; Strassel, Stephanie. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014S09
 228. ONLINEGALE Phase 3 Chinese Broadcast Conversation Transcripts Part 1. Glenn, Meghan; Lee, Haejoong; Strassel, Stephanie; Maeda, Kazuaki. 2014. Linguistic Data Consortium. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2014T28
 229. ONLINEVariAMU. Prévot, Laurent, LPL. 2014. Speech and Language Data Repository (SLDR/ORTOLANG). oai:sldr.org:ortolang-000901
 230. ONLINEDitransitive constructions in Mandarin Chinese - A typological study. DENEU, Manon. 2013. Département de sciences du langage, Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000846
 231. ONLINEORCHID.fr. PREVOT, Laurent. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000803
 232. ONLINEAboriginal people in Taiwan: Amis and Chinese speakers in urban areas. DE SULAUZE, Francois. 2013. Wenzao Ursuline College of Languages (WTUC, Taiwan TW). oai:sldr.org:sldr000018

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/zho
Up-to-date as of: Fri Jan 30 0:49:12 EST 2015