OLAC Logo OLAC resources in and about the Chinese language

ISO 639-3: zho

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Use faceted search to explore resources for Chinese language.

Primary texts

 1. ONLINEBilingual Guthrie Corpus. Guthrie, Larry. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Guthrie
 2. ONLINEBilingual Mandarin Corpus. Zhang, Yaanhui; Huang, Binbin. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-Mandarin
 3. ONLINEBilingual YipMatthews Corpus. Yip, Virginia; Matthews, Stephen; Yue-Yuan, Huang. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:Biling-YipMatthews
 4. ONLINECantonese HKU Corpus. Fletcher, Paul; Stokes, Stephanie; Weizman, Zehava. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Cantonese-HKU
 5. ONLINECantonese LeeWongLeung Corpus. Lee, Thomas; Wong, Colleen; Leung, Samuel. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Cantonese-LeeWongLeung
 6. ONLINEChinese Beijing Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing
 7. ONLINEChinese Beijing2 Corpus. Tardif, Twila. 2007-03-15. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Beijing2
 8. ONLINEChinese Chang Corpus. Chang, Chien-ju. 2005-09-12. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Chang
 9. ONLINEChinese Context Corpus. Tardif, Twila. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Context
 10. ONLINEChinese Zhou1 Corpus. Zhou, Jing. 2004-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou1
 11. ONLINEChinese Zhou2 Corpus. Zhou, Jing. 2007-03-30. TalkBank. oai:childes.talkbank.org:EastAsian-Chinese-Zhou2
 12. Chinese words: Speaker J.D. Bush. Bush, J.D. (consultant); anonymous (researcher). [undated]. California Language Archive. oai:cla.berkeley.edu:24-2102
 13. ONLINEOpenProDat - Chinese. Bigi, Brigitte; Hirst, Daniel. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000820
 14. ONLINEAphasiaBank Mandarin NonProtocol Chinese CAP Corpus. Bates, Elizabeth. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:AphasiaBank-Mandarin-NonProtocol-CAP
 15. ONLINEDementiaBank Mandarin Lu Corpus. Lu, Ching-ching. 2010. TalkBank. oai:talkbank.org:DementiaBank-Mandarin
 16. ONLINESLABank Chinese-English CUHK Corpus. CUHK students. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-CUHK
 17. ONLINESLABank Chinese-Hungarian Langman Corpus. Langman, Juliet; Snow, Catherine. 2004-03-30. TalkBank. oai:talkbank.org:SLABank-Langman
 18. Hong Kong News Parallel Text. Xiaoyi Ma. 2000. The LDC Corpus Catalog. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T46
 19. Hong Kong Laws Parallel Text. Xiaoyi Ma. 2000. The LDC Corpus Catalog. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T47
 20. Hong Kong Hansards Parallel Text. Xiaoyi Ma. 2000. The LDC Corpus Catalog. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2000T50
 21. Hong Kong Parallel Text. Xiaoyi Ma. 2004. The LDC Corpus Catalog. oai:www.ldc.upenn.edu:LDC2004T08

Lexical resources

 1. ABC Chinese-English dictionary : alphabetically based computerized. DeFrancis, John, 1911-. 1996. Honolulu : University of Hawai'i Press. oai:gial.edu:10823
 2. Bingo Tōzantō hōgen kiso goishū = A study of the basic vocabulary of the Min dialect in the Tung Shan Island. Nakajima, Motoki. 1977. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:11281
 3. Chien ming Han Ying tzʿu tien = A concise Chinese-English dictionary. Beijing yu yan xue yuan. "Jian ming Han Ying ci dian" bian xie zu. 1982. Pei-ching : The Commercial Press = : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11282
 4. Han Ying chʿeng yu tzʿu tien = A Chinese-English dictionary of idioms. Beijing wai guo yu xue yuan. Ying yu hsi tzʿu tien tsu. 1982. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11285
 5. Han Ying fen lei chʿa tʿu tzʿu tien = a classified and illustrated Chinese-English dictionary. Guangzhou wai guo yu xue yuan. 1981. Hsiang-kang : Shenghuo, tushu, hsinchih san lien shu tien Hsiang-kang fen tien ; Kuang-chou shih : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11286
 6. Han Ying tzʿu tien = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu xue yuan. "Han Ying ci dian" bian xie zu. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11288
 7. Conversational Chinese for beginners. Swadesh, Morris, 1909-1967. 1948. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:11497
 8. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 9. Chiang ming lei yü tzʿu tien. Wang, Anjie. 1984. Ha-erh-pin : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11611
 10. Han Tsang tui chao chʿeng yü. Min zu chu ban she. 1980. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11646
 11. Hsien tai Han yu hsiao tzʿu tien = Xiandai Hanyu xiao cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11653
 12. Hsien tai Han yü pa pai tzʿu = Xiandai Hanyu babai ci. Lü, Shuxiang; Li, Linding. 1980. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11655
 13. Hsien tai Han yu tzʿu tien = Xiàndài Hànyǔ cídiǎn. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11656
 14. Shih yung Han yu tʿu chieh tzʿu tien. Liang, Derun; Fan, Mingxian; Xu, Xiuzhi; Wang, Zhijie; Wang, Qiushui; Li, Mouyuan. 1982. Pei-ching : Wai yu chiao hsueh yu yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11737
 15. Han yu san pai chu = Chinese 300. Beijing yu yan xue yuan. 1986. Chinese language library. oai:gial.edu:12510
 16. You qu de hanzi = Fun with Chinese characters. Chen, Huobing. n.d. Haixia Shibao zong shu. oai:gial.edu:12520
 17. Speak Chinese by singing. Ling, Charlie. 1978. Hicksville, N. Y : Exposition Press. oai:gial.edu:12548
 18. Xue xi Han Ying ci dian : Xuexi Hanying cidian = Learner's Chinese-English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore); Umum Publisher (Singapore). 1979. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12567
 19. Xue xi Han Ying ci dian : Xuesi Hanying cidian = Learner's Chinese English dictionary. Nan yang shang bao (Singapore). Umum Publisher (Singapore). 1990. Singapore : Nanyang shang bao Pu ji chu ban she. oai:gial.edu:12568
 20. Hàn yu sù chéng : zhong ying duì zhào. n.a. 1992. Beijing : Bei jing yu yán xué yuán bian. oai:gial.edu:13509
 21. Hsien tai Han yü tzʿu tien = Xiandai Hanyu cidian. Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi. 1983. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15208
 22. Selected Chinese sayings. Lai, T. C. n.d. Hong Kong : University Book Store. oai:gial.edu:15251
 23. Hsin pien Han Ying fen lei tzʿu hui shou tsʿe. Beijing wai guo yu xue yuan. "Xin bian Han Ying fen lei ci hui shou ce" bian xie zu. 1983. Pei-ching : Wai yü chiao hsüeh yü yen chiu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15331
 24. Oxford elementary learner's English-Chinese dictionary = Niu-chin ch'u chieh Ying Han shuang chieh ts'u tien. Burridge, Shirley. 1988. Hong Kong : Oxford University Press. oai:gial.edu:16563
 25. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 26. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 27. A guide to Mandarin : self-taught. Yüan, Ying-ts'ai. 1980. [S.l. : s.n.]. oai:gial.edu:22684
 28. Colloquial Chinese. Tong, Bingzheng. 1982. Colloquial series. oai:gial.edu:26097
 29. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 30. China beginner's/traveler's dictionary : English-Chinese, Chinese-English in Pinyin romanization = Jīchŭ zìdiăn : Yīng-Hàn Hàn-Yīng. Kimball, Richard L. (Richard Laurance). 1980. New York : Eurasia Press ; San Francisco : China Books & Periodicals [distributor]. oai:gial.edu:26371
 31. Collins Chinese dictionary. n.a. 2004. Glasgow ; New York : HarperCollins. oai:gial.edu:26667
 32. Han Ying ci dian = A Chinese-English dictionary. Beijing wai guo yu da xue. Ying yu xi. Ci dian zu. 1995. Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao. oai:gial.edu:26734
 33. A Chinese-English dictionary = Han Ying ci dian. n.a. 1986. Hong Kong : Modern Publications. oai:gial.edu:27646
 34. Naqxi-Habaq-Yiyu Geezheeq Ceeqhuil : Naxi-Chinese-English Glossary : with English and Chinese Indexes. Pinson, Thomas. 1998. Dallas, TX : Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:28143
 35. Fukken Kango hōgen kiso goishū = A comparative lexicon of Fukien dialects. Nakajima, Motoki. 1979. Tōkyō : Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. oai:gial.edu:3301

Language descriptions

 1. Units in Mandarin conversation : prosody, discourse, and gramar. Tao, Hongyin. 1996. Studies in discourse and grammar ; v. 5. oai:gial.edu:10840
 2. A phonological analysis of the Szechuanese monosyllable. Scott, N.C. 1953. [London : School of Oriental Studies. oai:gial.edu:10930
 3. Some Wenzhou tone sandhi. Ballard, W. L. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11005
 4. Mandarin Chinese. Scurfield, Elizabeth. 1991. [London] : Teach Yourself Books. oai:gial.edu:11588
 5. Han yu yu fa chi chʿu. Lu, Chi-pʿing. 1983. Ha-erh-pin shih : Hei-lung-chiang jen min chʿu pan she : Hei-lung-chiang sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11648
 6. Han yü yü fa fen hsi wen tʿi. Lü, Shuxiang. 1979. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11649
 7. Ku tai Han yü. Wang, Li, 1900-1986. n.d. Pei-ching : Chung-hua shu chü : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11670
 8. Yü yin chʿang shih. Dong, Shaowen. 1958. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11785
 9. Essential grammar for modern Chinese. Lin, Helen T. 1984. Boston : Cheng & Tsui. oai:gial.edu:11895
 10. A Mandarin phonetic reader in the Pekinese dialect : with an introductory essay on the pronunciation. Karlgren, Bernhard, 1889-. 1918. Archives d'études orientales ; v. 13. oai:gial.edu:13398
 11. The establishment of modern Chinese grammar : the formation of the resultative construction and its effects. Shi, Yuzhi, 1963-. 2002. Studies in language companion series ; v. 59. oai:gial.edu:13672
 12. About Chinese. Newnham, Richard, 1932-. 1971. [Harmondsworth, Eng.] : Penguin Books. oai:gial.edu:138
 13. ONLINEThe status of Coronal in the historical development of Lhasa Tibetan rhymes. Brush, Beaumont. 1997. SIL electronic working papers ; 1997. oai:gial.edu:14385
 14. Character text for Beginning Chinese. DeFrancis, John Francis, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:16706
 15. Sound change: actuation and implementation. Chen, Matthew Y. 1975. Baltimore : Waverly. oai:gial.edu:17259
 16. Teach yourself Chinese. Williamson, H. R. (Henry Raymond), 1883-1966. n.d. Teach yourself books. oai:gial.edu:20545
 17. Learning efficiencies for different orthographies a comparative study of Han characters and Vietnamese romanization. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2003. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22597
 18. Chinese phonetics and phonemics. Denlinger, Paul B. 1963. [Ann Arbor, Mich.] : University of Michigan. oai:gial.edu:22754
 19. Yunnanese and Kunming Chinese : a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 2001. LINCOM studies in Asian linguistics ; 28. oai:gial.edu:22938
 20. Zero-pronominalization in Chinese discourse. Li, Charles N. 1977. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:23442
 21. Kunming Chinese. Gui, Ming Chao. 2000. Languages of the world. Materials ; 340. oai:gial.edu:23636
 22. Mandarin Chinese : a functional reference grammar. Li, Charles N., 1940-. 1981. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:23720
 23. Colloquial chinese : a complete language course. Kan, Qian, 1960-. 1995. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:26189
 24. The morphology of Chinese : a linguistic and cognitive approach. Packard, Jerome Lee, 1951-. 2000. Cambridge, UK New York, NY, USA : Cambridge University Press. oai:gial.edu:26206
 25. New Chinese 300 : a beginning language course. Beijing yu yan xue yuan. 1984. C&T Asian languages series. oai:gial.edu:26386
 26. Problems of hierarchy and indeterminacy in Mandarin phonology. Martin, Samuel Elmo, 1924-. 1957. Taipai : Institute of History and Philology. oai:gial.edu:27296
 27. The phonology of standard Chinese. Duanmu, San. 2007. Oxford linguistics. oai:gial.edu:28517
 28. Some evidence for a discourse basis of Mandarin Chinese grammar. Fritts, Robin Gayle. 2001. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:28926
 29. The grammatical hierarchy of Malayan Cantonese. Killingley, Siew-Yue, 1940-. 1982. Newcastle upon Tyne : S.-Y. Killingley : Distributed by Grevatt & Grevatt. oai:gial.edu:3597
 30. Supplement to the Journal of the American Oriental Society, no. 15-17. Field, Henry, 1902-; Martin, Samuel Elmo, 1924-. n.d. Supplement to the Journal of the American Oriental Society ; no. 15-17. oai:gial.edu:8627
 31. Syntactic and semantic aspects of Chinese tone sandhi. Hung, Tony T. N. 1989. Bloomington, Indiana : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:8697
 32. The tonal phonology of Chinese. Yip, Moira Jean Winsland. 1980. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:9108
 33. Prosody and the acquisition of grammatical morphemes in Chinese languages. Hung, Feng-sheng. 1996. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:9922

Other resources about the language

 1. ONLINEEnglish-Chinese Film Translation in China. Yu Haikuo. 2013. Journal of Translation 9(2). oai:sil.org:55626
 2. ONLINEle960208. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310023
 3. ONLINEle960229. Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310024
 4. ONLINEkc050219. Standard Actor; Elaine; Antonio; Standard Actor; Alicia; Sophie; Lulu; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312546
 5. ONLINEF3-21120113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324409
 6. ONLINEF3-21120112. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324407
 7. ONLINEF3-21120105. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324400
 8. ONLINEF3-21120108. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324404
 9. ONLINEkc050320. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312552
 10. ONLINEle960125. Llywelyn; Linda; Winnie; Bella. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310016
 11. ONLINEkc050423. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312558
 12. ONLINEkc041204. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312527
 13. ONLINEF2-11115210. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326592
 14. ONLINEte961202. Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313769
 15. ONLINEte961118. Timmy; Linda; Bella. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313765
 16. ONLINEkc041023. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312521
 17. ONLINEc5at05m311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319973
 18. ONLINEte961104. Timmy; Linda; Bella. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313761
 19. ONLINEF3-11112111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325343
 20. ONLINEF3-11112112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325345
 21. ONLINEF2-11115207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326584
 22. ONLINEF2-11115206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326583
 23. ONLINEcs72ma05. Jin_haotian; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326588
 24. ONLINEF3-11112110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325340
 25. ONLINEkc050129. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312539
 26. ONLINEc5at06m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319981
 27. ONLINEkc041218. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312533
 28. ONLINEte961216. Timmy; Linda; Bella; Gemma. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313774
 29. ONLINEc5at07f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319984
 30. ONLINEc5at05m312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319976
 31. ONLINEc5at06m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319979
 32. ONLINEcs72mb11. Gao_han; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326598
 33. ONLINEF2-11113106. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323802
 34. ONLINEF2-11113111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323805
 35. ONLINEF3-11111214. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325324
 36. ONLINEF3-11111216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325326
 37. ONLINEse971016. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310955
 38. ONLINEF3-11111210. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325321
 39. ONLINEF2-11113116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323816
 40. ONLINEF2-11113113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323811
 41. ONLINEF2-11113112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323810
 42. ONLINEse971030. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310966
 43. ONLINEF3-11112106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325335
 44. ONLINEF3-11112101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325331
 45. ONLINEF3-11111116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325304
 46. ONLINEF3-11111117. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325306
 47. ONLINEF3-11111204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325309
 48. ONLINEse971127. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Standard Actor; Gemma. 1997-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310980
 49. ONLINEse971113. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310975
 50. ONLINEF3-11111114. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325300
 51. ONLINEF3-11111208. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325315
 52. ONLINEF3-11111207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325313
 53. ONLINEce990611. Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309231
 54. ONLINEdavies9. Mostyn; Llewelyn; Standard Actor. 2006-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271884
 55. ONLINEdeuchar1. Myfanwy; Seren. 2006-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271885
 56. ONLINEce990708. Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309235
 57. ONLINEte960509. Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313703
 58. ONLINEF2-11114211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326525
 59. ONLINEF2-11115109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326533
 60. ONLINEce990429. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309222
 61. ONLINEdavies6. Daniel; Hector. 2006-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271870
 62. ONLINEdavies7. Gail; Tracy. 2006-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271871
 63. ONLINEF2-11114215. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326530
 64. ONLINEce990415. Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309221
 65. ONLINEte960530. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313707
 66. ONLINEte960621. Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313711
 67. ONLINEte960627. Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313713
 68. ONLINEce990527. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309227
 69. ONLINEdavies15. Tegai; Nel. 2007-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271863
 70. ONLINEdavies14. Frederic; Gwanwyn. 2007-01-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271862
 71. ONLINEdavies17. Glain; Robin. 2007-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271865
 72. ONLINEdavies16. Adam; Hywel. 2007-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271864
 73. ONLINEdavies3. Tostig; Harold. 2006-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271867
 74. ONLINEdavies2. Greta; Gwylan. 2006-03-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271866
 75. ONLINEdavies5. Colin; Merfyn; Sionyn. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271869
 76. ONLINEdavies4. Cynddylan; Oswy. 2006-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271868
 77. ONLINEae010907. Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Lulu. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307895
 78. ONLINEF2-11114112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326503
 79. ONLINEF2-11114113. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326506
 80. ONLINEfusser16. Anwen; Siriol. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271894
 81. ONLINEfusser17. Ben; Aethwy; Researcher. 2006-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271895
 82. ONLINEfusser12. Ceinwen; Wendi; Lunwen. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271890
 83. ONLINEce990722. Charlotte; Bella; Peggy; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309242
 84. ONLINEfusser13. Ann; Crisiant; Beinon. 2006-02-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271891
 85. ONLINEfusser14. Beli; Awel; Cywryd. 2006-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271892
 86. ONLINEF2-11114115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326510
 87. ONLINEfusser15. Meryl; Gwynfor. 2006-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271893
 88. ONLINEF2-11114201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326517
 89. ONLINEF2-11114208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326518
 90. ONLINEfusser11. Aeddan; Bedo. 2006-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271889
 91. ONLINEce990826. Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309248
 92. ONLINEfusser10. Adda; Barri. 2006-01-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271888
 93. ONLINEF2-11115112. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326561
 94. ONLINEc5at07f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319987
 95. ONLINEF2-11115113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326566
 96. ONLINEc5at08m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319989
 97. ONLINEc02. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321400
 98. ONLINEF2-11115114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326568
 99. ONLINEc5at09f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319995
 100. ONLINEc5at08m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319992
 101. ONLINEte960724. Timmy; Linda; Standard Actor. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313745
 102. ONLINEF2-11115115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326575
 103. ONLINEle960725. Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310054
 104. ONLINEc5at09f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319998
 105. ONLINEte960816. Timmy; Linda; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313751
 106. ONLINEte961006. Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313755
 107. ONLINEle961104. Llywelyn; Linda; Bella. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310059
 108. ONLINEF2-11115202. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326580
 109. ONLINEte961021. Timmy; Linda; Bella. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313758
 110. ONLINEF2-11115110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326543
 111. ONLINEkc050521. Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312561
 112. ONLINEle960619. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Epe. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310042
 113. ONLINEle960718. Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310049
 114. ONLINEkc050618. Kasen; Alice; Phyllis; Standard Actor. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312563
 115. ONLINEc11. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321415
 116. ONLINEkc050827. Kasen; Elaine; Antonio; Sophie; Timmy. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312565
 117. ONLINEc12. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321416
 118. ONLINEF2-11115111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326552
 119. ONLINEc10. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321412
 120. ONLINEc07. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321410
 121. ONLINEle960328. Llywelyn; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310030
 122. ONLINEle960425. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310036
 123. ONLINEc05. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321406
 124. ONLINEc03. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321403
 125. ONLINEc04. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321404
 126. ONLINEte960704. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313734
 127. ONLINEc06. Mother_to_Child; Child_to_Mother; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321409
 128. ONLINEtm941222. Timmy; Patricia; Winnie; Gemma. 1994-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314298
 129. ONLINEtm941215. Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1994-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314288
 130. ONLINEtm941201. Timmy; Patricia; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Gemma. 1994-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314286
 131. ONLINEtm941110. Timmy; Patricia; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1994-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314280
 132. ONLINEF2-21118119. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322191
 133. ONLINEF2-11113104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323798
 134. ONLINEF2-11113102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323795
 135. ONLINEF2-21118118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322184
 136. ONLINEF2-11112217. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323789
 137. ONLINEF2-11112214. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323783
 138. ONLINEF2-11112216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323786
 139. ONLINEF2-21118112. Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322172
 140. ONLINEF2-21118115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322176
 141. ONLINEF2-21118117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322179
 142. ONLINEgaynor. Gaynor_Davies; Catrin_Beard; Rhys_Williams. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275942
 143. ONLINEmagu. Kaufmann; Ludwig; Martha; Nordpol; Nia_Lloyd_Jones. 2004-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275945
 144. ONLINEnewyddion. Rhian_Haf; Papa; Quebec; Eleri_Siôn. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275946
 145. ONLINEjonsi. Eifion_Jones_Jonsi; Lima; Bryn_Terfel; Mike; Dylan_Jones. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275944
 146. ONLINEtarorpost. Dylan_Jones; Advert; Gethin; Dora; Emil; Friedrich; Gustav; Heinrich; Ida. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275949
 147. ONLINEpostcyntaf. Garry_Owen; Eleri_Morgan; Dafydd_Du; Eleri_Siôn; November; Oscar; Ken_Thomas; Ray_Gravel; Rhian_Haf; Alwyn_Gruffydd. 2003-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275947
 148. ONLINEsianthomas. Siân_Thomas; Rhiannon. 2004-11-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275948
 149. ONLINEkc950228. Kathryn_Poon; Winnie; Alasdair; Patricia. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309328
 150. ONLINEF2-21117212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322160
 151. ONLINEF2-21118101. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322164
 152. ONLINEF2-21117213. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322162
 153. ONLINEF2-21118109. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322169
 154. ONLINElarry01. Ah-Nhat; Ah-Phang; Ah-Tay; Beatrice_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305646
 155. ONLINEF2-21117202. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322157
 156. ONLINEkc950411. Kathryn; Winnie; Linda; Alastair; Standard Actor. 1995-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309331
 157. ONLINEkc950606. Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor; Alasdair. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309348
 158. ONLINEdavies1. Non; Sara. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271857
 159. ONLINEdavies10. Hilda; Cledwyn; Michael; Standard Actor. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271858
 160. ONLINEdavies11. Derwena; Rachel; Owain. 2006-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271859
 161. ONLINEdavies13. James; Meirion. 2006-11-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271861
 162. ONLINEkc950509. Kathryn_Poon; Linda; Winnie; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309342
 163. ONLINEdavies12. Sali; Ceri. 2006-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271860
 164. ONLINEltf30121. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Friend_of_Mother; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1993-02-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321389
 165. ONLINEltf30020. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Godmother; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321386
 166. ONLINEltf21116. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321384
 167. ONLINEltf21018. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Lady. 1992-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321381
 168. ONLINEsc990309. Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310929
 169. ONLINEsc990202. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310911
 170. ONLINEsc990215. Sophie; Linda; Bella; Tim; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310913
 171. ONLINEF2-21117117. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322123
 172. ONLINEF2-21117201. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322125
 173. ONLINEmhz20016. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321396
 174. ONLINEmhz20101. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1992-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321398
 175. ONLINEltf30218. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321391
 176. ONLINEmhz20003. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321394
 177. ONLINEsc990302. Sophie; Betty; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310919
 178. ONLINEse970925. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310948
 179. ONLINEF2-21117116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322118
 180. ONLINEse970911. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Gemma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310942
 181. ONLINEF2-21117115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322115
 182. ONLINEF2-21117114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322110
 183. ONLINEse970828. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310934
 184. ONLINEF2-21117111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322105
 185. ONLINEF2-21117106. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322103
 186. ONLINEF2-21117104. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322100
 187. ONLINEae010921. Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307908
 188. ONLINEae011005. Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307912
 189. ONLINEae011019. Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307916
 190. ONLINEsc990121. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310904
 191. ONLINEpingyee. Janice; Claire. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305498
 192. ONLINEpiksim. Ernest; Ernest's; Manman; Manman's; Standard Actor. 2007-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305496
 193. ONLINEsc981222. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310892
 194. ONLINEsc981203. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310890
 195. ONLINEkc050924. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312659
 196. ONLINEae011211. Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307934
 197. ONLINEangela. Lok; Angie; Clement; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305486
 198. ONLINEkc051023. Kasen; Elaine; Antonio; Lulu. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312665
 199. ONLINEae011102. Alicia; Michelle; Ee_San; Lulu; Sophie; Standard Actor. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307928
 200. ONLINEsc990107. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310899
 201. ONLINEce981110. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309195
 202. ONLINEF3-11112205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325488
 203. ONLINEce981029. Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309191
 204. ONLINEsc981022. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310868
 205. ONLINEce981015. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309183
 206. ONLINEae020112. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307951
 207. ONLINEF3-11112207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325493
 208. ONLINEsc981008. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310864
 209. ONLINEae020127. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307954
 210. ONLINEae020210. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307958
 211. ONLINEsc981119. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310883
 212. ONLINEce980917. Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309173
 213. ONLINEsc981105. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310875
 214. ONLINEae011226. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307941
 215. ONLINEsc980827. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310846
 216. ONLINEae020413. Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307979
 217. ONLINEsc980909. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310852
 218. ONLINEae020310. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307962
 219. ONLINEsc980929. Sophie; Linda; Betty; Standard Actor; Belman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310857
 220. ONLINEke040925. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Lulu; Alicia. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313070
 221. ONLINEsc980724. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310825
 222. ONLINEsc980813. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310838
 223. ONLINEsc980730. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310834
 224. ONLINEF3-21118202. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324337
 225. ONLINEcc990429. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Standard Actor. 1999-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309126
 226. ONLINEcs72mb15. Huang_haochen; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326630
 227. ONLINEF2-11116103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326633
 228. ONLINEF2-11116106. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326639
 229. ONLINEF3-21118119. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324333
 230. ONLINEF3-21118118. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324331
 231. ONLINEF2-11116108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326641
 232. ONLINEcc990311. Charlotte; Bella; Betty; Maji; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309114
 233. ONLINEF2-11116109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326643
 234. ONLINEF2-11116110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326646
 235. ONLINEF2-11116111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326648
 236. ONLINEcc990415. Charlotte; Michelle; Betty; Standard Actor. 1999-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309118
 237. ONLINEF2-11116116. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326654
 238. ONLINEF2-11116118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326657
 239. ONLINEcc990112. Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309102
 240. ONLINEF2-11116115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326652
 241. ONLINEF3-21118211. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324350
 242. ONLINEF2-11116203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326659
 243. ONLINEcc990211. Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309107
 244. ONLINEF3-21119110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324356
 245. ONLINEF3-21118216. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324353
 246. ONLINEF2-11116204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326661
 247. ONLINEF2-11116211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326669
 248. ONLINEF2-11116210. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326667
 249. ONLINEF2-11116206. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326664
 250. ONLINEF3-21118210. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324345
 251. ONLINEF3-21118207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324341
 252. ONLINEF2-11116216. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326674
 253. ONLINEF2-11116217. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326678
 254. ONLINEce980728. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309167
 255. ONLINEF3-11211103. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325927
 256. ONLINEF3-11211113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325929
 257. ONLINEF2-11116215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326671
 258. ONLINEce980702. Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Clare. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309161
 259. ONLINEF3-11211114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325932
 260. ONLINEF3-11211208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325937
 261. ONLINEF2-11208110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326688
 262. ONLINEce980604. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309155
 263. ONLINEF2-11119208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326680
 264. ONLINEF3-11210219. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325916
 265. ONLINEce980521. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309150
 266. ONLINEF2-11208108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326685
 267. ONLINEF2-11208107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326683
 268. ONLINEF3-11211101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325921
 269. ONLINEcc990722. Charlotte; Bella; Peggy; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1999-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309143
 270. ONLINEF2-11208204. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326699
 271. ONLINEcc990826. Charlotte; Bella; Betty; Claire. 1999-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309149
 272. ONLINEF2-11208116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326695
 273. ONLINEF2-11208203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326697
 274. ONLINEF2-11208111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326690
 275. ONLINEF2-11208113. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326691
 276. ONLINEF3-11212103. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325956
 277. ONLINEF3-11212101. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325952
 278. ONLINEcc990611. Charlotte; Bella; Michelle; Standard Actor. 1999-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309133
 279. ONLINEcc990527. Charlotte; Bella; Betty. 1999-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309130
 280. ONLINEF3-11211215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325948
 281. ONLINEzhang. Standard Actor; Carrie; Marrion; Standard Actor; Standard Actor. 2004-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304704
 282. ONLINEbinbin4. Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304702
 283. ONLINEF3-11211212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325944
 284. ONLINEbinbin3. Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304700
 285. ONLINEcc990708. Charlotte; Bella; Michelle; Lina. 1999-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309139
 286. ONLINEfusser6. Antonia; Amranwen. 2005-12-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271930
 287. ONLINElloyd1. Jean; George; Sandra; Arthur; Standard Actor. 2008-03-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271934
 288. ONLINEfusser9. Baglan; Abel. 2006-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271933
 289. ONLINEfusser8. Angharad; Brenda; Menna. 2006-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271932
 290. ONLINEfusser7. Aneira; Blodwen; Cigfa. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271931
 291. ONLINErobert4. Kath; Kim. 2006-11-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271938
 292. ONLINErobert3. Luned; Beti. 2006-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271937
 293. ONLINErobert2. Glenys; Rhisiart. 2006-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271936
 294. ONLINErobert1. Reginald; Florence. 2006-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271935
 295. ONLINErobert5. Lina; Elsi. 2006-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271939
 296. ONLINErobert6. Eirlys; Morfydd. 2006-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271940
 297. ONLINErobert8. Gordon; Stanley; Emlyn; Clive; Ianto. 2007-03-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271942
 298. ONLINErobert7. Twm; Claire; Huw. 2007-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271941
 299. ONLINEroberts1. Howyn; Hefeydd. 2006-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271944
 300. ONLINErobert9. Penri; Carol. 2007-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271943
 301. ONLINEroberts3. Medeni; Leri. 2006-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271946
 302. ONLINEroberts2. Irwen; Iona. 2006-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271945
 303. ONLINEsmith1. Ceiriog; Dewi; Standard Actor. 2006-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271948
 304. ONLINEroberts4. Mechain; Lili. 2006-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271947
 305. ONLINEstammers1. Eifion; Gethin. 2006-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271949
 306. ONLINEfusser28. Llawdden; Ifor; Madlen; Standard Actor. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271914
 307. ONLINEfusser27. Mabli; Lisa. 2006-03-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271913
 308. ONLINEfusser26. Tecwyn; Iola. 2006-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271912
 309. ONLINEfusser25. Alban; Hunydd. 2006-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271911
 310. ONLINEfusser23. Aidan; Heledd. 2006-03-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271910
 311. ONLINEfusser29. Magi; Lois. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271915
 312. ONLINEfusser3. Alys; Beca. 2005-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271924
 313. ONLINEfusser31. Arfon; Brwyno. 2006-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271926
 314. ONLINEfusser30. Meleri; Lona. 2006-03-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271925
 315. ONLINEfusser32. Mathew; Lora; Steffan. 2006-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271927
 316. ONLINEfusser4. Adwen; Baeddan. 2005-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271928
 317. ONLINEfusser5. Ena; Gwenith; Dyfed; Standard Actor. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271929
 318. ONLINEF3-21119201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324369
 319. ONLINEF2-11115214. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326608
 320. ONLINEF3-21119119. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324364
 321. ONLINEcs72mb12. 李勋; Standard Actor. 2002-10-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326609
 322. ONLINEce981210. Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309200
 323. ONLINEF3-21119117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324360
 324. ONLINEce990112. Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1999-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309204
 325. ONLINEF3-21119203. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324375
 326. ONLINEF3-21119208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324378
 327. ONLINEF3-21119202. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324372
 328. ONLINEce990311. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1999-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309213
 329. ONLINEce990211. Charlotte; Bella; Linda; Clare; Standard Actor. 1999-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309210
 330. ONLINEF3-21119215. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324388
 331. ONLINEstammers9. Enfys; Rhianwen. 2007-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271957
 332. ONLINEstammers7. Gwyn; Roy. 2007-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271955
 333. ONLINEstammers8. Islwyn; Carys. 2007-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271956
 334. ONLINEstammers5. Rhodri; Sioned. 2006-12-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271953
 335. ONLINEstammers6. Ifan; Heulwen; Blodeuwedd. 2007-01-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271954
 336. ONLINEstammers3. Nerys; Guto. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271951
 337. ONLINEstammers4. Alan; Eleri. 2006-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271952
 338. ONLINEcs72mb14. 徐铖; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326625
 339. ONLINEF3-21119213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324386
 340. ONLINEstammers2. Jaqueline; Charlotte. 2006-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271950
 341. ONLINEF3-21119211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324383
 342. ONLINEcs72mb13. 吕博野; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326621
 343. ONLINEsuiping. Yana; Standard Actor; Yauyaum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305501
 344. ONLINEF3-21120101. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324393
 345. ONLINEF3-21120102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324397
 346. ONLINEF2-11116102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326615
 347. ONLINEF2-21119110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322248
 348. ONLINEF2-21118216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322245
 349. ONLINEsc980716. Sophie; Winnie; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310818
 350. ONLINEF2-21118211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322241
 351. ONLINEF2-21118208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322235
 352. ONLINEF2-21118210. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322238
 353. ONLINEF2-21118207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322232
 354. ONLINEsc980529. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310800
 355. ONLINEsc980611. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310806
 356. ONLINEsc980622. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310809
 357. ONLINEF2-21119202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322266
 358. ONLINEF2-21119201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322263
 359. ONLINEF2-21119117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322254
 360. ONLINE04d. Standard Actor. 2000-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1300286
 361. ONLINEF2-21119119. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322259
 362. ONLINEfusser18. Beuno; Arddun; Haf; Cai. 2006-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271906
 363. ONLINEfusser22. Wyn; Eva. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271909
 364. ONLINEfusser21. Ilid; Hawen. 2006-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271908
 365. ONLINEfusser19. Olwen; Trefor. 2006-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1271907
 366. ONLINEse981105. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311965
 367. ONLINE40703. Hung_Cho_Yan; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320934
 368. ONLINEhhc21013. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321228
 369. ONLINEF2-21220101. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323025
 370. ONLINE40702. Lai_Ho; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320931
 371. ONLINEF2-21219217. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323020
 372. ONLINEF2-21219218. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323021
 373. ONLINE50005. Lam_Jat_Keung; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320947
 374. ONLINE41002. Pang_Man_Hang; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320946
 375. ONLINEse981022. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311956
 376. ONLINEF2-21219208. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323016
 377. ONLINEhhc20930. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321210
 378. ONLINEhhc20808. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321208
 379. ONLINEcc981110. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor. 1998-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309090
 380. ONLINEF2-21219203. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323013
 381. ONLINEke050219. Standard Actor; Antonio; Elaine; Alicia; Sophie; Standard Actor. 2005-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313191
 382. ONLINEcc981210. Charlotte; Bella; Betty; Claire; Standard Actor. 1998-12-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309095
 383. ONLINE40705. Ching_Gi_Chun; Wendy_Wong. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320942
 384. ONLINEF2-21219201. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323011
 385. ONLINElly20810. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321246
 386. ONLINEhhc30414. Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321244
 387. ONLINEF2-21219114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323007
 388. ONLINEF2-21219110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323004
 389. ONLINEhhc30311. Cheung_Chun_him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321241
 390. ONLINEse981008. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-10-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311941
 391. ONLINEc2bt23m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319011
 392. ONLINElly20822. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321249
 393. ONLINEF3-21220114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324641
 394. ONLINEF3-21220118. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324644
 395. ONLINEF3-21220211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324648
 396. ONLINE50016. Lam_zi_ying; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320956
 397. ONLINEc2bt24m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319016
 398. ONLINE50010. Cheung_Wai_Chung; Gloric. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320950
 399. ONLINEc2bt24m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319018
 400. ONLINEF2-21218213. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323001
 401. ONLINE50015. Chan_Ka_kin; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320953
 402. ONLINEhhc21108. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321230
 403. ONLINEhhc30008. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321233
 404. ONLINEhhc30116. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321235
 405. ONLINEhhc30216. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321237
 406. ONLINE50023. Kung_Hei_Nong; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320960
 407. ONLINEc2bt23m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319009
 408. ONLINEF3-21220108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324632
 409. ONLINEF3-21220111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324638
 410. ONLINE50118. Wong_Si_Wah; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320968
 411. ONLINEF3-21220110. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324635
 412. ONLINE50025. Chan_Ho; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320965
 413. ONLINEc2bt21f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319005
 414. ONLINEse980929. Sophie; Linda; Betty; Standard Actor. 1998-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311926
 415. ONLINEF2-21216104. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322434
 416. ONLINEint02. Standard Actor; Katerina; Voula. 1991-04-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268899
 417. ONLINEke041204. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313150
 418. ONLINEF2-21216102. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322430
 419. ONLINEF3-21220102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324629
 420. ONLINEF3-21219218b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324623
 421. ONLINEc3at01f322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319037
 422. ONLINEF3-21220101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324626
 423. ONLINEF3-21219218a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324620
 424. ONLINEbinbin2. Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304697
 425. ONLINEF3-11108112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325119
 426. ONLINEF3-11108111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325116
 427. ONLINEbinbin1. Alice; Candy; Beatrice; Together. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1304695
 428. ONLINEF3-11108109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325114
 429. ONLINEF3-11108102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325111
 430. ONLINEke041023. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2004-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313141
 431. ONLINEF3-21219201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324608
 432. ONLINEF3-21219217. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324618
 433. ONLINEF3-21219208. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324615
 434. ONLINEc3at01f321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319026
 435. ONLINEF3-21219203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324612
 436. ONLINEhhc20721. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321206
 437. ONLINEhhc20624. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Security. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321204
 438. ONLINEhhc20519. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321200
 439. ONLINE40519. Law_Chen_Lun; May_Poon. 1998-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320918
 440. ONLINEhhc20610. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321202
 441. ONLINEF2-21120115. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322414
 442. ONLINEke050129. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Alicia. 2005-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313179
 443. ONLINE40515. Ip_Hei_Yi; Nichole_Li. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320916
 444. ONLINEcc981015. Charlotte; Bella; Betty; Clare; Standard Actor. 1998-10-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309079
 445. ONLINEcc980917. Charlotte; Bella; Linda; Claire; Standard Actor. 1998-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309076
 446. ONLINE40113. Ma_Ching_Nam; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320910
 447. ONLINEc3at02f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319057
 448. ONLINE40416. To_Zi_Ming; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320913
 449. ONLINEcc981029. Charlotte; Bella; Betty; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-10-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309085
 450. ONLINEF3-21218217. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324601
 451. ONLINEF3-21219114. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324604
 452. ONLINEF2-21120118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322423
 453. ONLINEF2-21120208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322426
 454. ONLINEc3at02f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319040
 455. ONLINEF2-21216101. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322428
 456. ONLINE40701. Stephanie_Tang; Gloric_Ho. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320928
 457. ONLINE40600. Cheng_Wai_Fung; Pang. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320926
 458. ONLINE40527. Lee_Hong_Chun; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320923
 459. ONLINEcc980702. Charlotte; Betty; Linda; Standard Actor; Claire; Standard Actor. 1998-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309065
 460. ONLINEcc980728. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309070
 461. ONLINEke041218. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2004-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313172
 462. ONLINE40523. Lo_Lim_Wai; Standard Actor. 1999-03-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320920
 463. ONLINEF2-21120117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322419
 464. ONLINEint01. Vasilis; Yorgos_his_Brother; Ilias; Antonis_his_Cousin_from_Australia; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268898
 465. ONLINEF2-11109117. Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323628
 466. ONLINEF3-11108212. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325147
 467. ONLINEF3-11108201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325141
 468. ONLINEF2-11109215b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323636
 469. ONLINEF2-11109215a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323633
 470. ONLINEF2-11109118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323631
 471. ONLINEF2-11110103. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323639
 472. ONLINEF2-11110113. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323648
 473. ONLINEF2-11110106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323642
 474. ONLINEF2-11110108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323645
 475. ONLINEF2-11109104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323605
 476. ONLINEF2-11109107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323609
 477. ONLINEc5at11f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320007
 478. ONLINEc5at12f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320008
 479. ONLINEc5at11f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320006
 480. ONLINEF3-11108113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325125
 481. ONLINEc5at10f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320003
 482. ONLINEF2-11109108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323612
 483. ONLINEc5at10f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320001
 484. ONLINEF2-11109109. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323616
 485. ONLINEF2-11109110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323619
 486. ONLINEF3-11108116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325130
 487. ONLINEF3-11108117. Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325133
 488. ONLINEF2-11109111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323622
 489. ONLINEF2-11109114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323625
 490. ONLINEF3-11216217. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324224
 491. ONLINEF3-11216216. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324222
 492. ONLINEF3-11109107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325196
 493. ONLINE50214. Yung_Wai_Ga; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320973
 494. ONLINE50121. Hung_Ka_Kei; Nicole_Li. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320970
 495. ONLINEF2-11212103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326788
 496. ONLINEc5bt17m211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320028
 497. ONLINEc5at16f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320025
 498. ONLINEF2-11212101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326784
 499. ONLINEF2-11211215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326780
 500. ONLINEc5at16f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320022
 501. ONLINEF3-21116102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324228
 502. ONLINEc5at14f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320020
 503. ONLINEF3-11216211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324210
 504. ONLINE50429. Yung_Ka_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320981
 505. ONLINEc5at13f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320014
 506. ONLINEc5at13f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320012
 507. ONLINEF2-11109103. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323601
 508. ONLINEF2-11212112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326799
 509. ONLINEF2-11212108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326797
 510. ONLINEc5at14f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320017
 511. ONLINEF2-11212104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326791
 512. ONLINEF3-11216214. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324216
 513. ONLINEc5at12f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320010
 514. ONLINEse981203. Sophie; Linda; Bella; Gema. 1998-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311990
 515. ONLINEF3-11216202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324201
 516. ONLINEle951102. Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309974
 517. ONLINE50512. Tsi_Git_Kwan; Gloric_Ho. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320999
 518. ONLINE50506. Sum_on_kei; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320997
 519. ONLINEF2-11211112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326767
 520. ONLINE50505. Wong_fai_naam; Standard Actor; Standard Actor. 2222-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320996
 521. ONLINEle951005. Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309970
 522. ONLINEF2-11210219. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326760
 523. ONLINEF2-11211101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326763
 524. ONLINEF2-11211103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326766
 525. ONLINEc5bt25m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320049
 526. ONLINEF3-11216206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324204
 527. ONLINEc5bt24m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320047
 528. ONLINEc5bt24m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320044
 529. ONLINEF3-11108215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325169
 530. ONLINEc5bt23f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320041
 531. ONLINEle960110. Lywelyn_James; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309988
 532. ONLINEF3-11109103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325183
 533. ONLINEF3-11109104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325185
 534. ONLINEle951201. Llywelyn; Linda; Winnie. 1995-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309983
 535. ONLINEF3-11108216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325180
 536. ONLINEF2-11211202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326773
 537. ONLINEF2-11211114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326772
 538. ONLINEc5bt23f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320038
 539. ONLINEF2-11211212. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326778
 540. ONLINEF2-11211208. Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326777
 541. ONLINEc5bt22f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320033
 542. ONLINEc5bt22f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320036
 543. ONLINEse981119. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311979
 544. ONLINEF2-11211113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326770
 545. ONLINEc5bt17m212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320030
 546. ONLINElc4. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315668
 547. ONLINEF2-11108216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323598
 548. ONLINEF2-11210206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326750
 549. ONLINElc3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315661
 550. ONLINEF2-11210211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326755
 551. ONLINEF2-11210212. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326758
 552. ONLINEF3-21117111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324252
 553. ONLINEF2-11108212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323591
 554. ONLINEF3-21117115. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324257
 555. ONLINEle950919. Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. 1995-09-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309964
 556. ONLINEF3-21117114. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324255
 557. ONLINEF2-11108215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323595
 558. ONLINEle950824. Llywelyn; Winnie; Linda. 1995-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309960
 559. ONLINEF2-11108117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323586
 560. ONLINElc2. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315657
 561. ONLINEF2-11108201. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323589
 562. ONLINElc961104. Llywelyn; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309946
 563. ONLINEF2-11210201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326741
 564. ONLINEF2-11210202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326745
 565. ONLINEF3-21117116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324260
 566. ONLINEF3-21117117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324262
 567. ONLINEF2-11210204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326748
 568. ONLINEF3-21117201. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324264
 569. ONLINEF3-21117202. Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324267
 570. ONLINEle950803. Llywelyn; Linda; Bella; Kenny; Standard Actor. 1995-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309954
 571. ONLINEle950703. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309951
 572. ONLINEF2-11108113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323581
 573. ONLINEF2-11108116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323583
 574. ONLINElc960718. Llywelyn; Linda. 1996-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309934
 575. ONLINEF2-11108112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323577
 576. ONLINEF2-11108111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323574
 577. ONLINEF3-21116211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324239
 578. ONLINEF2-11210112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326738
 579. ONLINEF2-11210103. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326731
 580. ONLINEF2-11210109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326734
 581. ONLINEF2-11210110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326735
 582. ONLINEF2-11108109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323571
 583. ONLINEF3-21116205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324237
 584. ONLINEF3-21116109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324234
 585. ONLINEF3-21116106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324232
 586. ONLINElc960725. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Computer. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309941
 587. ONLINEF3-21116104. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324230
 588. ONLINElc960425. Llywelyn; Linda; Winnie. 1996-04-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309922
 589. ONLINEF2-11108102. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323569
 590. ONLINElc960619. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309928
 591. ONLINEF2-11209210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326726
 592. ONLINEF2-11209205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326723
 593. ONLINEF2-11209201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326720
 594. ONLINEF3-21117104. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324247
 595. ONLINEF3-21117106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324249
 596. ONLINEF3-21117101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324242
 597. ONLINEF2-11210102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326729
 598. ONLINEF3-21117103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324244
 599. ONLINElc960229. Llywelyn; Linda; Winnie; Kenny. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309916
 600. ONLINElc960328. Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309919
 601. ONLINElc960208. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309912
 602. ONLINEhy6. HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315622
 603. ONLINEF2-11209111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326717
 604. ONLINEF2-11209113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326719
 605. ONLINElc1. LiChen_ChenChen; Standard Actor; Standard Actor; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315626
 606. ONLINEF2-11209108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326710
 607. ONLINEF2-11209109. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326713
 608. ONLINEF2-11209110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326714
 609. ONLINElc960125. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309903
 610. ONLINEhy2. HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315610
 611. ONLINEF2-11209102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326706
 612. ONLINEF2-11208215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326704
 613. ONLINEhy4. HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315615
 614. ONLINEhy3. HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315612
 615. ONLINEF2-11209107. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326708
 616. ONLINEF2-11208211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326702
 617. ONLINEF3-21118109. Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324278
 618. ONLINEF3-21118101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324275
 619. ONLINEF3-21117213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324273
 620. ONLINEF3-21117212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324270
 621. ONLINEF3-21118117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324290
 622. ONLINEF3-21118115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324287
 623. ONLINEF3-21118112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324283
 624. ONLINEint12b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268919
 625. ONLINEint12. Standard Actor; Nikos; Standard Actor; Yorgos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268918
 626. ONLINEae030621. Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Daniel. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308720
 627. ONLINEint11. Standard Actor; Miltos; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268916
 628. ONLINEckt11127. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321162
 629. ONLINEF2-21120113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322354
 630. ONLINEF2-21120112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322351
 631. ONLINEae030607. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308716
 632. ONLINEint10. Standard Actor; Fotis; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268915
 633. ONLINEint08. Standard Actor; Michalis_K; Kostas; Ilias; Standard Actor; Christos. 1991-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268912
 634. ONLINEint09. Standard Actor; Christos; Despina_sister; Thekla; Spiros_her_brother; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268913
 635. ONLINEae030517. Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308712
 636. ONLINEckt20016. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321174
 637. ONLINEint07. Standard Actor; Roula; Dimitris; Stefanos; Zoi; Tasos_her_brother; Lazaros; Thalia; man_member_of_the_association; another_man; woman; Standard Actor. 1991-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268904
 638. ONLINEckt20108. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321175
 639. ONLINEckt20009. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321172
 640. ONLINEF2-21120101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322340
 641. ONLINEae030426. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308702
 642. ONLINEF2-21120102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322342
 643. ONLINEckt20215. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Second. 1993-01-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321178
 644. ONLINEint03. Standard Actor; Kostas. 1991-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268900
 645. ONLINEae030412. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308700
 646. ONLINEckt20205. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321177
 647. ONLINEint04. Standard Actor; Alexandra; Orestes. 1991-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268901
 648. ONLINEF2-21120105. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322346
 649. ONLINEint05. Standard Actor; Elissavet; Standard Actor. 1991-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268902
 650. ONLINEint06. Standard Actor; Dimitris; Stefanos_his_brother; Roula; Panayotis_her_brother; Anna_their_sister; Standard Actor. 1991-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268903
 651. ONLINEF2-21120108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322349
 652. ONLINEae030503. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308708
 653. ONLINEckt20303. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321180
 654. ONLINEckt20400. Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321183
 655. ONLINEckt20317. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321182
 656. ONLINEckt20500. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321188
 657. ONLINEckt20414. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321185
 658. ONLINEF2-21119213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322332
 659. ONLINEckt20514. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321189
 660. ONLINEF2-21119211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322330
 661. ONLINEF2-21119215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322336
 662. ONLINEckt20618. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321191
 663. ONLINEckt20702. Chow_King_Tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321193
 664. ONLINEhhc20408. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321195
 665. ONLINEhhc20503. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321197
 666. ONLINEhhc20513. Cheung_Chun_Him_Johnny; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321198
 667. ONLINEF2-21119203. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322329
 668. ONLINEF2-21220211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323050
 669. ONLINEcgk20221. Cheung_Gaa_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321127
 670. ONLINEcgk20207. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321124
 671. ONLINElxb2. Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315695
 672. ONLINElxb1. Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315691
 673. ONLINEcgk20311. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321139
 674. ONLINEcgk20304. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321136
 675. ONLINElxb23. Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315699
 676. ONLINEcgk20228. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321131
 677. ONLINEF2-21220110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323038
 678. ONLINEF2-21220108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323036
 679. ONLINEcgk20318. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321140
 680. ONLINEF2-21220102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323034
 681. ONLINEll4. LL; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315683
 682. ONLINEcgk20325. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321143
 683. ONLINEcgk20408. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Visiting_Investigator. 1991-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321144
 684. ONLINEcc980521. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308733
 685. ONLINEll5. NaiNai's_paternal_grandmother; DaGu; LinLin; XiaLing; LeLe; LeLe's_babysitter; NaiNai; Other_Mother; Cat. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315687
 686. ONLINEsphynx. Ilias; Vasilis; Pavlos; Christos_D; Manolis; Andreas; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268937
 687. ONLINEprova. Kaliopi; Voula; Katerina; Yanis; Yorgos_Tsikas; Manuela; Andreas; Pavlos; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268936
 688. ONLINEcgk20503. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321148
 689. ONLINEmeeting. Fotis; Andreas; Nikos; Yanis; Maria; Miltos; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268935
 690. ONLINEcc980604. Charlotte; Bella; Linda; Standard Actor; Clare; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308737
 691. ONLINEint16b. Andreas; Nikos; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268934
 692. ONLINEcgk20430. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321146
 693. ONLINEcgk20711. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321150
 694. ONLINEam020214. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308731
 695. ONLINEam020303. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Timmy; Sophie; Standard Actor; Jan. 2002-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308732
 696. ONLINEF2-21220114. Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323044
 697. ONLINEcgk20808. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321152
 698. ONLINEF2-21220118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323047
 699. ONLINEam011119. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308730
 700. ONLINEF2-21220111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323042
 701. ONLINElc5. XiaLing; Standard Actor; LiChen_ChenChen; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315671
 702. ONLINEll1. Dagu; YeYe; Standard Actor; LinLin; JieJei; NaiNai; Gu; Ziao_Gu_Youngest_Aunt_uncle's_girlfriend; ShuShu; XiaLing; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315674
 703. ONLINEcgk20818. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1992-02-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321154
 704. ONLINEint15. Standard Actor; Sofia; Vera; Olga; Natasa; Standard Actor. 1992-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268924
 705. ONLINEckt11030. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321155
 706. ONLINEint16. Standard Actor; Nikos; Andreas; Eleftheria_Hellenic_secretary; Standard Actor. 1991-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268926
 707. ONLINEckt11113. Chow_King_tsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321158
 708. ONLINEll3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315679
 709. ONLINEint13. Standard Actor; Petros; Irene_his_sister. 1992-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268920
 710. ONLINEint14. Standard Actor; Sofia; Standard Actor. 1992-10-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1268922
 711. ONLINEltf20907. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321378
 712. ONLINEltf20824. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student. 1992-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321376
 713. ONLINE24. 凯松; Standard Actor. 1996-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321374
 714. ONLINE23. 扬志; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321372
 715. ONLINE22. 松仰; Standard Actor. 1996-02-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321370
 716. ONLINEse980514. Sophie; Winnie; Bella; Timmy; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311806
 717. ONLINE21. 宜姚; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321369
 718. ONLINEltf20802. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Godmother. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321368
 719. ONLINEltf20720. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321364
 720. ONLINE20. 莉宣; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321366
 721. ONLINEc3at12m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319133
 722. ONLINE19. 庭如; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321362
 723. ONLINEc3bt13f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319137
 724. ONLINEltf20705. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321358
 725. ONLINE18. 舜尧; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321356
 726. ONLINEse980611. Sophie; Winnie; Timmy; Standard Actor; Gema. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311832
 727. ONLINEc3at12m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319128
 728. ONLINEF3-21216102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324539
 729. ONLINEc3at10m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319123
 730. ONLINEF3-21216101. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324535
 731. ONLINEF3-21120208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324532
 732. ONLINEF3-11109108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325202
 733. ONLINEse980529. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Timmy. 1998-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311821
 734. ONLINEltf20601. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother; Piano_Student's_Mother; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321342
 735. ONLINEae030222. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308677
 736. ONLINEc3at09m212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319114
 737. ONLINEF3-21120118. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324529
 738. ONLINEc3at09m211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319110
 739. ONLINEF3-21120117. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324525
 740. ONLINEF3-11109109. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325209
 741. ONLINEF3-21120115. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324520
 742. ONLINEc3at10m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319119
 743. ONLINEltf20518. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321339
 744. ONLINEltf20427. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321336
 745. ONLINEF3-11109110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325214
 746. ONLINEltf20330. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321334
 747. ONLINEltf20302. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-03-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321331
 748. ONLINEltf20210. LEE_Tin_Fan_Tiffany; Standard Actor; Standard Actor; Piano_Student_of_the_Child's_Mother. 1992-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321329
 749. ONLINEae030315. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308683
 750. ONLINEF3-11109111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325221
 751. ONLINEc3bt17m211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319179
 752. ONLINEF3-11109114. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325224
 753. ONLINElly30422. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321326
 754. ONLINEc3bt15f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319173
 755. ONLINE16. 廷威; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321321
 756. ONLINEc3bt15f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319170
 757. ONLINEF3-11109117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325228
 758. ONLINE17. 如薇; Standard Actor. 1996-02-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321323
 759. ONLINE14. 怡希; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321317
 760. ONLINEae030322. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308695
 761. ONLINE15. 维强; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321318
 762. ONLINEc3bt14m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319167
 763. ONLINEF3-11109118. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325233
 764. ONLINEc3bt14m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319165
 765. ONLINEF3-11109207. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325239
 766. ONLINE11. 中立; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321310
 767. ONLINEc3bt13f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319161
 768. ONLINE13. 力可; Standard Actor. 1996-02-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321314
 769. ONLINE12. 至瑞; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321311
 770. ONLINElly30326. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321307
 771. ONLINE10. 喜儿; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321306
 772. ONLINEke051126. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Lulu. 2005-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313291
 773. ONLINEF3-11110103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325244
 774. ONLINEF3-11109215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325242
 775. ONLINEke051023. Kasen; Antonio; Elaine; Alicia. 2005-10-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313278
 776. ONLINEF3-11110106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325248
 777. ONLINElly30213. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321301
 778. ONLINEF3-11110108. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325249
 779. ONLINE09. 安祥; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321302
 780. ONLINElly30315. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321303
 781. ONLINEF2-11112017. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323739
 782. ONLINElc951102. Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309884
 783. ONLINEF3-21218206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324596
 784. ONLINEF3-21218202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324593
 785. ONLINEF3-11110203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325258
 786. ONLINEF3-21218213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324599
 787. ONLINEke050924. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-09-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313269
 788. ONLINEF2-11112101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323746
 789. ONLINEF3-11110113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325251
 790. ONLINEF3-21218201. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324591
 791. ONLINEF3-11110114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325255
 792. ONLINEse980909. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-09-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311896
 793. ONLINEF3-11110208. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325272
 794. ONLINElc960110. Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309897
 795. ONLINEc4bt24m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319633
 796. ONLINElc951201. Llywelyn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309891
 797. ONLINEF2-11112106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323752
 798. ONLINEF3-21217212b. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324581
 799. ONLINEF2-11112110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323755
 800. ONLINEF3-21217216. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324583
 801. ONLINEF2-11112111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323757
 802. ONLINEF3-21218105. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324586
 803. ONLINEmais2c. Angie; Christopher; Clifton; Jacquelyn; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Sui-Wai; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305697
 804. ONLINEF3-21218113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324588
 805. ONLINEF3-11110205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325263
 806. ONLINEF3-11110206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325268
 807. ONLINEF3-11111102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325285
 808. ONLINEF3-11110216. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325283
 809. ONLINEF3-11110214. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325281
 810. ONLINEke050827. Kasen; Antonio; Elaine. 2005-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313243
 811. ONLINEF2-11112205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323765
 812. ONLINEF2-11112112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323762
 813. ONLINEF3-11110209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325276
 814. ONLINEF3-11111108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325292
 815. ONLINEkc040925. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Standard Actor; Alicia; Lulu; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2004-09-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312465
 816. ONLINEke050521. Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Alicia; Uda; Winnie. 2005-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313232
 817. ONLINEc4bt23f322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319605
 818. ONLINEke050618. Kasen; Phyllis; Alice; Lulu; Sophie; Alicia. 2005-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313236
 819. ONLINEF2-11112211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323776
 820. ONLINEF2-11112208. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323772
 821. ONLINEF3-11111107. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325289
 822. ONLINEF3-21216115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324555
 823. ONLINEF3-21216117. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324556
 824. ONLINElarry08. Anton; Carletta; Christopher; Henrietta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305670
 825. ONLINEF3-21216202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324559
 826. ONLINEc3at07m211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319100
 827. ONLINEc3at07m212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319105
 828. ONLINEde060917. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309841
 829. ONLINEse980724. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311860
 830. ONLINEF3-11111113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325299
 831. ONLINEde060806. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309834
 832. ONLINElarry06. Anton; Carletta; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305664
 833. ONLINEke050423. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor. 2005-04-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313224
 834. ONLINElarry07. Anton; Carletta; Christopher112; Hieu-Nghi; Howie; Jacqueline; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305667
 835. ONLINEF3-21216113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324552
 836. ONLINElarry05. Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; Several_Students; Student; Wyman. 1982-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305660
 837. ONLINEF3-21216107. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324550
 838. ONLINEF2-11111114. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323700
 839. ONLINEF3-21216104a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324543
 840. ONLINEc5at04m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319676
 841. ONLINEF2-11111116a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323703
 842. ONLINEF3-21216104b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324545
 843. ONLINEF2-11111116b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323705
 844. ONLINEF3-21216105. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324547
 845. ONLINEse980716. Sophie; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-07-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311852
 846. ONLINEF2-11111117. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323708
 847. ONLINElc950703. Llywelyn; Winnie; Linda; Standard Actor; Kenny. 1995-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309855
 848. ONLINEc5at04m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319671
 849. ONLINEde061217. Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309850
 850. ONLINEse980622. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Gema. 1998-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311844
 851. ONLINElarry04. Ah-Ngat; Ah-Phang_Helen; Ah-Tay; Amy; Anton; Carletta; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Joseph; Kearny; Larry; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Steven; Student; Subnum; Wyman; Yvonne. 1982-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305656
 852. ONLINEde061128. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-11-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309846
 853. ONLINElarry03. Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Henrietta; Larry; My-Oanh; Phung-Ngoc; SeveralStudents; Student; Wyman; Anthony. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305653
 854. ONLINElarry02. Ah-Ngat; Ah-Phang; Ah-Tay; Carletta; Christopher; Miss_Foo_Teacher's_Aide; Larry; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman. 1982-02-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305650
 855. ONLINEF2-11111207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323719
 856. ONLINEmais1c. Angie; Christopher; Clifton; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Nghi-Ma; Pui-Chin; Rita; Several; Steven; Student; Tina; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305691
 857. ONLINEc5at02m212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319645
 858. ONLINEF2-11111206. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323716
 859. ONLINEF3-21217211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324577
 860. ONLINEc5at02m211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319641
 861. ONLINEF2-11111204. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323712
 862. ONLINEmais2a. Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Ngoc; Quoc-Hong; Rita; Sam-Day; Several; Student; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305694
 863. ONLINEF3-21217212a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324578
 864. ONLINElc950824. Llywelyn; Winnie; Linda. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309863
 865. ONLINEse980813. Sophie; Linda; Standard Actor; Bella; Gema. 1998-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311883
 866. ONLINEse980827. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Gema. 1998-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311889
 867. ONLINElc950803. Llywelyn; Linda; Kenny. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309858
 868. ONLINEc5at01m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319639
 869. ONLINEF2-11111208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323722
 870. ONLINEmais1a. Ah-Phang; Anh-Tu; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Quoc-Hung; Several; Student; Velma; Sam-Day; Mei-Oanh. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305685
 871. ONLINEF3-21217206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324574
 872. ONLINEmais1b. Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305688
 873. ONLINEc4bt24m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319635
 874. ONLINEF3-21217203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324571
 875. ONLINEc5at01m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319636
 876. ONLINEke050320. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unknown. 2005-03-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313200
 877. ONLINEc5at03m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319658
 878. ONLINEF2-11111210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323725
 879. ONLINElarry12. Anthony; Caroline; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Several_Students; Steven; Student; Subnum. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305682
 880. ONLINElc950919. Llywelyn; Winnie; Linda; Kenny; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309871
 881. ONLINEF3-21216218. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324567
 882. ONLINEF3-21217116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324569
 883. ONLINEse980730. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Belma. 1998-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311877
 884. ONLINElc951005. Llywelyn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309879
 885. ONLINEF3-21216206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324562
 886. ONLINEF2-11112014. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323733
 887. ONLINEF3-21216217. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324564
 888. ONLINElarry09. Amy; Anton; Carolina; Christopher; Elaine_Teacher's_Aide; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Henrietta; Several_Students; Steven; Student. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305673
 889. ONLINElarry11. Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Steven; Student; Wai-Yee. 1982-03-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305679
 890. ONLINElarry10. Ah-Ngat; Anton; Carolina; Christopher; Hieu-Nghi; Howie; Jacquelyn; Larry; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Several; Steven; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305676
 891. ONLINEc5at03m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319647
 892. ONLINEmary10. Ahn-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Unidentified; Subnum; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305742
 893. ONLINEmary11. Ah-Phang; Anh-Tu; Amy; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Mei-Oahn; Phung-Ngoc; Several; Unidentified. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305746
 894. ONLINEmary12. Amy; Hieu-Nghi; Kearny; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Yvonne. 1982-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305749
 895. ONLINEF3-11213212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324107
 896. ONLINEF3-11213209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324103
 897. ONLINEmary13. Ah-Ngat; Amy; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Tracy_Teachers_Aide; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305754
 898. ONLINEF3-11214107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324118
 899. ONLINEF2-11111111a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323694
 900. ONLINEF2-11111111b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323697
 901. ONLINEmary14. Amy; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Yu; Several; Student; Tracy_Teacher's_Aide; Unknown; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305758
 902. ONLINEF3-11214103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324114
 903. ONLINEF2-11111108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323690
 904. ONLINEF3-11214102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324110
 905. ONLINEmary15. Ah-Phang; Anton; Beatrice_Teachers_Assistant; Clifton; Hieu-Nghi; Justin; Mary; Mei-Ngoc; Mei-Oahn; Several; Student; Wai-Yee; Mei-Yu; Kearny. 1982-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305762
 906. ONLINEbb4. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315535
 907. ONLINEde060624. Darren; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309828
 908. ONLINEde060520. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309826
 909. ONLINEde060430. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-04-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309822
 910. ONLINEc5bt25m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320052
 911. ONLINEbb3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315532
 912. ONLINEmary16. Amy; Christopher; Jacqueline; Joseph; Justin; Lisa; Mary; Mei-Yu; Several; Student; Yvonne; Unknown. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305767
 913. ONLINEF3-11214111. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324121
 914. ONLINEF3-11214203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324127
 915. ONLINEF3-11214117. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324125
 916. ONLINEF3-11214109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324120
 917. ONLINEbb1. Standard Actor; XiaLing; Baomu; BaoBao; RuiRui; Ruirui's_Mother; Naina; RuiRui's_Nanny; RuiRui's_Father; Shushu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315522
 918. ONLINEF3-11214204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324133
 919. ONLINEF3-11214208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324137
 920. ONLINEbb2. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315528
 921. ONLINEF2-11110209. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323665
 922. ONLINEF2-11110206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323662
 923. ONLINEmais3a. Ah-Ngat; Ah-Phang; Anh-Tu; Christopher; Elizabeth; Hieu-Nghi; Kim-Lien; Maisie; Mei-Oanh; Mei-Yu; Quoc-Hong; Sam-Day; Several; Unidentified; Velma; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305700
 924. ONLINEF2-11110214. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323667
 925. ONLINEF3-11214211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324141
 926. ONLINEmais3b. Ah-Tay; Carolina; Chin; Christopher; Edwin; Maisie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Rita; Several; Student; Tina; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305703
 927. ONLINEF3-11214217. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324148
 928. ONLINEmais3c. Angie; Anh-Tu; Joseph; Justin; Lisa; Maisie; Pui-Chin; Several; Steven; Student; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305709
 929. ONLINEF3-11214212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324145
 930. ONLINEF2-11110114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323652
 931. ONLINEmary01. Ah-Phang; Ah-Tay; Carolina; Christopher; Kearny; Mary; Phung-Ngoc; Several; Unidentified; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305711
 932. ONLINEF2-11212207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326809
 933. ONLINEF2-11110205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323659
 934. ONLINEF2-11110203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323655
 935. ONLINEF2-11212209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326812
 936. ONLINEF3-11215106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324155
 937. ONLINEF3-11215102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324151
 938. ONLINEF2-11212213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326817
 939. ONLINEmary02. Ah-Ngat; Ah-Tay; Carolina; Henrietta; Hieu-Nghi; Mary; Mei-Oanh; Phung-Ngoc; Several; Student; Wyman; Standard Actor; Christopher. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305715
 940. ONLINEF3-11215108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324158
 941. ONLINEmary03. Ah-Ngat; Carletta; Henrietta; Hieu-Nghi; Joseph; Mary; Mei-Oanh; Several; Unidentified; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305718
 942. ONLINEF2-11212210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326814
 943. ONLINEF2-11111107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323684
 944. ONLINEmary05. Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Anh-Tu; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305724
 945. ONLINEmary04. Ah-Tay; Anton; Clifton; Howie; Mei-Yu; Phung-Ngoc; Steven; Subnum; Wyman; Mary; Several. 1982-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305720
 946. ONLINEF3-11215116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324170
 947. ONLINEF3-11215110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324161
 948. ONLINEF3-11215112. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324165
 949. ONLINEmary06. Amy; Justin; Lisa; Mary; Mei-Ngoc; Phung-Ngoc; Several; Student; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305729
 950. ONLINEmary08. Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Unidentified; Subnum; Wai-Yee; Wyman. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305736
 951. ONLINEF2-11110216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323671
 952. ONLINEmary07. Anh-Tu; Anton; Clifton; Howie; Kearny; Mary; Mei-Yu; Several; Steven; Student; Subnum; Wai-Yee. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305731
 953. ONLINEF2-11111102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1323676
 954. ONLINEF3-11215212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324181
 955. ONLINEF3-11215205. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324173
 956. ONLINEF3-11215209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324175
 957. ONLINEF3-11215211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324178
 958. ONLINEmary09. Ah-Phang; Hieu-Nghi; Lisa; Mary; Wai-Yee; Yvonne. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1305739
 959. ONLINEc3at06f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319090
 960. ONLINEF3-11215216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324189
 961. ONLINEF3-11215215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324186
 962. ONLINEc3at05f322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319086
 963. ONLINEF3-11216105. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324193
 964. ONLINEF3-11216110. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324195
 965. ONLINEF3-11216111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324197
 966. ONLINEF2-21216107. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322458
 967. ONLINEc3at06f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319095
 968. ONLINEF2-21216113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322459
 969. ONLINEF2-21216105. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322455
 970. ONLINE08. 伦伦; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321297
 971. ONLINEF2-11212204. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326803
 972. ONLINEF2-11212205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326806
 973. ONLINElly30130. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321291
 974. ONLINEc3at03f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319060
 975. ONLINEc3at03f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319063
 976. ONLINEc3at04f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319066
 977. ONLINEc3at04f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319071
 978. ONLINEc3at05f321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319077
 979. ONLINEchan. Standard Actor; Standard Actor; Roommate. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260247
 980. ONLINE07. 格力; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321272
 981. ONLINE06. 德志; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321271
 982. ONLINElly21101. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321275
 983. ONLINEcx3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315559
 984. ONLINElly21108. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Annie. 1992-05-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321278
 985. ONLINEcx2. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315553
 986. ONLINElly21129. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321281
 987. ONLINElly30011. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321286
 988. ONLINElly30022. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321288
 989. ONLINEbb5. BaoBao; Nainai; Baomu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315545
 990. ONLINElly30113. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321289
 991. ONLINEcx1. XiXi; Standard Actor; XiaLing_and_Niu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315549
 992. ONLINElly20928. YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor; Elder_sister. 1992-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321256
 993. ONLINElly20909. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321252
 994. ONLINElly20914. Standard Actor; YIU_Chun_Li; Standard Actor; Standard Actor. 1992-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321253
 995. ONLINEhy1. HaoYu; Standard Actor; XiaLing; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315578
 996. ONLINE01. 爱华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321259
 997. ONLINE02. 建华; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321261
 998. ONLINE04. 志强; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321266
 999. ONLINE05. 兰欣; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321268
 1000. ONLINEcx5. XiaLing; XiXi; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315568
 1001. ONLINE03. 凯丽; Standard Actor. 1996-02-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321264
 1002. ONLINEcx4. Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315564
 1003. ONLINEse980305. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311739
 1004. ONLINEcs26a. 林志刚; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321869
 1005. ONLINEdc080420. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309746
 1006. ONLINEc4bt13f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319522
 1007. ONLINEyy6. Standard Actor; YangYang; Baomu; XiaLing; YeYe; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315803
 1008. ONLINEcs20n. 欧徐琛; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321862
 1009. ONLINEae020830. Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308149
 1010. ONLINEcs20o. 施卉; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321865
 1011. ONLINEc4at10f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319503
 1012. ONLINEcs26d. 刘楚萱; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321880
 1013. ONLINEcs26e. 曹冠昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321883
 1014. ONLINEdc080322. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309725
 1015. ONLINEse980318. Sophie; Winnie. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311749
 1016. ONLINEse980403. Sophie; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311755
 1017. ONLINEdc080405. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309736
 1018. ONLINEcs26b. 刘宗昊; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321873
 1019. ONLINEc4bt13f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319513
 1020. ONLINEae020816. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308135
 1021. ONLINEcs26c. 施宇辰; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321877
 1022. ONLINEcs26h. 刘元佳; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321895
 1023. ONLINEcs26g. 张宁欣; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321890
 1024. ONLINE20511. Wong_Cheuk_Sze; May_Poon. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320298
 1025. ONLINE20500. Gok_yu_hin; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320297
 1026. ONLINEdc080314. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309713
 1027. ONLINEc4bt17f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319540
 1028. ONLINEc4bt17f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319544
 1029. ONLINEc4bt18m311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319549
 1030. ONLINEcs26f. 郑如轩; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321886
 1031. ONLINEc4bt16m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319532
 1032. ONLINEae020809. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308113
 1033. ONLINEc4bt16m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319537
 1034. ONLINEac020713. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307414
 1035. ONLINEac020809. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307416
 1036. ONLINEse980417. Sophie; Bella; Linda; Gemma. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311759
 1037. ONLINEdc080831. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309769
 1038. ONLINEac020426. Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307400
 1039. ONLINEdc080717. Darren; Kelly; Standard Actor. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309765
 1040. ONLINEac020623. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307409
 1041. ONLINEac020610. Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307407
 1042. ONLINEac020524. Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307405
 1043. ONLINEac020503. Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307402
 1044. ONLINEse980501. Sophie; Bella; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311770
 1045. ONLINEdc080525. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309758
 1046. ONLINEac020628. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307412
 1047. ONLINEke060121. Kason; Elaine; Antonio. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313319
 1048. ONLINEde080322. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2008-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310495
 1049. ONLINEc2bt16m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318812
 1050. ONLINEde080314. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2008-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310490
 1051. ONLINEke051217. Kasen; Antonio; Elaine; Lulu. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313306
 1052. ONLINEc2bt16m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318821
 1053. ONLINEse980205. Sophie; Winnie; Bella; Standard Actor; Timmy. 1998-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311705
 1054. ONLINEde071216. Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310472
 1055. ONLINEde080125. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310478
 1056. ONLINEde080216. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310484
 1057. ONLINEc2bt15f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318803
 1058. ONLINEjc030802. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310593
 1059. ONLINEjc030830. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310597
 1060. ONLINEke060429. Kasen; Antonio; Elaine. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313359
 1061. ONLINEke060325. Kasen; Antonio; Elaine; Standard Actor. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313353
 1062. ONLINEc2at10m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318721
 1063. ONLINEjc030719. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310588
 1064. ONLINEjc030712. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310582
 1065. ONLINEc2at10m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318711
 1066. ONLINEF3-11208108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325780
 1067. ONLINEjc030628. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310577
 1068. ONLINEke060225. Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313327
 1069. ONLINEjc030607. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310573
 1070. ONLINEF3-11208110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325787
 1071. ONLINEF3-11208111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325789
 1072. ONLINEF3-11208113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325794
 1073. ONLINEjc030517. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310559
 1074. ONLINEc2at09f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318702
 1075. ONLINEjc030524. Janet; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310566
 1076. ONLINEF3-11213111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324090
 1077. ONLINEF3-11116211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325762
 1078. ONLINEF3-11213116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324097
 1079. ONLINEF3-11116216. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325766
 1080. ONLINEc2bt14f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318780
 1081. ONLINEc2bt15f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318787
 1082. ONLINEF3-11116217. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325768
 1083. ONLINEjc030503. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310551
 1084. ONLINEc2bt13m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318767
 1085. ONLINEF3-11213109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324082
 1086. ONLINEc2bt13m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318769
 1087. ONLINEF3-11208106. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325772
 1088. ONLINEF3-11213110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324087
 1089. ONLINEF3-11208107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325775
 1090. ONLINEc2bt14f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318775
 1091. ONLINEjc030322. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310540
 1092. ONLINEjc030405. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310544
 1093. ONLINEde080717. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2008-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310523
 1094. ONLINEF3-11213106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324075
 1095. ONLINEF3-11213104b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324073
 1096. ONLINEke060527. Kasen; Antonio; Elaine; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313364
 1097. ONLINEc2at11m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318755
 1098. ONLINEF3-11116203. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325747
 1099. ONLINEc2at11m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318761
 1100. ONLINEF3-11213104a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324066
 1101. ONLINEF3-11116116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325741
 1102. ONLINEde080831. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310533
 1103. ONLINEde080525. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor. 2008-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310515
 1104. ONLINEF3-11213102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324061
 1105. ONLINEF3-11116206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325756
 1106. ONLINEF3-11116210. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325759
 1107. ONLINEF3-11212219. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324059
 1108. ONLINEF3-11116204. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325751
 1109. ONLINEF3-11212213. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324053
 1110. ONLINEF3-11116109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325724
 1111. ONLINEtc951102. Timmy; Linda; Winnie. 1996-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312193
 1112. ONLINEae020713. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308093
 1113. ONLINEF3-11116110. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325727
 1114. ONLINEac030107. Alicia; Michelle; Richard; Sophie. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307479
 1115. ONLINEF3-11212209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324041
 1116. ONLINEac021130. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307475
 1117. ONLINEac021207. Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy; Sophie. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307477
 1118. ONLINEF3-11212210. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324045
 1119. ONLINEF3-11116108. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325720
 1120. ONLINEac021115. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307472
 1121. ONLINEcgk11108. Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322689
 1122. ONLINEde080420. Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310507
 1123. ONLINEde080405. Darren; Phyllis; Standard Actor. 2008-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310501
 1124. ONLINEccc21027. Standard Actor; Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322680
 1125. ONLINEtc951019. Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312189
 1126. ONLINEae020628. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308089
 1127. ONLINEc4bt23f321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319593
 1128. ONLINEcgk11101. Cgk; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322684
 1129. ONLINEtc951005. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312185
 1130. ONLINEae020623. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308084
 1131. ONLINEF3-11212207. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324038
 1132. ONLINEF3-11116115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325737
 1133. ONLINEF3-11212205. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324036
 1134. ONLINEac021101. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307469
 1135. ONLINEac021022. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307467
 1136. ONLINEF2-11212219. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326974
 1137. ONLINEac021011. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307464
 1138. ONLINEac020913. Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307463
 1139. ONLINEF2-11213102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326978
 1140. ONLINEF3-11212204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324033
 1141. ONLINEF3-11116111. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325731
 1142. ONLINEccc21013. Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322678
 1143. ONLINEtc951130. Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312198
 1144. ONLINEccc20923. Ccc; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322670
 1145. ONLINEtc951116. Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312196
 1146. ONLINEcs14h. Yangfan; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321811
 1147. ONLINEF3-11212112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324028
 1148. ONLINEF3-11116103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325706
 1149. ONLINEac020830. Alicia; Michelle; Standard Actor. 2002-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307458
 1150. ONLINEF3-11212108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324024
 1151. ONLINEcs14i. Niuniu; Standard Actor. 1998-09-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321814
 1152. ONLINEF3-11212104. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1324021
 1153. ONLINEse980114. Sophie; Winnie; Bella; Linda; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311687
 1154. ONLINEtc950720. Timmy; Linda; Gemma. 1995-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312169
 1155. ONLINEtc950713. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312166
 1156. ONLINEse990309. Sophie; Bella; Linda; Timmy. 1999-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312161
 1157. ONLINEcs20a. Doudou; Standard Actor; Standard Actor. 1998-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321819
 1158. ONLINEcs14j. Yu_Peiyang; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321817
 1159. ONLINEae020610. Alicia; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308080
 1160. ONLINEcs14e. Yijia; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321802
 1161. ONLINEtc950907. Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312181
 1162. ONLINEac020816. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307446
 1163. ONLINEF3-11116106. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325710
 1164. ONLINEse971230. Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311670
 1165. ONLINEtc950817. Timmy; Linda; Gemma. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312178
 1166. ONLINEckt10522. Chow_King-tsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322699
 1167. ONLINEcs14f. Changhai; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321806
 1168. ONLINEcgk20909. Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322696
 1169. ONLINEcs14g. Xu_Yang; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321808
 1170. ONLINEtc950810. Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312172
 1171. ONLINEcgk20818. Cgk; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322693
 1172. ONLINEcs20e. 袁捷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321831
 1173. ONLINEcs20g. 蒋维莹; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321838
 1174. ONLINEc4bt18m312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319553
 1175. ONLINEcs20f. 章紫薇; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321835
 1176. ONLINEcs42mb11. 王翊慊; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326111
 1177. ONLINEcs42mb12. 邹书鹏; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326114
 1178. ONLINEcs42mb13. 张泮弛; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326117
 1179. ONLINEae020503. Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308044
 1180. ONLINEc4bt20m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319566
 1181. ONLINEc4bt20m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319568
 1182. ONLINEcs20c. 文文; Standard Actor. 1998-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321825
 1183. ONLINEdc080216. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309700
 1184. ONLINEc4bt19f321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319560
 1185. ONLINEcs20b. 乐乐; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321822
 1186. ONLINEc4bt19f322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319562
 1187. ONLINEae020524. Alicia; Michelle; Timmy; Sophie; Belma; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308050
 1188. ONLINEcs20d. 秦龙; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321829
 1189. ONLINEcs42ma05. 吴一凡; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326105
 1190. ONLINEse990302. Sophie; Bella; Betty; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312158
 1191. ONLINEse990215. Sophie; Linda; Bella; Timmy; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312154
 1192. ONLINEcs20k. Wang_Huiran; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321852
 1193. ONLINEac030412. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307497
 1194. ONLINEse990121. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312128
 1195. ONLINEF2-11213109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326988
 1196. ONLINEcs20l. 孙仪蕴; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321855
 1197. ONLINEcs20m. 江元楷; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321859
 1198. ONLINEc4bt21m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319576
 1199. ONLINEcs48fb16. 陈潇蓉; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326142
 1200. ONLINEcs48fa10. 江雨馨; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326139
 1201. ONLINEcs48fa09. 张宇超; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326135
 1202. ONLINEF2-11213106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326984
 1203. ONLINEse981222. Sophie; Linda; Standard Actor. 1998-12-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312121
 1204. ONLINEF2-11213104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326982
 1205. ONLINEse990107. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312125
 1206. ONLINEccc11100. Ccc; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322664
 1207. ONLINEac030322. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307492
 1208. ONLINEccc11008. Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322662
 1209. ONLINEac030125. Alicia; Michelle; Standard Actor. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307483
 1210. ONLINEac030315. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307489
 1211. ONLINEcs20h. 赵宇皓; Standard Actor. 1998-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321842
 1212. ONLINEF2-11213111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326997
 1213. ONLINEac030222. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-02-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307486
 1214. ONLINEcs20i. 雪儿; Standard Actor. 1998-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321845
 1215. ONLINEc4bt22m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319586
 1216. ONLINEcs48fa07. 蔡天翼; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326130
 1217. ONLINEcs20j. 壮壮; Standard Actor. 1998-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321848
 1218. ONLINEc4bt22m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319588
 1219. ONLINEcs48fa08. 赵昕雨; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326132
 1220. ONLINEc4bt21m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319584
 1221. ONLINEcs48fa06. 唐翊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326128
 1222. ONLINEcs48fa05. 刘潇阳; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326127
 1223. ONLINEcs42mb14. 胡逸凡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326121
 1224. ONLINEcs42mb15. 严新; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326123
 1225. ONLINEse990202. Sophie; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1999-02-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312134
 1226. ONLINEF2-11213110. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326992
 1227. ONLINE50703. Ho_Wing_Yin; Wendy_Wong. 1998-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321003
 1228. ONLINE50615. Bau_Yin_Kwan; Nichole_Li. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321002
 1229. ONLINE50527. Tsui_Yuen_Ting; Pang. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321001
 1230. ONLINE50525. Lam_Chun_Kit; Wendy_Wong. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321000
 1231. ONLINE50800. Ma_Zung_Cing; Dorene_Sin. 1998-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321009
 1232. ONLINE50706. Ng_Yune_Wah; May_Poon. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321006
 1233. ONLINEtc960229. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312228
 1234. ONLINEcs48ma04. 刘小龙; Standard Actor. 1998-07-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326171
 1235. ONLINEc4at07m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319414
 1236. ONLINEtc960208. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312223
 1237. ONLINEcs48mb12. 张天俊; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326176
 1238. ONLINEcs48mb11. 李景昊; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326174
 1239. ONLINEcs48mb13. 刘陈齐; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326179
 1240. ONLINEtc960118. Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312217
 1241. ONLINEtc960104. Timmy; Linda; Winnie. 1996-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312212
 1242. ONLINEcs48mb14. 郭凡; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326181
 1243. ONLINEc4at06m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319404
 1244. ONLINEcs48mb15. 马骏伟; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326187
 1245. ONLINEcs54fa07. 刘婷萱; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326189
 1246. ONLINEcs48fb18. 周卓琳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326149
 1247. ONLINEac030426. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307501
 1248. ONLINEcs48fb17. 吴唯盈; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326147
 1249. ONLINEdc070415. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309609
 1250. ONLINEac030503. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307509
 1251. ONLINEtc960418. Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312245
 1252. ONLINEF2-11216202. Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321996
 1253. ONLINEF3-11210212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325910
 1254. ONLINEcs48fb19. 蔡梦婷; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326153
 1255. ONLINEac030607. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307519
 1256. ONLINEcs48fb20. 吴邵勉; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326157
 1257. ONLINEac030517. Alicia; Michelle; Standard Actor; Belma. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307516
 1258. ONLINEcs48ma01. 刘嘉韵; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326160
 1259. ONLINEtc960328. Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312239
 1260. ONLINEae020426. Alicia; Michelle; Father; Sophie. 2002-04-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308002
 1261. ONLINEF3-11210211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325901
 1262. ONLINEcs48ma02. 孙晗; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326165
 1263. ONLINEcs48ma03. 席越之; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326167
 1264. ONLINEac030621. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Issy. 2003-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307523
 1265. ONLINEdc070610. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309634
 1266. ONLINEdc070501. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309620
 1267. ONLINEdc070527. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309623
 1268. ONLINEcs54fa09. CHI黄晓洁; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326197
 1269. ONLINEccc11121. Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321065
 1270. ONLINEtt3. Standard Actor; Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315712
 1271. ONLINEse971218. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Timmy; Jan; Standard Actor; Standard Actor. 1997-12-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311656
 1272. ONLINEcs54fa10. Wang_Xiao; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326198
 1273. ONLINEdc070827. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309651
 1274. ONLINEtt4. Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315717
 1275. ONLINEdc070914. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-08-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309655
 1276. ONLINEtc951221. Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312207
 1277. ONLINEcs54fa08. 陈抒; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326192
 1278. ONLINEtc951207. Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312203
 1279. ONLINElxb4. BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315704
 1280. ONLINElxb3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; BingBing; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315703
 1281. ONLINEtt1. Standard Actor; XiaLing; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Other_Mother; Other_Father; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315706
 1282. ONLINElxb6. Standard Actor; BingBing; XiaLing; BaoMu; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315705
 1283. ONLINEtt2. Standard Actor; TianTian; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315709
 1284. ONLINEdc070710. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309643
 1285. ONLINEccc20410. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321088
 1286. ONLINEkin10. Loulou; Standard Actor; Juliet; Rita. 1994-03-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269137
 1287. ONLINEccc20323. Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321084
 1288. ONLINEccc20110. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321070
 1289. ONLINEdc071127. Darren; Kelly; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309663
 1290. ONLINEccc20307. Chan_Chun_Yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321078
 1291. ONLINEccc20206. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321075
 1292. ONLINEccc20117. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321072
 1293. ONLINEdc071216. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2007-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309668
 1294. ONLINE20523. Lau_Yung_Wai; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320318
 1295. ONLINE20520. Law_Wai_Lam; Gloric_Ho. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320316
 1296. ONLINEje030322. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-03-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311083
 1297. ONLINE20527. Fung_Yuen_Sun; Karen_Chan; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320321
 1298. ONLINEdc080125. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2008-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309693
 1299. ONLINE20530. Cheng_Yin_Kiu; May_Poon; Standard Actor. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320327
 1300. ONLINEccc20523. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321098
 1301. ONLINEccc20608. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321099
 1302. ONLINEccc20507. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321096
 1303. ONLINE20514. Arabella_Rose_Christina_Tung; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320306
 1304. ONLINE20512. Tong_Bo_Hin; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320302
 1305. ONLINE20515. Au_Ho_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320311
 1306. ONLINEje030405. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311097
 1307. ONLINEtc961104. Timmy; Bella; Linda; Standard Actor. 1996-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313448
 1308. ONLINEtc961021. Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313443
 1309. ONLINEtc961006. Timmy; Linda; Bella; Standard Actor. 1996-10-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313439
 1310. ONLINEtc960816. Timmy; Winnie. 1996-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313431
 1311. ONLINElly30616. Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322752
 1312. ONLINEtc961118. Timmy; Bella; Linda. 1996-11-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313450
 1313. ONLINEcs36fb18. 郑雨萱; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322755
 1314. ONLINEtc961202. Timmy; Bella; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313457
 1315. ONLINEcs36fb17. LiShasha; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322745
 1316. ONLINEde070827. Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310442
 1317. ONLINEde070527. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310429
 1318. ONLINEtc961216. Timmy; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1996-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313464
 1319. ONLINElly30520. Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322740
 1320. ONLINEcs36fb16. Yuan_yuhan; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322736
 1321. ONLINElly30422. Liu_ChunYi; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322733
 1322. ONLINEde070710. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Alice. 2007-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310435
 1323. ONLINEde070610. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310430
 1324. ONLINEte950616. Timmy; Linda; Winnie. 1995-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313470
 1325. ONLINEte950623. Timmy; Linda; Standard Actor. 1995-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313478
 1326. ONLINEckt10821. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322722
 1327. ONLINEckt10907. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322725
 1328. ONLINEde071127. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Kelly. 2007-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310464
 1329. ONLINEckt10914. Chow_KingTsun; Standard Actor. 1992-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322727
 1330. ONLINEckt10929. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322729
 1331. ONLINEac020210. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Belma. 2002-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307393
 1332. ONLINEte950713. Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor. 1995-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313483
 1333. ONLINEac020310. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Belma; Standard Actor. 2002-03-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307395
 1334. ONLINEte950817. Timmy; Linda; Winnie. 1995-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313489
 1335. ONLINEchao2. Standard Actor; Standard Actor. 1996-04-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269063
 1336. ONLINEchao1. Standard Actor; Standard Actor. 1996-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269062
 1337. ONLINEchao4. Standard Actor; Standard Actor. 1996-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269065
 1338. ONLINEchao3. Standard Actor; Standard Actor. 1996-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1269064
 1339. ONLINEde070914. Darren; Phyllis; Standard Actor; Alice. 2007-09-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310451
 1340. ONLINEcs36fa09. 韩佳琪; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322714
 1341. ONLINEcs36fa08. Zhou_Xinyuan; Standard Actor. 1998-06-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322712
 1342. ONLINEckt10807. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322719
 1343. ONLINEckt10800. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322717
 1344. ONLINEac020413. Alicia; Standard Actor; Father; Timmy; Sophie; Standard Actor. 2002-04-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307397
 1345. ONLINEde071025. Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310458
 1346. ONLINEc2at01f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318624
 1347. ONLINEc2at01f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318620
 1348. ONLINEkc051217. Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2005-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312749
 1349. ONLINEcs26j. 施信同; Standard Actor. 2000-03-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321905
 1350. ONLINEc2at02f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318627
 1351. ONLINEcs32a. 刘灵照; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321909
 1352. ONLINEkc060121. Kasen; Elaine; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2006-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312755
 1353. ONLINEcs36fa07. Wang_Yue; Mother; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322709
 1354. ONLINEckt10710. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322704
 1355. ONLINEcs36fa06. Wei_Jiazhen; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322706
 1356. ONLINEcs26i. 马骏骅; Standard Actor. 2000-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321900
 1357. ONLINEc2at02f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318630
 1358. ONLINEckt10703. Chow_KingTsun; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322702
 1359. ONLINEF3-11210109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325874
 1360. ONLINEF3-11210110. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325881
 1361. ONLINEF3-11210112. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325885
 1362. ONLINEF3-11210201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325890
 1363. ONLINEF3-11210204. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325893
 1364. ONLINEde070205. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310417
 1365. ONLINEde070415. Darren; Phyllis; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2007-04-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310422
 1366. ONLINEde070501. Darren; Standard Actor; Phyllis. 2007-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310423
 1367. ONLINEkc060527. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu; Standard Actor. 2006-05-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312775
 1368. ONLINEF3-11210206. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325898
 1369. ONLINEkc060429. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor. 2006-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312772
 1370. ONLINEc2at03f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318634
 1371. ONLINEc2at03f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318636
 1372. ONLINEc2at05m221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318638
 1373. ONLINEkc060325. Kasen; Elaine; Antonio; Standard Actor; Lulu. 2006-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312769
 1374. ONLINEde070107. Darren; Phyllis; Standard Actor. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310411
 1375. ONLINEkc060225. Kasen; Elaine; Antonio; Lulu; Standard Actor; Standard Actor. 2006-02-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312761
 1376. ONLINEc2at05m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318641
 1377. ONLINEc2at07f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318675
 1378. ONLINEc2at07f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318677
 1379. ONLINEc2at06m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318672
 1380. ONLINEc2at06m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318674
 1381. ONLINEF3-11209109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325838
 1382. ONLINEld14m. HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1990-08-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321942
 1383. ONLINEF3-11209108. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325833
 1384. ONLINEld26m. HaoHao; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321949
 1385. ONLINEld20m. Haohao; Standard Actor. 1990-02-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321946
 1386. ONLINEcs54ma06. CHI鹿力夫; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326225
 1387. ONLINEcs54ma04. 徐澍; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326222
 1388. ONLINEcs54ma05. 杨潇; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326223
 1389. ONLINEcs54ma03. 周景; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326220
 1390. ONLINEF3-11209107. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325829
 1391. ONLINEcs54mb11. Ni_Xingyu; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326227
 1392. ONLINEF3-11209110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325841
 1393. ONLINEcs32g. 李璐月; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321930
 1394. ONLINEww1. Standard Actor; WeiWei; Standard Actor; Other_Child; Other_Mother; Standard Actor; Other_NaiNai. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315735
 1395. ONLINEF3-11209113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325849
 1396. ONLINEcs32h. 李漫黎; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321934
 1397. ONLINEc4at10f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319497
 1398. ONLINEcs32i. 李墨竹; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321937
 1399. ONLINEF3-11209111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325846
 1400. ONLINEcs32j. 吴佳晨; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321939
 1401. ONLINEcs54fb20. 陈夹悦; Standard Actor. 2003-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326213
 1402. ONLINEtt5. Standard Actor; TianTian; LaoYe; XiaLing; LaoLao; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315731
 1403. ONLINEcs54ma01. 王泽林; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326215
 1404. ONLINEcs54ma02. 包佳木; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326216
 1405. ONLINEF3-11209201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325852
 1406. ONLINEF3-11209205. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325858
 1407. ONLINEww4. Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315749
 1408. ONLINEc2at09f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318690
 1409. ONLINEcs32e. 余丽丽; Standard Actor. 1998-09-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321923
 1410. ONLINEww3. Standard Actor; Standard Actor; WW; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315742
 1411. ONLINEww2. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315740
 1412. ONLINEcs32f. 马睿; Standard Actor. 1998-09-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321927
 1413. ONLINEcs54fb17. CHI陈宇歌; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326204
 1414. ONLINEcs54fb16. CHI梁寅; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326203
 1415. ONLINEcs54fb19. 叶子; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326209
 1416. ONLINEcs54fb18. 陈绵; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326207
 1417. ONLINEF3-11209210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325862
 1418. ONLINEc2at08m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318685
 1419. ONLINEF3-11210102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325865
 1420. ONLINEF3-11210103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325869
 1421. ONLINEcs32b. 李炎; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321913
 1422. ONLINEwx1. Standard Actor; XiaLing; WX; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315757
 1423. ONLINEc2at08m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318681
 1424. ONLINEcs32d. 沈文熠; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321919
 1425. ONLINEww6. Standard Actor; XiaLing; WeiWei; Standard Actor; XingXing; XingXing's_Mother; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315753
 1426. ONLINEcs32c. 陈子微; Standard Actor. 1998-09-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321917
 1427. ONLINEcs60fb18. 罗红; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326275
 1428. ONLINEF2-11215216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321984
 1429. ONLINEF2-11215215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321981
 1430. ONLINEF2-11216110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321989
 1431. ONLINEamy. Grace; Diana. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1260536
 1432. ONLINEc4at09f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319446
 1433. ONLINEF2-11216105. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321987
 1434. ONLINEtc960503. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312253
 1435. ONLINEF2-11216111. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321992
 1436. ONLINEmhz10700. MAK_Hao-zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-04-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322797
 1437. ONLINEtc960516. Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312255
 1438. ONLINElly30809. Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor; elder_brother. 1993-02-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322794
 1439. ONLINEwx2. Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315761
 1440. ONLINEcs60fb17. 赵梓潇; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326269
 1441. ONLINEwx3. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; WX; Unclear. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315765
 1442. ONLINEcs60fa10. 许曲成; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326262
 1443. ONLINEc4at09f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319454
 1444. ONLINEF3-11208203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325804
 1445. ONLINEF2-11215212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321978
 1446. ONLINEac020127. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2002-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307375
 1447. ONLINEcs60fb16. CHI王越; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326263
 1448. ONLINEF3-11208116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325800
 1449. ONLINEF2-11215209. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321971
 1450. ONLINEF2-11215211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321974
 1451. ONLINEcs36ma05. Ling_Tianyu; Standard Actor. 1998-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322788
 1452. ONLINEtc960606. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312267
 1453. ONLINEcs36ma04. 高凌峰; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322786
 1454. ONLINEwx4. WX; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315771
 1455. ONLINEac020112. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Belma; Standard Actor. 2002-01-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307371
 1456. ONLINEtc960530. Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312260
 1457. ONLINEcs60fa09. Yao_Yifei; Standard Actor; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326257
 1458. ONLINEac011226. Alicia; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Siti; Unknown. 2001-12-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307367
 1459. ONLINEc4at07m222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319420
 1460. ONLINEac011102. Alicia; Michelle; Ee_San. 2001-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307362
 1461. ONLINEcs60fa08. Jin_Gaolu; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326252
 1462. ONLINEF2-11215205. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321969
 1463. ONLINEF3-11208211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325813
 1464. ONLINEac011211. Alicia; Standard Actor; Father; Sophie; Standard Actor. 2001-12-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307364
 1465. ONLINEF2-11215116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321966
 1466. ONLINEF2-11215112. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321963
 1467. ONLINEcs36fb20. Wang_Yue; Standard Actor; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322769
 1468. ONLINEF2-11215110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321960
 1469. ONLINEc4at08m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319426
 1470. ONLINEccc20817. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321108
 1471. ONLINEcs36ma01. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322773
 1472. ONLINEwx5. Standard Actor; Standard Actor; WX; XiaLing. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315780
 1473. ONLINEccc20800. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321107
 1474. ONLINEcs36ma03. Yang_Minzhe; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322779
 1475. ONLINEccc20713. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321105
 1476. ONLINEtc960621. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312276
 1477. ONLINEccc20624. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321101
 1478. ONLINEccc20706. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321103
 1479. ONLINEcs36ma02. Yang_Tianxiao; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322776
 1480. ONLINEcs60fa06. CHI丁越颖; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326244
 1481. ONLINEtc960613. Timmy; Linda; Winnie. 1996-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312272
 1482. ONLINEac011019. Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2001-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307360
 1483. ONLINEF3-11208204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325808
 1484. ONLINEyy2. Standard Actor; YangYang; Standard Actor; Standard Actor; Unclear; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315787
 1485. ONLINEcs60fa07. Xia_Yeling; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326248
 1486. ONLINEyy1. XiaLing; BaoMu; YangYang; Standard Actor; Other_Mother; Other_Child; YeYe; Other_Father. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315785
 1487. ONLINEF3-11209102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325823
 1488. ONLINEac010921. Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Belma. 2001-09-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307354
 1489. ONLINEac010907. Alicia; Michelle; Ee_San; Standard Actor; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2001-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307352
 1490. ONLINEc4at08m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319430
 1491. ONLINEcs54mb15. 沈阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326240
 1492. ONLINEld48m. HaoHao; Standard Actor. 1993-06-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321957
 1493. ONLINElly30725. Standard Actor; Yiu_ChunLi; Standard Actor. 1993-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322758
 1494. ONLINEld32m. HouHou; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321953
 1495. ONLINEac011005. Alicia; Michelle; Ee_San; Sophie; Standard Actor; Belma. 2001-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1307357
 1496. ONLINEcs54mb14. Geng_Yuting; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326239
 1497. ONLINEcgk20008. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321119
 1498. ONLINEcgk11122. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321113
 1499. ONLINEcs36fb19. Chen_Xixian; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322763
 1500. ONLINEcgk11129. Cheung_Ga_Kei; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321116
 1501. ONLINEyy3. YY; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315791
 1502. ONLINEccc20907. Chan_Chun_yat; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321110
 1503. ONLINEtc960724. Timmy; Linda; Standard Actor; Gemma. 1996-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312286
 1504. ONLINEcs54mb12. 周泽阳; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326232
 1505. ONLINEF3-11208215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325818
 1506. ONLINEcs54mb13. 彭佳辰; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326235
 1507. ONLINEtc960704. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1312281
 1508. ONLINEyy4. Standard Actor; Standard Actor; YY; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1315799
 1509. ONLINEmhz20328. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321644
 1510. ONLINEmhz20421. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Second_Investigator. 1993-01-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321649
 1511. ONLINEmhz20407. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321647
 1512. ONLINEmhz20504. MAK_Hao_Zhen_Bernare; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321652
 1513. ONLINEmhz20519. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-02-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321654
 1514. ONLINEmhz20604. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-03-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321656
 1515. ONLINEmhz20618. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Passerby. 1993-03-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321659
 1516. ONLINEmhz20806. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1993-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321662
 1517. ONLINEwbh20415. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321664
 1518. ONLINEwbh20506. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-03-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321668
 1519. ONLINEwbh20714. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321677
 1520. ONLINEwbh20703. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-05-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321675
 1521. ONLINEwbh20619. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321673
 1522. ONLINEwbh20609. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-04-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321670
 1523. ONLINEwbh20919. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321680
 1524. ONLINEwbh21023. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321687
 1525. ONLINEwbh21106. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-09-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321688
 1526. ONLINEwbh20926. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-08-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321682
 1527. ONLINEwbh21016. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321684
 1528. ONLINEcs60ma01. 徐博仁; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326285
 1529. ONLINEcs60fb20. 吴洁慧; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326282
 1530. ONLINEcs60fb19. 类研洁; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326279
 1531. ONLINEcs60ma05. 邱添; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326299
 1532. ONLINEcs60ma04. Xu_Pengcheng; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326296
 1533. ONLINEcs60ma02. CHI朱昊然; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326290
 1534. ONLINEcs60ma03. Qi_Renjie; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326293
 1535. ONLINEmhz20226. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321639
 1536. ONLINEmhz20212. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321636
 1537. ONLINEmhz20115. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321630
 1538. ONLINEmhz20129. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321633
 1539. ONLINEmhz20309. MAK_Hao_Zhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321641
 1540. ONLINEF3-11114113. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325593
 1541. ONLINEF3-11114112. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325592
 1542. ONLINEF3-11114111. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325590
 1543. ONLINEte951221. Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313571
 1544. ONLINEF3-11114201. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325598
 1545. ONLINEF3-11113215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325581
 1546. ONLINEF3-11114102. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325582
 1547. ONLINEte951109. Timmy; Linda; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313562
 1548. ONLINEF3-11114106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325586
 1549. ONLINEdc070318. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2007-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309598
 1550. ONLINEF3-11114108. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325588
 1551. ONLINEte951130. Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313566
 1552. ONLINEF3-11113210. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325572
 1553. ONLINE21116. Tsui_Tsz_Ching; May_Poon. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320432
 1554. ONLINEF3-11113212. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325574
 1555. ONLINE21106. Cheung_Sin_Yin; Dorene_Siu. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320425
 1556. ONLINE20600. Kwok_Oi_Man; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320421
 1557. ONLINEte951102. Timmy; Linda; Winnie. 1995-11-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313554
 1558. ONLINEF3-11113116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325560
 1559. ONLINEF3-11113201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325561
 1560. ONLINEdc070205. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-02-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309574
 1561. ONLINE21119. Lee_Chun_Kit; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320443
 1562. ONLINEF3-11113207. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325565
 1563. ONLINEF3-11113209. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325568
 1564. ONLINE21118. Lee_Lok_Hin; Karen_Chan. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320438
 1565. ONLINEte951026. Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313549
 1566. ONLINEc13. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321698
 1567. ONLINEwbh30010. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321696
 1568. ONLINEwbh21114. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321691
 1569. ONLINEwbh21128. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-10-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321693
 1570. ONLINEte951012. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313532
 1571. ONLINEdc061217. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2006-12-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309564
 1572. ONLINE21128. Lo_Wing_Shuen; Pang. 1998-06-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320446
 1573. ONLINEte951019. Timmy; Linda; Winnie. 1995-10-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313535
 1574. ONLINEdc070107. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis. 2007-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309569
 1575. ONLINEte951005. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1995-10-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313527
 1576. ONLINEdc060806. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309553
 1577. ONLINEte950928. Timmy; linda; Winnie. 1995-09-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313522
 1578. ONLINEdc060917. Darren; Alice; Standard Actor; Phyllis; Standard Actor. 2006-09-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309558
 1579. ONLINE21130. Yip_chung_hin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320477
 1580. ONLINE21129. L_Chun_Ngai; Karen_Chan. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320474
 1581. ONLINEje030830. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311195
 1582. ONLINEdc060624. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Phyllis. 2006-06-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309548
 1583. ONLINE30105. Dang_gwan_cing; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320486
 1584. ONLINE30029. Ceoi_wing_tong; May_Poon; Standard Actor. 1999-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320480
 1585. ONLINEje030802. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311182
 1586. ONLINEdc060520. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2006-05-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309538
 1587. ONLINEdc060430. Darren; Alice; Standard Actor; Standard Actor; Virginia; Phyllis. 2006-05-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309531
 1588. ONLINEte950907. Timmy; Linda; Winnie. 1995-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313502
 1589. ONLINEmhz10904. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322813
 1590. ONLINEmhz10918. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-06-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322815
 1591. ONLINEF3-11112208. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325506
 1592. ONLINEcs36ma10. 陆宇晨; Standard Actor. 1998-07-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322819
 1593. ONLINEje030712. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311160
 1594. ONLINEF3-11112214. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325515
 1595. ONLINEmhz10800. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322801
 1596. ONLINEc4at05f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319389
 1597. ONLINEmhz10814. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor. 1992-05-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322805
 1598. ONLINEmhz10828. Mhz; Standard Actor; Standard Actor. 1992-05-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322809
 1599. ONLINEje030719. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311172
 1600. ONLINEc4at05f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319384
 1601. ONLINEmhz11023. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322833
 1602. ONLINEsc980514. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Winnie; Standard Actor. 1998-05-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310790
 1603. ONLINEcs36mb13. Jiang_yi; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322839
 1604. ONLINEcs60mb14. Liu_Chenlai; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326310
 1605. ONLINEc4at06m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319399
 1606. ONLINEcs66fa06. Li_Xinyi; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326316
 1607. ONLINEcs60mb15. Zhao_Xin; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326315
 1608. ONLINEmhz10925. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322822
 1609. ONLINEsc980501. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1998-05-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310784
 1610. ONLINEcs36mb12. 周祥瑞; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322829
 1611. ONLINEcs36mb11. 宗心渝; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322825
 1612. ONLINEmhz11010. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322826
 1613. ONLINEcs60mb13. 江衡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326307
 1614. ONLINEcs60mb12. Chen_Weihao; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326304
 1615. ONLINEcs60mb11. 徐浩; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326301
 1616. ONLINEF2-11214102. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327013
 1617. ONLINEF3-11113111. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325548
 1618. ONLINEF3-11113106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325545
 1619. ONLINEje030524. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-05-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311126
 1620. ONLINEcs42fa06. 潘睿; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322857
 1621. ONLINEcs42fa07. 求逸飞; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322862
 1622. ONLINEc2bt21f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318999
 1623. ONLINEF3-11113104b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325541
 1624. ONLINEF2-11213212. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327009
 1625. ONLINEF2-11213209. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327006
 1626. ONLINEF2-11213116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327002
 1627. ONLINEF3-11113113b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325557
 1628. ONLINEcs36mb15. Tang_xinyu; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322844
 1629. ONLINEje030628. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-06-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311138
 1630. ONLINEcs36mb14. 李来阳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322842
 1631. ONLINEje030607. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-06-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311135
 1632. ONLINEc2bt20f221. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318990
 1633. ONLINEc2bt20f222. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318993
 1634. ONLINEF3-11113112. Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325550
 1635. ONLINEmhz11106. Mak_HaoZhen_Bernard; Standard Actor; Standard Actor. 1992-08-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322850
 1636. ONLINEF3-11113113a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325553
 1637. ONLINEF2-11214111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327033
 1638. ONLINEF2-11214117. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327037
 1639. ONLINEF3-11113102a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325528
 1640. ONLINEje030503. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311105
 1641. ONLINEF3-11112217. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325521
 1642. ONLINEcs42fb16. 曹开翔; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322879
 1643. ONLINEF2-11214109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327031
 1644. ONLINEc2bt19m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318976
 1645. ONLINEcs42fb18. 唐雨萱; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322887
 1646. ONLINEc2bt19m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318973
 1647. ONLINEc2bt18f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318970
 1648. ONLINEcs42fb17. 郭好好; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322883
 1649. ONLINEF2-11214107. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327028
 1650. ONLINEte951228. Timmy; Linda; Winnie. 1995-12-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313580
 1651. ONLINEF3-11113104a. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325538
 1652. ONLINEje030517. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-05-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311117
 1653. ONLINEcs42fa09. 徐歆月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322869
 1654. ONLINEF3-11113102b. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-24. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325536
 1655. ONLINEcs42fa08. 许多多; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322865
 1656. ONLINEcs42fa10. 陈紫薇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322873
 1657. ONLINEF2-11214103. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327018
 1658. ONLINEte960118. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313591
 1659. ONLINEc2bt18f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1318967
 1660. ONLINEte960208. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-02-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313593
 1661. ONLINEcs66ma04. Jia_Junqiang; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326376
 1662. ONLINEsc971113. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-11-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310723
 1663. ONLINEsc971127. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310729
 1664. ONLINEF2-11214212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327053
 1665. ONLINEcs66ma05. Zheng_Qiao; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326382
 1666. ONLINEcs66ma02. 陈泽亚; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326366
 1667. ONLINEcs42fb19. 付雨婷; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322892
 1668. ONLINEcs42fb20. CHI蔡天琦; Standard Actor. 2002-11-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322896
 1669. ONLINEsc971030. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310715
 1670. ONLINEcs42ma01. CHI管浩庭; Standard Actor. 2002-06-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322899
 1671. ONLINEc4at01f211. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319301
 1672. ONLINEF2-11214203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327041
 1673. ONLINEF2-11214211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327048
 1674. ONLINEF2-11214204. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327045
 1675. ONLINEcs66ma03. Huang_Yicheng; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326372
 1676. ONLINEF2-11214208. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327047
 1677. ONLINEF2-11215108. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327070
 1678. ONLINEsc970925. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310702
 1679. ONLINEc4at01f212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319318
 1680. ONLINEsc971016. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1997-10-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310709
 1681. ONLINEcs66mb11. Wang_xueyan; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326388
 1682. ONLINEF2-11214217. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327060
 1683. ONLINEF2-11215102. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327063
 1684. ONLINEc4at02m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319325
 1685. ONLINEF2-11215106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1327067
 1686. ONLINEcs66mb14. 唐晨峰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326398
 1687. ONLINEcs66mb12. 江键宇; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326391
 1688. ONLINEcs66mb13. 林瑞杰; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326394
 1689. ONLINEcs66fb16. 许思宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326337
 1690. ONLINEsc980403. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310766
 1691. ONLINEcs66fa10. 陈璐; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326334
 1692. ONLINEsc980417. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310776
 1693. ONLINEc4at02m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319337
 1694. ONLINEcs66fa08. Yu_Letian; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326324
 1695. ONLINEcs66fa09. 郭欣宇; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326329
 1696. ONLINEsc980219. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-02-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310755
 1697. ONLINEcs66fa07. Shi_Keyu; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326321
 1698. ONLINEsc980305. Sophie; Standard Actor; Bella; Standard Actor. 1998-03-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310760
 1699. ONLINEsc980318. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor. 1998-03-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310763
 1700. ONLINEcs66ma01. Hua_Chengyang; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326359
 1701. ONLINEc4at03m311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319351
 1702. ONLINEsc980114. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor. 1998-01-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310745
 1703. ONLINEcs66fb20. Wang_Yiting; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326353
 1704. ONLINEsc971230. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310741
 1705. ONLINEsc980205. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310751
 1706. ONLINEc4at03m312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319355
 1707. ONLINEsc971218. Sophie; Linda; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310733
 1708. ONLINEc4at04f121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319361
 1709. ONLINEcs66fb18. 陈凯婷; Standard Actor. 2002-12-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326346
 1710. ONLINEcs66fb17. 林远; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326340
 1711. ONLINEcs66fb19. Wangping; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326350
 1712. ONLINEc4at04f122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319366
 1713. ONLINEte960307. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313606
 1714. ONLINEte960215. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-02-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313600
 1715. ONLINEae030125. Alicia; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Sophie. 2003-01-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308210
 1716. ONLINEae030107. Alicia; Michelle; Richard; Sophie; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-01-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308205
 1717. ONLINEF2-21117101. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322095
 1718. ONLINEF2-21117103. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322098
 1719. ONLINEcs14c. Chenghao; Standard Actor. 1998-09-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321796
 1720. ONLINEcs14d. Yujin; Standard Actor. 1998-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321799
 1721. ONLINEc22. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321731
 1722. ONLINEc24. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321738
 1723. ONLINEc25. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321739
 1724. ONLINEc23. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321736
 1725. ONLINEc26. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321742
 1726. ONLINEc27. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321744
 1727. ONLINEcs14a. Congcong; Standard Actor. 1998-08-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321745
 1728. ONLINEcs14b. Liu_Xinyu; Standard Actor. 1998-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321748
 1729. ONLINE31026. Lee_Hoi_Kei; Nichole_Li. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320565
 1730. ONLINEte960418. Timmy; Linda; Winnie. 1996-04-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313683
 1731. ONLINEke960508. Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309453
 1732. ONLINEke960621. Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309458
 1733. ONLINE31117. Chong_Gar_Wing; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320574
 1734. ONLINEke960304. Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309441
 1735. ONLINEte960411. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-04-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313673
 1736. ONLINEF3-11116102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325697
 1737. ONLINE31101. Lee_Chun_Leung; Dorene_Sin. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320570
 1738. ONLINE31113. Cheung_King_Yiu; Dorene_Siu. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320572
 1739. ONLINEke960409. Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309448
 1740. ONLINE31100. CHAN_Yik; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320568
 1741. ONLINE30620. Ng_May_Chi; Dorene_Sin; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320539
 1742. ONLINE30523. Au_Yeung_Zhong_Ching; Pang; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320533
 1743. ONLINE30606. Wong_Ci-Kin; May_Poon. 1994-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320536
 1744. ONLINE30602. Lam_Man; Wendy_Wong; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320534
 1745. ONLINEke960703. Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309461
 1746. ONLINEc3bt18m111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319194
 1747. ONLINEte960503. Timmy; Linda; Winnie. 1996-05-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313695
 1748. ONLINEke960730. Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309464
 1749. ONLINE30701. Gung_Hei_Kun; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320553
 1750. ONLINEc3bt17m212. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319190
 1751. ONLINEc3bt18m112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319199
 1752. ONLINE30622. Lam_Chi_Him; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320541
 1753. ONLINE30627. Sin_W_S; Nichole_Li; Standard Actor. 1998-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320548
 1754. ONLINEke950509. Kathryn; Winnie; Linda. 1995-05-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309411
 1755. ONLINEF2-21216115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322915
 1756. ONLINEte960321. Timmy; Linda; Winnie; Gemma. 1996-03-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313649
 1757. ONLINEke950606. Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1995-06-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309417
 1758. ONLINEF2-21216116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322920
 1759. ONLINEF2-21216117. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322925
 1760. ONLINEke950411. Kathryn_Poon; Linda; Standard Actor; James; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309407
 1761. ONLINEte960314. Timmy; Linda; Winnie. 1996-03-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313637
 1762. ONLINE40024. Au_Chiu_Ting; Pang. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320583
 1763. ONLINE40021. Chow_Bui_Lok; Wendy_Wong. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320581
 1764. ONLINE40112. Cheung_Yuen_Wun; Karen_Chan. 1998-06-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320588
 1765. ONLINEte960328. Timmy; Winnie; Standard Actor. 1996-03-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1313661
 1766. ONLINEke960119. Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309430
 1767. ONLINE31120. Yim_Chuen_Yiu; May_Poon. 1998-06-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320578
 1768. ONLINEke960207. Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309434
 1769. ONLINEcs42ma04. 沈蔚琦; Standard Actor. 2002-06-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322908
 1770. ONLINEcs42ma03. 张宇轩; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322906
 1771. ONLINEke951020. Kathryn; Standard Actor; Linda; Winnie. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309422
 1772. ONLINEke951117. Kathryn; Linda; Winnie. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309423
 1773. ONLINEcs42ma02. 王闻冲; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322902
 1774. ONLINEke951220. Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309427
 1775. ONLINEF3-11115110. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325618
 1776. ONLINEF3-11115109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-09-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325617
 1777. ONLINEF2-21218104. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322966
 1778. ONLINEF3-11114215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325613
 1779. ONLINEF2-21217216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322963
 1780. ONLINEF2-21218105. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322970
 1781. ONLINEcs72ma04. 王修远; Standard Actor. 2002-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326448
 1782. ONLINEkm950228. Kathryn; Winnie; Patricia; Alasdair. 1995-02-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309399
 1783. ONLINEcs72ma03. CHI李翰辰; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326445
 1784. ONLINEcs72ma02. 傅明浩; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326441
 1785. ONLINEkc960703. Kathryn; Winnie; Linda. 1996-07-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309390
 1786. ONLINEjc040110. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310659
 1787. ONLINEkc960730. Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309396
 1788. ONLINEF3-11115111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325623
 1789. ONLINEF2-21217211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322956
 1790. ONLINEF2-21217206. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322954
 1791. ONLINEF3-11115113. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325625
 1792. ONLINEF2-21217203. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322950
 1793. ONLINEF2-21217212. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322960
 1794. ONLINEcs72fb20. Zhang_yuxin; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326437
 1795. ONLINEcs72ma01. 叶俊豪; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326438
 1796. ONLINEcs72fb19. CHI叶梦佳; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326434
 1797. ONLINEcs72fb18. 顾佚乐; Standard Actor. 2002-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326431
 1798. ONLINEjc031227. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310649
 1799. ONLINEjc040403. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310683
 1800. ONLINEc3bt22f311. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319244
 1801. ONLINEjc040417. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-08-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310684
 1802. ONLINEF2-21217116. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322948
 1803. ONLINEc3bt22f312. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319247
 1804. ONLINEc3bt23m321. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319249
 1805. ONLINEF3-11115114. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325632
 1806. ONLINEF2-21216218. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322944
 1807. ONLINEcs72fa10. 孙瑞琪; Standard Actor. 2002-10-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326422
 1808. ONLINEcs72fb16. 梁怡; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326424
 1809. ONLINEcs72fb17. Sun_Jia; Standard Actor. 2002-06-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326427
 1810. ONLINEF2-21216206. Standard Actor; Standard Actor. 2002-09-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322936
 1811. ONLINEjc040131. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310671
 1812. ONLINEc3bt23m322. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319255
 1813. ONLINEF2-21216217. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322939
 1814. ONLINEjc040214. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310677
 1815. ONLINEcs72fa09. Yu_Jiajun; Standard Actor. 2002-11-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326419
 1816. ONLINEF2-21216202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322930
 1817. ONLINEF3-11115202. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325649
 1818. ONLINEcs72fa08. CHI蒋明婕; Standard Actor. 2002-06-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326414
 1819. ONLINEF3-11115115. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325640
 1820. ONLINEkc951220. Kathryn; Winnie; Linda; Alasdair; Standard Actor. 1995-12-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309358
 1821. ONLINE30520. Mo_Sai_Hin; Standard Actor. 1999-12-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320525
 1822. ONLINEcs72fa06. 胡月; Standard Actor. 2002-05-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326404
 1823. ONLINEF3-11115206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325658
 1824. ONLINE30516. Chan_Pui_Yu; Karen_Chan. 1998-06-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320523
 1825. ONLINEje031108. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311233
 1826. ONLINEcs72fa07. 吴彬慧; Standard Actor. 2002-06-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326408
 1827. ONLINEF3-11115203. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325654
 1828. ONLINEtm950127. Timmy; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-01-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314307
 1829. ONLINEtm950216. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Gemma. 1995-02-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314309
 1830. ONLINEkao. Standard Actor; Kao; TV; Experimenter; Standard Actor; Standard Actor; Female; Male; Male; Female; Standard Actor; Grouping; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1334305
 1831. ONLINEtm950113. Timmy; Patricia; Winnie; Gemma; Standard Actor. 1995-01-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314301
 1832. ONLINEcs66mb15. 李逸港; Standard Actor. 2002-10-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326401
 1833. ONLINEkc950905. Kathryn; Linda; Winnie; Standard Actor; Alasdair. 1995-09-05. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309352
 1834. ONLINEkc950810. Kathryn; Winnie; Linda; James; Standard Actor. 1995-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309351
 1835. ONLINEkc951020. Kathryn; Winnie; Linda. 1995-10-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309353
 1836. ONLINEkc951117. Kathryn; Winnie; Linda. 1995-11-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309355
 1837. ONLINEkc960304. Kathryn; Winnie; Linda. 1996-03-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309369
 1838. ONLINEje031213. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311248
 1839. ONLINEsc970828. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310691
 1840. ONLINEje031122. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311243
 1841. ONLINEje040403. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-04-03. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311369
 1842. ONLINE30106. Lam_Ching_Lam; Linda_Chow. 2000-02-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320515
 1843. ONLINE30513. Tsang_Yuen_Yee; Gloric_Ho. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1320519
 1844. ONLINEsc970911. Sophie; Bella; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310698
 1845. ONLINEkc960119. Kathryn; Winnie; Linda. 1996-01-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309360
 1846. ONLINEtm950309. Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Winnie. 1995-03-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314312
 1847. ONLINEtm950323. Timmy; Standard Actor; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-03-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314316
 1848. ONLINEkc960207. Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-02-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309365
 1849. ONLINEF2-21218202. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322986
 1850. ONLINEtm950421. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-04-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314326
 1851. ONLINEc3bt24m121. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319283
 1852. ONLINEF3-11115207. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325672
 1853. ONLINEkc960508. Kathryn; Winnie; Linda. 1996-05-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309377
 1854. ONLINEje031227. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2003-12-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311250
 1855. ONLINEF2-21218206. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322992
 1856. ONLINEF2-21218207. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322995
 1857. ONLINEkc960409. Kathryn; Winnie; Linder. 1996-04-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309373
 1858. ONLINEF2-21218113. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-06. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322974
 1859. ONLINEF2-21218114. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322979
 1860. ONLINEkc960621. Kathryn; Winnie; Linda; Standard Actor. 1996-06-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1309383
 1861. ONLINEF2-11216206. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322000
 1862. ONLINEtm950525. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-05-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314339
 1863. ONLINEtm950512. Timmy; Linda; Standard Actor; Standard Actor; Gemma. 1995-05-12. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314334
 1864. ONLINEF2-11216211. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322004
 1865. ONLINEF3-11115210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325682
 1866. ONLINEF2-21218201. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-28. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322983
 1867. ONLINEF3-11115214. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325688
 1868. ONLINEc3bt24m122. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319291
 1869. ONLINEje040417. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-04-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311380
 1870. ONLINEae020913. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-09-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308158
 1871. ONLINEtm950629. Timmy; Linda; Winnie; Standard Actor. 1995-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1314342
 1872. ONLINEc21. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321728
 1873. ONLINEc20. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321723
 1874. ONLINEc19. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321721
 1875. ONLINEae021011. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-11. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308163
 1876. ONLINEF2-11216214. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322027
 1877. ONLINEc16. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321713
 1878. ONLINEje040110. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-01-10. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311329
 1879. ONLINEc17. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321716
 1880. ONLINEje030927. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311206
 1881. ONLINEc18. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321718
 1882. ONLINEbeti. Beti_George; Kilo. 2004-11-04. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275823
 1883. ONLINEwilliams. Romeo; Sierra; Tango; Uniform; Victor; Yankee; Zulu; one_or_several_of_the_above_speakers. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275822
 1884. ONLINEae021101. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Timmy; Standard Actor. 2002-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308179
 1885. ONLINEecdau. Dafydd_Du; B_B_Aled. 2004-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275825
 1886. ONLINEae021022. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor. 2002-10-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308171
 1887. ONLINEF2-21112207. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-19. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322036
 1888. ONLINEsanderson. Mother; Daughter. 2002-12-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275821
 1889. ONLINEc15. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321709
 1890. ONLINEholly3. Echo; Alpha. 2001-11-01. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275820
 1891. ONLINEF2-11216216. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322030
 1892. ONLINEwbh30220. Won_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1992-01-09. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321706
 1893. ONLINEje031018. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311217
 1894. ONLINEc14. Mother_to_Child; Child_to_Mother. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321704
 1895. ONLINEF2-11216217. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322034
 1896. ONLINEwbh30101. Wong_Bo_huen; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 1991-11-21. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1321701
 1897. ONLINEholly. Alpha; Bravo. 2001-10-25. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275818
 1898. ONLINEholly2. Alpha; Delta. 2001-10-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275819
 1899. ONLINEje040214. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2004-02-14. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311356
 1900. ONLINEfusser. Anton; Berta; Investigator. 2004-11-26. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1275817
 1901. ONLINEae021130. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Belma. 2002-11-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308188
 1902. ONLINEae021115. Alicia; Michelle; Standard Actor; Sophie; Standard Actor; Standard Actor. 2002-11-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308184
 1903. ONLINEF2-11114111. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326499
 1904. ONLINEF2-21116102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322040
 1905. ONLINEF2-21116103. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322044
 1906. ONLINEF2-21116104. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-20. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322047
 1907. ONLINEje040131. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor. 2004-01-31. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1311341
 1908. ONLINEjc031108. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-11-08. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310615
 1909. ONLINEae021207. Alicia; Michelle; Standard Actor; Timmy. 2002-12-07. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1308193
 1910. ONLINEF2-11114102. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326489
 1911. ONLINEjc031018. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-10-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310613
 1912. ONLINEF2-21116106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-16. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322051
 1913. ONLINEF2-11114108. Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326495
 1914. ONLINEF2-11114106. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-15. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326493
 1915. ONLINEF2-21116211. Standard Actor; Standard Actor. 2002-08-02. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322057
 1916. ONLINEF2-21116109. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-17. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1322055
 1917. ONLINEF2-11113212. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326475
 1918. ONLINEjc030927. Janet; Standard Actor; Michelle. 2003-09-27. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310606
 1919. ONLINEF2-11113215. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-07-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326480
 1920. ONLINEc3bt20f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319238
 1921. ONLINEjc031213. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor. 2003-12-13. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310635
 1922. ONLINEF2-11113209. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326467
 1923. ONLINEF2-11113207. Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326465
 1924. ONLINEc3bt19f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319203
 1925. ONLINEc3bt19f112. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319207
 1926. ONLINEF2-11113210. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-30. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326470
 1927. ONLINEjc031122. Janet; Standard Actor; Michelle; Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2003-11-22. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1310626
 1928. ONLINEF2-11113201. Standard Actor; Standard Actor; Standard Actor. 2002-06-29. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1326456
 1929. ONLINEF3-11114211. Standard Actor; Standard Actor. 2003-07-23. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325606
 1930. ONLINEF3-11114208. Standard Actor; Standard Actor. 2003-08-18. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1325603
 1931. ONLINEc3bt20f111. Standard Actor. n.d. Prof. Brian MacWhinney. oai:www.mpi.nl:MPI1319211
 1932. American Anthropologist Memoirs 73-75. Watson, James B. (James Bennett), 1918-; Hall, Robert Anderson, 1911-; Wright, Arthur F., 1913-1976. 1952-1953. Memoirs of the Aamerican Anthropological Association ; no. 73-75. oai:gial.edu:358
 1933. A bibliographical guide to the study of Chinese language and linguistics. Kim, T. W. 1980. Current inquiry into language and linguistics ; 39. oai:gial.edu:1040
 1934. China beckons : an insight to the culture and the national language. Phillips, Clifford H., 1920-. 1993. Edmonton, Alta., Canada : University of Alberta Press. oai:gial.edu:1398
 1935. Chinese language teaching in the United States : the state of the art. Wrenn, James J. 1968. Washington : Center for Applied Linguistics. oai:gial.edu:1409
 1936. The Chinese language today : features of an emerging standard. Kratochvíl, Paul. 1968. London : Hutchinson. oai:gial.edu:1410
 1937. The Chinese written character as a medium for poetry. Fenollosa, Ernest Francisco, 1853-1908. n.d. [San Francisco] : City Lights Books. oai:gial.edu:1416
 1938. Cliticization and type-lifting : a unified account of Mandarin NP de. Huang, Chu-Ren. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47405) : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:1504
 1939. Contributions to Sino-Tibetan studies. McCoy, John, 1924-; Light, Timothy. 1986. Cornell linguistic contributions ; v. 5. oai:gial.edu:1846
 1940. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Dallas, Tex. : University of Texas & the Summer Institute of Linguistics. oai:gial.edu:10265
 1941. Works investigated. Arendrup, Birthe. [between 1985 and 1998]. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10702
 1942. Cognation of bodypart terms across Chinese dialects. Bauer, Robert S. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:10870
 1943. Bilingual social studies series : grade III and grade IV. National Asian Center for Bilingual Education, Alhambra City Schools. Institute for Intercultural Studies. 1900. Los Angeles, Calif. : Institute for Intercultural Studies. oai:gial.edu:10924
 1944. Asia's orthographic dilemma. Hannas, Wm. C., 1946-. 1997. Honolulu : University of Hawaiʿi Press. oai:gial.edu:11039
 1945. Chʿeng yü ku shih hsüan = Annotated Chinese proverbs. Beijing yu yan xue yuan. 1982. "Chi chʿu Han yü kʿo pen" yüeh tu tsʿai liao. oai:gial.edu:11283
 1946. Shih yung kʿou i shou tsʿe. Zhong, Shukong. 1984. Pei-ching : Chung-kuo tui wai fan i chʿu pan kung ssu : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11297
 1947. Chao Yüan-ren yü yen hsüeh lun wen hsuan. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1985. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11609
 1948. Chuang yü chi Chuang Han jen min tsen yang hu hsüeh yü yen. Wang, Chun. 1979. [Pei-ching] : Min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11621
 1949. Han yü pʿin yin chiao hsüeh. Liang, Yougang. 1982. [Kuang-tung] : Kuang-tung jen min chʿu pan she : Kuang-tung sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11647
 1950. Hsien tai Han yü hsiu tzʿu. Shi, Xiyao. 1980. Yü wen hsiao tsʿung shu. oai:gial.edu:11654
 1951. Hsiu-tzu tzu hsüeh ju men. Peng, Xianchu. 1981. [Wu-han] : Hu-pei jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11662
 1952. Hui i shou tse. n.a. 1985. Beijing : Beijing yuyan xueyuan chubanshe yinshua chang yinshua. oai:gial.edu:11663
 1953. Kuan yung yü li shih. Xu, Zongcai; Ying, Junling. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11671
 1954. Lun wen ti yao. n.a. 1985. Pei-ching : Pei-ching yü yen hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:11683
 1955. Wang Li lun hsüeh hsin chu. Wang, Li, 1900-1986. 1983. Nan-ning shih : Kuang-hsi jen min chʿu pan she : Kuang hsi hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11767
 1956. Speaking of Chinese. Chang, Raymond. 1983. New York : Norton. oai:gial.edu:11906
 1957. A discourse grammar of Mandarin Chinese. Chu, Chauncey Cheng-hsi, 1930-. 1998. Berkeley models of grammars ; vol. 6, 1061-6055. oai:gial.edu:12009
 1958. Modern Chinese : history and sociolinguistics. Chen, Ping, 1954-. 1999. Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press. oai:gial.edu:12276
 1959. Hsien tai Han tzu = Modern Chinese Characters. Yin, Binyong. 1994. Beijing : Sinolingua. oai:gial.edu:12511
 1960. Chinese for beginners. Beijing yu yan xue yuan. 1976. Peking : Foreign Languages Press. oai:gial.edu:12541
 1961. li fang guì xiansheng jì nìan lùn wénjí : In memory of Dr. Fang Kuei Li. n.a. 1988. Bulletin of the institute of history and philology academia sinica ; v. 59, pt. 2. oai:gial.edu:12564
 1962. Chinese Symbols : the mystery unlocked. Tan, Jeffrey K H. 2000. Melbourne, Australia : Best Agency. oai:gial.edu:12566
 1963. Cantonese. Bruce, Robert, 1911-. 1970. Teach yourself books. oai:gial.edu:14560
 1964. Beginning Chinese. DeFrancis, John, 1911-. 1976. Yale linguistic series. oai:gial.edu:15004
 1965. Language attitudes toward Taibun, the written Taiwanese. Chiung, Wi-vun Taiffalo, 1971-. 1999. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:15006
 1966. Han yü chiao hsüeh yü yen chiu. Quan guo min zu yuan xiao Han yu jiao xue yan jiu hui. 1980. [Yen-pien] : Yen-pien chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:15330
 1967. Beginning Chinese reader. DeFrancis, John, 1911-. 1977. New Haven : Yale University Press. oai:gial.edu:15396
 1968. The prosody of Mandarin Chinese. Shen, Xiao-nan Susan. 1990. University of California publications in linguistics ; v. 118. oai:gial.edu:15848
 1969. An encyclopaedia of translation : Chinese-English, English-Chinese. Chan, Sin-wai; Pollard, David E. 1995. Hong Kong : Chinese University Press. oai:gial.edu:16119
 1970. Tone sandhi : patterns across Chinese dialects. Chen, Matthew Y. 2000. Cambridge studies in linguistics ; 92. oai:gial.edu:16998
 1971. Tone and intonation in Chinese. Chao, Yuen Ren. 1933. S.l : s.n. oai:gial.edu:17233
 1972. The Chong-Niu pairs of the bilabials in Chu Ao's Fan-Chieh system. Chou, Fa-kao. n.d. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:17275
 1973. The uses of SHR in Mandarin Chinese. Chou, Kuo-Ping. 1967. Madison, WI : University of Wisconsin Press. oai:gial.edu:17276
 1974. Wai guo ren Han zi su cheng = 500 basic Chinese characters : a speedy elementary course. Lin, Patrick. 1996. Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she [Sinolingua]. oai:gial.edu:17296
 1975. So︠i︡uzy v slozhnom predlozheniĭ sovremennogo kitaĭskogo literaturnogo ︠i︡azyka. Gorelov, V. I. (Vladimir Ivanovich). 1963. Moskva : Izd-vo IMO. oai:gial.edu:19399
 1976. A discourse analysis of third person anaphora in Chinese. Chen, Ping. 1984. Bloomington, Ind. : Indiana University Lunguistics Club. oai:gial.edu:2326
 1977. Discourse structures of the Chinese Indonesian of Malang. Rafferty, Ellen. 1982. Nusa, 02162874 ; v. 12. oai:gial.edu:2364
 1978. Tone patterns in Chinese poetry. Downer, G. B. 1963. London : University of London. oai:gial.edu:20612
 1979. Structure vs. function in the Chinese verb phrase. Ernst, Thomas Boyden. 1988. S.l : s.n. oai:gial.edu:20717
 1980. What is standard Chinese? : and, A select bibliography of modern Standard Chinese. Hsü, Raymond S. W. (Raymond Shih-wen). 1981. Hong Kong : Hong Kong University Press. oai:gial.edu:21024
 1981. Aspect in Mandarin Chinese : a corpus-based study. Xiao, Richard. 2004. Studies in language companion series ; v. 73, 0165-7763. oai:gial.edu:21600
 1982. Formalizations of linguistic comments in Chinese historical novels: a sociolinguistic approach. Matsumura, Fumiyoshi. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:21895
 1983. Developing writing skills in Chinese = [Shi yong Han yu xie zuo]. Yuan, Boping. 2003. London ; New York : Routledge. oai:gial.edu:22231
 1984. Yunnanese and Kunming Chinese: a study of the language communities, the phonological systems, and the phonological developments. Gui, Ming Chao. 1990. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22752
 1985. The phonological developments of Kunming Chinese in the past five decades (1939-1989). Gui, Ming Chao. 1991. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:22753
 1986. Ping chu fen hsi. Chin, Shih-mo. 1983. Xian dai Han yu ke cheng can kao du wu ; 2. oai:gial.edu:23660
 1987. Ji chu Han yu ke ben : Elementary Chinese readers. Beijing yu yan xue yuan. 1985. Beijing : Wai wen chu ban she. oai:gial.edu:23966
 1988. Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. Chan-Yap, Gloria. 1980. Pacific linguistics. Series B ; no. 71. oai:gial.edu:25176
 1989. Early middle Chinese and the development of the Vietnamese sound system. Gage, William W. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25619
 1990. Pimsleur's speak & understand essential Chinese I (Cantonese) (Compact). Lu, John H. T., Pimsleur International, Inc. 1995. Pimsleur cassette language programs. oai:gial.edu:25936
 1991. The Sociolinguistic aspect of lexical changes in contemporary Chinese. Li, Chen-ching. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27019
 1992. Modern Chinese : a basic course. Beijing da xue. Wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban. 1971. New York : Dover Publications. oai:gial.edu:27773
 1993. A grammar of spoken Chinese. Chao, Yuen Ren, 1892-. 1968. Berkeley : University of California Press. oai:gial.edu:27911
 1994. Written on bamboo & silk : the beginnings of Chinese books & inscriptions. Tsien, Tsuen-hsuin, 1910-. 2004. Chicago : University of Chicago Press. oai:gial.edu:27962
 1995. Chúng ta học tié̂ng Đài và tié̂ng Vîẹt : Khan-chhiú óh Tâi-gí kap Oát-lâm-gí = Let's learn Taiwanese and Vietnamese. Chiung, Wi-vun Taiffalo. 2006. Tainan : National Cheng Kung University. oai:gial.edu:28141
 1996. The Chinese of Pasuruan : their language and identity. Oetomo, Dede. 1987. Pacific linguistics. Series D, 0078-7566 ; no. 63. oai:gial.edu:29087
 1997. Tonation. Bradley, David, 1947-. 1982. Pacific linguistics. Series A, 0078-7531 ; no. 62. oai:gial.edu:29114
 1998. The function of sentence topics in oral and written Mandarin narrative. Abbott, Gary Steven. 1992. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:3304
 1999. How to be literate in Chinese : an introduction to the 214 radicals of Chinese thought and script. Wei, Juxian, 1898-. 1967. Hong Kong. oai:gial.edu:3982
 2000. Some further evidence regarding Old Chinese -s and its time of disappearance. Pulleyblank, E. G. 1972. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:38901
 2001. Introduction to Chinese pronunciation. Yale University, Institute of Far Eastern Languages. 1957. Yale Universtiy. oai:gial.edu:46761
 2002. Language & linguistics in the People's Republic of China. Cheng, Jinchuan; Lehmann, Winfred Philipp, 1916-; American Linguistics Delegation. 1975. Austin : University of Texas Press. oai:gial.edu:4911
 2003. Language reform in China : documents and commentary. Seybolt, Peter J; Chiang, Gregory Kuei-Ke. 1979. White Plains, N.Y. : M. E. Sharpe. oai:gial.edu:4958
 2004. Learn to write Chinese characters. Björkstʹen, Johan, 1964-. 1994. Yale language series. oai:gial.edu:5077
 2005. Linguistic psychology and the romanization of Chinese. Hope, Edward Reginald. n.d. Ottawa. oai:gial.edu:5284
 2006. A manual of the Foochow dialect. Baldwin, C. C. 1871. Foochow : Methodist Episcopal Mission Press. oai:gial.edu:5589
 2007. NP-traces in Chinese : a GB approach. Yen, Sharon H. J. Hsu, 1955-. 1988. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6441
 2008. The phonological system of Guangzhouhua. Gui, Ming Chao. 1985. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:6957
 2009. Proceedings of the Third Ohio State University Conference on Chinese Linguistics, 13-14 May 1988. Chan, Marjorie K. M. (Marjorie Kit-man); Ernst, Thomas Boyden. 1989. Bloomington, Ind. (720 E. Atwater Ave., Bloomington 47401-3634) : Indiana University Linguistics Club Publications. oai:gial.edu:7299
 2010. Readings in Chinese transformational syntax. Deng, Shouxin. 1985. Taipei : Crane Publishing. oai:gial.edu:7547
 2011. The rhetoric of propaganda : a tagmemic analysis of selected documents of the Cultural Revolution of China. Yang, Xiao-ming, 1951-. 1994. American university studies. Series XIII, Linguistics ; vol. 28. oai:gial.edu:7715
 2012. The semantics and pragmatics of cai and jiu in Mandarin Chinese. Biq, Yung-O. 1987. Bloomington : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:7973
 2013. Shanghai morphotonemics : a preliminary study of tone sandhi behavior across word boundaries. Jin, Shunde. 1985. Bloomington, Ind. : Indiana University Linguistics Club. oai:gial.edu:8037
 2014. The syntax of Chinese interrogative structures. Rand, Earl. 1966. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:8730
 2015. The three-fold objective of the language reform in Mainland China in the last two decades. Chiu, Rosaline Kwan-wai. 1969. [Quebec] : International Center for Research on Bilingualism. oai:gial.edu:9052
 2016. Zur Tonität nordchinesischer Mundarten. Giet, Franz, 1902-. 1950. Studia Instituti Anthropos ; vol. 2. oai:gial.edu:9898
 2017. Chinese. Norman, Jerry, 1936-. 1988. Cambridge language surveys. oai:gial.edu:10000
 2018. ONLINEChinese Treebank 7.0. Xue, Nianwen; Jiang, Zixin; Zhong, Xiuhong; Palmer, Martha; Xia, Fei; Chiou, Fu-Dong; Chang, Meiyu. 2013. Linguistic Data Consortium (LDC, Philadelphia US). oai:sldr.org:ldc000827

Other resources in the language

 1. ONLINELa souris, le moineau et le chat. Chen Zhen (speaker); Jacques, Guillaume (researcher); Jacques, Guillaume (depositor). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LWLU
 2. ONLINEle démon et le lapin. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang 'tsho (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_TWJO
 3. ONLINELobzang. Jacques, Guillaume (depositor); Jacques, Guillaume (researcher); Kun bzang vtsho (A yang) (speaker); Chen Zhen (responder). 2011. Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale. oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-JYA_LOBZANG
 4. Yi-Han jianming cidian. Yunnan Sheng Lunan Yizu Zizhixian wen shi yan jiu shi. 1984. Yunnan : Yunnan minzu chubanshe. oai:gial.edu:10762
 5. The Oroqen language : O-lun-chun yü. Zhang, Yanchang. 1989. [Chang-chun shih] : Jilin University Press = Chi-lin ta hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:10819
 6. A-chʿang yü chien chih. Dai, Qingxia; Cui, Zhichao. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:10820
 7. Oxford-Duden English-Chinese pictorial dictionary. Breitsprecher, Roland. 1985. Pei-ching : Hua hsüeh kung yeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11292
 8. Ying Han tʿu wen tui chao tzʿu tien = English-Chinese pictorial dictionary. n.a. 1984. Shang-hai : Shang-hai kʿo hsueh chi shu chʿu pan she : Hsin hua shu tien Shang-hai fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11299
 9. Ying Hua ta tzʿu tien = a new English-Chinese dictionary. Zheng, Yili. 1984. Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan. oai:gial.edu:11300
 10. 1982 nien kao kʿao ying yü fu hsi chih tao. Gui, Ming Chao. n.d. Kuang-tung : Kuang-tung jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11597
 11. A-chang chien chih. Dai, Qingxia. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11598
 12. Benx wix faf hveb hmub = Miao yü yü fa : Hveb qeef dongb = Chien-tung fang yen. Wang, Chun. 1986. [Pei-ching] : Kuang-ming jih pao chʿu pan she. oai:gial.edu:11602
 13. Chiang yü chien chih. Sun, Hongkai. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11613
 14. Chien ming hsin li hsüeh tzu tien. Yang, Qing. 1985. Chi-lin : Jen min chʿu pan she. oai:gial.edu:11614
 15. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Tsai-wa yü). Xu, Xijian. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11617
 16. Ching-pʿo tsu yü yen chien chih (Ching-pʿo yü). Liu, Lu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11618
 17. Ching-yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11619
 18. Chuang Tʿung yü tsu yü yen chien chih. Wang, Jun, 1922-. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11620
 19. Chuang yü chien chih. Wei, Qingwen. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11622
 20. Chung-kuo Meng-ku tsu tang tai wen hsüeh shih. Tʿe Sai-yin-pa-ya-erh. 1989. Hu-ho-hao-tʿe : Nei Meng-ku chiao yü chʿu pan she. oai:gial.edu:11625
 21. Chung-kuo yü yen hsüeh lun wen so yin. n.a. 1978. Pei-ching : Shang wu yin shu kuan : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11631
 22. Chʿao-hsien yü chien chih. Xuan, Dewu. 1985. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11632
 23. Chʿiang yü chien chih. Sun, Hongkai. [199-?]. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11633
 24. Gushu diangu cidian. n.a. 1984. Jiangxi, China : Renmin Chubanshe. oai:gial.edu:11645
 25. Hsieh hou yü tzʿu tien. Wen, Duanzheng. 1984. Pei-ching : Pei-ching chʿu pan she. oai:gial.edu:11652
 26. Hsien tai yü yen hsüeh. Zhao, Shikai. 1983. Hsien tai hua chin shih wen kʿu. Ti 1 chi. oai:gial.edu:11657
 27. Ko-lao yü chien chih. He, Jiashan. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11668
 28. Li yü chien chih. Ouyang, Jueya. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. ; 1. oai:gial.edu:11676
 29. Liang-shan I yü hui hua liu pai chü. Li, Min. 1981. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11677
 30. Liang-shan I yü yü fa. Li, Min. 1982. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:11678
 31. Liang-shan I yü yü yin kai lun. Li, Min. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11679
 32. Lo-pa tsu yü yen chien chih : Peng-ni-Po-ka-erh yü. Ouyang, Jueya. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11681
 33. Man yü yü fa. Aixinjueluo, Wulaxichun. 1983. Hu-ho-hao-tʿe shih : Nei Meng-ku jen min chʿu pan she Nei Meng-ku hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11684
 34. Mao-nan yü chien chih. Liang, Min. 1980. Kuo chia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu ; 1. oai:gial.edu:11685
 35. Meng-ku yü chien chih. Dao, Bu. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11687
 36. Miao Yao yü fang yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Miao Yao yu yan jiu shi. 1987. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11688
 37. Miao yü chien chih. Wang, Fushi. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11689
 38. Min tsu tzʿu tien = Minzu cidian. Shi, Zhengyi; Bai, Zhensheng; Li, Zhuqing; Ma, Qicheng. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11693
 39. Min tsu yü wen yen chiu. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11695
 40. Mu-lao yü chien chih. Wang, Chun. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11703
 41. Na-hsi yü chien chih. He, Jiren. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11707
 42. Pai yü chien chih. Xu, Lin. 1984. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11716
 43. Pao-an yü chien chih. Ḃoke, 1929-. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11718
 44. Pu-i yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11721
 45. Pʿu-mi yü chien chih. Lu, Shaozun. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11725
 46. Sa-la yü chien chih. Lin, Lianyu, 1901-1985. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11729
 47. She tsu chien chih. Shezu jianzhi pien hsieh tsu. 1980. Zhongguo shao shu min zu jian shi cong shu ; 27. oai:gial.edu:11735
 48. She yü chien chih. Mao, Zongwu. 1986. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11736
 49. Ta-wo-erh yü chien chih. Zhong, Suchun. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11741
 50. Tai-yü chien chih. Yu, Cuirong. 1980. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11742
 51. Tsang Han tui chao La-sa kʿou yü tzʿu tien = Bod Rgya śan sbyar gyi Lha sa̓i kha skad tshig mdzod. Yu, Daoquan; Fu, Jiazhang. 1983. Pei-ching : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:11746
 52. Tsang yü chien chih. Jin, Peng. 1983. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11748
 53. Tu-lung yü chien chih. Sun, Hongkai. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11749
 54. Tung-hsiang yü chien chih. Liu, Chao-hsiong. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11750
 55. Tung pu Yü-ku yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11751
 56. Tʿu tsu yü chien chih. Zhaonasitu. 1981. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11756
 57. Tʿung yü chien chih. Liang, Min. 1980. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11757
 58. Wa yü chien chih. Zhou, Zhizhi. 1984. Zhongguo shao shu min zu yu yan jian zhi cong shu. oai:gial.edu:11766
 59. Wei-wu-erh yü chien chih. Zhao, Xiangru. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11769
 60. Yao tsu yü yen chien chih. Mao, Zongwu. 1982. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:11773
 61. Ying Han yü yen hsüeh tzu hui. Liu, Yongchuan. 1979. Pei-ching : Chung kuo she hui ko hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:11774
 62. Ying-Jih-Han wei hsing chi suan chi tzu tien. Li, Tieying. 1984. Shenyang : Liao-ning ko hsüeh chi shu chʿu pan she. oai:gial.edu:11775
 63. Yü yen hsüeh kai yao. Liu, Ling; Huang Chih-hsien; Chʿen, Hsiu-chu; Cen, Qixiang, 1903-. 1984. [Peking] : Pei-ching shih fan ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11780
 64. Yü yen hsüeh kang yao. Ye, Feisheng. 1981. Pei-ching : Pei-ching ta hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:11781
 65. Minhe Mangghuer : a mixed language of the inner Asian frontier. Slater, Keith W, 1965-. 1998. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:11920
 66. Pumiyu de goucifa. Chan, Suk Han. 2000. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:12079
 67. The English-Chinese-Pinyin pocket dictionary = Ying Han pin yin hsiu chen tzʿu tien. Wu, Zhaoyi, fl. 1672. 1988. Beijing, China : New World Press : distributed by China International Book Trading Corp. oai:gial.edu:12523
 68. San min huang kuan Ying Han tzů tien : San min's junior crown English-Chinese dictionary. Kawamura, Jūjirō, 1887-1974; Tajima, Shingo, 1932-; Terachi, Goichi, 1943-. 1988. [Taibei, Taiwan?] : Sanseido Co., Ltd. oai:gial.edu:12547
 69. Tay-Nung language in the North Vietnam. Đoàn, Thịên Thụât. 1996. Tokyo : Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies. oai:gial.edu:14619
 70. Wei yü kou tzʿu fa. Chao, Shih-chieh. 1983. Wu-lu-mu-chʿi shih : Hsin-chiang jen min chʿu pan she Hsin-chiang hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15005
 71. Han-Tsang yu yen kai lun. Benedict, Paul K. 1984. [Pei-ching] : Zhongguo shehui kexueyuan minzu yaujiusuo yuyaushi. oai:gial.edu:15072
 72. Bod rgya tshig mdzod chen mo = Tsang Han ta tzʿu tien. Zhang, Yisun. 1985. [Peking] : Min tsu chʿu pan she : Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15277
 73. Hsi pu Yü-ku yü chien chih. Chen, Tsung Jen. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15278
 74. I yü chien chih. Chen, Shilin. 1985. Kuo jia min wei min tsu wen tʿi wu chung tsʿung shu chih i. oai:gial.edu:15279
 75. Wa yü shu yü (pien li yü) hui shih. Wang, Jingliu. 1985. [Kun-ming] : Yün-nan min tsu yen chiu so chʿu pan she. oai:gial.edu:15280
 76. Tʿu-chüeh yü yen yen chiu tao lun. Tenishev, Ė. R. (Ėdkh︠i︡am Rakhimovich), 1921-. 1981. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15284
 77. Chuang Tʿung yü tsu yü yen tzʿu hui chi. Zhong yang min zu xue yuan (China). Shao shu min zu yu yan yan jiu suo. Ti wu yen chiu shi. 1985. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:15327
 78. Chuang Tʿung yü tsu yü yen wen hsüeh tzu liao chi. Chung yung min tsu hsüeh yüan (China). Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. Ti 5 yen chiu shih. 1983. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:15328
 79. I yü yü fa yen chiu. Gao, Huanian. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15333
 80. Li-su yü yü fa kang yao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsu yü yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she : Hsin hua shu tien tsung ching shou. oai:gial.edu:15334
 81. Li yü tʿiao chʿa yen chiu. Ouyang, Jueya. 1983. [Pei-ching] : Chung-kuo she hui kʿo hsüeh chʿu pan she Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:15335
 82. Pu-i yu tiao chʿa pao kao. Zhongguo ke xue yuan. Shao shu min tsʿu yu yen yen chiu so. 1959. Pei-ching : Kʿo hsueh chʿu pan she. oai:gial.edu:15336
 83. Tsang yü La-sa, Jih-kʿo-tse, Chʿang-tu hua ti pi chiao yen chiu. Jin, Peng. 1958. Pei-ching : Kʿo hsüeh chʿu pan she. oai:gial.edu:15337
 84. Chinese loanwords spoken by the inhabitants of the city of Jakarta. Leo, Philip. 1975. Jakarta, Indonesia : Lembaga Research Kebudayaan Nasional, L.I.P.I. oai:gial.edu:18968
 85. Handbook of Proto-Tibeto-Burman : system and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction. Matisoff, James A. 2003. University of California publications in linguistics ; v. 135. oai:gial.edu:19464
 86. Lun menguyuzu de xingcheng he fazhan. Yu, Shichang. 1983. Beijing : Minzu chubanshe. oai:gial.edu:19838
 87. The Dictionary of current China economy : Chen Hong and Ha Jingxiong, editors. n.a. 1993. Beijing : China Economy Press. oai:gial.edu:21254
 88. The Twenty-ninth International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics : featuring the Old Chinese Forum October 10th-13th, 1996 and the Second Himalayan Languages Symposium October 11th and 12th, 1996, Book of abstracts. n.a. 1996. Leiden : Rijksuniversiteit Leiden. oai:gial.edu:22681
 89. Hmongb lol ndrual laof ref = Hmong fables. Xiong, Yuyou. 2002. [Yunnan, China?] : Yunnan Minority Language Commission : SIL International. oai:gial.edu:23055
 90. Kamus kini (tiga bahasa) : trilingual, bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina. n.a. 1983. Perak, Malaysia Barat : Pustaka San Ming. oai:gial.edu:25298
 91. Phowa verbal semantics. Pelkey, Jamin Robert. 2004. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:25519
 92. Ching Han tzʿu tien. Xu, Xijian. 1983. Kʿun-ming shih : Yün-nan min tsu chʿu pan she. oai:gial.edu:25521
 93. Tsang Mien yü tsu yü yen tzʿu hui = A Tibeto-Burman lexicon. Huang, Bufan. 1992. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she. oai:gial.edu:25522
 94. I wen chien tzu pen. n.a. 1984. Chʿeng-tu : Ssu-chʿuan min tsu chʿu pan she : Ssu-chʿuan sheng Hsin hua shu tien fa hsing. oai:gial.edu:25527
 95. Tung Tʿai yü kai lun. Ni, Dabai. 1990. Pei-ching : Chung yang min tsu hsüeh yüan chʿu pan she : Hsin hua shu tien Pei-ching fa hsing so fa hsing. oai:gial.edu:25583
 96. Sumerian sign list. Whittington, Richard Whitfield. 1976. Graduate Institute of Applied Linguistics Library. oai:gial.edu:27164
 97. Miao and Yao linguistic studies : selected articles in Chinese. Purnell, Herbert C. 1972. Linguistics series ; 7. oai:gial.edu:5789
 98. ONLINEMandarin-5000 database. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0145
 99. ONLINEECI/MCI (European Corpus Initiative/Multilingual Corpus I). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0004
 100. ONLINESiemens Shanghai Mandarin FDB-1000. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0057
 101. ONLINEMultilingual Corpus. n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0035
 102. ONLINEThe Lancaster Corpus of Mandarin Chinese (LCMC). n.a. 2004. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0039
 103. ONLINECantonese SpeechDat-like MDB-2000. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0138
 104. ONLINEMandarin Chinese Speecon database. n.a. 2005. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0175
 105. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0193
 106. ONLINEGlobalPhone Chinese-Shanghai. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0194
 107. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0004
 108. ONLINETC-STAR 2005 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0007
 109. ONLINETaiwan Mandarin Speecon database. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0212
 110. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0013
 111. ONLINETC-STAR 2006 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0016
 112. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Basic Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-01
 113. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-02
 114. ONLINEMandarin Chinese Speech Synthesis Corpus (Integrated Corpus). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-03
 115. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (Mobile telephone 265). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-04
 116. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus -Person Name, Place Name. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-05
 117. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-06
 118. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-07
 119. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-08
 120. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Stock. n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-09
 121. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Mobile telephone 64). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-10
 122. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? SMS (Fixed phone 86). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-11
 123. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-12
 124. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (200 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-13
 125. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name, Place Name (10 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-14
 126. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - SMS (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-15
 127. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (120 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-16
 128. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person Name, Place Name (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-17
 129. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (70 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-18
 130. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-19
 131. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock、 Person Name 、Digit String、Simple Chinese sentences、Spontaneous Speech (50 people). n.a. 2006. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-20
 132. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (850 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-21
 133. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-22
 134. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Person name (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-23
 135. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Stock (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-24
 136. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (849 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-25
 137. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Simple Chinese sentences (650 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-26
 138. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Digit String (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-27
 139. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Person Name (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-28
 140. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus ? Stock (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-29
 141. ONLINEMandarin Chinese Telephone Speech Recognition Corpus - Spontaneous Speech (649 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-30
 142. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Monosyllabic (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-31
 143. ONLINEMandarin Chinese Desktop Speech Recognition Corpus - Digit String (98 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-32
 144. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-33
 145. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - short message (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-34
 146. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - person name (120 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-35
 147. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (119 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-36
 148. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (in the car) - person name, place name in Beijing, stocks, digit string (20 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-37
 149. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - Chinese single sentence (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-38
 150. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - person name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-39
 151. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - place name (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-40
 152. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (telephone channel) - digit string (100 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-41
 153. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-42
 154. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop)- person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-43
 155. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-44
 156. ONLINEMandarin Chinese Speech Recognition Corpus (desktop) - digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-45
 157. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - single Chinese sentence (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-46
 158. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? person name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-47
 159. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? place name (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-48
 160. ONLINEMandarin Chinese high clarity Speech Recognition Corpus (in recording studio) - (desktop) ? digit string (200 people). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0228-49
 161. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-01
 162. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-02
 163. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-03
 164. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation I in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-04
 165. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-05
 166. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (PinYin). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-06
 167. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (participles). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-07
 168. ONLINEOriginal Short-Message Data Collation II in Chinese (named entities). n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-W0045-08
 169. ONLINEARCADE II Evaluation Package. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0018
 170. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - ASR Mandarin Chinese. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0027
 171. ONLINETC-STAR 2007 Evaluation Package - SLT Chinese-to-English. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-E0030
 172. ONLINELC-STAR Mandarin Chinese Phonetic lexicon. n.a. 2007. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0256
 173. ONLINECantonese Speecon database. n.a. 2008. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0287
 174. ONLINEGlobalPhone Chinese-Mandarin Pronunciation Dictionary. n.a. 2013. ELRA (European Language Resources Association). oai:catalogue.elra.info:ELRA-S0363
 175. ONLINEDitransitive constructions in Mandarin Chinese - A typological study. DENEU, Manon. 2013. Département de sciences du langage, Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000846
 176. ONLINEORCHID.fr. PREVOT, Laurent. 2013. Laboratoire parole et langage - UMR 7309 (LPL, Aix-en-Provence FR). oai:sldr.org:sldr000803
 177. ONLINEAboriginal people in Taiwan: Amis and Chinese speakers in urban areas. DE SULAUZE, Francois. 2013. Wenzao Ursuline College of Languages (WTUC, Taiwan TW). oai:sldr.org:sldr000018

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/zho
Up-to-date as of: Wed Sep 3 0:14:05 EDT 2014